ขั้น TCP/IP สายงานการผลิตพื้นฐานสำหรับ Windows NT

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:140859
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
This article discusses the Windows NT Routing Table on a single-homedmachine and multihomed Windows NT Router with and without Multi ProtocolRouter (MPR). This background information will help with troubleshootingrelated to TCP/IP.
ข้อมูลเพิ่มเติม

The Route Table

Even a single-homed TCP/IP host has to make routing decisions. Theserouting decisions are controlled by the route table. The route table canbe displayed by typing "route print" at the command prompt. The followingis an example route table from a single-homed machine. This simple routetable is built automatically by Windows NT based on the IP configurationof your host.

Network Address  Netmask     Gateway Address Interface    Metric0.0.0.0      0.0.0.0     157.57.8.1    157.57.11.169   1127.0.0.0     255.0.0.0    127.0.0.1    127.0.0.1     1157.57.8.0    255.255.248.0  157.57.11.169  157.57.11.169   1157.57.11.169   255.255.255.255 127.0.0.1    127.0.0.1     1157.57.255.255  255.255.255.255 157.57.11.169  157.57.11.169   1224.0.0.0     224.0.0.0    157.57.11.169  157.57.11.169   1255.255.255.255  255.255.255.255 157.57.11.169  157.57.11.169   1				


The titles of each column in the above table are explained in followingtext:

Network Address:

Network Address is the destination. The Network address column cancontain:

 • Host address
 • Subnet address
 • Network address
 • Default gateway
The search order is also as above, from the most unique route (hostaddress) to most generic (default gateway):

0.0.0.0     is the default route127.0.0.0    is the loopback address157.57.8.0   is the local subnet address157.57.11.169  is the network card address157.57.255.255 is the subnet broadcast address224.0.0.0    is the multicast address255.255.255.255 is the limited broadcast address				


Netmask:

The Netmask defines what portion of the Network Address must match forthat route to be used. When the mask is written in binary a 1 issignificant (must match) and a 0 need not match. For example, a255.255.255.255 mask is used for a host entry. The mask of all 255s (all1s) means that the destination address of the packet to be routed mustexactly match the Network Address for this route to be used. For anotherexample, the Network Address 157.57.8.0 has a netmask of 255.255.248.0.This netmask means the first two octets must match exactly, the first 5bits of the third octet must match (248=11111000) and the last octet doesnot matter. Since 8 in the decimal number system is equivalent to 00001000in binary, a match would have to start with 00001. Thus, any address of157.57 and the third octet of 8 through 15 (15=00001111) will use thisroute. This is a netmask for a subnet route and is therefore called thesubnet mask.

Gateway Address:

The Gateway Address is where the packet needs to be sent. This can be thelocal network card or a gateway (router) on the local subnet.

Interface:

The Interface is the address of the network card over which the packetshould be sent out. 127.0.0.1 is the software loopback address.

Metric:

The Metric is the number of hops to the destination. Anything on the localLAN is one hop and each router crossed after that is an additional hop.The Metric is used to determine the best route.

Multihomed Router

The following is the default Route table of a multihomed Windows NT host.

Network Address  Netmask      Gateway Address  Interface   Metric0.0.0.0      0.0.0.0      157.57.24.1    157.57.24.193   10.0.0.0      0.0.0.0      199.199.40.1   199.199.40.139  1127.0.0.0     255.0.0.0     127.0.0.1     127.0.0.1     1157.57.24.0    255.255.248.0   157.57.24.193   157.57.24.193   1157.57.24.193   255.255.255.255  127.0.0.1     127.0.0.1     1199.199.40.0   255.255.255.0   199.199.40.139  199.199.40.139  1199.199.40.139  255.255.255.255  127.0.0.1     127.0.0.1     1199.199.40.255  255.255.255.255  199.199.40.139  199.199.40.139  1224.0.0.0     224.0.0.0     157.57.24.193   157.57.24.193   1224.0.0.0     224.0.0.0     199.199.40.139  199.199.40.139  1255.255.255.255  255.255.255.255  199.199.40.139  199.199.40.139  1				


Check "Enable IP Routing" in the Advanced TCP/IP configuration to enablerouting. At this point Windows NT will route between these two subnets.

NOTE - for the Multihomed Router to pass DHCP Discover packets from onesubnet to the other you will need to install the "BootP Relay Agent" thatcomes with MPR. MPR is discussed later.

A note on Default gateways:

In the TCP/IP configuration, you can add a default route for each networkcard. This will create a 0.0.0.0 route for each. However, only one defaultroute will actually be used. In this case, the 199.199.40.139 is the firstcard in the TCP/IP bindings and therefore the default route for this cardwill be used. Since only one default gateway will be used you should onlyconfigure one card to have a default gateway. This will reduce confusionand insure the results you intended.

For more information, see the following article in the Microsoft Knowledgebase:
หมายเลขบทความ:157025
TITLE : Default Gateway Configuration for Multi-Homed Computers

If the Windows NT router does not have an interface on a given subnet, itwill need a route to get there. This can be done by adding Static Routesor by using MPR. MPR is discussed later.

To Add a Static Route

The following is an example route.

Route Add 199.199.41.0 mask 255.255.255.0 199.199.40.1 metric 2

NOTE: The metric option is only supported in Windows NT 3.51 with ServicePack 2 or later installed.

The route in this example means that to get to the 199.199.41.0 subnetwith a mask of 255.255.255.0 use gateway 199.199.40.1 and that the subnetis 2 hops away. A static route will also need to be added on the nextrouter telling it how to get back to subnets reachable by the firstrouter. With a network of a few routers or more, static routes can becomevery complicated.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู article(s) ต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
หมายเลขบทความ:141383
TITLE : "P" Switch for Route Command Added in Windows NT

Multi Protocol Router (MPR)

MPR consists of the following:
 • Routing Information Protocol (RIP) for TCP/IP.
 • BOOTP (Boot Protocol) relay agent for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • RIP for IPX.
RIP is used by routers to dynamically exchange routing information. RIProuters broadcast their routing tables every 30 seconds by default. OtherRIP routers will listen for these RIP broadcasts and update their ownroute tables.

MPR is available in Service Pack 2 for Windows NT 3.51.

For additional information, please see the RIPROUTE.WRI file (availablewith Windows NT 3.51 Service Pack 2) for MPR installation instructions orthe following article in the Microsoft Knowledge Base:
หมายเลขบทความ:138793
TITLE : Multi-Protocol Router Installation and Configuration
tcpip win95 win95x

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 140859 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 12:33:22 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0, Microsoft Windows for Workgroups 3.11, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbusage kbmt KB140859 KbMtth
คำติชม