ไม่สามารถเตรียมคำสั่งได้ (ข้อผิดพลาด SQL ๓๗๐๐๐)


อาการ


"๓๗๐๐๐: [Microsoft] [โปรแกรมควบคุม ODBC SQL Server] [SQL Server] คำสั่งไม่สามารถเตรียมพร้อม" ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อสร้างรายงาน

สาเหตุ


มีเครื่องหมายจุลภาคในรหัสอ้างอิง

การแก้ไข


SQL Server จะแปลเครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่น เอาเครื่องหมายจุลภาคออกจากรหัสการอ้างอิงภายในแพคเกจ GL ของคุณแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้

อ้างอิง