ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังของตัวควบคุมแท็บ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:179909
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังของแต่ละแท็บในตัวควบคุมแท็บ นี้อนุมานว่า คุณมีกล่องโต้ตอบ และเลือก และขนาดเป็นตัวควบคุมแท็บลงในกล่องโต้ตอบโดยใช้ตัวแก้ไขของทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการเปลี่ยน สีพื้นหลังของแต่ละแท็บที่คุณต้องทำการแท็บเจ้าของการควบคุมวาด และใช้เมธอด FillRect() กรอกข้อมูลพื้นที่สี่เหลี่ยมของแท็บเองด้วยแปรงที่คุณสร้าง และเรียกใช้เมธอด SetBkColor() ก่อนที่จะทำการเรียกเมธอด TextOut() ด้วยข้อความคุณต้องการให้ปรากฏบนแท็บ

ขั้นแรกแสดงหน้าคุณสมบัติตัวควบคุมแท็บในตัวแก้ไขทรัพยากร และเลือกลักษณะแท็บเลือกแบบ "เจ้าของวาดถาวร" กล่องกาเครื่องหมาย และบันทึกงานของคุณ ถ้าคุณเป็นแบบไดนามิกสร้างตัวควบคุมแท็บในระหว่างการเริ่มต้นของกล่องโต้ตอบกับ CreateWindow() หรือ CreateWindowEx() ให้แน่ใจว่าได้รวมการ TCS_OWNERDRAWFIXED บิตในพารามิเตอร์ dwStyle

กำหนดหมายเลขต่อไปนี้จะถูกใช้ในตัวอย่าง:
    #define RED   RGB(255,0,0)    #define YELLOW RGB(255,255,0)    #define MAGENTA RGB(255,0,255)    #define WHITE  RGB(255,255,255)    #define BLUE  RGB(0,0,255)				

ถ้าคุณกำลังใช้ SDK

brushes ใน excerpt ตัวอย่างนี้ถูกสร้างใน WM_INITDIALOG และจะจัดการกับแบบคงที่

เพิ่มข้อความ WM_DRAWITEM ขั้นตอนของกล่องโต้ตอบ

ตัวอย่างรหัส

  case WM_DRAWITEM:   lpdis = (LPDRAWITEMSTRUCT) lParam; // item drawing information   hTabCtrl = GetDlgItem(hDlg, IDC_TAB1);   if (hTabCtrl == lpdis->hwndItem)  // is this the tab control?   {     // which tab? first, second...fifth     switch (lpdis->itemID)     {     case 0:      hbr = hbrRed;      bkColor = RED;      break;     case 1:      hbr = hbrYellow;      bkColor = YELLOW;      break;     case 2:      hbr = hbrMagenta;      bkColor = MAGENTA;      break;     case 3:      hbr = hbrWhite;      bkColor = WHITE;      break;     case 4:      hbr = hbrBlue;      bkColor = BLUE;      break;     }     memset(szTabText, '\0', sizeof(szTabText));     tci.mask = TCIF_TEXT;     tci.pszText = szTabText;     tci.cchTextMax = sizeof(szTabText)-1;     TabCtrl_GetItem(hTabCtrl, lpdis->itemID, &tci);     FillRect(lpdis->hDC, &lpdis->rcItem, hbr);     SetBkColor(lpdis->hDC, bkColor);     TextOut(lpdis->hDC,        lpdis->rcItem.left,        lpdis->rcItem.top,        tci.pszText,        lstrlen(tci.pszText));   }   break;				

ถ้ามีของคุณโดยใช้ MFC

brushes เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลาโต้ตอบ และถูกสร้างขึ้นเมื่อมีเรียกตัวสร้างการโต้ตอบ

แทนที่วิธี OnDrawItem() สำหรับคลาส CDialog ที่มาของคุณโดยใช้ตัวช่วยสร้างการ Class และเพิ่มต่อไปนี้รหัส การเปลี่ยนชื่อตัวแปรเป็น neccessaryมีความสำคัญโปรดสังเกตว่า ตัวชี้ไปวัตถุ CDC จากหมายเลขอ้างอิง DC ส่งผ่านไปผ่าน LPDRAWITEMSTRUCT ที่จำเป็น มิฉะนั้น เท่านั้นเป็นพื้นหลังของข้อความจะเป็นสีที่ต้องการ

ตัวอย่างรหัส

    void CMFCTabCtrlDlg::OnDrawItem(int nIDCtl, LPDRAWITEMSTRUCT lpdis)    {     CDialog::OnDrawItem(nIDCtl, lpdis);     char    szTabText[100];     RECT    rect;     UINT    bkColor;     CBrush   *cbr;     TC_ITEM   tci;     CTabCtrl  *pTabCtrl = (CTabCtrl *)GetDlgItem(IDC_TAB1);     if (pTabCtrl->m_hWnd == lpdis->hwndItem)     {       // which tab?       switch (lpdis->itemID)       {       case 0:         cbr = &m_brRed;         bkColor = RED;         break;       case 1:         cbr = &m_brYellow;         bkColor = YELLOW;         break;       case 2:         cbr = &m_brMagenta;         bkColor = MAGENTA;         break;       case 3:         cbr = &m_brWhite;         bkColor = WHITE;         break;       case 4:         cbr = &m_brBlue;         bkColor = BLUE;         break;       }       memset(szTabText, '\0', sizeof(szTabText));       tci.mask    = TCIF_TEXT;       tci.pszText   = szTabText;       tci.cchTextMax = sizeof(szTabText)-1;       pTabCtrl->GetItem(lpdis->itemID, &tci);       CDC *dc = CDC::FromHandle(lpdis->hDC);       dc->FillRect(&lpdis->rcItem, cbr);       dc->SetBkColor(bkColor);       TextOut(lpdis->hDC,           lpdis->rcItem.left,           lpdis->rcItem.top,           tci.pszText,           lstrlen(tci.pszText));     }    }				

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ