ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ACC: การสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ ด้วยหลายเขตข้อมูลที่ค่า

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:109939
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ฝึกหัด: ต้องทราบของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ผู้ใช้

สรุป
ในการสอบถามแท็บไขว้ Microsoft Access คุณสามารถระบุเพียงหนึ่งฟิลด์หรือคำนวณเป็นค่า บ่อยครั้ง คุณอาจต้องการแสดงมากกว่าหนึ่งค่าในแบบสอบถาม

ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคอลัมน์ที่สองของข้อมูลสำหรับแต่ละบริษัท การนับจำนวนของใบสั่ง และผลรวมของใบสั่งสำหรับทุกปี:
  Company Name 1989 Orders 1989 Total 1990 Orders 1990 Total  --------------------------------------------------------------  ABC Company  12      $855.00   15      $1010.25  XYZ Company  1017     $22045.57  1050     $25345.29				
ชนิดของแบบสอบถามนี้บางครั้งเรียกว่าแบบสอบถามเขตข้อมูลหลายค่า

หมายเหตุ: การสาธิตของเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในบทความนี้สามารถดูได้ในแฟ้มตัวอย่าง Qrysmp97.exe สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับแฟ้มตัวอย่างนี้ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
182568ACC97: แบบสอบ Microsoft Access 97 ตัวอย่างถามพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการสร้างการสอบถามแท็บไขว้เขตข้อมูลค่าหลาย คุณต้องสร้างการสอบถามแบบแท็บไขว้ที่แยกต่างหากสองกับส่วนหัวของคอลัมน์ที่ถาวรสำหรับแต่ละค่าที่คุณต้องการคำนวณ แบบสอบถามเหล่านี้สองสามารถนั้นสามารถเข้าร่วม โดยใช้แบบสอบถามที่เลือกเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb ใน 7.0 รุ่นการเข้าถึงของ Microsoft และ Microsoft Access 97 (หรือ NWIND.MDB รุ่น 2.0 หรือรุ่นก่อนหน้า) เพื่อสร้างแบบสอบถามที่แสดงผลลัพธ์เหมือนกับตัวอย่างข้างต้น การแสดงจำนวนที่ใช้ในการขาย และยอดรวมสำหรับแต่ละปีสำหรับแต่ละบริษัท

ขั้นตอนที่หนึ่ง: สร้างการสอบถามแท็บไขว้ผลรวมของใบสั่ง

เมื่อต้องการสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ผลรวมของใบสั่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดตัวอย่างฐานข้อมูล Northwind.mdb (หรือ NWIND.MDB รุ่น 2.0 หรือรุ่นก่อนหน้า) และสร้างการสอบถามแท็บไขว้ต่อไปนี้ที่ใช้ตามใบสั่งการ ราย ละเอียดของใบสั่ง และตารางลูกค้า
     Query: Order Total   ------------------   Type: Crosstab Query   Join: Customers.[CustomerID] <-> Orders.[CustomerID]   NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Customer ID.   Join: Orders.[OrderID] <-> Order Details.[OrderID]   NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Order ID.   Field: CompanyName     Table Name: Customers     Total: Group By     Crosstab: Row Heading   NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Company Name.   Field: Expr1: Year([OrderDate]) & " " & "Order Total"     Table Name:     Total: Group By     Crosstab: Column Heading   NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Order Date.   Field: Expr2: Sum(CCur([UnitPrice]*[Quantity]*(1.-[Discount])))     Table Name:     Total: Expression     Crosstab: Value   NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Unit Price.					
 2. เลือกแบบสอบถาม โดยการคลิกตามที่ต่าง ๆ บนพื้นที่สีเทาในครึ่งบนของกริดแบบสอบถาม คลิก'คุณสมบัติของแบบสอบถาม'บนเมนูมุมมอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายของส่วนหัวของคอลัมน์ถาวร และในกล่องส่วนหัวของคอลัมน์ถาวรพิมพ์รายการเหมาะสมกับรุ่นของ Microsoft ในการเข้าถึง:
     Version 1.x:   "1989 Order Total";"1990 Order Total";"1991 Order            Total";"1992 Order Total"   Version 2.0:   "1991 Order Total";"1992 Order Total";"1993 Order            Total";"1994 Order Total"   Version 7.0:   "1993 Order Total";"1994 Order Total";"1995 Order            Total"   Version 97:    "1994 Order Total";"1995 Order Total";"1996 Order            Total"					
หมายเหตุ: ใน Microsoft Access รุ่น 2.0, 7.0 และ 97 คุณสมบัติ FixedColumnHeadings ถูกเรียกส่วนหัวของคอลัมน์

ขั้นที่สอง: สร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ของจำนวนครั้งที่ใบสั่ง

 1. สร้างการสอบถามแท็บไขว้ต่อไปนี้ที่ใช้ตามใบสั่งการและตารางลูกค้า:
     Query: Order Count   ------------------   Type: Crosstab Query   Join: Customers.[CustomerID] <-> Orders.[CustomerID]   NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Customer ID.   Field: CompanyName     Table Name: Customers     Total:   Group By     Crosstab:  Row Heading   NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Company Name.   Field: Expr1: Year([OrderDate]) & " " & "Order Count"     Table Name:     Total: Group By     Crosstab: Column Heading   NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Order Date.   Field: OrderID     Table Name: Orders     Total:   Count     Crosstab:  Value   NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Order ID.					
 2. เลือกแบบสอบถาม โดยการคลิกตามที่ต่าง ๆ บนพื้นที่สีเทาในครึ่งบนของกริดแบบสอบถาม คลิก'คุณสมบัติของแบบสอบถาม'บนเมนูมุมมอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายของส่วนหัวของคอลัมน์ถาวร และในกล่องส่วนหัวของคอลัมน์ถาวรพิมพ์รายการเหมาะสมกับรุ่นของ Microsoft ในการเข้าถึง:
     Version 1.x:   "1989 Order Count";"1990 Order Count";"1991 Order            Count";"1992 Order Count"   Version 2.0:   "1991 Order Count";"1992 Order Count";"1993 Order            Count";"1994 Order Count"   Version 7.0:   "1993 Order Count";"1994 Order Count";"1995 Order            Count"   Version 97:    "1994 Order Count";"1995 Order Count";"1996 Order            Count"					
หมายเหตุ: ใน Microsoft Access รุ่น 2.0, 7.0, 97 คุณสมบัติ FixedColumnHeadings ถูกเรียกส่วนหัวของคอลัมน์

ขั้นที่สาม: สร้างแบบสอบถามหลายค่า

 1. สร้างแบบสอบถามเลือกตามใบสั่งรวม และแบบสอบ ถามแท็บไขว้ของจำนวนครั้งที่ใบสั่ง คุณจะใช้ CompanyName เช่นเดียวกับฟิลด์ผลรวมของใบสั่งและจำนวนของใบสั่งสำหรับปีผลลัพธ์ซึ่งคุณต้องการดู ตัวอย่างด้านล่างนี้ใช้สองปีล่าสุดของผลรวมของใบสั่งและจำนวนของใบสั่งใน Microsoft Access 97
     Query: Multiple Values   ----------------------   Join: Order Total.[CompanyName] <-> Order Count.[CompanyName]   NOTE: In versions 1.x and 2.0, there is a space in Company Name.   Field: CompanyName     Table Name: Order Count     Show: Yes   Field: 1995 Order Count     Table Name: Order Count     Show: Yes   Field: 1995 Order Total     Table Name: Order Total     Show: Yes   Field: 1996 Order Count     Table Name: Order Count     Show: Yes   Field: 1996 Order Total     Table Name: Order Total     Show: Yes					
การรันการสอบถามค่าหลายผลลัพธ์ในตารางที่มีลักษณะต่อไปนี้:
 Company Name     1995 Order Count 1995 Order Total 1996 Order Count.. -------------------------------------------------------------------------- Alfred's Futterkiste 3        $2,022.50    3 Ana Trujillo     2         $799.75    1 Antonio Moreno    5        $5,960.78    1				

หมายเหตุ: เทคนิคนี้ไม่สามารถใช้งานถ้าฟิลด์ที่ระบุสำหรับการ concatenation (One(expr1)) ขั้นเป็นเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งตารางเข้าร่วมในการสอบถาม ไม่มีวิธีการบังคับให้แบบสอบถามเพื่อยอมรับชื่อตารางในนิพจน์โดยไม่ต้องการสร้างข้อผิดพลาด-1310 ที่สงวนไว้ Ifyou add the table name to the Table row, you generate a syntax error. Ifyou leave the table name out completely, you generate an "ambiguousreference" error.
ข้อมูลอ้างอิง
For more information about crosstab queries, search for "crosstab queries,creating," and then "Create a crosstab query without using a wizard," usingthe Microsoft Access 97 Help Index.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ