ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการ IObjectSafety ปฏิบัติในการควบคุม Visual Basic

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:182598
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการปฏิบัติการIObjectSafetyอินเทอร์เฟซในตัวควบคุม Visual Basic เพื่อทำเครื่องหมายตัวควบคุมที่ปลอดภัยสำหรับการเขียนสคริปต์และการเตรียมใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น ตัวควบคุม Visual Basic ใช้คอมโพเนนต์ประเภทรายการในรีจิสทรีเพื่อทำเครื่องหมายตัวควบคุมที่ปลอดภัยสำหรับการเขียนสคริปต์และการเตรียมใช้งาน การใช้การIObjectSafetyอินเทอร์เฟซคือ วิธีการที่ต้องการ บทความนี้ประกอบด้วยรหัสจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เฟซนี้ใน Visual Basic ควบคุมทั้งหมด

กรุณาให้จำไว้ว่า ตัวควบคุมควรเท่านั้นสามารถทำเครื่องหมายว่าปลอดภัยหากคุณมี ใน fact ความปลอดภัย บทความนี้ไม่ได้อธิบายรายละเอียดของการทำเครื่องหมายตัวควบคุมเป็นข้อความปลอดภัยสำหรับการเขียนสคริปต์และการเตรียมใช้งาน แสดงวิธีการที่ทำในรหัสเพียงแค่ โปรดดูเอกสารประกอบของอินเทอร์เน็ตไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK) สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดนี้ เห็น "เซฟการเตรียมใช้งานและการเขียนสคริปต์สำหรับ ActiveX ควบคุม" ภายใต้ส่วนของส่วนประกอบของการพัฒนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำเตือน: หนึ่งหรือมากกว่าฟังก์ชันต่อไปนี้จะกล่าวถึงในบทความนี้: VarPtrStringArray VarPtr, VarPtrArray StrPtr และ ObjPtr ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft จะได้รับการบันทึกจะไม่ไว้ในเอกสารประกอบของ Visual Basic และให้ไว้ในบทความในฐานความรู้นี้ "ตามที่เป็นอยู่" Microsoft ไม่รับประกันว่า พวกเขาจะใช้ได้ในรุ่นในอนาคตของ Visual Basicสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
199824วิธีการรับที่อยู่ของตัวแปรใน Visual Basic
ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างตัวควบคุม Visual Basic อย่างง่าย และทำเครื่องหมายปลอดภัยสำหรับการเขียนสคริปต์และการเตรียมใช้งาน
 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสามารถบันทึกแฟ้มทั้งหมดที่คุณสร้างในตัวอย่างนี้
 2. รับตัวสร้างของไลบรารีชนิดของการทำงานอัตโนมัติของ OLE จากซีดีรอม Visual Basic 6.0 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ สำเนาไฟล์ต่าง ๆ ทั้งสี่ที่ทั้งหมดจากโฟลเดอร์ \Common\Tools\VB\Unsupprt\Typlib\ ไปยังโฟลเดอร์โครงการของคุณหมายเหตุ:: คัดลอกแฟ้มทั้งหมดจากโฟลเดอร์ \VB5.0\Tools\Unsupprt\Typlib\ ใน VIsual Basic 5.0
 3. การคัดลอกข้อความต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก และบันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์โครงการเป็น Objsafe.odl:
     [     uuid(C67830E0-D11D-11cf-BD80-00AA00575603),     helpstring("VB IObjectSafety Interface"),     version(1.0)   ]   library IObjectSafetyTLB   {     importlib("stdole2.tlb");     [       uuid(CB5BDC81-93C1-11cf-8F20-00805F2CD064),       helpstring("IObjectSafety Interface"),       odl     ]     interface IObjectSafety:IUnknown {       [helpstring("GetInterfaceSafetyOptions")]       HRESULT GetInterfaceSafetyOptions(            [in] long riid,            [in] long *pdwSupportedOptions,            [in] long *pdwEnabledOptions);       [helpstring("SetInterfaceSafetyOptions")]       HRESULT SetInterfaceSafetyOptions(            [in] long riid,            [in] long dwOptionsSetMask,            [in] long dwEnabledOptions);      }    }					
 4. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ใช้ซีดี<path></path>คำสั่งการย้ายไปยังโฟลเดอร์โครงการ และพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างแฟ้ม.tlb:
  MKTYPLIB objsafe.odl /tlb objsafe.tlb
 5. จาก Visual Basic สร้างโครงการมีตัวควบคุม activex ในการคุณสมบัติรายการ เปลี่ยนชื่อของโครงการไปIObjSafetyและชื่อของตัวควบคุมDemoCtl. ย้าย CommandButton ที่ชื่อว่า cmdTest บนตัวควบคุม ในการจัดการเหตุการณ์คลิของ cmdTest ย้ายงบ"ทดสอบ" MsgBox การ
 6. ในการProjectเมนู คลิกอ้างอิง:เรียกดู และเพิ่ม Objsafe.tlb ซึ่งคุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้
 7. เพิ่มโมดูลใหม่ด้วยรหัสต่อไปนี้ในโครงการของคุณ และกำหนดชื่อ basSafeCtl โมดูล:
     Option Explicit   Public Const IID_IDispatch = "{00020400-0000-0000-C000-000000000046}"   Public Const IID_IPersistStorage = _    "{0000010A-0000-0000-C000-000000000046}"   Public Const IID_IPersistStream = _    "{00000109-0000-0000-C000-000000000046}"   Public Const IID_IPersistPropertyBag = _    "{37D84F60-42CB-11CE-8135-00AA004BB851}"   Public Const INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER = &H1   Public Const INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA = &H2   Public Const E_NOINTERFACE = &H80004002   Public Const E_FAIL = &H80004005   Public Const MAX_GUIDLEN = 40   Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _     (pDest As Any, pSource As Any, ByVal ByteLen As Long)   Public Declare Function StringFromGUID2 Lib "ole32.dll" (rguid As _     Any, ByVal lpstrClsId As Long, ByVal cbMax As Integer) As Long   Public Type udtGUID     Data1 As Long     Data2 As Integer     Data3 As Integer     Data4(7) As Byte   End Type   Public m_fSafeForScripting As Boolean   Public m_fSafeForInitializing As Boolean   Sub Main()     m_fSafeForScripting = True     m_fSafeForInitializing = True   End Sub					
 8. จากคุณสมบัติของโครงการ เปลี่ยนแปลงวัตถุเริ่มต้นไปหลักการย่อยการดำเนินการหลักย่อยข้างต้น ใช้แบบm_fSafeForScriptingและm_fSafeForInitializingตัวแปรเพื่อระบุค่าของข้อความปลอดภัยสำหรับตัวแปรและ/สคริปต์หรือเตรียมใช้งาน
 9. เปิดหน้าต่างรหัสของตัวควบคุมของคุณ เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ของรหัสไปส่วนการประกาศ (ไปทางขวา หลังตัวเลือกที่ชัดเจน หรือ เป็นครั้งแรก):
  Implements IObjectSafety					
 10. คัดลอกวิธีการสองที่ต่อไปนี้ไปยังรหัสควบคุมของคุณ:
     Private Sub IObjectSafety_GetInterfaceSafetyOptions(ByVal riid As _   Long, pdwSupportedOptions As Long, pdwEnabledOptions As Long)     Dim Rc   As Long     Dim rClsId As udtGUID     Dim IID   As String     Dim bIID() As Byte     pdwSupportedOptions = INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER Or _                INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA     If (riid <> 0) Then       CopyMemory rClsId, ByVal riid, Len(rClsId)       bIID = String$(MAX_GUIDLEN, 0)       Rc = StringFromGUID2(rClsId, VarPtr(bIID(0)), MAX_GUIDLEN)       Rc = InStr(1, bIID, vbNullChar) - 1       IID = Left$(UCase(bIID), Rc)       Select Case IID         Case IID_IDispatch           pdwEnabledOptions = IIf(m_fSafeForScripting, _          INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER, 0)           Exit Sub         Case IID_IPersistStorage, IID_IPersistStream, _           IID_IPersistPropertyBag           pdwEnabledOptions = IIf(m_fSafeForInitializing, _          INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA, 0)           Exit Sub         Case Else           Err.Raise E_NOINTERFACE           Exit Sub       End Select     End If   End Sub   Private Sub IObjectSafety_SetInterfaceSafetyOptions(ByVal riid As _   Long, ByVal dwOptionsSetMask As Long, ByVal dwEnabledOptions As Long)     Dim Rc     As Long     Dim rClsId   As udtGUID     Dim IID     As String     Dim bIID()   As Byte     If (riid <> 0) Then       CopyMemory rClsId, ByVal riid, Len(rClsId)       bIID = String$(MAX_GUIDLEN, 0)       Rc = StringFromGUID2(rClsId, VarPtr(bIID(0)), MAX_GUIDLEN)       Rc = InStr(1, bIID, vbNullChar) - 1       IID = Left$(UCase(bIID), Rc)       Select Case IID         Case IID_IDispatch           If ((dwEnabledOptions And dwOptionsSetMask) <> _          INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER) Then             Err.Raise E_FAIL             Exit Sub           Else             If Not m_fSafeForScripting Then               Err.Raise E_FAIL             End If             Exit Sub           End If         Case IID_IPersistStorage, IID_IPersistStream, _        IID_IPersistPropertyBag           If ((dwEnabledOptions And dwOptionsSetMask) <> _          INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA) Then             Err.Raise E_FAIL             Exit Sub           Else             If Not m_fSafeForInitializing Then               Err.Raise E_FAIL             End If             Exit Sub           End If         Case Else           Err.Raise E_NOINTERFACE           Exit Sub       End Select     End If   End Sub					
 11. ในการแฟ้ม:เมนู การบันทึกโครงการและแฟ้มของคุณ ทำให้แฟ้มมี OCX จากโครงการของคุณ ตัวควบคุมของคุณใช้ในขณะนี้การIObjectSafetyอินเทอร์เฟซ เมื่อต้องการทดสอบ แทรกตัวควบคุมในแฟ้ม.htm
ข้อมูลอ้างอิง
MkTypLib.exe เป็นเครื่องมือเก่าที่มีการแพลตฟอร์มที่ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK) ที่มาพร้อมกับ Microsoft Visual Studio 6.0 ที่จัดส่งไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบัน Platform SDK ไม่มา ด้วยเครื่องมือ MkTypLib.exe

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียก MkTypLib ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
161873วิธีการเซฟควบคุม MFC ทำเครื่องหมายสำหรับการเตรียมการใช้งาน/การเขียนสคริปต์
143258วิธีการสร้างค่าคงที่และ Declarations DLL ในไลบรารีของชนิด
131105ตัวอย่าง: TYPEBLD: วิธีการที่ใช้ ICreateTypeLib และ ICreateTypeInfo
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการIObjectSafetyอินเทอร์เฟซ ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นที่ปลอดภัยและการเขียนสคริปต์สำหรับตัวควบคุม activex ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เริ่มต้นการมีอยู่สคริปต์ของความปลอดภัย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ