ความแตกต่างระหว่าง 1900 แบบ 1904 วันระบบใน Excel

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214330
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 180162.
สรุป
Microsoft Excel สนับสนุนวันแตกต่างกันสองระบบ ระบบเหล่านี้ได้ ระบบวันแบบ 1900 และระบบวันแบบ 1904 บทความนี้อธิบายถึงวันสอง ระบบและปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้สมุดงานที่ใช้ ระบบวันที่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบวัน 1900

ในระบบวันแบบ 1900 เป็นวันแรกที่ได้รับการสนับสนุน 1 มกราคม 1900 เมื่อคุณป้อนวันที่ วันที่จะถูกแปลงเป็นเป็นประจำ หมายเลขที่แสดงถึงจำนวนวันนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1900 ที่ผ่านไป สำหรับ ตัวอย่าง ถ้าคุณป้อนเดือน 5 กรกฎาคม 1998, Excel แปลงวัน หมายเลขประจำสินค้า 35981

โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Excel สำหรับ Windows ใช้ ระบบวันแบบ 1900 เข้ากันได้ดีขึ้นระหว่างการเปิดใช้งานระบบวันแบบ 1900 Excel และโปรแกรมกระดาษคำนวณอื่น ๆ เช่น Lotus 1-2-3 ที่อยู่ ออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้ MS-DOS หรือ Microsoft Windows

ระบบวันแบบ 1904

ในระบบวันแบบ 1904 เป็นวันแรกที่ได้รับการสนับสนุน 1 มกราคม 1904 เมื่อคุณป้อนวันที่ วันที่จะถูกแปลงเป็นเป็นประจำ หมายเลขที่แสดงถึงจำนวนวันนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1904 ที่ผ่านไป สำหรับ ตัวอย่าง ถ้าคุณป้อนเดือน 5 กรกฎาคม 1998, Excel แปลงวัน หมายเลขประจำสินค้า 34519

โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Excel สำหรับ Macintosh ใช้ระบบวันแบบ 1904 เนื่องจากการออกแบบของคอมพิวเตอร์ Macintosh รุ่นแรก ๆ วันที่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 1904 ไม่ถูกสนับสนุน การออกแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงว่า 1900 ไม่เป็นปีอธิกสุรทิน ถ้าคุณสลับไปยังระบบวันแบบ 1900, Excel สำหรับ Macintosh ไม่ สนับสนุนเร็วเป็นวันที่ 1 มกราคม 1900 วัน

ความแตกต่างระหว่างระบบวัน

เนื่องจากทั้งสองวันระบบใช้อื่นเริ่ม วัน วันที่เดียวกันจะถูกแสดง ด้วยเลขลำดับประจำสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละระบบวัน สำหรับ ตัวอย่าง 5 กรกฎาคม 1998 สามารถมีหมายเลขประจำสินค้าแตกต่างกันสอง ดังต่อไป
           Serial number  Date system    of July 5, 1998  ----------------------------------  1900 date system  35981  1904 date system  34519				
ความแตกต่างระหว่างสองระบบวันคือ วันที่ 1,462 ที่ คือ หมายเลขอนุกรมของวันที่ในระบบวันแบบ 1900 เสมอ วันที่ 1,462 ใหญ่กว่าหมายเลขอนุกรมของวันเดียวกันในระบบวันแบบ 1904 1,462 วันที่จะเท่ากับ 4 ปี และหนึ่งวัน (รวมทั้งวันอธิกสุรทินหนึ่ง)

ระบบวันการตั้งค่าสำหรับสมุดงาน

ใน Excel แต่ละสมุดงานสามารถมีระบบวันของตนเอง การตั้งค่า แม้ว่าจะมีการเปิดสมุดงานหลายครั้ง

การตั้งค่าระบบวันที่สำหรับสมุดงาน ใน Microsoft Office Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด หรือสลับไปยังสมุดงาน
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก. ใน Excel X และรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับ Macintosh คลิก การกำหนดลักษณะ ในการ Excel เมนู
 3. คลิก การคำนวณ บนแท็บ
 4. เมื่อต้องการใช้ระบบวันแบบ 1900 ในสมุดงาน ให้คลิกเพื่อยกเลิก ที่ ระบบวันแบบ 1904 คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการใช้ระบบวันแบบ 1904 ใน สมุดงานนี้ คลิกเพื่อเลือกแบบ ระบบวันแบบ 1904คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิก ตกลง.

การตั้งค่าระบบวันที่สำหรับสมุดงานใน Microsoft Office Excel 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด หรือสลับไปยังสมุดงาน
 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิก ตัวเลือก Excel.
 3. คลิก ขั้นสูง.
 4. คลิกเพื่อเลือกแบบ ใช้ระบบข้อมูลแบบ 1904 กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การ เมื่อคำนวณสมุดงานนี้แล้ว คลิก ตกลง.
สังเกตว่า ถ้าคุณเปลี่ยนระบบวันที่สำหรับสมุดงานที่ วัน กะวันที่ โดยสี่ปีหนึ่งวันที่ประกอบด้วยอยู่แล้ว สำหรับ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขถูกเลื่อนวัน ให้ดู "การแก้ไขเอาวัน" ส่วน

ปัญหาการเชื่อมโยง และการคัดลอกวันที่ระหว่างสมุดงาน

ถ้าสมุดงานที่สองใช้ระบบวันที่แตกต่างกัน คุณอาจพบ ปัญหาเมื่อคุณเชื่อมโยง หรือคัดลอกวันที่ระหว่างสมุดงาน วัน โดยเฉพาะ อาจจะเลื่อนขึ้น โดยสี่ปีหนึ่งวัน

เมื่อต้องการดู ตัวอย่างของการทำงานนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Excel สร้างสองสมุดงานใหม่ (Book1 และ Book2)
 2. ทำตามขั้นตอนในการ "การตั้งค่าระบบวันที่สำหรับการ ส่วนสมุดงาน"การใช้ระบบวันแบบ 1900 ในสมุดบัญชี 1 ใช้วันแบบ 1904 ระบบใน Book2
 3. ใน Book1 ป้อนวัน 5 เดือนกรกฎาคม 1998
 4. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยวัน และจากนั้น คลิก คัดลอก ในการ แก้ไข เมนู

  หมายเหตุ ใน Excel 2007 เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยวัน และคลิก คัดลอก ในการ คลิปบอร์ด การจัดกลุ่มในการ หน้าแรก บนแท็บ
 5. สลับไปยัง Book2 เลือกเซลล์ และจากนั้น คลิก วาง ในการ แก้ไข เมนู

  หมายเหตุ ใน Excel 2007 สลับไป Book2 เลือกเซลล์ และจากนั้น คลิก วาง ในการ คลิปบอร์ด การจัดกลุ่มในการ หน้าแรก บนแท็บ

  วันจะถูกวางเป็น 6 กรกฎาคม 2002 สังเกตว่า วันเป็นสี่ปี และหนึ่งวันหลังจากวันที่ในระดับ 3 เนื่องจาก Book2 ใช้ระบบวันแบบ 1904
 6. ใน Book2 พิมพ์วัน วันที่ 5 กรกฎาคม 1998. เลือกเซลล์ที่ ประกอบด้วยวันและคลิก คัดลอก ในการ แก้ไข เมนู

  หมายเหตุ ใน Excel 2007 พิมพ์วัน วันที่ 5 กรกฎาคม 1998 ใน Book2 เลือกเซลล์ที่ ประกอบด้วยวัน และคลิก คัดลอก ในการ คลิปบอร์ด การจัดกลุ่มในการ หน้าแรก บนแท็บ
 7. สลับไปยัง Book1 เลือกเซลล์ และจากนั้น คลิก วาง ในการ แก้ไข เมนู

  หมายเหตุ ใน Excel 2007 สลับไป Book1 เลือกเซลล์ และจากนั้น คลิก วาง ในการ คลิปบอร์ด การจัดกลุ่มในการ หน้าแรก บนแท็บ

  วันจะถูกวางเป็นวันที่ 4 กรกฎาคม 1994 เลื่อนจะมีการขึ้นลงโดย สี่ปีหนึ่งวันเนื่องจาก Book1 ที่ใช้ระบบวันแบบ 1900

การแก้ไขวันที่เลื่อนขึ้น

ถ้าคุณได้ทำการเชื่อมโยงจาก หรือคัดลอกวันที่ระหว่างสมุดงาน หรือถ้าคุณ เปลี่ยนระบบวันที่สำหรับสมุดงานที่ประกอบด้วยอยู่แล้วในวัน วัน อาจจะเลื่อนขึ้น โดยสี่ปีหนึ่งวัน คุณสามารถแก้ไขวันถูกเลื่อนโดย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในเซลล์ว่าง ป้อนค่า 1462
 2. เลือกเซลล์ ในการ แก้ไข เมนู คลิก คัดลอก.

  หมายเหตุ ใน Excel 2007 เลือกเซลล์ และจากนั้น คลิก คัดลอก ในการ คลิปบอร์ด การจัดกลุ่มในการ หน้าแรก บนแท็บ
 3. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยวันที่ถูกเลื่อน ในการ แก้ไข เมนู คลิก วางแบบพิเศษ.

  หมายเหตุ ใน Excel 2007 ให้เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยวันที่ถูกเลื่อน คลิก วาง ในการ คลิปบอร์ด การจัดกลุ่มในการ หน้าแรก แท็บ และคลิก วางแบบพิเศษ.
 4. ในการ วางแบบพิเศษ กล่องโต้ตอบ ให้คลิกเพื่อเลือกแบบ ค่า กล่องกาเครื่องหมายภายใต้ วางแล้ว คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ภายใต้อย่างใดอย่างหนึ่ง การดำเนินงาน.
     Select this   If   --------------------------------------------------------------------   Add       The dates must be shifted up by four years and one           day.   Subtract    The dates must be shifted down by four years and one           day.					
 5. คลิก ตกลง.
ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกระทั่งวันที่ถูกเลื่อนทั้งหมดก็ได้ แก้ไข

ถ้าคุณกำลังใช้สูตรเพื่อเชื่อมโยงไปยังวันที่ในอีก สมุดงาน และ ถ้าวันที่ได้จากสูตรไม่ถูกต้องเนื่องจากการ สมุดงานที่ใช้ระบบวันที่แตกต่างกัน การปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อย้อนกลับถูกต้อง วันสุด ตัวอย่างเช่น ใช้สูตรต่อไปนี้:
  =[Book2]Sheet1!$A$1+1462  =[Book1]Sheet1!$A$1-1462				
ในสูตรเหล่านี้ 1,462 ถูกเพิ่ม หรือลบออกจากค่าวัน
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบวันแบบ 1900 และระบบวันแบบ 1904 ใน Excel คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
214348แกนของแผนภูมิอาจสี่ปีก่อนเวลาหลังจากที่คุณจัดรูปแบบมาตราส่วน
214365 ฟังก์ชันวันอาจส่งคืน #NUM ข้อผิดพลาดเมื่อปีเป็น 0-3
213593 วันส่งคืนในแมโครจะเกินก่อนเวลาสี่ปี
214239 การป้องกันแผ่นงานปิดใช้งานการตั้งค่าตัวเลือก
214058 วันในสัปดาห์ก่อน 1 มีนาคม 1900 ไม่ถูกต้องใน Excel
y2k year2000 1900 1901 1902 1903 1904 XL2000 XL2004 XLX XL2001 XL2002 XL2003 xl2002 xl2003 XL2007 XL2010

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 214330 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/05/2013 20:44:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel X for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac

 • kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB214330 KbMtth
คำติชม