ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

รายละเอียด: แปลข้อผิดพลาดระบบอัตโนมัติสำหรับ VB/VBA (Long)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186063
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อขอรับการ messagetext สำหรับรหัสข้อผิดพลาด นอกจากนี้บทความนี้ยังประกอบด้วยรายการของคำอธิบาย codesand ข้อผิดพลาดเป็นพบใน Winerror.h

หมายเหตุ: เมื่อข้อผิดพลาดจะปรากฏเมื่อทำงาน กับการทำงานอัตโนมัติใน VisualBasic หรือ VBA (Visual Basic for Applications), ข้อผิดพลาดไม่ notalways รวมข้อความสำหรับข้อผิดพลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิงถึง Winerror.h

เมื่อทำงานอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมประยุกต์อื่น ด้วยการใช้ Visual Basic หรือ VBA คุณ mayreceive ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดรันไทม์ '-2147418094 (80010012)':
ข้อผิดพลาดในการทำงานอัตโนมัติ
ค่า-2147418094 ที่สอดคล้องกับรหัส theerror ทศนิยมแทน 80010012 ที่สอดคล้องกับการแสดงเลขฐานสิบหกของรหัสเดียวกัน รหัสนี้แสดงรายละเอียดอยู่ใน fileWinerror.h หัวข้อ Visual C++ ของ Microsoft เมื่อต้องการค้นหาโค้ดข้อผิดพลาด ค้นหาสำหรับ hexadecimalrepresentation ของรหัสข้อผิดพลาด (นั่นคือ 80010012) ต่อไปนี้คือ anexcerpt จาก Winerror.h ซึ่งอธิบายถึงข้อผิดพลาดนี้:
  //  // MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE  //  // MessageText:  //  // The callee (server [not server application]) is not available  // and disappeared; all connections are invalid. The call did not  // execute.  //  #define RPC_E_SERVER_DIED_DNE      _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)				
Winerror.h มาพร้อมกับ Visual C++ ของ Microsoft และยังให้กับไลบรารีของ Microsoft Developer Network (MSDN)

หมายเหตุ: ข้อผิดพลาดในการทำงานอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์เฉพาะเป็น notlisted ใน Winerror.h ถ้าคุณไม่พบข้อผิดพลาดใน Winerror.h,check ในคู่มือสำหรับแอพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์ โดยปกติ ข้อผิดพลาดเฉพาะ withapplication, 4 ตัวสุดท้ายของ hexadecimalrepresentation ของรหัสข้อผิดพลาดอ้างอิงถึงข้อผิดพลาดเฉพาะของแอพลิเคชัน

ใช้ FormatMessage

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน FormatMessage API เพื่อกำหนด textassociated ข้อความที่ มีรหัสข้อผิดพลาดระบบอัตโนมัติ การ belowillustrates ฟังก์ชันตัวอย่างวิธีที่คุณสามารถใช้ FormatMessage เพื่อรับข้อความ:
  Option Explicit  Const FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM = &H1000  Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _   "FormatMessageA" ( ByVal dwFlags As Long, lpSource As Long, _   ByVal dwMessageId As Long, ByVal dwLanguageId As Long, _   ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long, Arguments As Any) _   As Long  Private Function MessageText(lCode As Long) As String    Dim sRtrnCode As String    Dim lRet As Long    sRtrnCode = Space$(256)    lRet = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, 0&, lCode, 0&, _         sRtrnCode, 256&, 0&)    If lRet >0 Then     MessageText = Left(sRtrnCode, lRet)    Else     MessageText = "Error not found."    End If  End Function				
ตัวอย่างถัดไปแสดงให้เห็นวิธีการที่คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับรหัส yourautomation ในตัวอย่างนี้ Microsoft Excel อยู่ serverapplication การอ้างอิงวัตถุสมุดงานหลังจากนั้นจะทำลาย (หรือปิด) สร้างข้อผิดพลาด เมื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ฟังก์ชัน MessageText ตัวอย่างนี้เจตนาสร้างข้อผิดพลาดระบบอัตโนมัติ โดยอ้างอิงวัตถุ aworkbook หลังจากถูกปิดสมุดงาน:
Dim xl As Object  Dim book As Object  Dim sMsg As String  Set xl = CreateObject("excel.application")  Set book = xl.workbooks.Add  book.Close False  On Error Resume Next  Debug.Print book.Name '<-Generates an automation error because the             ' workbook referenced by the book object has             ' been closed.  If Err.Number <>0 Then    sMsg = MessageText(Err.Number)    MsgBox "Automation Error " & vbCr & Err.Number & _       " (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sMsg  End If  On Error GoTo 0  Set xl = Nothing				
การอ้างอิงวัตถุสมุดหลังจากสมุดงานถูกทำลายสร้างข้อผิดพลาดขณะ therun-2147418094 (80010012) นี่คือข้อความส่งกลับ byFormatMessage สำหรับข้อผิดพลาดนี้:
ผู้ถูกเรียก (เซิร์ฟเวอร์ [ไม่โปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์]) จะไม่พร้อมใช้งาน anddisappeared เชื่อมต่อทั้งหมดไม่ถูกต้อง เรียกเลขหมายไม่ถูกต้อง
หมายเหตุ: ฟังก์ชัน FormatMessage ยังไม่ได้ส่งกลับข้อผิดพลาดที่ specificto แอพลิเคชัน

ใช้ "ค้นหาข้อผิดพลาด"

เวอร์ชั่น Visual C++ Microsoft 5.0 ประกอบด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เรียกว่า "การค้นหาข้อผิดพลาด" ที่แสดงข้อความสำหรับรหัสข้อผิดพลาด

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ Start Visual C++ ของ Microsoft และคลิกค้นหาข้อผิดพลาดบนเมนูเครื่องมือ พิมพ์รหัสข้อผิดพลาด และคลิกค้นหา ตามตัวอย่าง ถ้า youhad ได้รับข้อผิดพลาดอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ -2147418094 (80010012), youwould พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในการ "ค้นหาข้อผิดพลาด" และคลิกค้นหา:
0x80010012

รายการข้อผิดพลาดจาก WINERROR H

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดที่มีอยู่ใน Winerror.hincluded กับ Microsoft Visual C++ เวอร์ชั่น 5.0:
 Automation  Automation Error    Error in Decimal  in Hex    Error Description-2147418113 (8000FFFF)  Catastrophic failure.-2147942413 (8007000D)  The Data is invalid.-2147467263 (80004001)  Not implemented.-2147024882 (8007000E)  Ran out of memory.-2147024809 (80070057)  One or more arguments are invalid.-2147467262 (80004002)  No such interface supported.-2147467261 (80004003)  Invalid pointer.-2147024890 (80070006)  Invalid handle.-2147467260 (80004004)  Operation aborted.-2147467259 (80004005)  Unspecified error.-2147024891 (80070005)  General access denied error.-2147483647 (80000001)  Not implemented.-2147483646 (80000002)  Ran out of memory.-2147483645 (80000003)  One or more arguments are invalid.-2147483644 (80000004)  No such interface supported.-2147483643 (80000005)  Invalid pointer.-2147483642 (80000006)  Invalid handle.-2147483641 (80000007)  Operation aborted.-2147483640 (80000008)  Unspecified error.-2147483639 (80000009)  General access denied error.-2147483638 (8000000A)  The data necessary to complete this operation             not yet available.-2147467258 (80004006)  Thread local storage failure.-2147467257 (80004007)  Get shared memory allocator failure.-2147467256 (80004008)  Get memory allocator failure.-2147467255 (84009)    Unable to initialize class cache.-2147467254 (8400A)    Unable to initialize RPC services.-2147467253 (8000400B)  Cannot set thread local storage channel control.-2147467252 (8000400C)  Could not allocate thread local storage channel             control.-2147467251 (8000400D)  The user supplied memory allocator is             unacceptable.-2147467250 (8000400E)  The OLE service mutex already exists.-2147467249 (8000400F)  The OLE service file mapping already exists.-2147467248 (80004010)  Unable to map view of file for OLE service.-2147467247 (80004011)  Failure attempting to launch OLE service.-2147467246 (80004012)  There was an attempt to call CoInitialize a             second time while single threaded.-2147467245 (80004013)  A Remote activation was necessary but was not             allowed.-2147467244 (80004014)  A Remote activation was necessary but the server             name provided was invalid.-2147467243 (80004015)  The class is configured to run as a security id             different from the caller.-2147467242 (80004016)  Use of Ole1 services requiring DDE windows is             disabled.-2147467241 (80004017)  A RunAs specification must be A RunAs              specification must be              <domain name>\<user name> or simply              <user name>.       -2147467240 (80004018)  The server process could not be started. The             pathname may be incorrect. -2147467239 (80004019)  The server process could not be started as the             configured identity. The pathname may be             incorrect or unavailable. -2147467238 (8000401A)  The server process could not be started because             the configured identity is incorrect. Check the             username and password. -2147467237 (8000401B)  The client is not allowed to launch this server. -2147467236 (8000401C)  The service providing this server could not be             started. -2147467235 (8000401D)  This computer was unable to communicate with the             computer providing the server. -2147467234 (8000401E)  The server did not respond after being launched. -2147467233 (8000401F)  The registration information for this server is             inconsistent or incomplete. -2147467232 (80004020)  The registration information for this interface             is inconsistent or incomplete. -2147467231 (80004021)  The operation attempted is not supported. -2147221504 (80040000)  Invalid OLEVERB structure.-2147221503 (80040001)  Invalid advise flags.-2147221502 (80040002)  Can't enumerate any more, because the associated             data is missing.-2147221501 (80040003)  This implementation doesn't take advises.-2147221500 (80040004)  There is no connection for this connection ID.-2147221499 (80040005)  Need to run the object to perform this operation.-2147221498 (80040006)  There is no cache to operate on.-2147221497 (80040007)  Uninitialized object.-2147221496 (80040008)  Linked object's source class has changed.-2147221495 (80040009)  Not able to get the moniker of the object.-2147221494 (8004000A)  Not able to bind to the source.-2147221493 (8004000B)  Object is static; operation not allowed.-2147221492 (8004000C)  User cancelled out of save dialog.-2147221491 (8004000D)  Invalid rectangle.-2147221490 (8004000E)  compobj.dll is too old for the ole2.dll             initialized.-2147221489 (8004000F)  Invalid window handle.-2147221488 (80040010)  Object is not in any of the inplace active states.-2147221487 (80040011)  Not able to convert object.-2147221486 (80040012)  Not able to perform the operation because object             is not given storage yet.-2147221404 (80040064)  Invalid FORMATETC structure.-2147221403 (80040065)  Invalid DVTARGETDEVICE structure.-2147221402 (80040066)  Invalid STDGMEDIUM structure.-2147221401 (80040067)  Invalid STATDATA structure.-2147221400 (80040068)  Invalid lindex.-2147221399 (80040069)  Invalid tymed.-2147221398 (8004006A)  Invalid clipboard format.-2147221397 (8004006B)  Invalid aspect(s).-2147221396 (8004006C)  tdSize parameter of the DVTARGETDEVICE structure             is invalid.-2147221395 (8004006D)  Object doesn't support IViewObject interface.-2147221248 (80040100)  Trying to revoke a drop target that has not been             registered.-2147221247 (80040101)  This window has already been registered as a drop             target.-2147221246 (80040102)  Invalid window handle.-2147221232 (80040110)  Class does not support aggregation (or class             object is remote).-2147221231 (80040111)  ClassFactory cannot supply requested class.-2147221184 (80040140)  Error drawing view.-2147221168 (80040150)  Could not read key from registry.-2147221167 (80040151)  Could not write key to registry.-2147221166 (80040152)  Could not find the key in the registry.-2147221165 (80040153)  Invalid value for registry.-2147221164 (80040154)  Class not registered.-2147221163 (80040155)  Interface not registered.-2147221136 (80040170)  Cache not updated.-2147221120 (80040180)  No verbs for OLE object.-2147221119 (80040181)  Invalid verb for OLE object.-2147221088 (800401A0)  Undo is not available.-2147221087 (800401A1)  Space for tools is not available.-2147221056 (800401C0)  OLESTREAM Get method failed.-2147221055 (800401C1)  OLESTREAM Put method failed.-2147221054 (800401C2)  Contents of the OLESTREAM not in correct format.-2147221053 (800401C3)  There was an error in a Windows GDI call while             converting the bitmap to a DIB.-2147221052 (800401C4)  Contents of the IStorage not in correct format.-2147221051 (800401C5)  Contents of IStorage is missing one of the             standard streams.-2147221050 (800401C6)  There was an error in a Windows GDI call while             converting the DIB to a bitmap. -2147221040 (800401D0)  OpenClipboard Failed.-2147221039 (800401D1)  EmptyClipboard Failed.-2147221038 (800401D2)  SetClipboard Failed.-2147221037 (800401D3)  Data on clipboard is invalid.-2147221036 (800401D4)  CloseClipboard Failed.-2147221024 (800401E0)  Moniker needs to be connected manually.-2147221023 (800401E1)  Operation exceeded deadline.-2147221022 (800401E2)  Moniker needs to be generic.-2147221021 (800401E3)  Operation unavailable.-2147221020 (800401E4)  Invalid syntax.-2147221019 (800401E5)  No object for moniker.-2147221018 (800401E6)  Bad extension for file.-2147221017 (800401E7)  Intermediate operation failed.-2147221016 (800401E8)  Moniker is not bindable.-2147221015 (800401E9)  Moniker is not bound.-2147221014 (800401EA)  Moniker cannot open file.-2147221013 (800401EB)  User input required for operation to succeed.-2147221012 (800401EC)  Moniker class has no inverse.-2147221011 (800401ED)  Moniker does not refer to storage.-2147221010 (800401EE)  No common prefix.-2147221009 (800401EF)  Moniker could not be enumerated.-2147221008 (800401F0)  CoInitialize has not been called. -2147221007 (800401F1)  CoInitialize has already been called. -2147221006 (800401F2)  Class of object cannot be determined.-2147221005 (800401F3)  Invalid class string.-2147221004 (800401F4)  Invalid interface string.-2147221003 (800401F5)  Application not found.-2147221002 (800401F6)  Application cannot be run more than once.-2147221001 (800401F7)  Some error in application program.-2147221000 (800401F8)  DLL for class not found.-2147220999 (800401F9)  Error in the DLL.-2147220998 (800401FA)  Wrong OS or OS version for application.-2147220997 (800401FB)  Object is not registered.-2147220996 (800401FC)  Object is already registered.-2147220995 (800401FD)  Object is not connected to server.-2147220994 (800401FE)  Application was launched but it didn't register a             class factory.-2147220993 (800401FF)  Object has been released.-2146959359 (80080001)  Attempt to create a class object failed.-2146959358 (80080002)  OLE service could not bind object.-2146959357 (80080003)  RPC communication failed with OLE service.-2146959356 (80080004)  Bad path to object.-2146959355 (80080005)  Server execution failed.-2146959354 (80080006)  OLE service could not communicate with the object             server.-2146959353 (80080007)  Moniker path could not be normalized.-2146959352 (80080008)  Object server is stopping when OLE service             contacts it.-2146959351 (80080009)  An invalid root block pointer was specified.-2146959344 (80080010)  An allocation chain contained an invalid link             pointer.-2146959343 (80080011)  The requested allocation size was too large.-2147352575 (80020001)  Unknown interface. -2147352573 (80020003)  Member not found. -2147352572 (80020004)  Parameter not found. -2147352571 (80020005)  Type mismatch. -2147352570 (80020006)  Unknown name. -2147352569 (80020007)  No named arguments. -2147352568 (80020008)  Bad variable type. -2147352567 (80020009)  Exception occurred. -2147352566 (8002000A)  Out of present range. -2147352565 (8002000B)  Invalid index. -2147352564 (8002000C)  Unknown language. -2147352563 (8002000D)  Memory is locked. -2147352562 (8002000E)  Invalid number of parameters. -2147352561 (8002000F)  Parameter not optional. -2147352560 (80020010)  Invalid callee. -2147352559 (80020011)  Does not support a collection. -2147319786 (80028016)  Buffer too small. -2147319784 (80028018)  Old format or invalid type library. -2147319783 (80028019)  Old format or invalid type library. -2147319780 (8002801C)  Error accessing the OLE registry. -2147319779 (8002801D)  Library not registered. -2147319769 (80028027)  Bound to unknown type. -2147319768 (80028028)  Qualified name disallowed. -2147319767 (80028029)  Invalid forward reference, or reference to             uncompiled type. -2147319766 (8002802A)  Type mismatch. -2147319765 (8002802B)  Element not found. -2147319764 (8002802C)  Ambiguous name. -2147319763 (8002802D)  Name already exists in the library. -2147319762 (8002802E)  Unknown LCID. -2147319761 (8002802F)  Function not defined in specified DLL. -2147317571 (800288BD)  Wrong module kind for the operation. -2147317563 (800288C5)  Size may not exceed 64K. -2147317562 (800288C6)  Duplicate ID in inheritance hierarchy. -2147317553 (800288CF)  Incorrect inheritance depth in standard OLE             hmember. -2147316576 (80028CA0)  Type mismatch. -2147316575 (80028CA1)  Invalid number of arguments. -2147316574 (80028CA2)  I/O Error. -2147316573 (80028CA3)  Error creating unique tmp file. -2147312566 (80029C4A)  Error loading type library/DLL. -2147312509 (80029C83)  Inconsistent property functions. -2147312508 (80029C84)  Circular dependency between types/modules. -2147287039 (80030001)  Unable to perform requested operation. -2147287038 (80030002)  %1 could not be found. -2147287037 (80030003)  The path %1 could not be found. -2147287036 (80030004)  There are insufficient resources to open another             file. -2147287035 (80030005)  Access Denied. -2147287034 (80030006)  Attempted an operation on an invalid object. -2147287032 (80030008)  There is insufficient memory available to             complete operation. -2147287031 (80030009)  Invalid pointer error. -2147287022 (80030012)  There are no more entries to return. -2147287021 (80030013)  Disk is write-protected. -2147287015 (80030019)  An error occurred during a seek operation. -2147287011 (8003001D)  A disk error occurred during a write operation. -2147287010 (8003001E)  A disk error occurred during a read operation. -2147287008 (80030020)  A share violation has occurred. -2147287007 (80030021)  A lock violation has occurred. -2147286960 (80030050)  %1 already exists. -2147286953 (80030057)  Invalid parameter error. -2147286928 (80030070)  There is insufficient disk space to complete             operation. -2147286800 (800300F0)  Illegal write of non-simple property to simple             property set. -2147286790 (800300FA)  An API call exited abnormally. -2147286789 (800300FB)  The file %1 is not a valid compound file. -2147286788 (800300FC)  The name %1 is not valid. -2147286787 (800300FD)  An unexpected error occurred. -2147286786 (800300FE)  That function is not implemented. -2147286785 (800300FF)  Invalid flag error. -2147286784 (80030100)  Attempted to use an object that is busy. -2147286783 (80030101)  The storage has been changed since the last             commit. -2147286782 (80030102)  Attempted to use an object that has ceased to             exist. -2147286781 (80030103)  Can't save. -2147286780 (80030104)  The compound file %1 was produced with an             incompatible version of storage. -2147286779 (80030105)  The compound file %1 was produced with a newer             version of storage. -2147286778 (80030106)  Share.exe or equivalent is required for             operation. -2147286777 (80030107)  Illegal operation called on non-file based             storage. -2147286776 (80030108)  Illegal operation called on object with extant             marshallings. -2147286775 (80030109)  The docfile has been corrupted. -2147286768 (80030110)  OLE32.DLL has been loaded at the wrong address. -2147286527 (80030201)  The file download was aborted abnormally. The             file is incomplete. -2147286526 (80030202)  The file download has been terminated. -2147418111 (80010001)  Call was rejected by callee. -2147418110 (80010002)  Call was canceled by the message filter. -2147418109 (80010003)  The caller is dispatching an intertask             SendMessage call and cannot call out via             PostMessage. -2147418108 (80010004)  The caller is dispatching an asynchronous call             and cannot make an outgoing call on behalf of             this call. -2147418107 (80010005)  It is illegal to call out while inside message             filter. -2147418106 (80010006)  The connection terminated or is in a bogus state             and cannot be used any more. Other connections             are still valid. -2147418105 (80010007)  The callee (server [not server application]) is             not available and disappeared; all connections             are invalid. The call may have executed. -2147418104 (80010008)  The caller (client) disappeared while the callee             (server) was processing a call. -2147418103 (80010009)  The data packet with the marshalled parameter             data is incorrect. -2147418102 (8001000A)  The call was not transmitted properly; the             message queue was full and was not emptied after             yielding. -2147418101 (8001000B)  The client (caller) cannot marshal the parameter             data - low memory, etc. -2147418100 (8001000C)  The client (caller) cannot unmarshal the return             data - low memory, etc. -2147418099 (8001000D)  The server (callee) cannot marshal the return             data - low memory, etc. -2147418098 (8001000E)  The server (callee) cannot unmarshal the             parameter data - low memory, etc. -2147418097 (8001000F)  Received data is invalid; could be server or             client data. -2147418096 (80010010)  A particular parameter is invalid and cannot be             (un)marshalled. -2147418095 (80010011)  There is no second outgoing call on same channel             in DDE conversation. -2147418094 (80010012)  The callee (server [not server application]) is             not available and disappeared; all connections             are invalid. The call did not execute. -2147417856 (80010100)  System call failed. -2147417855 (80010101)  Could not allocate some required resource             (memory, events, ...) -2147417854 (80010102)  Attempted to make calls on more than one thread             in single threaded mode. -2147417853 (80010103)  The requested interface is not registered on the             server object. -2147417852 (80010104)  RPC could not call the server or could not return             the results of calling the server. -2147417851 (80010105)  The server threw an exception. -2147417850 (80010106)  Cannot change thread mode after it is set. -2147417849 (80010107)  The method called does not exist on the server. -2147417848 (80010108)  The object invoked has disconnected from its             clients. -2147417847 (80010109)  The object invoked chose not to process the call             now. Try again later. -2147417846 (8001010A)  The message filter indicated that the application             is busy. -2147417845 (8001010B)  The message filter rejected the call. -2147417844 (8001010C)  A call control interfaces was called with invalid             data. -2147417843 (8001010D)  An outgoing call cannot be made since the             application is dispatching an input-synchronous             call. -2147417842 (8001010E)  The application called an interface that was             marshalled for a different thread. -2147417841 (8001010F)  CoInitialize has not been called on the current             thread. -2147417840 (80010110)  The version of OLE on the client and server             machines does not match. -2147417839 (80010111)  OLE received a packet with an invalid header. -2147417838 (80010112)  OLE received a packet with an invalid extension. -2147417837 (80010113)  The requested object or interface does not exist. -2147417836 (80010114)  The requested object does not exist. -2147417835 (80010115)  OLE has sent a request and is waiting for a             reply. -2147417834 (80010116)  OLE is waiting before retrying a request. -2147417833 (80010117)  Call context cannot be accessed after call             completed. -2147417832 (80010118)  Impersonate on unsecured calls is not supported. -2147417831 (80010119)  Security must be initialized before any             interfaces are marshalled or unmarshalled. It             cannot be changed once initialized. -2147417830 (8001011A)  No security packages are installed on this             machine or the user is not logged on or there are             no compatible security packages between the             client and server. -2147417829 (8001011B)  Access is denied. -2147417828 (8001011C)  Remote calls are not allowed for this process. -2147417827 (8001011D)  The marshalled interface data packet (OBJREF) has             an invalid or unknown format. -2147352577 (8001FFFF)  An internal error occurred. -2146893823 (80090001)  Bad UID. -2146893822 (80090002)  Bad Hash. -2146893821 (80090003)  Bad Key. -2146893820 (80090004)  Bad Length. -2146893819 (80090005)  Bad Data. -2146893818 (80090006)  Invalid Signature. -2146893817 (80090007)  Bad Version of provider. -2146893816 (80090008)  Invalid algorithm specified. -2146893815 (80090009)  Invalid flags specified. -2146893814 (8009000A)  Invalid type specified. -2146893813 (8009000B)  Key not valid for use in specified state. -2146893812 (8009000C)  Hash not valid for use in specified state. -2146893811 (8009000D)  Key does not exist. -2146893810 (8009000E)  Insufficient memory available for the operation. -2146893809 (8009000F)  Object already exists. -2146893808 (80090010)  Access denied. -2146893807 (80090011)  Object was not found. -2146893806 (80090012)  Data already encrypted. -2146893805 (80090013)  Invalid provider specified. -2146893804 (80090014)  Invalid provider type specified. -2146893803 (80090015)  Provider's public key is invalid. -2146893802 (80090016)  Keyset does not exist. -2146893801 (80090017)  Provider type not defined. -2146893800 (80090018)  Provider type as registered is invalid. -2146893799 (80090019)  The keyset is not defined. -2146893798 (8009001A)  Keyset as registered is invalid. -2146893797 (8009001B)  Provider type does not match registered value. -2146893796 (8009001C)  The digital signature file is corrupt. -2146893795 (8009001D)  Provider DLL failed to initialize correctly. -2146893794 (8009001E)  Provider DLL could not be found. -2146893793 (8009001F)  The Keyset parameter is invalid. -2146893792 (80090020)  An internal error occurred. -2146893791 (80090021)  A base error occurred. -2146762751 (800B0001)  The specified trust provider is not known on this             system. -2146762750 (800B0002)  The trust verification action specified is not             supported by the specified trust provider. -2146762749 (800B0003)  The form specified for the subject is not one             supported or known by the specified trust             provider. -2146762748 (800B0004)  The subject is not trusted for the specified             action. -2146762747 (800B0005)  Error due to problem in ASN.1 encoding process. -2146762746 (800B0006)  Error due to problem in ASN.1 decoding process. -2146762745 (800B0007)  Reading / writing Extensions where Attributes are             appropriate, and visa versa. -2146762744 (800B0008)  Unspecified cryptographic failure. -2146762743 (800B0009)  The size of the data could not be determined. -2146762742 (800B000A)  The size of the indefinite-sized data could not             be determined. -2146762741 (800B000B)  This object does not read and write self-sizing             data. -2146762496 (800B0100)  No signature was present in the subject. -2146762495 (800B0101)  A required certificate is not within its validity             period. -2146762494 (800B0102)  The validity periods of the certification chain             do not nest correctly.-2146762493 (800B0103)  A certificate that can only be used as an             end-entity is being used as a CA or visa versa.-2146762492 (800B0104)  A path length constraint in the certification             chain has been violated.-2146762491 (800B0105)  An extension of unknown type that is labeled             'critical' is present in a certificate.-2146762490 (800B0106)  A certificate is being used for a purpose other             than that for which it is permitted.-2146762489 (800B0107)  A parent of a given certificate in fact did not             issue that child certificate.-2146762488 (800B0108)  A certificate is missing or has an empty value             for an important field, such as a subject or             issuer name.-2146762487 (800B0109)  A certification chain processed correctly, but             terminated in a root certificate which isn't             trusted by the trust provider.-2146762486 (800B010A)  A chain of certs didn't chain as they should in a             certain application of chaining.				
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ใน Office 97 หรือ Office 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
253235 แฟ้ม: OFFAUTMN EXE กล่าวถึง Office 97 และ 2000 Automation และแสดงตัวอย่างรหัส
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 186063 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:41:47 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbapi kbautomation kbinfo kbinterop kbmt KB186063 KbMtth