วิธีการเรียก และปรับปรุงฟิลด์ข้อความเซิร์ฟเวอร์ SQL ใช้ ADO

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:180368
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง และการปรับปรุงเขตข้อมูลข้อความขนาดใหญ่Blob (binary ขนาดใหญ่วัตถุ/ทั้ง) โดยใช้ ActiveX Data Objects (ADO) นี้ได้โดยใช้การGetChunkและAppendChunkวิธีการนำเสนอภาพวัตถุในฟิลด์ของชุดระเบียน ADODB
ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการตัวอย่างทีละขั้น

 1. เปิดโครงการใหม่ Form1 ถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. จากนั้นโครงการเมนู คลิกการอ้างอิงและตั้งค่าการอ้างอิงไปยังไลบรารี Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุ
 3. เพิ่มโมดูลมาตรฐานที่สร้างโครงการของคุณ และวางต่อไปนี้รหัส:
    Global cn As ADODB.Connection  Global cmd1 As ADODB.Command  Global rsset As ADODB.Recordset  Const BLOCKSIZE As Long = 4096  Public Sub ColumnToFile(Col As ADODB.Field, DiskFile As String)  'Retrieves data from the database and puts it into a temp file on  'the hard drive.  'The size of the chunk is in the variable BLOCKSIZE (4096).  Dim NumBlocks As Long 'Holds the number of chunks.  Dim LeftOver As Long  '# of chars left over after last whole chunk.  Dim strData As String  Dim DestFileNum As Long  Dim I As Long  Dim ColSize As Long  'Make sure that you aren't in an empty recordset.  If Not rsset.EOF And Not rsset.BOF Then  ColSize = Col.ActualSize  'If filelength > 0, then it is soiled:  ' throw away contents.  If Len(Dir$(DiskFile)) > 0 Then   Kill DiskFile  End If  DestFileNum = FreeFile  Open DiskFile For Binary As DestFileNum  NumBlocks = ColSize \ BLOCKSIZE  LeftOver = ColSize Mod BLOCKSIZE  'Now Write data to the file in chunks.   For I = 1 To NumBlocks   strData = String(BLOCKSIZE, 0)   strData = Col.GetChunk(BLOCKSIZE)   Put DestFileNum, , strData   Next I   strData = String(LeftOver, 0)   strData = Col.GetChunk(LeftOver)   Put DestFileNum, , strData   Close DestFileNum   End If   End Sub   Sub FileToColumn(Col As ADODB.Field, DiskFile As String)   'Takes data from the temp file and saves it to the database.    Dim strData As String    Dim NumBlocks As Long    Dim FileLength As Long    Dim LeftOver As Long    Dim SourceFile As Long    Dim I As Long    SourceFile = FreeFile    Open DiskFile For Binary Access Read As SourceFile    FileLength = LOF(SourceFile)    If FileLength = 0 Then    Close SourceFile    MsgBox DiskFile & " Empty or Not Found."    Else    NumBlocks = FileLength \ BLOCKSIZE    LeftOver = FileLength Mod BLOCKSIZE    Col.AppendChunk Null    strData = String(BLOCKSIZE, 0)    For I = 1 To NumBlocks     Get SourceFile, , strData     Col.AppendChunk strData    Next I    strData = String(LeftOver, 0)    Get SourceFile, , strData    Col.AppendChunk strData    rsset.Update    Close SourceFile    End If   End Sub   Public Sub FileToForm(DiskFile As String, SomeControl As Control)    'Retrieves data from the temp file and puts it onto the control.    Dim SourceFile As Long    Dim FileLength As Long    Dim strData As String    SourceFile = FreeFile    Open DiskFile For Binary Access Read As SourceFile    FileLength = LOF(SourceFile)    If FileLength = 0 Then    Close SourceFile    MsgBox DiskFile & " Empty or Not Found."    Else    strData = String(FileLength, 0)    Get SourceFile, , strData    SomeControl.Text = strData    Close SourceFile    End If   End Sub   Sub FormToFile(DiskFile As String, SomeControl As Control)    'Saves data from the form into a temp file on the local hard drive.    Dim DestinationFile As Long    Dim FileLength As Long    Dim strData As String    If Len(Dir$(DiskFile)) > 0 Then    Kill DiskFile    End If    DestinationFile = FreeFile    Open DiskFile For Binary As DestinationFile    strData = SomeControl.Text    Put DestinationFile, , strData    Close DestinationFile   End Sub
 4. ใช้ค่าเริ่มต้น Form1:
  1. เพิ่มคำRichTextBoxควบคุม และตั้งค่าของชื่อคุณสมบัติเป็น "rtbText"
  2. เพิ่มคำCommandButtonควบคุม และตั้งค่าของชื่อคุณสมบัติเป็น "cmdPrev" และการคำอธิบายเฉพาะคุณสมบัติการ "เปรียบ"
  3. เพิ่มคำCommandButtonควบคุม และตั้งค่าของชื่อคุณสมบัติเป็น "cmdNext" และการคำอธิบายเฉพาะคุณสมบัติการ "ถัดไป"
  4. เพิ่มคำCommandButtonควบคุม และตั้งค่าของชื่อคุณสมบัติเป็น "cmdSave" และการคำอธิบายเฉพาะคุณสมบัติการ "ปรับปรุง"
 5. วางรหัสต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์ม:
    Option Explicit  Dim DiskFile As String   Private Sub cmdNext_Click()    If (rsset.RecordCount > 0) And (Not rsset.EOF) Then    rsset.MoveNext    If Not rsset.EOF Then     rtbText.Text = ""     ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile     FileToForm DiskFile, rtbText    Else     rsset.MoveLast    End If    End If   End Sub   Private Sub cmdPrev_Click()    If (rsset.RecordCount > 0) And (Not rsset.BOF) Then    rsset.MovePrevious    If Not rsset.BOF Then     rtbText.Text = ""     ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile     FileToForm DiskFile, rtbText    Else     rsset.MoveFirst    End If    End If   End Sub   Private Sub cmdSave_Click()    FormToFile DiskFile, rtbText    FileToColumn rsset.Fields("pr_info"), DiskFile   End Sub   Private Sub Form_Activate()    rtbText.Text = ""    If rsset.RecordCount > 0 Then    rsset.MoveFirst    ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile    FileToForm DiskFile, rtbText    End If   End Sub   Private Sub Form_Load()    Dim ConnectString As String    Dim anerror As ADODB.Error    Dim Sql As String    On Error GoTo handler    DiskFile = App.Path & "\BLOB.txt"    'Set the connect string to use pubs on your SQL server.    ConnectString = _    "Driver={SQL SERVER};Server=<yourserver>;Database=pubs;UID=sa;pwd=;"    Sql = "SELECT pr_info FROM pub_info;"    Set cn = New ADODB.Connection    cn.ConnectionString = ConnectString    cn.Open    Set rsset = New ADODB.Recordset    rsset.Open Sql, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText   Exit Sub   handler:    For Each anerror In cn.Errors    Debug.Print anerror.Number & ": " & anerror.Description & _    " - " & anerror.SQLState    Next anerror   End Sub
 6. เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ใน connectstring ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 7. เรียกใช้โครงการตัวอย่าง ที่RichTextBoxจะประกอบด้วยระเบียนแรกของชุดระเบียน
 8. คลิกถัดไป. สังเกตว่า เนื้อหาของการRichTextBoxเปลี่ยนแปลงไปยังระเบียนถัดไปจนกระทั่งพบระเบียนสุดท้ายที่ถัดไปปุ่มเรียกของชุดระเบียนMoveNextวิธีการ และจากนั้นเรียกใช้ColumnToFileและFileToFormวิธีการ
 9. คลิกก่อนหน้า. สังเกตว่า เนื้อหาของการRichTextBoxการเปลี่ยนแปลงระเบียนก่อนหน้าจนกระทั่งพบครั้งแรกระเบียน ที่ก่อนหน้าปุ่มเรียกของชุดระเบียนMovePreviousวิธีการ และจากนั้นเรียกใช้ColumnToFileและFileToFormวิธีการ
 10. พิมพ์บางสิ่งใหม่ในกล่องข้อความ และคลิ กการปรับปรุงเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลข้อความในสิ่ง บันทึกคุณไม่ ที่การปรับปรุงปุ่มโทรศัพท์FormToFileและFileToColumnวิธีการ เปิดใดในการเรียกของชุดระเบียนการปรับปรุงวิธีการ ข้อมูลใหม่ควรได้รับการปรับปรุงในฐานข้อมูล
กลุ่ม BLOB เชื่อม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 180368 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/22/2014 09:26:23 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft ActiveX Data Objects 2.7, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Office 97 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdatabase kbhowto kbmt KB180368 KbMtth
คำติชม