PPT: ตัวอย่างของ VB รหัสสำหรับการใช้แถบคำสั่ง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:161621
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยตัวอย่าง Microsoft Visual Basic สำหรับแมโคแอปพลิเคชัน (กระบวนการย่อย) ที่ช่วยให้มาตรฐาน การจัดรูปแบบ หรือวาดแถบคำสั่งในกรณีนี้ไม่สามารถมองเห็นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

กระบวนงาน Visual Basic ตัวอย่าง

  Type CommandBarType   NameOfCommandBar As String   IsVisible As Boolean   Value As Byte  End Type  Sub MakeBarVisible()   ' Holds command bar information. This is a user-defined datatype   ' defined in the Declarations section.   Dim UsedBarList() As CommandBarType   ' Stores the prompt in the message box.   Dim message As String   ' Controls For loop.   Dim i As Byte   ' Counts the visible command bars.   Dim CountVisible As Byte   ' Stores the return value of the message box.   Dim result As Integer   ' Initialize CountVisible.   CountVisible = 0   ' Get space in the array for the standard command bar.   ReDim Preserve UsedBarList(0)   ' Store the settings for the standard command bar.   With UsedBarList(0)     .IsVisible = Application.CommandBars(3).Visible     .NameOfCommandBar = Application.CommandBars(3).Name     .Value = 3   End With   ' Get space in the array for the Formatting command bar.   ReDim Preserve UsedBarList(1)   ' Store the settings for the Formatting command bar.   With UsedBarList(1)     .IsVisible = Application.CommandBars(4).Visible     .NameOfCommandBar = Application.CommandBars(4).Name     .Value = 4   End With   ' Get space in the array for the drawing command bar.   ReDim Preserve UsedBarList(2)   ' Store the settings for the Drawing command bar.   With UsedBarList(2)     .IsVisible = Application.CommandBars(8).Visible     .NameOfCommandBar = Application.CommandBars(8).Name     .Value = 8   End With   ' Build the prompt for the message box.   message = "Would you like me to turn ON the following"   message = message & " command bar(s)?" & Chr(13)   ' Loop through the three command bars and see whether visible.   For i = 0 To 2     ' See whether the command bar is not visible.     If UsedBarList(i).IsVisible = False Then      ' Add a space and a tab and the name of command bar.      message = message & Chr(13) & Chr(9)      message = message & UsedBarList(i).NameOfCommandBar      CountVisible = CountVisible + 1     End If   Next i   ' See whether the three command bars are visible.   If CountVisible = 0 Then     ' The three command bars are visible.     MsgBox "The Standard, Formatting, and Drawing command " _      & " bars are already visible. Disable one or more and run " _      & "the macro again.", vbInformation     End   End If   ' Display the message box.   result = MsgBox(message, vbQuestion + vbYesNo)   ' Check which button was selected in the message box.   If result = vbNo Then     End   End If   ' Turn on the command bars.   For i = 0 To 2     ' See whether the command bar is not visible.     If UsedBarList(i).IsVisible = False Then      ' Make the command bar visible.      With Application.CommandBars(UsedBarList(i).Value)        .Visible = True      End With     End If   Next i  End Sub				
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน คลิกผู้ช่วย Office ใน Microsoft PowerPoint ชนิดวิธีการสร้างแมโครคลิกค้นหา และจากนั้น คลิกเพื่อดู "สร้างแมโครในตัวแก้ไข Visual Basic

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้ Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน คลิกผู้ช่วย Office ใน Microsoft PowerPoint ชนิดวิธีการเรียกใช้แมโครคลิกค้นหา และจากนั้น คลิกเพื่อดู "เรียกใช้แมโคร"

หมายเหตุ: หากผู้ช่วยซ่อนไว้ คลิกปุ่ม'ผู้ช่วย Office 'บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ถ้าตัวช่วยนี้จะไม่สามารถตอบแบบสอบถามของคุณ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
176476OFF: ผู้ Office ช่วยไม่ตอบรับคำถาม Visual Basic
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
163435vba: เขียนโปรแกรมทรัพยากรสำหรับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์
kbmacro 97 8.00 ppt8 vba vbe commandbar macppt mac_ppt ppt98 98 powerpt แถบเครื่องมือเครื่องมือแถบแถบเมนูเมนูงาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 161621 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/06/2011 10:53:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft PowerPoint 98 for Macintosh, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition

 • kbcode kbdtacode kbhowto kbmacro kbprogramming kbmt KB161621 KbMtth
คำติชม