ใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการส่งข้อความใน Microsoft Outlook

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:161088
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

สรุป
บทความนี้แสดงวิธีการใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้าง และส่งข้อความ Microsoft Outlook ใน Microsoft Access 97

บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคย กับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ และ มีการสร้างโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft ในการเข้าถึงการใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรมที่ให้มาพร้อมกับ Microsoft Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ โปรดอ้างถึงคู่มือ "อาคารโปรแกรมประยุกต์ ด้วย Microsoft Access 97"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อที่ส่งข้อความ Microsoft Exchange โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
153311ใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการส่งข้อความใน Microsoft Exchange
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ::รหัสต่อไปนี้อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องถ้าคุณได้รับการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlookสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Outlook ที่คุณได้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
262631OL2000: ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
262617OL98: ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
วิธีการ SendObject แสดงวิธีการส่งข้อความจดหมาย MAPI โดยทางโปรแกรมใน Microsoft Access อย่างไรก็ตาม SendObject เมธอดไม่ให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันจดหมาย เช่นความสามารถในการแนบแฟ้มข้อมูลภายนอก หรือการตั้งค่าความสำคัญของข้อความที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้าง และส่งข้อความจดหมายที่คุณสามารถใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ใน Microsoft Outlook ที่พร้อมใช้งานกับวิธีการ SendObject ไม่

มีขั้นตอนหลักที่ 6 เมื่อคุณใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งข้อความจดหมาย Microsoft Outlook:

 • การเตรียมใช้งานเซสชันของ Outlook
 • สร้างข้อความใหม่
 • เพิ่มผู้รับ (ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง) และแก้ไขชื่อ
 • ตั้งค่าคุณสมบัติที่ถูกต้อง เช่นเรื่อง ตัว และมีความสำคัญ
 • เพิ่มสิ่งที่แนบ (ถ้ามี)
 • แสดง/ส่งข้อความ
เมื่อต้องการส่งข้อความจดหมาย Microsoft Outlook โดยทางโปรแกรม ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. สร้างแฟ้มข้อความตัวอย่างชื่อ Customers.txt ในเอกสาร C:\My โฟลเดอร์
 2. เริ่มการทำงานของ Microsoft ในการเข้าถึง และเปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 3. สร้างโมดูลและพิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในส่วน 'การประกาศ' ถ้ายังไม่มีข้อความนั้น::
  Option Explicit
 4. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการอ้างอิง
 5. ในกล่องการอ้างอิง คลิกรูปแบบ Microsoft Outlook 8.0 วัตถุแบบ และจากนั้น คลิกตกลง

  เลือกหมายเหตุ: หากรูปแบบ Microsoft Outlook 8.0 วัตถุแบบไม่ปรากฏในกล่องการอ้างอิงที่มีอยู่ ดูฮาร์ดไดรฟ์ของคุณสำหรับแฟ้ม Msoutl8.olb ถ้าคุณไม่สามารถหาตำแหน่งแฟ้มนี้ คุณต้องเรียกใช้โปรแกรมการตั้งค่า Outlook ของ Microsoft เพื่อติดตั้งก่อนที่คุณดำเนินการตัวอย่างนี้
 6. พิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้ในโมดูลใหม่:
     Sub SendMessage(DisplayMsg As Boolean, Optional AttachmentPath)     Dim objOutlook As Outlook.Application     Dim objOutlookMsg As Outlook.MailItem     Dim objOutlookRecip As Outlook.Recipient     Dim objOutlookAttach As Outlook.Attachment     ' Create the Outlook session.     Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")     ' Create the message.     Set objOutlookMsg = objOutlook.CreateItem(olMailItem)     With objOutlookMsg       ' Add the To recipient(s) to the message.       Set objOutlookRecip = .Recipients.Add("Nancy Davolio")       objOutlookRecip.Type = olTo       ' Add the CC recipient(s) to the message.       Set objOutlookRecip = .Recipients.Add("Michael Suyama")       objOutlookRecip.Type = olCC       ' Add the BCC recipient(s) to the message.       Set objOutlookRecip = .Recipients.Add("Andrew Fuller")       objOutlookRecip.Type = olBCC       ' Set the Subject, Body, and Importance of the message.       .Subject = "This is an Automation test with Microsoft Outlook"       .Body = "This is the body of the message." &vbCrLf & vbCrLf       .Importance = olImportanceHigh 'High importance       ' Add attachments to the message.       If Not IsMissing(AttachmentPath) Then         Set objOutlookAttach = .Attachments.Add(AttachmentPath)       End If       ' Resolve each Recipient's name.       For Each ObjOutlookRecip In .Recipients         objOutlookRecip.Resolve       Next       ' Should we display the message before sending?       If DisplayMsg Then         .Display       Else         .Save         .Send       End If     End With     Set objOutlook = Nothing   End Sub						
 7. เมื่อต้องการทดสอบกระบวนการนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในหน้าต่างดีบัก และกด enter
  SendMessage True, "C:\My Documents\Customers.txt"
  โปรดสังเกตว่า ข้อความใหม่จะแสดงอยู่ใน Microsoft Outlook กับสิ่งที่แนบมา

  เมื่อต้องการส่งข้อความโดยไม่ต้องแสดงใน Microsoft Outlook เรียกขั้นตอนดังกล่าว มีค่า False สำหรับอาร์กิวเมนต์แรก:
  เท็จ SendMessage, "C:\My Documents\Customers.txt"
  เมื่อต้องการส่งข้อความโดยไม่ได้ระบุสิ่งที่แนบ ไม่ใช้อาร์กิวเมนต์ที่สองเมื่อมีการเรียกขั้นตอน
  SendMessage True
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การทำงานอัตโนมัติในการเข้าถึงของ Microsoft ดัชนีวิธีใช้สำหรับการค้นหาดำเนินการอัตโนมัติหรือขอให้ผู้ Microsoft Access 97 Office ช่วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การทำงานอัตโนมัติกับคอนโทรล Microsoft Outlook โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
160502ACC: ใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการเพิ่มการนัดหมายไปยัง Microsoft Outlook

161012vba: วิธีการที่สร้างรายการที่ติดต่อที่สร้างใน Outlook โดยอัตโนมัติ
OutSol98 OutSol OutSol97

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 161088 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 15:55:47 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinterop kbmt KB161088 KbMtth
คำติชม