ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้ OLE Automation หากต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังแผ่นงาน Excel

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:142193
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ole Automation แสดงวิธีการสำหรับการแสดงผล FoxPro สำหรับ Windows เพื่อโต้ตอบกับโปรแกรมประยุกต์อื่นได้ OLE โดยใช้ OLE, FoxPro Visual โปรแกรมสามารถเริ่มเซสชัน Microsoft Excel เปิดสมุดงาน เลือกแผ่นงานจากสมุดงาน วางข้อมูลลงในเซลล์หรือช่วงของเซลล์ พิมพ์แผ่นงาน บันทึกสมุดงานที่มีการปรับปรุง และปิดเซสชันของ Microsoft Excel บทความนี้แสดง โดยตัวอย่างวิธีการทำงานเฉพาะที่
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่าง step-by-Step

 1. เปิดสมุดงานใหม่ใน Microsoft Excel 5.0 หรือ 7.0 Excel ของ Microsoft (ส่วนหนึ่งของ Office 95) หรือ Microsoft Excel 97 (ส่วนของ Office 97), ดังนั้นตัวอย่างของโปรแกรมในบทความนี้จะทำงาน
 2. เลือกแผ่นงาน 3 โดยการคลิกที่แท็บที่ด้านล่างของแผ่นงาน และป้อนข้อมูลต่อไปนี้ลงในกระดาษคำนวณ:
     Enter     In Cells   ----------------------------   Part #    A1   Sales YTD   B1   1       A2 through A4   2       A5 through A7   3       B2 through B7					
 3. บนเมนู Microsoft Excel ข้อมูล คลิกยอดรวมย่อยของ กล่องโต้ตอบที่เป็นผลลัพธ์ควรแสดงว่า ในแต่ละการเปลี่ยนแปลงในส่วน#, ฟังก์ชัน 'ขาย 'เพิ่มผลรวมย่อยไปยัง' YTD SUM' และแสดงบทสรุปที่ด้านล่างของข้อมูล ถ้าใช่ คลิกตกลง
 4. คลิกแท็บที่ด้านล่างของแผ่นงานสำหรับแผ่นงาน 1 เพื่อคืนค่าเพจเริ่มต้นของสมุดงานเป็นแผ่นงาน 1
 5. บันทึกสมุดงาน จากนั้นปิดสมุดงาน และจบการทำงานจาก Microsoft Excel สำหรับรหัสต่อไปนี้ของตัวอย่าง สมุดงานถูกบันทึกเป็น
     C:\XLSheets\Testbook.xls.					
 6. ใน Microsoft Visual FoxPro สำหรับ Windows สร้างชื่อ oleExcel.prg โปรแกรมต่อไปนี้:
  *** Program oleExcel.prg *****#DEFINE xlLandscape 2#DEFINE xlDoNotSaveChanges 2DIMENSION laDemoData(4)   && For some Visual FoxPro users, datalaDemoData(1)= 1024     && could come from table or viewlaDemoData(2)= 2048laDemoData(3)= 5120laDemoData(4)= "The Sample Message"loExcel = CREATEOBJECT("Excel.application") WITH loExcel  .Application.Workbooks.Open("C:\XLSheets\testbook.xls")  .Application.Worksheets("Sheet3").Activate && Select sheet   .Range("b2").Value = 14444     && constants as data  .Range("b3").Value = 25555  .Range("b4").Value = 30001  .Range("b6").Value = laDemoData(1) && variables as data  .Range("b7").Value = laDemoData(2)  .Range("b8").Value = laDemoData(3)  .Range("a12").Value = laDemoData(4)  .Worksheets("Sheet3").PageSetup.Orientation = xlLandscape  .ActiveSheet.PrintOut && Example of printing the worksheet  .Visible = .t. && See the results  =MESSAGEBOX("Click OK to close Excel.") && Keep the program running,                      && so Excel isn't stranded  .ActiveWindow.Close(xlDoNotSaveChanges)  .Quit()ENDwith					
ข้อมูลอ้างอิง
ตรวจสอบหัวข้อในวิธีใช้ Microsoft Excel "แอพลิเคชันออบเจ็กต์" และหัวข้อจำนวนมากที่นำมาใช้ในรายการของคุณสมบัติและวิธีการของหัวข้อนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดในโปรแกรมตัวอย่างจำนวนมาก โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
139051วิธีการเลือกเซลล์ใน Microsoft Excel โดยใช้ OLE Automation
132535PRB: การนำออกใช้ตัวแปรของวัตถุไม่ปิด Microsoft Excel
138398PRB: การนำออกใช้อาจไม่ลบ OLE วัตถุจากหน่วยความจำ
การพิมพ์การทำงานร่วมกัน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ