ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการต่างๆ สำหรับการกู้คืนข้อมูลจากสมุดงาน Excel 2000 ที่เสียหาย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:179871
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Office Excel 2003 ของบทความนี้ ดู820741.

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับ Microsoft Excel 97 และรุ่นก่อนหน้า โปรดดูที่142117.
สรุป
มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ในการกู้คืนข้อมูลจากแฟ้มเสียหาย หรือเสียหาย บทความนี้อธิบายวิธีการดังกล่าว และจุดที่คุณไปยังฐานข้อมูลอื่นความรู้ของ Microsoft articles ที่กล่าวถึงวิธีการในรายละเอียดมากกว่า

วิธีการกู้คืนข้อมูลในแฟ้ม Microsoft Excel ที่เสียหาย

 • บันทึกแฟ้มในรูปแบบ Hypertext Markup Language (HTML)
 • ใช้การอ้างอิงภายนอกเชื่อมโยงไปยังแฟ้มเสียหาย
 • ใช้แบบกลับไปยังเอกสารที่บันทึกไว้คำสั่ง
 • ถ้าแผนภูมิถูกลิงค์ไปยังแฟ้มที่เสียหาย ใช้แมโครการแยกข้อมูล
 • ใช้แมโครการกู้คืนแฟ้ม Microsoft Excel
 • เปิดแฟ้มใน Microsoft Word
 • เปิดแฟ้มใน Microsoft Excel Viewer
ข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกแฟ้มในรูปแบบ Hypertext Markup Language (HTML)

หากคุณสามารถเปิดแฟ้ม Microsoft Excel เสียหาย คุณสามารถ "รอง" ได้ ถ้าคุณบันทึกในรูปแบบ HTML ปิดแฟ้ม แล้ว เปิดใหม่อีกครั้ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น. ในการบันทึกเป็นชนิดรายการ คลิกเว็บเพจ (*.htm, * .html).
 2. ภายใต้บันทึกคลิกสมุดงานทั้งหมดแล้ว คลิกบันทึก.
 3. ปิดแฟ้ม
 4. เปิดแฟ้มอีกครั้งใน Excel
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น. ในการบันทึกเป็นชนิดรายการ คลิกสมุดงานใน Microsoft Excel. เปลี่ยนชื่อแฟ้มเพื่อสร้างสำเนา "กรอง" ใหม่โดยไม่ต้องการแทนที่ต้นฉบับ
หมายเหตุ:คุณลักษณะบางอย่างอาจสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกในรูปแบบ HTML

ใช้การอ้างอิงภายนอกการกู้คืนข้อมูล

วิธีการที่พบโดยทั่วไปการกู้คืนข้อมูลจากแฟ้มเสียหายคือเพื่อ แยกค่าจากแฟ้ม โดยใช้การอ้างอิงภายนอกการเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม โครงสร้างของแฟ้มต้องไม่สมบูรณ์ มิฉะนั้น Microsoft Excel ไม่สามารถอ่านข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
214253วิธีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในแฟ้มที่เสียหายใน Excel 2000

ใช้คำสั่งแปลงกลับไปยังบันทึกเอกสารในการกู้คืนข้อมูล

ถ้าคุณต้องการแก้ไขในแผ่นงาน Microsoft Excel และแฟ้มโดยไม่ตั้งใจจะเสียก่อนที่คุณได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม คุณสามารถกู้คืนแผ่นงานต้นฉบับ โดยทำสิ่งต่อไปนี้:
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPENแล้วเลือกชื่อของแฟ้มที่คุณต้องการแก้ไข โปรดสังเกตว่า กล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อความ "แปลงกลับเป็นเอกสารที่บันทึกได้หรือไม่"
 2. คลิกตกลง.

  แฟ้มที่คุณต้องการแก้ไขแปลงรุ่นที่บันทึกไว้ล่าสุดของแฟ้ม

ใช้แมโครเพื่อดึงข้อมูลในแผนภูมิ

ใน Microsoft Excel รุ่น 5.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า ข้อมูลอาจถูกดึงจากแผนภูมิ แม้ว่าข้อมูลอยู่ในแผ่นงานภายนอกหรือสมุดงาน ลักษณะการทำงานนี้เป็นประโยชน์ในกรณีที่แผนภูมิถูกสร้างขึ้นจาก หรือเชื่อมโยงไปยังแฟ้มอื่นที่ไม่พร้อมใช้งาน หรือชำรุดในบางด้าน

เมื่อแหล่งข้อมูลไปยังแผนภูมิจะสูญหายไป คุณสามารถยังคงดึงข้อมูลจากแผนภูมิเอง โดยใช้ Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน (VBA)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
213814แมโครเพื่อดึงข้อมูลจากแผนภูมิ

ใช้แมโค Microsoft Excel แฟ้มกู้คืนรการกู้คืนข้อมูล

หากคุณสามารถเปิดสมุดงานใน Microsoft Excel คุณสามารถใช้แมโค Microsoft Excel แฟ้มกู้คืนรเพื่อสร้างใหม่อีกครั้งใน Excel แผ่นงาน แผ่นงานแมโคร XLM และแผ่นงานโมดูลในสมุดงานใหม่ แมโครนี้สร้างแฟ้มล็อกเช่นกันเพื่อให้คุณสามารถระบุสินค้าที่เป็นสาเหตุของปัญหาเมื่อคุณใช้แมโครการถ่ายโอนไปแผ่นงานใหม่ ถ้ามีการล้มเหลวแมโค Microsoft Excel แฟ้มกู้คืนร ดูรายการสุดท้ายในแฟ้มบันทึกการตรวจสอบสินค้าที่เป็นสาเหตุของปัญหา และสมุดงาน โดยไม่มีสินค้าที่สร้างใหม่อีกครั้งแล้ว

เมื่อต้อง การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแมโครนี้ หรือดาวน์โหลดนี้แมโคร ไป Kit ทรัพยากร Office ที่อยู่ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

Open the file in Microsoft Word or WordPad

If you have the Microsoft Excel converter installed, you may be able toopen your Microsoft Excel workbook in Microsoft Word. If the file doesopen in Microsoft Word, you will not be able to recover module sheets,dialog sheets, chart sheets, macro sheets, or any embedded charts. Also,you will not recover any cell formulas, just the results of thoseformulas that are currently in the cells.

You can also open your Microsoft Excel workbook in WordPad. If the filedoes open, you may be able to recover Visual Basic code in your modulesand class modules. Search for the words "Sub" or "Function" to findyour code.

Open the file in Microsoft Excel Viewer

If Microsoft Excel Viewer is installed, you may be able to open theMicrosoft Excel workbook in Microsoft Excel Viewer, copy the cells, andpaste the cells into a new workbook. However, you cannot recover modulesheets, dialog sheets, chart sheets, or macro sheets. Also, you cannotrecover any cell formulas; you can recover only the results of theformulas that are currently in the cells.

For more information about Microsoft Excel Viewer, visit the followingMicrosoft Web site:
XL2000 corrupt corruption

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 179871 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:19:47 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowto kbmt KB179871 KbMtth
คำติชม