ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ TCP Chimney Offload, Receive Side Scaling และ Network Direct Memory Access ใน Windows Server 2008

นำไปใช้กับ: Windows Server 2008 Web EditionWindows Server 2008 StandardWindows Server 2008 Enterprise

บทนำ


บทความนี้อธิบายคุณลักษณะ TCP Chimney Offload, Receive Side Scaling (RSS) และ Network Direct Memory Access (NetDMA) ที่มีอยู่สำหรับโปรโตคอล TCP/IP ใน Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม


ภาพรวมของ TCP Chimney Offload

TCP Chimney Offload เป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่ช่วยถ่ายปริมาณงานจาก CPU ไปยังอะแดปเตอร์เครือข่าย ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลเครือข่าย ใน Windows Server 2008, TCP Chimney Offload ช่วยให้ระบบย่อยเครือข่ายของ Windows ในการถ่ายข้อมูลการประมวลผลของการเชื่อมต่อ TCP/IP ไปยังอะแดปเตอร์เครือข่าย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนพิเศษสำหรับการถ่ายข้อมูลการประมวลผล TCP/IP

TCP Chimney Offload มีอยู่ใน Windows Server 2008 และ Windows Vista ทุกรุ่น ทั้งการเชื่อมต่อ TCP/IPv4 และการเชื่อมต่อ TCP/IPv6 สามารถถ่ายข้อมูลได้ ถ้าอะแดปเตอร์เครือข่ายรองรับคุณลักษณะนี้

วิธีการเปิดใช้งานและปิดใช้งาน TCP Chimney Offload ใน Windows Server 2008

TCP Chimney Offload สามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานในสองแห่งต่อไปนี้:
 • ระบบปฏิบัติการ
 • หน้าคุณสมบัติขั้นสูงของอะแดปเตอร์เครือข่าย
TCP Chimney Offload จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานในทั้งสองตำแหน่ง ตามค่าเริ่มต้น TCP Chimney Offload ถูกปิดใช้งานในทั้งสองตำแหน่งนี้ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งแบบ OEM อาจเปิดใช้งาน TCP Chimney Offload ในระบบปฏิบัติการ ในอะแดปเตอร์เครือข่าย หรือทั้งในระบบปฏิบัติการและอะแดปเตอร์เครือข่าย

วิธีการกำหนดค่า TCP Chimney Offload ในระบบปฏิบัติการ

 • ในการเปิดใช้งาน TCP Chimney Offload :
  1. ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบในการเปิดพรอมต์คำสั่ง
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
   netsh int tcp set global chimney=enabled
 • ในการปิดใช้งาน TCP Chimney Offload ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบในการเปิดพรอมต์คำสั่ง
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
   netsh int tcp set global chimney=disabled
 • ในการระบุสถานะปัจจุบันของTCP Chimney Offload ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบในการเปิดพรอมต์คำสั่ง
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
   netsh int tcp show global

วิธีการกำหนดค่า TCP Chimney Offload ในอะแดปเตอร์เครือข่าย

 • ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน TCP Chimney Offload ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เปิด "ตัวจัดการอุปกรณ์"
  2. ภายใต้ อะแดปเตอร์เครือข่าย คลิกสองครั้งที่อะแดปเตอร์เครือข่ายที่คุณต้องการ
  3. บนแท็บ ขั้นสูง คลิก เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน ในช่องที่อยู่ติดกับรายการถ่ายข้อมูล TCP

   หมายเหตุ ผู้ผลิตต่างรายอาจใช้ศัพท์ต่างกันในการอธิบาย TCP Chimney Offload ในหน้าคุณสมบัติ ขั้นสูง ของอะแดปเตอร์เครือข่าย

TCP Chimney Offload อยู่ร่วมกับโปรแกรมและบริการอื่นๆ อย่างไร

เมื่อเทคโนโลยี TCP Chimney Offload ถ่ายข้อมูลการประมวลผลของ TCP/IP สำหรับการเชื่อมต่อ TCP ใดๆ ไปยังอะแดปเตอร์เครือข่ายเฉพาะ ก็จะอยู่ร่วมกับโปรแกรมและบริการอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับบริการในเลเยอร์ระดับล่างในระบบย่อยเครือข่าย ตารางต่อไปนี้แสดงว่า TCP Chimney Offload อยู่ร่วมกับโปรแกรมและบริการอื่นๆ อย่างไร

โปรแกรมหรือบริการทำงานร่วมกันกับ TCP Chimney Offloadลักษณะการทำงานที่คาดไว้ในกรณีที่เปิดใช้งานทั้งบริการและ TCP Chimney Offload
Windows Firewallใช่ถ้าไฟร์วอลล์ถูกกำหนดค่าเพื่ออนุญาตสำหรับการเชื่อมต่อ TCP ใดๆ สแต็ก TCP/IP จะถ่ายข้อมูลการเชื่อมต่อ TCP นั้นไปยังอะแดปเตอร์เครือข่าย
ไฟร์วอลล์ของบริษัทภายนอกเฉพาะการใช้งาน ผู้ขายไฟร์วอลล์บางรายตัดสินใจที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์ของตนในลักษณะที่สามารถใช้ TCP Chimney Offload ได้ในขณะที่บริการไฟร์วอลล์กำลังทำงาน โปรดดูเอกสารประกอบไฟร์วอลล์ เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้รองรับ TCP Chimney Offload หรือไม่
นโยบาย Internet Protocol security (IPsec)ไม่หากระบบมีการใช้นโยบาย IPsec สแต็ก TCP/IP จะไม่พยายามถ่ายข้อมูลการเชื่อมต่อ TCP ใดๆ ซึ่งอนุญาตให้เลเยอร์ IPsec ตรวจสอบทุกๆ แพคเก็ตเพื่อให้ความปลอดภัยตามที่ต้องการ
บริการควบคู่ของอะแดปเตอร์เครือข่าย (บริการนี้เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าบริการการปรับสมดุลการโหลดและการย้ายเมื่อเกิดข้อผิดพลาด โดยปกติ OEM มักจะจัดให้)เฉพาะการใช้งานOEM บางรายตัดสินใจที่จะใช้โซลูชั่นควบคู่ของอะแดปเตอร์เครือข่าย เพื่อให้อยู่ร่วมกับ TCP Chimney Offload ดูเอกสารประกอบบริการควบคู่ของอะแดปเตอร์เครือข่าย เพื่อดูว่าคุณสามารถใช้ TCP Chimney offload ร่วมกับบริการนี้ได้หรือไม่
การจำลองเสมือน Windows (เทคโนโลยี Hyper-V)ไม่หากคุณกำลังใช้เทคโนโลยี Microsoft Hyper-V ในการเรียกใช้เครื่องเสมือน ไม่มีระบบปฏิบัติการใดๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ของ TCP Chimney offload ได้
เครื่องมือตรวจสอบเครือข่าย เช่น Network Monitor และ Wireshark เฉพาะการใช้งานเครื่องมือตรวจสอบเครือข่ายบางตัวสามารถอยู่ร่วมกับ TCP Chimney ได้ แต่ไม่าสมารถตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ถ่ายข้อมูลได้
บริการ Network Load Balancing (NLB) ไม่หากคุณกำหนดค่าบริการ NLB บนเซิร์ฟเวอร์ สแต็ก TCP/IP จะไม่ถ่ายข้อมูลการเชื่อมต่อ TCP
บริการคลัสเตอร์ใช่อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่า การเชื่อมต่อ TCP ที่ใช้โปรแกรมควบคุม Network Fault Tolerant (NetFT.sys) จะไม่ถูกถ่ายข้อมูล NetFT ใช้สำหรับการสื่อสารคลัสเตอร์ระหว่างโหนดที่มีการป้องกันความผิดพลาด
บริการ Network Address Translation (NAT) (รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่าบริการ Internet Connection Sharing) ไม่ถ้าบริการได้รับการติดตั้งและใช้งาน สแต็ก TCP/IP จะไม่ถ่ายข้อมูลการเชื่อมต่อ

วิธีการดูว่า TCP Chimney Offload ทำงานหรือไม่

เมื่อ TCP Chimney Offload ถูกเปิดใช้งานในระบบปฏิบัติการและในอะแดปเตอร์เครือข่าย สแต็ก TCP/IP จะพยายามถ่ายข้อมูลการเชื่อมต่อ TCP ที่เหมาะสมไปยังอะแดปเตอร์เครือข่าย ในการดูว่าการเชื่อมต่อ TCP ใดที่สร้างขึ้นถูกถ่ายข้อมูล ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบในการเปิดพรอมต์คำสั่ง
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  netstat –t
  คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่มีลักษณะคล้ายดังต่อไปนี้:
  Active Connections

  Proto Local Address Foreign Address State Offload State

  TCP 127.0.0.1:52613 computer_name:52614 ESTABLISHED InHost TCP 192.168.1.103:52614 computer_name:52613 ESTABLISHED Offloaded
  ในผลลัพธ์นี้ การเชื่อมต่อที่สองถูกถ่ายข้อมูล
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TCP Chimney offload ใน Windows Server 2003 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

912222 Microsoft Windows Server 2003 รุ่น Scalable Networking Pack

วิธีเปิดใช้งานและปิดใช้งาน RSS ใน Windows Server 2008

ในการเปิดใช้งาน RSS ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบในการเปิดพรอมต์คำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  netsh int tcp set global rss=enabled
ในการปิดใช้งาน RSS ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบในการเปิดพรอมต์คำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  netsh int tcp set global rss=disabled
ในการระบุสถานะปัจจุบันของ RSS ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบในการเปิดพรอมต์คำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  netsh int tcp show global
เมื่อคุณใช้คำสั่งในการเปิดใช้งาน RSS คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
TCP Global Parameters ---------------------------------------------- Receive-Side Scaling State : enabled 
หมายเหตุ ตามค่าเริ่มต้น RSS จะถูกเปิดใช้งาน

วิธีเปิดใช้งานและปิดใช้งาน NetDMA ใน Windows Server 2008

ถ้าต้องการให้เราเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน NetDMA ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน NetDMA ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • เพื่อให้มั่นใจว่าแพคเกจ Enable NetDMA ทำงานได้ คุณจะต้องเปิดใช้งานการทำงานของ NetDMA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ NetDMA คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาลงในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน NetDMA ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่รีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. คลิกสองครั้งที่รายการรีจิสทรี EnableTCPA
  หมายเหตุถ้าไม่มีรายการรีจิสทรีนี้ ให้คลิกขวาที่ Parameters ชี้ไปที่ New คลิก DWORD Value พิมพ์ EnableTCPA แล้วกด ENTER
 4. ถ้าต้องการเปิดใช้งาน NetDMA พิมพ์ 1 ในช่อง ข้อมูลของค่า แล้วคลิก ตกลง
 5. ถ้าต้องการปิดใช้งาน NetDMA พิมพ์ 0 ในช่อง ข้อมูลของค่า แล้วคลิก ตกลง
 6. ถ้าไม่มีรายการรีจิสทรี EnableTCPA ให้เปิดใช้งานการทำงานของ NetDMA

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ ในการให้ข้อคิดเห็นหรือแจ้งปัญหาสำหรับวิธีแก้ปัญหานี้ โปรดให้ข้อคิดเห็นในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลมายังเรา
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้