รายการคีย์ย่อยของ CurrentControlSet\Services

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:103000
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยรายการรีจิสทรีสำหรับคีย์ย่อยของ CurrentControlSet\Services subgroups ไม่ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์ย่อย CurrentControlSet\Services

The Services subkeys under the following registry path contain parametersfor the device drivers, file system drivers, and Win32 service drivers:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ServicesThe name of each Services subkey is the name of the service, which is alsothe root of the name of the file from which the service is loaded. Forexample, for the serial mouse, the service name and Services subkey name isSermouse. The file from which this is loaded is:SystemRoot\SYSTEM32\DRIVERS\SERMOUSE.SYS.All service names are defined under:   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE.The names of the Windows NT built-in network services such as the Alerterand Browser services are defined under the Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion subkey in the Software area of the Registry.Each Services key can have additional subkeys. Many services have a Linkagesubkey, which provides data for binding network components, as described in"Linkage Subkey Entries for Network Components," in the article "NetworkAdapter Cards Entries, PART 1." Many services also have a Parameters subkeythat contains entries defined by the service with values for configuringthe specific service.Values for Parameters subkeys and other service-specific entries aredescribed in these articles:Network Adapter Cards EntriesDevice Drivers EntriesNetwork Services EntriesThe following standard value entries appear for each Services subkey:ErrorControl   REG_DWORD   Error constantSpecifies the level of error control for the service as follows:Error Control MeaningLevel0x3 (Critical) Fail the attempted system startup.        If the startup is not using the        LastKnownGood control set, switch to        LastKnownGood. If the startup attempt        is using LastKnownGood, run a bug-check        routine.0x2 (Severe)  If the startup is not using the        LastKnownGood control set, switch to        LastKnownGood. If the startup attempt        is using LastKnownGood, continue on        in case of error.0x1 (Normal)  If the driver fails to load or initialize,        startup should proceed, but display a        warning.0x0 (Ignore)  If the driver fails to load or initialize,        start up proceeds. No warning is displayed.Group   REG_SZ   Group nameSpecifies the name of the group of which the particular service is amember.Default: (null)DependOnGroup   REG_MULTI_SZ   Group nameSpecifies zero or more group names. If one or more groups is listed, atleast one service from the named group must be loaded before this serviceis loaded.Default: (empty)DependOnService   REG_MULTI_SZ   Service nameSpecifies zero or more Services subkey names. If a service is listed here,that named service must be loaded before this service is loaded.Default: (empty)ImagePath   REG_DWORD   Path and filenameSpecifies a path name. For adapters, this value is ignored.Default: For a driver:   systemroot\SYSTEM32\DRIVERS\driverName.SYSFor a service:   systemroot\SYSTEM32\serviceName.EXE(where driverName or serviceName is the same as the related Services subkeyname)ObjectName   REG_DWORD   Object nameSpecifies an object name. If Type specifies a WIN32 Service, this name isthe account name that the service will use to log on when the service runs.If Type specifies a Kernel driver or file system driver, this name is theWindows NT driver object name that the I/O Manager uses to load the devicedriver.Default: subkeyNameStart   REG_DWORD   Start constantSpecifies the starting values for the service as follows:START TYPE   LOADER   MEANING0x0      Kernel   Represents a part of the(Boot)          driver stack for the boot             (startup) volume and must             therefore be loaded by the             Boot Loader.0x1      I/O    Represents a driver to be loaded(System)    subsystem at Kernel initialization.0x2      Service  To be loaded or started(Auto load)  Control  automatically for all startups,        Manager  regardless of service type.0x3      Service  Available, regardless of type,(Load on    Control  but will not be started untildemand)    Manager  the user starts it (for example,             by using the Devices icon in             Control Panel).0x4      Service  NOT TO BE STARTED UNDER ANY(disabled)   Control  CONDITIONS.        ManagerThe Start value is ignored for adapters. If Type is a Win32 Service value(as described below), the Start value must specify an Auto, Demand, orDisabled value.Tag   REG_DWORDSpecifies a load order within a given group. The value of Tag specifies anumber that is unique within the group of which the service is a member.The related GroupName entry under the Control\GroupOrderList subkeyspecifies a list of tags, in load order.For example, the following services that are members of the Primary Diskgroup could have these values: Tag=4 for the Abiosdsk subkey, Tag=2 forAtdisk, Tag=1 for Cpqarray, and Tag=3 for Floppy. The value for PrimaryDisk under the GroupOrderList subkey will use these Tag values to specifythe defined order for loading these services. As another example, each SCSIminiport service has a unique Tag value that is used as an identifier inthe SCSI miniport value under the GroupOrderList subkey to define whichSCSI adapter to load first.Type   REG_DWORD   Type constantSpecifies the type of service as follows:Service Type  Description0x1      A Kernel device driver.0x2      File system driver, which is also        a Kernel device driver.0x4      A set of arguments for an adapter.0x10      A Win32 program that can be started        by the Service Controller and that        obeys the service control protocol.        This type of Win32 service runs in        a process by itself.0x20      A Win32 service that can share a process        with other Win32 services.For example, when you start Windows NT, the Boot Loader scans the Registryfor drivers with a Start value of 0 (which indicates that these driversshould be loaded but not initialized before the Kernel) and a Type value of0x1 (which indicates a Kernel device driver such as a hard disk or otherlow-level hardware device driver). The drivers are then loaded into memoryin the order specified as the List value inCurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder.				
ข้อมูลอ้างอิง
"ใน Windows NT ทรัพยากร Kit สำหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 3.1"
prodnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 103000 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 09:39:22 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kbother kbmt KB103000 KbMtth
คำติชม