วิธีดำเนินการอัตโนมัติ Excel จากเว็บเพจ HTML โดยใช้ JScript

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234774
สรุป
บทความนี้สาธิตวิธีการสร้าง และจัดการสมุดงาน Microsoft Office Excel จากเพจ HTML
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความนี้แสดงรหัสของ JScript ที่โปรแกรม Excel JScript มีหมายถึงไม่มีภายในของการสร้าง SAFEARRAYs เมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ ถ้าคุณเรียกใช้ฟังก์ชันที่ต้องใช้แบบ SAFEARRAY คุณสามารถใช้ VBScript เพื่อสร้าง SAFEARRAY รหัสต่อไปนี้สาธิตการผสมกันของรหัสของ JScript และ VBScript

สร้างตัวอย่างอัตโนมัติ

 1. เริ่มแผ่นจดบันทึก
 2. วางรหัสต่อไปนี้ลงใน Notepad
  <HTML><BODY>Press the button to start Excel and display quarterly data.<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">Function CreateNamesArray()' Create an array to set multiple values at once. Dim saNames(5, 2) saNames(0, 0) = "John" saNames(0, 1) = "Smith" saNames(1, 0) = "Tom" saNames(1, 1) = "Brown" saNames(2, 0) = "Sue" saNames(2, 1) = "Thomas" saNames(3, 0) = "Jane" saNames(3, 1) = "Jones" saNames(4, 0) = "Adam" saNames(4, 1) = "Johnson" CreateNamesArray = saNamesEnd Function</SCRIPT><SCRIPT LANGUAGE="JScript"> function AutomateExcel(){  // Start Excel and get Application object.   var oXL = new ActiveXObject("Excel.Application");       oXL.Visible = true;     // Get a new workbook.   var oWB = oXL.Workbooks.Add();   var oSheet = oWB.ActiveSheet;      // Add table headers going cell by cell.   oSheet.Cells(1, 1).Value = "First Name";   oSheet.Cells(1, 2).Value = "Last Name";   oSheet.Cells(1, 3).Value = "Full Name";   oSheet.Cells(1, 4).Value = "Salary";      // Format A1:D1 as bold, vertical alignment = center.   oSheet.Range("A1", "D1").Font.Bold = true;   oSheet.Range("A1", "D1").VerticalAlignment = -4108; //xlVAlignCenter      // Create an array to set multiple values at once.  // Fill A2:B6 with an array of values (from VBScript).   oSheet.Range("A2", "B6").Value = CreateNamesArray();    // Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).   var oRng = oSheet.Range("C2", "C6");   oRng.Formula = "=A2 & \" \" & B2";      // Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply format.   oRng = oSheet.Range("D2", "D6");   oRng.Formula = "=RAND()*100000";   oRng.NumberFormat = "$0.00";      // AutoFit columns A:D.   oRng = oSheet.Range("A1", "D1");   oRng.EntireColumn.AutoFit();      // Manipulate a variable number of columns for Quarterly Sales Data.   DispalyQuarterlySales(oSheet);      // Make sure Excel is visible and give the user control  // of Excel's lifetime.   oXL.Visible = true;   oXL.UserControl = true;}   function DispalyQuarterlySales(oWS){   var iNumQtrs, sMsg, iRet;  // Number of quarters to display data for.   iNumQtrs = 4;          // Starting at E1, fill headers for the number of columns selected.   var oResizeRange = oWS.Range("E1", "E1").Resize(1,iNumQtrs);   oResizeRange.Formula = "=\"Q\" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & \"Sales\"";       // Change the Orientation and WrapText properties for the headers.   oResizeRange.Orientation = 38;   oResizeRange.WrapText = true;       // Fill the interior color of the headers.   oResizeRange.Interior.ColorIndex = 36;       // Fill the columns with a formula and apply a number format.   oResizeRange = oWS.Range("E2", "E6").Resize(5,iNumQtrs);   oResizeRange.Formula = "=RAND()*100";   oResizeRange.NumberFormat = "$0.00";       // Apply borders to the Sales data and headers.   oResizeRange = oWS.Range("E1", "E6").Resize(6,iNumQtrs);   oResizeRange.Borders.Weight = 2; // xlThin       // Add a Totals formula for the sales data and apply a border.   oResizeRange = oWS.Range("E8", "E8").Resize(1,iNumQtrs);   oResizeRange.Formula = "=SUM(E2:E6)";  // 9 = xlEdgeBottom      oResizeRange.Borders(9).LineStyle = -4119; //xlDouble   oResizeRange.Borders(9).Weight = 4; //xlThick       // Add a Chart for the selected data.   oResizeRange = oWS.Range("E2:E6").Resize(5,iNumQtrs);   var oChart = oWS.Parent.Charts.Add();   oChart.ChartWizard(oResizeRange, -4100, null, 2); // -4100 = xl3dColumn   oChart.SeriesCollection(1).XValues = oWS.Range("A2", "A6");   for (iRet = 1; iRet <= iNumQtrs; iRet++) {     oChart.SeriesCollection(iRet).Name = "=\"Q" + iRet + "\"";   }   oChart.Location(2, oWS.Name); // 2 = xlLocationAsObject       // Move the chart so as not to cover your data.   oWS.Shapes("Chart 1").Top = oWS.Rows(10).Top;   oWS.Shapes("Chart 1").Left = oWS.Columns(2).Left;}</SCRIPT><P><INPUT id=button1 type=button value="Start Excel"      onclick="AutomateExcel"></P></BODY></HTML>					
 3. บันทึกแฟ้มไปยังไดเรกทอรีที่คุณเลือกมีชื่อ thefile Excelaut.htm
 4. ปิด Notepad และเริ่มการทำงานของ Internet Explorer
 5. ในการ ที่อยู่ แถบ ชนิด C:\เส้นทาง\excelaut.htmตำแหน่ง เส้นทาง มีไดเรกทอรีที่คุณบันทึกแฟ้มในชื่อแฟ้ม
 6. เมื่อ Internet Explorer โหลดแฟ้ม คุณจะเห็น onesentence ด้วยปุ่ม เมื่อคุณกดปุ่ม Excel จะเริ่มต้นบนเครื่องจักรของ theclient และกรอกข้อมูล ด้วยข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
บทความนี้ parallels บทความอื่น ๆ ที่อธิบายถึงกระบวนการเดียวกันโดยใช้ภาษาที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
219151 วิธีดำเนินการอัตโนมัติ Microsoft Excel จาก Visual Basic
179706 วิธีการใช้ MFC เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติ Excel สร้าง และการจัดรูปแบบสมุดงานใหม่
219430 วิธีการสร้าง/รูปแบบสมุดงาน Excel โดยใช้ Visual J ++ ทำงานอัตโนมัติ
231614 วิธีดำเนินการอัตโนมัติ Excel จะสร้างสมุดงานใหม่จาก Delphi
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำให้เป็นอัตโนมัติ Excel จากเพจ HTML คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
198703 วิธีดำเนินการอัตโนมัติ Excel จาก VBScript ฝั่งไคลเอ็นต์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติของ Office เยี่ยมชมต่อไปนี้ Microsoft Office พัฒนาสนับสนุนเว็บไซต์:
XL2003 XL2007

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 234774 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/25/2015 15:48:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbautomation kbhowto kbmt KB234774 KbMtth
คำติชม