วิธีการใช้ Excel ใน IE กับชนิด MIME ผลลัพธ์ ASP จอแสดงผล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:199841
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
แทนที่การแสดงข้อมูลของเว็บในตาราง HTML คุณสามารถให้ผู้ใช้ได้กับตัวแสดงข้อมูลใน Microsoft Excel บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างเว็บเพจที่ มีข้อมูลตารางที่ได้จาก Microsoft SQL Server และแสดงไว้ใน Excel ภายในเบราว์เซอร์ โดย associating เนื้อหาเว็บเพจที่มีชนิด MIME ใน Excel
ข้อมูลเพิ่มเติม
เป็น ไปตามพร้อมกับขั้นตอน และผลลัพธ์ทดสอบ คุณจำเป็นต้องต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows NT 4.0, SP3
 • Microsoft ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS), เวอร์ชัน 4.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
 • Microsoft SQL Server 6.5 หรือรุ่นใหม่กว่า
 • Microsoft Excel 97, Excel 2000 และ Excel 2002

กระบวนงานที่ step-by-Step

 1. สร้าง DSN ของระบบเรียกว่า "pubs" ใช้ ODBC แอปเพล็ตแผงควบคุม ตั้งค่า DSN ของ SQL Server เฉพาะที่การอ้างอิง ใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL Server และใช้ "pubs" เป็นฐานข้อมูลการเริ่มต้น ID ล็อกอินเป็นค่าเริ่มต้นไปยังฐานข้อมูล pubs คือsaด้วยรหัสผ่านไม่
 2. ใช้ Notepad.exe เพื่อที่สร้างแฟ้มที่เรียกว่า XlTest.asp ในเรกทอรีของ IIS ภายในบ้าน (ตัวอย่างเช่น inetpub\wwwroot), และเพิ่มต่อไปนี้:
  <%@ Language=VBScript %><%  'Change HTML header to specify Excel's MIME content type  Response.Buffer = TRUE  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%><HTML><BODY>Here is the info you requested.<p><%  ' Create ADO Connection object  dim myConnection  set myConnection = CreateObject("ADODB.Connection")   ' Open SQL Server Pubs database...  ' myConnection.Open "DSN=pubs;UID=sa"   ' Get a recordset of info from Authors table...  sqlStr = "SELECT au_fname,au_lname,phone FROM authors"  set rsAuthors = myConnection.Execute(sqlStr)%><!-- Our table which will be translated into an Excel spreadsheet --><TABLE WIDTH=75% BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1><TR>  <TD><font size=+2>First Name</font></TD>  <TD><font size=+2>Last Name</font></TD>  <TD><font size=+2>Phone</font></TD></TR><!-- server-side loop adding Table entries --><% do while not rsAuthors.EOF %><TR>  <TD><%=rsAuthors("au_fname")%></TD>  <TD><%=rsAuthors("au_lname")%></TD>  <TD><%=rsAuthors("phone")%></TD></TR><% rsAuthors.MoveNext  loop  ' Clean up  rsAuthors.Close  set rsAuthors = Nothing  myConnection.Close  set myConnection = Nothing%></TABLE></BODY></HTML>						
 3. บันทึก XlTest.asp และดูจากเบราว์เซอร์ไคลเอ็นต์ ตัวอย่างเช่น http://MyServer/XlTest.asp (แทนMyServerมีชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ)
ถ้ามีการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Microsoft Excel 97, Microsoft Excel แสดงข้อมูลภายในเบราว์เซอร์
kbGrpDSO docobject activexdocument

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 199841 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 10:25:53 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Visual InterDev 6.0 Standard Edition, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB199841 KbMtth
คำติชม