Step by Step: ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการกำหนดให้ Internet Explorer อยู่บน Start Menu ใน Windows 7

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Rames Gantanant ตำแหน่ง ASP/ASP.NET MVP และคุณ Ramesยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเป็น Microsoft Regional Director - Thailand มาตั้งแต่ปี 2547 และเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้านโครงสร้างระบบในอุตสาหกรรมไอทีของไทยโดยเฉพาะเรื่องของ Workflow Foundation และเทคโนโลยี .Net

บทนำ

การ pin โปรแกรมไปที่ Start Menu หรือ Taskbar เป็นวิธีการที่ทำให้คุณเองประหยัดเวลาใน Windows 7 เพื่อที่คุณจะได้สามารถเข้าถึงโปรแกรมที่คุณใช้งานบ่อยๆ ได้รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนการ pin โปรแกรมไปที่ Start Menu

การติดตั้งเครือข่ายไร้สายนั้น คุณควรจะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
  1. กดปุ่มขวาที่ [Internet Explorer] และกดไปที่ [Pin to Start Menu]


  2. หลังจากนั้นคุณก็จะเห็น Link ของ Internet Explorer ที่ Start Menu
    ซึ่งจะทำคุณสะดวกและสามารถเข้าถึงโปรแกรมที่คุณต้องการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น


การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 979630 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 5 ต.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม