อัตโนมัติการปรับปรุงไปยังกลุ่มภายในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์สมาชิก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

180546
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
แฟ้มชุดที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้กลุ่มท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows NT หรือ Windows 2000 ในสภาพแวดล้อมของโดเมนทั้งหมดจากระยะไกล
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างระบบแฟ้มของชุดงานที่จะเพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นทั้งหมดที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เรียกใช้ Windows NT หรือ Windows 2000 ในสภาพแวดล้อมของโดเมน

ระบบแฟ้มของชุดงานใช้ Netdom.exe จากทรัพยากร Kit การ Windows NT 4.0 เพื่อสร้างรายชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT ซึ่งทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกหรือสเตชันในโดเมน หลังจากที่รายการถูกสร้าง คือ pinged คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่จากรายการเพื่อดูว่า คอมพิวเตอร์อยู่ในขณะนี้แบบออนไลน์ ถ้าคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะออนไลน์ Addusers.exe จะเรียกเพื่อใส่ผู้ใช้ใหม่ในกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นของคอมพิวเตอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์ถูกออนไลน์ ชื่อจะถูกวางลงในแฟ้มชั่วคราว หลังจากที่คอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้รับการประมวลผล แฟ้มชั่วคราวจะจะเปรียบเทียบกับรายการของคอมพิวเตอร์จากโดเมน การสร้างรายชื่อคอมพิวเตอร์ที่มีไม่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ระบบแฟ้มของชุดงานนี้จะสามารถรันหลายครั้งไปยังเป้าหมายเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีที่จำเป็นที่จะประมวลผล คัดลอก NETDOM.EXE, ADDUSERS.EXE และ REG.EXE จากทรัพยากร Kit การ Windows NT 4.0 ลงในโฟลเดอร์ที่มีสคริปต์ที่เป็น

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มเหล่านี้ชุดงาน ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:

 1. สร้างแฟ้มต่อไปนี้ของชุดงานจากรายการด้านล่าง:
  insuser.bat, sub1.bat, sub2.bat, sub3.bat, sub4.bat
  SUB5.BAT และ ADDUSERS.DAT
 2. แก้ไขบรรทัดแรกของ INSUSER.BAT เพื่อสะท้อนถึงชื่อโดเมนที่เป็นที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
 3. เปลี่ยน <domain\user>ในบรรทัดสองใน Addusers.dat เพื่อสะท้อนถึงชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นแต่ละเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีบรรทัดว่างเปล่าหนึ่งด้านบนของแฟ้ม Addusers.dat</domain\user>
 4. เข้าสู่ระบบไปยังเครือข่ายด้วยสิทธิของผู้ดูแลระบบโดเมนสำหรับโดเมนที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้ง ทรัพยากร Kit การ Windows NT 4.0 และไม่สามารถเข้าถึงเส้นทางของระบบ ระบบนี้ใช้ Netdom.exe และ Addusers.exe จากชุดทรัพยากร
 5. รันการ INSUSER.BAT แฟ้มชุดงานนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงการให้เสร็จสมบูรณ์
 6. ตรวจสอบเนื้อหาของ Complete.txt และ Working.txt Complete.txt แฟ้มที่ประกอบด้วยชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการปรับปรุง แฟ้ม Working.txt ประกอบด้วยชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ยังคง ต้องการประมวลผล
ทำซ้ำขั้นตอน 6 การ & 5 จำเป็น

ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นกระบวนการทั้งหมดใหม่จากลบ ลบไฟล์.txt ที่ทั้งหมด แล้วเริ่มต้นในขั้นที่ 1

ชื่อแฟ้ม: INSUSER.BAT
set CurrentDomain=mydomainecho offclsif (%CurrentDomain%) == (mydomain) echo Edit the first line ofINSUSER.BAT.if (%CurrentDomain%) == (mydomain) echo then rerun INSUSER.BATif (%CurrentDomain%) == (mydomain) goto verybottomif not exist addusers.dat goto DisplayAddUsersrem *** Display current variable settings ***echo Current domain is %CurrentDomain%.echo.rem *** Determine if working list is present ***If exist working.txt echo Working list detected, resuming batch process.If exist working.txt goto SkipCreateListecho Creating a list of member servers in %CurrentDomain%.echo.netdom /d:%CurrentDomain% member > working.txtrem *** Remove NETDOM formatting from server names ***if exist temp.txt del temp.txtfor /F "skip=6 delims=\ tokens=2" %%a in (working.txt) do call sub1.bat%%adel working.txtren temp.txt working.txt:SkipCreateListrem *** Determine if machine is online ***if exist online.txt del online.txtfor /F "delims=\\ tokens=1" %%a in (working.txt) do call sub2.bat %%arem *** Remove servers that have been processed from WORKING.TXT ***if not exist online.txt goto NoServersOnlineecho.echo Updating list of servers that need to be processed.for /F "delims= tokens=1" %%a in (online.txt) do call sub4.bat %%aecho List complete.goto Bottom:DisplayAddUsersEcho.Echo. You must modify the contents of ADDUSERS.DA, then rename theEcho. file to ADDUSERS.DAT. Then re-run this batch file.goto verybottom:NoServersOnlineEcho.Echo There are no servers currently online that can be processed.:Bottomecho.echo ------------------------------------echo --- Finished processing servers. ---echo ------------------------------------:verybottom				

ชื่อแฟ้ม: SUB1.BAT
rem *** Remove formatting from Netdom output ***echo %1 >> temp.txt				

ชื่อแฟ้ม: SUB2.BAT
echo Pinging %1...ping %1 > PING.TXTfor /F "skip=6 tokens=4" %%a in (PING.TXT) do call sub3.bat %%a %1del PING.TXT				

ชื่อแฟ้ม: SUB3.BAT
rem *** If server is online it will be logged in online.txt for ***rem *** processing later.                    ***rem ***  %2 is a bogus variable, thrown away.if not (%1) == (bytes) goto NotOnlineecho %3 >> ONLINE.TXTecho [%3 is online.]rem ***********************************************rem *** Put per-server processing commands here ***rem ***********************************************rem *** The following section determines if *******rem *** Workstation or Server is running  *******rem ***********************************************REM Next Line wrapped by text editor for readability, it should all be on one linefor /F "delims=	 tokens=3" %%i IN ('reg query hklm\system\currentcontrolset\control\ProductOptions\ProductType \\%3') DO set product_type=%%iREM End single lineif "%product_type%"=="" goto Undeterminedif "%product_type%"=="WinNT" goto Workstationif "%product_type%"=="ServerNT" goto Serverif "%product_type%"=="LanmanNT" goto DomainController:Undeterminedecho Unable to determine Windows NT Product Type, check the followingecho registry key for product typeecho.echo hklm\system\currentcontrolset\control\ProductOptions\ProductTypeecho.echo Expected valuesecho.echo ProductType  Productecho ----------------------------------------------------echo WinNT     Windows NT Workstation is runningecho ServerNT   Windows NT Server is runningecho LanmanNT   Windows NT Domain controllerecho.echo %3 >>undetermined.txtgoto Sub3bot:DomainControllerecho %3 >>dc.txtgoto sub3bot:Serverecho %3 is a Server, skipping...echo %3 >>server.txtgoto adduser:Workstationecho %3 is a Workstation, processing %3echo %3 >> wks.txtgoto adduser:adduserECHO Adding new user to local administrators group on %3.ECHO *** \\%3 *** >> local.logrem Add a user to each member servers local administrators groupADDUSERS \\%3 /C addusers.dat > nulrem *****************************************************rem net send %3 "it worked"rem *** Put per-server processing commands above here ***rem *****************************************************goto Sub3Bot:NotOnline:Sub3Bot				
ชื่อแฟ้ม: SUB4.BAT
rem *** loop thru each name in working.txt and remove servers that were***rem *** in online.txt.***echo Removing %1 from list.if exist temp.txt del temp.txtfor /F "tokens=1" %%a in (working.txt) do call sub5.bat %%a %%1del working.txtif exist temp.txt ren temp.txt working.txt				

ชื่อแฟ้ม: SUB5.BAT
rem *** Filter out servers that have been updated ***rem %1 is name from working.txtrem %2 is name from online.txtif (%1) == (%2) echo %1 >> complete.txtif not (%1) == (%2) echo %1 >> temp.txt				

ชื่อแฟ้ม: ADDUSERS.DAT
[Local]Administrators,Members can fully administer the computer,<domain\user>,				

นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดค่าแฟ้มเหล่านี้ชุดงานเพื่อดำเนินการคำสั่งหนึ่งบนเวิร์กสเตชัน หรือเซิร์ฟเวอร์ ดูเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุหรือของ

การระบุการเซิร์ฟเวอร์หรือของ

ด้วยการแทน SUB3.BAT ด้วยแฟ้มต่อไปนี้ของชุดงาน REG.EXE จาก reskit ที่ใช้ในการตรวจสอบชนิดของผลิตภัณฑ์ในรีจิสทรี (เซิร์ฟเวอร์ เวิร์กสเตชันหรือโดเมนคอนโทรลเลอร์) By changing the goto command in the:server and :workstation sections, you can control if the command is runagainst server or workstations as follows:

GOTO Sub3bot - This product type will be skipped.GOTO Adduser - Commands in :addusers section will be processed againstthis product type.

Currently, only workstation is selected.The contents of complete.txt can be ignored when using this modifiedsub3.bat. Check LOCAL.LOG to determine which machines have been updated.Here's a description of the log files that may be generated.

LOCAL.LOG - Machines that have been updated.

WKS.TXT - Machines that have been identified as workstations.

SERVER.TXT - Machines identified as SERVERS.

UNDETERMINED.TXT - Machines that are identified in server manager as aserver or workstation but do not have the product type defined in theregistry. Or the registry could not be read remotely.

DC.TXT - Machines that are identified in server manager as a server orworkstation but the product type defined in the registry indicates this isa domain controller. These system will not be processed.

WORKING - Contains a list of machines that are listed in server managerbut did respond to PING. This list is used when running the batch files asecond or third time.

Filename SUB3.BAT
rem *** If server is online it will be logged in online.txt for ***rem *** processing later.                    ***rem ***  %2 is a bogus variable, thrown away.if not (%1) == (bytes) goto NotOnlineecho %3 >> ONLINE.TXTecho [%3 is online.]rem ***********************************************rem *** Put per-server processing commands here ***rem ***********************************************rem *** The following section determines if *******rem *** Workstation or Server is running  *******rem ***********************************************REM Next Line wrapped by text editor for readability, it should all be onone linefor /F "tokens=3" %%i IN ('reg queryhklm\system\currentcontrolset\control\ProductOptions\ProductType \\%3') DOset product_type=%%iREM End single lineif "%product_type%"=="" goto Undeterminedif "%product_type%"=="WinNT" goto Workstationif "%product_type%"=="ServerNT" goto Serverif "%product_type%"=="LanmanNT" goto DomainController:Undeterminedecho Unable to determine Windows NT Product Type, check the followingecho registry key for product typeecho.echo hklm\system\currentcontrolset\control\ProductOptions\ProductTypeecho.echo Expected valuesecho.echo ProductType  Productecho ----------------------------------------------------echo WinNT     Windows NT Workstation is runningecho ServerNT   Windows NT Server is runningecho LanmanNT   Windows NT Domain controllerecho.echo %3 >>undetermined.txtgoto Sub3bot:DomainControllerecho %3 >>dc.txtgoto sub3bot				

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 180546 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/22/2014 09:26:29 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB180546 KbMtth
คำติชม