ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

วิธีการเลือก Soundcard ใน Visual Basic กับตัวควบคุมมัลติมีเดีย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:180032
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า WaveAudio อุปกรณ์ (soundcard) ใช้ตัวควบคุมมัลติมีเดีย (MCI32.ocx) โดยใช้ Visual Basic
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการตั้งค่า WaveAudio อุปกรณ์ (soundcard) ใช้ตัวควบคุมมัลติมีเดีย คุณต้องใช้ mciSendCommand API ตัวควบคุมมัลติมีเดียไม่มีมีวิธีให้คุณตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเล่น หรือทำการบันทึกโดยตรง

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ของ Visual Basic แสดงวิธีใช้ mciSendCommand เพื่อระบุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแสดงผล WaveAudio

ตัวอย่างรหัส

ต่อไปนี้คือ คำนิยามที่จำเป็นและ declarations ทำต่อไปนี้ในแฟ้มโมดูล:
  Public Const MMSYSERR_NOERROR = 0  Public Const MCI_SET = &H80D  Public Const MCI_WAVE_OUTPUT = &H800000  Type MCI_WAVE_SET_PARMS    dwCallback As Long    dwTimeFormat As Long    dwAudio As Long    wInput As Long    wOutput As Long    wFormatTag As Integer    wReserved2 As Integer    nChannels As Integer    wReserved3 As Integer    nSamplesPerSec As Long    nAvgBytesPerSec As Long    nBlockAlign As Integer    wReserved4 As Integer    wBitsPerSample As Integer    wReserved5 As Integer  End Type  Declare Function mciGetErrorString Lib "winmm.dll" _    Alias "mciGetErrorStringA" (ByVal dwError As Long, _    ByVal lpstrBuffer As String, ByVal uLength As Long) As Long  Declare Function mciSendCommand Lib "winmm.dll" Alias _    "mciSendCommandA" (ByVal wDeviceID As Long, _    ByVal uMessage As Long, ByVal dwParam1 As Long, _    ByRef dwParam2 As Any) As Long				

ตัวอย่างรหัส

รหัสต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าอุปกรณ์แสดงผล รหัสนี้อนุมานว่า คุณมีตัวควบคุมมัลติมีเดียที่เรียกว่า "MMControl1" รหัสนี้ควรจะเรียกหลังจากการเล่นแฟ้มแบบ wave ได้ถูกเปิด โดย MMControl1
  Dim parms As MCI_WAVE_SET_PARMS  Dim rc As Long  ' Specify the soundcard. This specifies the soundcard with a deviceID  ' of 0. If you have a single soundcard, then this will open it. If you  ' have multiple soundcards, the deviceIDs will be 0, 1, 2, etc.  parms.wOutput = 0  ' Send the MCI command to set the output device.  rc = mciSendCommand(MMControl1.DeviceID, MCI_SET, _    MCI_WAVE_OUTPUT, parms)  if (rc <> MMSYSERR_NOERROR) then    ' The command failed.  End If				
ข้อมูลอ้างอิง
ดูเอกสารประกอบ mciSendCommand ในคู่มือ Win32 SDK

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ