วิธีการทำให้ Excel จาก c ++โดยไม่ใช้ MFC หรือ #import

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:216686
สรุป
มีข้อดีหลายการทำงานอัตโนมัติของคุณในการเขียนโค้ดใน c ++ที่ตรงกัน ก่อน และ foremost คุณสามารถทำได้อย่างแน่นอนสิ่งที่คุณต้องการ ขั้นตอนถัดไป รหัสของคุณจะมีขนาดเล็ก เร็ว และง่ายต่อการตรวจแก้จุดบกพร่อง และสุดท้าย คุณจะไม่ขึ้นอยู่กับไลบรารีใด ๆ แม้ว่าคุณโดยเฉพาะเพื่อใช้ MFC ของคลาสที่ wrapper หรือสนับสนุน COM ดั้งเดิมของ c ++ Visual (#import), คุณอาจยังคงต้อง delve เข้า guts IDispatch และ COM Automation เพื่อแก้บักที่พบโดยทั่วไปและข้อจำกัดกับ frameworks เหล่านี้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทำตามขั้นตอนด้านล่างไปยังโปรแกรมประยุกต์คอนโซลการสร้าง 6.0 c ++การแสดงผลที่ธรรมดาที่ automates Microsoft Office Excel โดยใช้ c ++เท่านั้น:
 1. เริ่มการทำงานของ c ++ 6.0 ที่ Visual และสร้างคอนโซล Win32 ที่ใหม่เป็น "Hello เวิลด์ประยุกต์พื้นฐานที่เลือก แอพลิเคชัน XlCpp ชื่อ และคลิกเสร็จสิ้น.
 2. เปิด XlCpp.cpp ที่สร้างขึ้น และเพิ่มโค้ดต่อไปนี้ก่อนที่จะฟังก์ชัน main()
  #include <ole2.h> // OLE2 Definitions// AutoWrap() - Automation helper function...HRESULT AutoWrap(int autoType, VARIANT *pvResult, IDispatch *pDisp, LPOLESTR ptName, int cArgs...) {  // Begin variable-argument list...  va_list marker;  va_start(marker, cArgs);  if(!pDisp) {    MessageBox(NULL, "NULL IDispatch passed to AutoWrap()", "Error", 0x10010);    _exit(0);  }  // Variables used...  DISPPARAMS dp = { NULL, NULL, 0, 0 };  DISPID dispidNamed = DISPID_PROPERTYPUT;  DISPID dispID;  HRESULT hr;  char buf[200];  char szName[200];    // Convert down to ANSI  WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ptName, -1, szName, 256, NULL, NULL);    // Get DISPID for name passed...  hr = pDisp->GetIDsOfNames(IID_NULL, &ptName, 1, LOCALE_USER_DEFAULT, &dispID);  if(FAILED(hr)) {    sprintf(buf, "IDispatch::GetIDsOfNames(\"%s\") failed w/err 0x%08lx", szName, hr);    MessageBox(NULL, buf, "AutoWrap()", 0x10010);    _exit(0);    return hr;  }    // Allocate memory for arguments...  VARIANT *pArgs = new VARIANT[cArgs+1];  // Extract arguments...  for(int i=0; i<cArgs; i++) {    pArgs[i] = va_arg(marker, VARIANT);  }    // Build DISPPARAMS  dp.cArgs = cArgs;  dp.rgvarg = pArgs;    // Handle special-case for property-puts!  if(autoType & DISPATCH_PROPERTYPUT) {    dp.cNamedArgs = 1;    dp.rgdispidNamedArgs = &dispidNamed;  }    // Make the call!  hr = pDisp->Invoke(dispID, IID_NULL, LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, autoType, &dp, pvResult, NULL, NULL);  if(FAILED(hr)) {    sprintf(buf, "IDispatch::Invoke(\"%s\"=%08lx) failed w/err 0x%08lx", szName, dispID, hr);    MessageBox(NULL, buf, "AutoWrap()", 0x10010);    _exit(0);    return hr;  }  // End variable-argument section...  va_end(marker);    delete [] pArgs;    return hr;}						
 3. ภายในฟังก์ชัน main() แทนบรรทัด printf() กับรหัสต่อไปนี้
    // Initialize COM for this thread...  CoInitialize(NULL);  // Get CLSID for our server...  CLSID clsid;  HRESULT hr = CLSIDFromProgID(L"Excel.Application", &clsid);  if(FAILED(hr)) {   ::MessageBox(NULL, "CLSIDFromProgID() failed", "Error", 0x10010);   return -1;  }  // Start server and get IDispatch...  IDispatch *pXlApp;  hr = CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_IDispatch, (void **)&pXlApp);  if(FAILED(hr)) {   ::MessageBox(NULL, "Excel not registered properly", "Error", 0x10010);   return -2;  }  // Make it visible (i.e. app.visible = 1)  {   VARIANT x;   x.vt = VT_I4;   x.lVal = 1;   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYPUT, NULL, pXlApp, L"Visible", 1, x);  }  // Get Workbooks collection  IDispatch *pXlBooks;  {   VARIANT result;   VariantInit(&result);   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlApp, L"Workbooks", 0);   pXlBooks = result.pdispVal;  }  // Call Workbooks.Add() to get a new workbook...  IDispatch *pXlBook;  {   VARIANT result;   VariantInit(&result);   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlBooks, L"Add", 0);   pXlBook = result.pdispVal;  }  // Create a 15x15 safearray of variants...  VARIANT arr;  arr.vt = VT_ARRAY | VT_VARIANT;  {   SAFEARRAYBOUND sab[2];   sab[0].lLbound = 1; sab[0].cElements = 15;   sab[1].lLbound = 1; sab[1].cElements = 15;   arr.parray = SafeArrayCreate(VT_VARIANT, 2, sab);  }  // Fill safearray with some values...  for(int i=1; i<=15; i++) {   for(int j=1; j<=15; j++) {     // Create entry value for (i,j)     VARIANT tmp;     tmp.vt = VT_I4;     tmp.lVal = i*j;     // Add to safearray...     long indices[] = {i,j};     SafeArrayPutElement(arr.parray, indices, (void *)&tmp);   }  }  // Get ActiveSheet object  IDispatch *pXlSheet;  {   VARIANT result;   VariantInit(&result);   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlApp, L"ActiveSheet", 0);   pXlSheet = result.pdispVal;  }  // Get Range object for the Range A1:O15...  IDispatch *pXlRange;  {   VARIANT parm;   parm.vt = VT_BSTR;   parm.bstrVal = ::SysAllocString(L"A1:O15");   VARIANT result;   VariantInit(&result);   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlSheet, L"Range", 1, parm);   VariantClear(&parm);   pXlRange = result.pdispVal;  }  // Set range with our safearray...  AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYPUT, NULL, pXlRange, L"Value", 1, arr);  // Wait for user...  ::MessageBox(NULL, "All done.", "Notice", 0x10000);  // Set .Saved property of workbook to TRUE so we aren't prompted  // to save when we tell Excel to quit...  {   VARIANT x;   x.vt = VT_I4;   x.lVal = 1;   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYPUT, NULL, pXlBook, L"Saved", 1, x);  }  // Tell Excel to quit (i.e. App.Quit)  AutoWrap(DISPATCH_METHOD, NULL, pXlApp, L"Quit", 0);  // Release references...  pXlRange->Release();  pXlSheet->Release();  pXlBook->Release();  pXlBooks->Release();  pXlApp->Release();  VariantClear(&arr);  // Uninitialize COM for this thread...  CoUninitialize();						
 4. การคอมไพล์ และเรียกใช้
ฟังก์ชัน AutoWrap() simplifies ส่วนใหญ่ของรายละเอียดระดับต่ำที่เกี่ยวข้องกับการใช้ IDispatch โดยตรง คุณรู้สึกว่างที่จะใช้ในการ implementations ของคุณเอง caveat หนึ่งคือ ว่า ถ้าคุณส่งพารามิเตอร์หลาย จำเป็นต่อการส่งผ่านไปตามลำดับ reverse ตัวอย่าง::
  VARIANT parm[3];  parm[0].vt = VT_I4; parm[0].lVal = 1;  parm[1].vt = VT_I4; parm[1].lVal = 2;  parm[2].vt = VT_I4; parm[2].lVal = 3;  AutoWrap(DISPATCH_METHOD, NULL, pDisp, L"call", 3, parm[2], parm[1], parm[0]);				
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตโนมัติ Office โดยใช้ c ++ Visual คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
196776ทำงานอัตโนมัติของ office ที่ใช้ c ++ Visual
216388B2CSE.exe แปลงการทำงานอัตโนมัติของ Visual Basic รหัส c ++ Visual
(c) Microsoft Corporation 1999 สงวนลิขสิทธิ์ contributions โดย Joe Crump, Microsoft Corporation

XL2007 _com_ptr_t CComPtr XL2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 216686 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/06/2011 02:11:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition

 • kbautomation kbhowto kbmt KB216686 KbMtth
คำติชม