คุณได้รับข้อผิดพลาด "ไม่สามารถนำเข้า web part นี้" เมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าการส่งออก TagCloud Web Part ใน SharePoint 2010

นำไปใช้กับ: Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

อาการ


เมื่อคุณพยายามนำเข้า Web Part มี TagCloud ที่ส่งออกไปยังเพจของ Microsoft SharePoint Server 2010 ไม่ปรากฏบนเพจ web part และคุณได้รับข้อผิดพลาด:
ไม่สามารถนำเข้า web part นี้
ถ้าคุณพยายามที่จะอัปโหลด Web Part ของ TagCloud ส่งออกลงในเก็บ Web Part คุณได้รับข้อยกเว้นมีข้อผิดพลาดรันไทม์ Event Viewer แสดงข้อยกเว้นที่ WebPartPageUserException

การแก้ปัญหา


เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถบันทึก TagCloud Web Part เป็นแฟ้ม*.dwp จากเก็บ Web Part