Step by Step: วิธีการสร้างโฮมกรุ๊ป

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Smith Suksmith ตำแหน่ง Solutions Architect MVP คุณSmithเป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม Thailand Embedded System Association หรือ TESA ในประเทศไทยแ ละ International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA นอกจากนี้คุณ Smith ยังเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้แก่องค์กรหลายแห่งทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยให้ความช่วยเหลือในการสร้างระบบ Autonomous-internetwork ผ่าน Web Service

บทนำ

ด้วยคุณลักษณะใหม่ของ Windows 7 โฮมกรุ๊ป ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกันให้เป็นโฮมกรุ๊ปอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถใช้หรือแลกเปลี่ยนรูปภาพ เพลง เอกสาร วีดีโอ และเครื่องพิมพ์ร่วมกับบุคคลอื่นบนเครือข่ายในบ้านของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถติดตั้งคุณลักษณะโฮมกรุ๊ปนี้ได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการสร้างโฮมกรุ๊ป

 1. กดปุ่ม [เริ่ม] แล้วไปที่ [แผงควบคุม]
  01

 2. คลิกเลือก [เลือกตัวเลือกโฮมกรุ๊ปและการใช้ร่วมกัน] ภายใต้หัวข้อ
  [เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต]

  02

 3. หากในเครือข่ายยังไม่มีการสร้างโฮมกรุ๊ป หน้าต่างแจ้งให้สร้างโฮมกรุ๊ป จะปรากฏขึ้น ให้คลิก
  [สร้างโฮมกรุ๊ป]

  03

 4. หน้าต่างเลือกสิ่งต่างๆ ในโฮมกรุ๊ปปรากฏขึ้น ให้คุณเลือกสิ่งที่คุณต้องการใช้ร่วมกับบุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ป เช่นรูปภาพ เพลง วีดีโอ แฟ้มเอกสาร หรือเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก [ถัดไป]
  04


  ข้อสังเกตุ: โดยค่าเริ่มต้น เอกสารและแฟ้มต่างๆ ที่อยู่ในไลบรารีของผู้ใช้จะถูกเปิดให้ใช้ร่วมกันในโฮมกรุ๊ป คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการระดับการใช้ร่วมกันได้ใน Windows Explorer โดยเลือกเมนู [ใช้ร่วมกับ] โดยคุณสามารถเลือกระดับ
  [ไม่มีผู้ใด], [โฮมกรุ๊ป (อ่าน)] หรือ [โฮมกรุ๊ป (อ่าน/เขียน)]
 5. หน้าต่างแจ้งรหัสผ่านของโฮมกรุ๊ปจะปรากฏขึ้น ให้คุณจดจำหรือพิมพ์รหัสผ่านนี้เพื่อใช้ในการเข้าถึงเอกสารหรือแฟ้ม หรือเครื่องพิมพ์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แล้วคลิก [เสร็จสิ้น]
  05


  ข้อสังเกตุ: Windows 7 รุ่น Home Premium หรือสูงกว่า จึงจะสามารถทำการสร้างโฮมกรุ๊ปใหม่ขึ้นมาได้ ส่วน Windows 7 รุ่น Starter และรุ่น Home Basic จะสามารถเพียงเข้าร่วมหรือออกจากโฮมกรุ๊ปที่ถูกสร้างขึ้นด้วย Windows 7 รุ่นที่สูงกว่าเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเข้าร่วมหรือออกจากโฮมกรุ๊ปทีละขั้นตอน ให้ศึกษาได้จาก

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 978823 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 เม.ย. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม