ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
��ี้อาจส่งผลในระบบที่ได้รับการเปิดใช้งานที่ปรากฏจะ ไม่ยอมรับ สิทธิ์เริ่มต้นของนโยบายแบบพลักแอนด์เพลย์ ไม่ให้บริการการอนุญาตสิทธิ์เหมาะสมเพื่อเข้าถึงบริการแบบพลักแอนด์เพลย์ บริการการอนุญาตทำงานภายใต้บัญชีบริการเครือข่าย

2. รีจิสทรีคีย์ที่ขาดหายไป หนึ่งของรีจิสทรีคีย์เหล่านี้อาจหายไป:

HKLM\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Profilelist

S-1-5-18
S-1-5-19
S-1-5-20

การแก้ไข

ถ้าปัญหาเกิดจากไม่มีสิทธิ์ เมื่อต้องการแก้ไขคุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่านโยบาย (วิธี A), หรือแก้ไขการอนุญาตเพื่อให้บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สิทธิ์ที่จำเป็น (วิธี B)  ถ้าปัญหานี้ มีสาเหตุมาจากรีจิสทรีคีย์ที่ขาดหายไป ดูวิธี c

วิธี a:ปิดใช้งานนโยบายแบบพลักแอนด์เพลย์

1. ตรวจสอบแหล่งมาของนโยบายหรือไม่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก.บนไคลเอนต์พบข้อผิดพลาดการเปิดใช้งาน การเรียกใช้Resultant Set of Policyช่วยสร้าง โดยการคลิกเริ่มการทำงาน การเรียกใช้และป้อนrsop.mscเป็นคำสั่ง

b. แวะไปที่ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

การตั้งค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์ / นโยบาย / การตั้งค่า /Security Windows การตั้งค่า หรือบริการระบบ /

ถ้ามีการกำหนดค่าบริการแบบพลักแอนด์เพลย์ที่ผ่านการตั้งค่า Group Policy คุณมองเห็นได้ที่นี่ ด้วยการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ไม่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ คุณสามารถดูได้ที่นโยบายกลุ่มถูกนำไปใช้การตั้งค่านี้ได้


2. การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ปิดใช้งาน และการบังคับใช้นโยบายกลุ่มจะถูกนำมาใช้

ก.แก้ไขนโยบายกลุ่มที่มีการระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเป็น "ไม่ได้กำหนด" หรือ ตามส่วนด้านล่างเมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับบัญชีบริการเครือข่าย
b. บังคับใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'เพื่อนำมาใช้ใหม่: gpupdate /force (รีสตาร์ทไคลเอนต์ในบางครั้งจำเป็น)

วิธี b:แก้ไขสิทธิ์ของนโยบายกลุ่ม:

1. เปิดนโยบายกลุ่มที่ระบุในวิธีการ A ขั้นตอนที่ 1 ข้างต้น และเปิดการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ที่เกี่ยวข้อง
2. คลิกปุ่มแก้ไขการรักษาความปลอดภัยและจากนั้น คลิกขั้นสูงปุ่ม
3. ในการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ Plug and Playที่หน้าต่างคลิกเพิ่มแล้ว เพิ่มบัญชีผู้ใช้บริการ แล้ว คลิกตกลง
4. เลือกสิทธิ์ต่อไปนี้ในส่วนของการอนุญาตและจากนั้น คลิก OK:

แม่แบบของแบบสอบถาม
สถานะของแบบสอบถาม
ระบุเซลล์ที่อ้างถึง
Interrogate
ตัวควบคุมที่ผู้ใช้กำหนดเอง
สิทธิ์ในการอ่าน

หมายเหตุ: สิทธิ์ก่อนหน้านี้มีสิทธิ์ที่จำเป็นต่ำสุด

5. เรียกใช้gpupdate /forceหลังจากที่คุณใช้สิทธิ์ก่อนหน้านี้กับการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'

6. ตรวจสอบว่า มีใช้สิทธิ์ที่เหมาะสมกับคำสั่งต่อไปนี้:

sc sdshow plugplay

ต่อไปนี้มีสิทธินำไปใช้กับบริการแบบพลักแอนด์เพลย์ใน SDDL:

D:(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)
(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)
(A;;CCLCSWLOCRRC;;; ฉันU)
(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)
S: (AU การ FACCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)

(A;;สำเนาถึง LC SW LO CR RC;;;SUจะมีเข้าถึงตัวควบคุมรายการ (ACE) ที่อนุญาตให้สิทธิ์ต่อไปนี้ "SU" (SDDL_SERVICE – ผู้ใช้เข้าสู่ระบบบริการ)

A:การอนุญาตให้เข้าถึง
สำเนาถึง: สร้างลูก
LC: รายการเด็ก
SW: ตัวเองเขียน
LO: วัตถุของรายการ
CR: ควบคุมการเข้า
RC: ควบคุมการอ่าน
SU: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบของบริการ

หมายเหตุ: ถ้ามีของวัตถุนโยบายกลุ่มไม่อยู่ในสถานที่ แล้วกิจกรรมอื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของรีจิสทรีเริ่มต้น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากการยอมรับ เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. คลิกขวาคีย์รีจิสทรีHKEY_USERS\S-1-5-20และเลือก สิทธิ์...
 3. ถ้าไม่มีการให้บริการเครือข่าย คลิกเพิ่ม...
 4. ในการป้อนชื่อวัตถุเพื่อเลือกพิมพ์ที่ให้บริการเครือข่าย และจากนั้น คลิกตรวจสอบชื่อและตกลง
 5. เลือกบริการเครือข่ายและสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดของการให้สิทธิและการอ่าน
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 7. หลังจากรีสตาร์ท ระบบอาจต้องการเปิดใช้งาน การเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์

วิธี c:เพิ่มคีย์รีจิสทรี

1. การคัดลอกอยู่ด้านล่างรายการขณะที่อยู่ บนตัวแผ่นจดบันทึก และ บันทึกแฟ้มข้อความที่จะ Profilelist.reg
2. ผสาน profilelist.reg
3. การเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ที่เซิร์ฟเวอร์ และพยายามเรียกใช้ ควรทำงานอย่างละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-18]

"ค่าสถานะ" = dword:0000000 c
"รัฐ" = dword:00000000
"RefCount" = dword:00000001
"Sid" =ฐานสิบหก: 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 12, 00, 00, 00
"ProfileImagePath" =ฐานสิบหก (2): 25, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 72, 00, 6f, \
00, 6f, 00, 74, 00, 25, 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 33, 00, 32, 00, \
5c, 00, 63, 00, 6f, 00, 6e, 00, 66, 00, 69, 00, 67, 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, \
00, 6d, 00, 70, 00, 72, 00, 6f, 00, 66, 00, 69, 00, 6c, 00, 65, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-19]
"ProfileImagePath" =ฐานสิบหก (2): 43, 00, 3a, 00, 5c, 00, 57, 00, 69, 00, 6e, 00, 64, 00, 6f, 00, 77, \
00,73,00, 5c, 00, 53, 00, 65, 00, 72, 00, 76, 00, 69, 00, 63, 00, 65, 00, 50, 00, 72, 00, 6f, 00, \
66,00,69,00, 6c, 00, 65, 00, 73, 00, 5c, 00, 4c, 00, 6f, 00, 63, 00, 61, 00, 6c, 00, 53, 00, 65, \
00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,00,00
"ค่าสถานะ" = dword:0000000
"รัฐ" = dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-20]
"ProfileImagePath" =ฐานสิบหก (2): 43, 00, 3a, 00, 5c, 00, 57, 00, 69, 00, 6e, 00, 64, 00, 6f, 00, 77, \
00,73,00, 5c, 00, 53, 00, 65, 00, 72, 00, 76, 00, 69, 00, 63, 00, 65, 00, 50, 00, 72, 00, 6f, 00, \
66,00,69,00, 6c, 00, 65, 00, 73, 00, 5c, 00, 4e, 00, 65, 00, 74, 00, 77, 00, 6f, 00, 72, 00, 6b, \
00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,00,00
"ค่าสถานะ" = dword:00000000
"รัฐ" = dword:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ค้นหาการแก้ไขปัญหา และทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติม สนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2008385 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/05/2013 06:37:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • kbsmbportal kbmt KB2008385 KbMtth
คำติชม