วิธีการเข้าถึง SQL Server ใน Active Server Pages

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:169377
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างการเชื่อมต่อกับ SQL เซิร์ฟเวอร์ในสคริปต์การ ASP โดยใช้ ActiveX Data Objects (ADO), ในขณะที่ถ่าย ข้อดีของการเชื่อมต่อร่วมกันคุณลักษณะของ ODBC 3.0ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ

เปิดใช้งานการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ ODBC
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ และ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
164221วิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกันในโปรแกรมประยุกต์ ODBC

DSN ของ ODBC

โดยใช้ผู้ดูแล ODBC สร้างชื่อแหล่งข้อมูลของระบบ (DSN) บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) การติดตั้ง ระบุแอตทริบิวต์การเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง และนำมาใช้ใน ทุกหน้า ตัวอย่างเช่น ในเหตุการณ์Session_OnStartในแฟ้ม Global.asa กำหนดแอตทริบิวต์การเชื่อมต่อเป็น:
  Session("ConnectionString") =  "dsn=SQLSysDSN;uid=<username>;pwd=<strong password>;DATABASE=pubs;APP=ASP Script"				
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นจริง:
 • ไม่มีเลือกกล่องการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ในคำนิยามของ dsn ของระบบ
 • โหมดความปลอดภัยของ SQL Server ไม่ใช่แบบรวมของ Windows NT
 • ในแอตทริบิวต์การเชื่อมต่อ uid ไม่ว่างเปล่า
มิฉะนั้น การเชื่อมต่อกับ SQL Server อาจล้มเหลว และคุณ ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Microsoft ผู้ให้บริการ OLE DB สำหรับข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุม ODBC '80004005'
[Microsoft][ODBC SQL โปรแกรมควบคุมเซิร์ฟเวอร์] [SQL Server] ล็อกที่ล้มเหลวผู้ใช้: _
เหตุผล: ไม่ได้กำหนดเป็นแบบ ผู้ใช้ที่ถูกต้องของการเชื่อมต่อ SQL Server ที่เชื่อถือได้

Global.asa

การใช้แฟ้ม Global.asa หรือไม่ก็ แทน รายการ โดยทั่วไปจะทำในเรื่องนี้สามารถวางแฟ้มในหน้าแรกที่ถูกเรียกโดยการ แอพลิเคชัน สมมติว่าสคริปต์ ASP ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ กำหนดเป็นไดเรกทอรีเสมือนในโปรแกรม จัดการการบริการของอินเทอร์เน็ต แต่อยู่ต่ำกว่า เรกทอรีเสมือนที่อื่น ตัวแปรเซสชันที่มีแฟ้ม Global.asa ใน และ ข้อกำหนดของ DSN ต้องถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีเสมือน ถ้าไม่ คุณได้รับ ข้อความข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Microsoft OLE DB ผู้ให้บริการสำหรับข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุม ODBC '80004005'
[Microsoft][ODBC โปรแกรมควบคุม แหล่งข้อมูลการจัดการ] ไม่พบชื่อและหมายเลข
โปรแกรมควบคุมเริ่มต้นที่ระบุ

การเชื่อมต่อในสคริปต์ ASP

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อร่วมกันโดยการเปิด และปิดการ การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลในทุก ๆ หน้าของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ เมื่อต้องการเปิดการเชื่อมต่อ พิมพ์ใบแจ้งยอดต่อไปนี้ในการ<Body>ส่วนของหน้า: </Body>
  <%  Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")  OBJdbConnection.Open Session("ConnectionString")  %>				
เมื่อต้องการปิดการเชื่อมต่อ ทำต่อไปนี้ทันทีหลังจาก แท็ก:
  <%  OBJdbConnection.Close  Set OBJdbConnection = Nothing  %>				
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสองต่อไปนี้ถ้าการเชื่อมต่อ ตั้งค่าไม่ถูกต้องได้ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้:

ผู้ให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC ข้อผิดพลาด '80004005'
[Microsoft][ODBC SQL เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมควบคุม][DBNMPNTW]การเชื่อมต่อ ใช้งานไม่ได้นั้น
- หรือ -

ผู้ให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ ODBC ข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุม '80004005'
[Microsoft][ODBC SQL เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมควบคุม]การสื่อสาร ความล้มเหลวในการเชื่อมโยง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ที่ประกอบด้วยการ Global.asa และแฟ้ม Authors.asp โปรแกรมประยุกต์ตัวอย่างนี้จะส่งกลับ 4 คอลัมน์และระเบียนทั้งหมดในตารางpubsมีชื่อผู้เขียน

หมายเหตุ คุณต้องเปลี่ยน UID<username>และ pwd =<strong password="">เมื่อต้องการค่าที่ถูกต้องก่อนที่คุณเรียกใช้รหัสนี้ ทำให้ ดูให้แน่ใจว่า UID มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการนี้ในการ ฐานข้อมูล

Global.asa</strong></username>
  <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>  Sub Session_OnStart  Session("ConnectionString") =  "DSN=SQLSysDSN;UID=<username>;PWD=<strong password>;DATABASE=pubs;APP=ASP script"   Session("ConnectionTimeout") = 15   Session("CommandTimeout") = 30  End Sub  Sub Session_OnEnd  End Sub  </SCRIPT>				
Authors.asp
  <HTML>  <HEAD>  <TITLE>All Authors</TITLE>  </HEAD>  <BODY BGCOLOR="#FFFFFF">  <% Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")  OBJdbConnection.ConnectionTimeout = Session("ConnectionTimeout")  OBJdbConnection.CommandTimeout = Session("CommandTimeout")  OBJdbConnection.Open Session("ConnectionString")  Set SQLStmt = Server.CreateObject("ADODB.Command")  Set RS = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")  %>  <p>  <table border="0" bordercolor="#000000">  <%  SQLStmt.CommandText = "select * from authors"  SQLStmt.CommandType = 1  Set SQLStmt.ActiveConnection = OBJdbConnection  RS.Open SQLStmt  Do While Not RS.EOF  %>  <TR>   <TD Width = 150 ALIGN=LEFT>     <FONT SIZE=+1>     <%= RS("au_id") %>     </FONT></TD>   <TD></TD>     <TD Width = 150 ALIGN=LEFT>     <FONT SIZE=+1>     <%= RS("au_lname") %>     </FONT></TD>   <TD Width = 150 ALIGN=LEFT>     <FONT SIZE=+1>     <%= RS("au_fname") %>     </FONT></TD>   <TD Width = 150 ALIGN=LEFT>     <FONT SIZE=+1>     <%= RS("phone") %>     </FONT></TD>  </TR>  <%  RS.MoveNext  Loop  %>  </table>  <hr>  <p>  </BODY>  <% OBJdbConnection.Close  Set OBJdbConnection = Nothing  %>  </HTML>				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Active Server Pages ให้ดูแผนการทำงาน โดยโปรแกรมติดตั้ง ASP บนเซิร์ฟเวอร์ IIS
เบราว์เซอร์ explorer เว็บ sqlfaqtop

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 169377 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/28/2013 10:03:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition, Microsoft SQL Server 6.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 4.21a Standard Edition, Microsoft Internet Information Server 3.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup

 • kbsqlsetup kbenv kbhowto kbinterop kbtshoot kbmt KB169377 KbMtth
คำติชม