วิธีการใช้วันและเวลาใน Excel

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214094


สรุป
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชันเวลาและวันมีอยู่แล้วภายใน Microsoft Excel เมื่อต้องการดำเนินการวันซับซ้อนและการคำนวณเวลา

Excel เก็บวันทั้งหมด เป็นจำนวนเต็ม และเวลาทั้งหมด เป็นค่าเศษส่วนทศนิยม ด้วยระบบนี้ Excel สามารถเพิ่ม ลบ หรือการเปรียบเทียบวันและเวลาเหมือนกับหมายเลขอื่น และวันทั้งหมดจะถูกจัดการ โดยการใช้ระบบนี้

ในระบบนี้ หมายเลขประจำสินค้า 1 หมายถึงวันที่ 1/1/1900 12:00:00 น.เวลาถูกจัดเก็บเป็นตัวเลขทศนิยมระหว่าง.0 และ.99999 ซึ่ง.0 00:00:00 และ.99999 คือ 23:59:59 จำนวนเต็มของวันและเวลาทศนิยมสามารถรวมเพื่อสร้างหมายเลขที่มีทศนิยมและส่วนที่เป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่น หมายเลข 32331.06 ใช้แทนวัน และเวลา 7/7/1988 1:26:24 น.

เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการวันซับซ้อนและการคำนวณเวลา Excel มีอยู่แล้วภายในวันและเวลาฟังก์ชันมาก

ฟังก์ชัน TODAY() และฟังก์ชัน NOW()

ฟังก์ชันวันนี้ส่งกลับค่าหมายเลขอนุกรมของวันของวันนี้ที่ขึ้นกับนาฬิการะบบของคุณ และไม่รวมเวลา ฟังก์ชันNOWส่งกลับค่าหมายเลขอนุกรมของวัน และเวลารวม

วิธีการเรียงลำดับวันโดยยึดตามหมายเลขลำดับประจำสินค้า

ใน Excel จะเรียงลำดับวันโดยยึดตามวัน หมายเลขประจำแทนในจำนวนแสดงอยู่ ดังนั้น เมื่อคุณเรียงลำดับวันที่ใน Excel คุณอาจไม่ได้รับผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังไว้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียงลำดับชุดของวันที่แสดงในสายวันการจัดรูปแบบ (เพื่อให้แสดงเฉพาะเดือน) เดือนจะไม่ถูกเรียงลำดับตามตัวอักษร แทน วันจะถูกเรียงลำดับตามหมายเลขประจำสินค้าวันอยู่ภายใต้ของพวกเขา

วิธีการเปรียบเทียบวันโดยยึดตามหมายเลขลำดับประจำสินค้า

เนื่องจากหมายเลขลำดับประจำสินค้ายังใช้ในการเปรียบเทียบวันและเวลา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่คุณคาดหวัง (ขึ้นอยู่กับค่าที่แสดง)

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันNOWเพื่อเปรียบเทียบวันที่ ด้วยวันปัจจุบัน เหมือนในสูตร
  =IF(NOW()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)
สูตรส่งกลับค่า FALSE แม้ว่าวันปัจจุบันคือ 10/1/92 จะส่งกลับค่า TRUE เฉพาะเมื่อวันเป็นวันที่ 1/10/92 12:00:00 น. ถ้าคุณกำลังเปรียบเทียบสอง

ates ในสูตร และคุณไม่จำเป็นต้องมีเวลารวมอยู่ในผล คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ โดยการใช้ฟังก์ชันวันนี้แทน:
  =IF(TODAY()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)

วิธีการทำงานกับสูตรวันที่

วิธีการค้นหาจำนวนวันระหว่างวันนี้และวันในอนาคต

เมื่อต้องการค้นหาจำนวนวันระหว่างเดี๋ยวนี้และวันในช่วงในอนาคต ใช้สูตรต่อไปนี้
  ="mm/dd/yy"-NOW()
ที่ "mm/dd/yy" เป็นวันในอนาคต ใช้ทั่วไปรูปแบบการจัดรูปแบบเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร

วิธีการค้นหาจำนวนของวัน เดือน และปีระหว่างวันสอง

เมื่อต้องการคำนวณจำนวน ของวัน เดือน ปีระหว่างวันสอง ซึ่งวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ป้อนไว้ในเซลล์ A1 และ A2 ตามลำดับ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. สร้างสมุดงานใหม่
2. คลิกสมุดงานว่าง
3. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ลงในสมุดงาน:

A1:03/25/94A2: 05/01/98
พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ D1:
 =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years, "&MONTH(A2)-MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)<=MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),11,IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months,"&A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&" days"

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอก และวางสูตรนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีตัวแบ่งบรรทัดไม่มีอยู่ ถ้ามีตัวแบ่งบรรทัด สูตรจะไม่ทำงาน

4. ถ้าคุณพิมพ์สูตรได้อย่างถูกต้อง เซลล์ D1 แสดง:

4 years, 1 months, 6 days


แบ่งสูตรเพิ่มเติม สำหรับวัน เดือน ปี
สูตรนี้ยังสามารถแบ่งลงในแต่ละเซกเมนต์ ของวัน เดือน ปีดังนั้น

หมายเหตุ ถ้าคุณคัดลอก และวางสูตรเหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีตัวแบ่งบรรทัดไม่มี หรือสูตรจะไม่ทำงาน
  Time segment           Formula  ------------------------------------------------------------------------  The remaining number of     =A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-  days between two dates,     IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&"days"  ignoring years and months   The remaining number of     =MONTH(A2)- MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)  months between two dates,    <=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1)),11,  ignoring years and days     IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=                  DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),                  DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months"  The number of whole years    =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<  between two dates        MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1),                  DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years"
หมายเหตุ ใน สูตรก่อนหน้านี้, & "วัน" & "เดือน" และ & "ปี" ไม่จำเป็น สิ่งเหล่านี้อนุญาตให้คุณสามารถแยกความแตกต่างของผลลัพธ์ เป็นวัน เดือน ปี

วิธีการค้นหาจำนวนวันทำงานระหว่างวันสอง

เมื่อต้องการค้นหาจำนวนวันทำงานระหว่างวันที่สองวัน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่จะพิมพ์ในเซลล์ A1 และ A2 ตามลำดับ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. สร้างสมุดงานใหม่
2. คลิกสมุดงานว่างเปล่า
3. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ลงในสมุดงาน:
A1: 03/25/94 A2: 05/01/98

4. ในเซลล์ D1 พิมพ์สูตรต่อไปนี้:

=NETWORKDAYS(A1,A2)"1071" appears as the result in cell D1.


วิธีการเพิ่มวันแบบเพิ่มหน่วย

เมื่อต้องการเพิ่มวันที่ โดยจำนวนปี เดือน หรือวัน ใช้สูตรต่อไปนี้ ซึ่งอ้างอิงเป็นค่าวัน หรือการอ้างอิงเซลล์ที่ประกอบด้วยวัน และvalue1, value2และvalue3มีระยะห่างคุณต้องการเพิ่มปี เดือน และ วัน ตามลำดับ
  =DATE(YEAR(reference)+value1,MONTH(reference)+value2,DAY(reference)+value3)


ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มวันที่ โดยหนึ่งเดือน สูตรคือ:
  =DATE(YEAR(DATEVALUE("6/20/96")),MONTH(DATEVALUE("6/20/96"))+1,  DAY(DATEVALUE("6/20/96")))

วิธีการทำงานกับสูตรเวลา

วิธีการคำนวณเวลาที่ผ่านไป

เมื่อคุณลบเนื้อหาของเซลล์หนึ่งจากที่อื่นเพื่อค้นหาระยะเวลาที่ผ่านไประหว่างสิ่งเหล่านี้ ผลคือ หมายเลขประจำสินค้าที่ใช้แทนชั่วโมงที่ผ่านไป นาที และวินาที เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านหมายเลขนี้ ใช้รูปแบบเวลาช:นนในเซลล์ที่ประกอบด้วยผลลัพธ์

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ถ้าประกอบด้วยเซลล์ C2 และ D2 สูตร= B2 A2เซลล์ C2 ถูกจัดรูปแบบ โดยทั่วไปการจัดรูปแบบ เซลล์แสดงตัวเลขฐานสิบ (ในกรณีนี้ 0.53125 แสดงหมายเลขลำดับประจำสินค้าของ 12 ชั่วโมง 45 นาที)
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference                    (General)    (h:mm)  A2: 6:30 AM   B2: 7:15 PM   C2: 0.53125   D2: 12:45

ถ้าเที่ยงคืนอยู่ระหว่างเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของคุณ คุณต้องนำมาพิจารณาสำหรับความแตกต่างของเวลา 24 ชั่วโมง คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ โดยการเพิ่มหมายเลข 1 ซึ่งเป็นตัวแทนหนึ่งรอบระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งค่าในตารางต่อไปนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถออกเป็นเวลาหลังเที่ยงคืน
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference                     (General)    (h:mm)  A2: 7:45 PM    B2: 10:30 AM  C2: 0.614583333 D2: 14:45


เมื่อต้องการตั้งค่าตารางนี้ พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ C2 และ D2:
  =B2-A2+IF(A2>B2,1)

วิธีการสะสมชั่วโมงและนาทีที่มากกว่า 24 ชั่วโมง

ถ้าคุณต้องการให้แสดงเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง คุณสามารถใช้รูปแบบ 37:30:55 อยู่แล้วภายใน ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบกำหนดเองแทน คุณต้องใส่พารามิเตอร์ชั่วโมงของรูปแบบในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น:
  [h]:mm

วิธีการแปลงวันที่ไปเทียบเท่ากับเลขฐานสิบ

เมื่อต้องการแปลงวันแบบอนุกรม (h:mm:ss) ให้เป็นเลขทศนิยม (0.00), คุณต้องแปลงหมายเลขลำดับประจำสินค้าทศนิยม โดยการแปลงเป็นฐาน 24 ชั่วโมง คุณสามารถทำได้ โดยคูณเวลา 24 ชั่วโมงเป็นดังนี้
  =Time*24
ที่ เวลา เป็นหมายเลขที่คุณต้องการแปลงจากรูปแบบเวลาให้เป็นเลขทศนิยม หมายเลขนี้สามารถเป็นการอ้างอิงเซลล์หรือสตริงของตัวเลขในฟังก์ชันTIMEVALUE

ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ A1 ประกอบด้วยเวลาของ "4:30"ถึงสี่ชั่วโมง และ 30 นาที สูตรคือ:
  =A1*24
ผลลัพธ์คือ 4.5

หากเซลล์ประกอบด้วยทั้งวันและเวลา ใช้สูตรต่อไปนี้:
  =(Time-INT(Time))*24
ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ A1 อ่าน " 6/20/96 4:30 AM ", สูตรคือ:
  =(A1-INT(A1))*24
ผลลัพธ์คือ 4.5 อีกครั้ง

วิธีการแปลงตัวเลขฐานสิบไปเทียบเท่าของวัน

เมื่อต้องการแปลงตัวเลขฐานสิบ (0.00) เป็นประจำวันเทียบเท่ากัน (h:mm:ss), คุณต้องแปลงหมายเลขลำดับประจำสินค้าทศนิยม โดยการแปลงเป็นฐาน 24 ชั่วโมง คุณสามารถทำได้ โดยการหารเวลาด้วย 24 ชั่วโมงเป็นดังนี้
  =Time/24
ที่ เวลา มีหมายเลขที่คุณต้องการแปลงจากตัวเลขฐานสิบไปเป็นหมายเลขอนุกรมของวัน และสามารถเป็นการอ้างอิงเซลล์หรือจำนวนจริง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีค่าเท่ากับ 4.5 ถึงสี่ชั่วโมง และ 30 นาทีในเซลล์ A1 สูตรคือ:
  =A1/24
ผลลัพธ์คือ 4:30

วิธีการถ่ายโอนแฟ้มระหว่าง Microsoft Excel สำหรับ Mac และ Excel สำหรับ Windows

โดยค่าเริ่มต้น Excel สำหรับ Mac ใช้ระบบวันแบบ 1904 และ Excel สำหรับ Windows ใช้ระบบวันแบบ 1900 ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อคุณพิมพ์หมายเลขลำดับประจำสินค้า 1 ใน Excel สำหรับ Mac และจัดรูปแบบเป็นวัน Excel แสดงเป็น1/2/1904 12:00 น. Excel สำหรับ Windows แสดงหมายเลขลำดับประจำสินค้า 1 เป็น1/1/1900 12:00 น.

ถ้าคุณถ่ายโอนแฟ้มจาก Excel สำหรับ Mac ไปยัง Excel สำหรับ Windows ความแตกต่างนี้ในระบบวันควรไม่เป็นสาเหตุของปัญหา เนื่องจากระบบวันแบบถูกเก็บไว้ในแฟ้มแต่ละแฟ้ม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคัดลอก และวางระหว่างแฟ้มกับระบบวันที่แตกต่างกันที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มอื่น วันอาจแสดงสี่ปี และหนึ่งวันจากวันที่ถูกต้องของพวกเขาอยู่

เมื่อต้องการเปลี่ยนไปใช้ระบบวันแบบ 1904 ใน Excel สำหรับ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Excel 2007 และรุ่นที่ใหม่กว่าไปที่ตัวเลือก Excel
 2. ใน Excel 2007 และรุ่นที่ใหม่กว่าคลิกตัวเลือกขั้นสูง เลื่อนลงไปเมื่อคำนวณสมุดงานนี้:และเลือกกล่องกาเครื่องหมายระบบวันแบบ 1904 ใช้
เมื่อต้องการเปลี่ยนไปใช้ระบบวันแบบ 1904 ใน Excel สำหรับ Mac ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูExcelคลิกกำหนดลักษณะ
 2. ภายใต้สูตร และเลือกรายการคำนวณ
 3. ภายใต้ตัวเลือกสมุดงานให้คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายระบบวันแบบ 1904
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
214233 ข้อความหรือตัวเลขถูกแปลงไปเป็นรูปแบบตัวเลขไม่ได้ตั้งใจใน Excel
214386 ระยะเวลาสูงสุดใน Microsoft Excel
241072 วันและเวลาที่แสดงเป็นหมายเลขลำดับประจำสินค้าเมื่อดูสูตรใน Excel
264372 วิธีการควบคุม และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ใน Excel
ฟังก์ชันสูตรเวลาวัน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 214094 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/07/2016 22:22:00 - ฉบับแก้ไข: 9.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Excel 2016, Microsoft Excel 2016 for Mac

 • kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate kbmt KB214094 KbMtth
คำติชม