การแก้ไข: ความล้มเหลวในการร้องขอขาออกอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้การตรวจสอบ HTTPS และการหมดเวลาการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของเว็บที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของ Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2518684
อาการ
เมื่อเปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 ตรวจสอบ HTTPS การร้องขอการลงรายการบัญชีขาออกบางอย่างอาจจะจัดการอย่างไม่ถูกต้อง โดยไม่มีเนื้อหาการลงรายการบัญชีที่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกเว็บ

ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ไคลเอ็นต์ทำการร้องขอขาออกของ SSL ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ในการเรียกเว็บเพจได้
 • TMG ปริมาณการใช้งานการตรวจสอบ และทำการเชื่อมต่ออิน onward กับเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • คำขอเป็นกลุ่มไปยังไคลเอ็นต์ และไคลเอนต์ทั้งสอง "เครื่องเพื่อ TMG" และการเชื่อมต่อ TCP "TMG ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์" จะได้รับการดูแลรักษา
 • เวลาสั้น ๆ ภายหลัง หลังจากที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อถึงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เว็บเซิร์ฟเวอร์มาร์ค และปิดการเชื่อมต่อ "TMG ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์"
 • การเชื่อมต่อปิด "TMG ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์" ถูกตรวจพบ โดย TMG server เนื่องจากการเชื่อมต่อในขณะนี้ไม่ได้ใช้
 • ไคลเอ็นต์ทำคำขอ POST ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การเชื่อมต่อ "ไคลเอนต์เพื่อ TMG" ที่มีอยู่
 • TMG ได้รับการร้องขอ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ "TMG ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์" และค้นหาการเชื่อมต่อถูกปิด โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • TMG สัญญาณ closure การเชื่อมต่อไปยังไคลเอนต์

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถคาดว่าไคลเอนต์เมื่อต้องการส่งคำขอผ่านการเชื่อมต่อใหม่ อย่างไรก็ตาม นี้ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นของ Internet Explorer ถูกเปิดเผย ปัญหาของ Internet Explorer ได้อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
895954 เมื่อคุณใช้ Microsoft Internet Explorer หรือโปรแกรมอื่นเพื่อดำเนินการ re-POST เฉพาะข้อมูลส่วนหัวเท่านั้นที่ถูกลงรายการบัญชี
หมายเหตุนอกจากจะมีข้อผิดพลาดการลงรายการบัญชี สถานการณ์/ปัญหานี้ TK อาจทำให้ยังเกิดข้อความแสดงแบบสุ่ม "ไม่สามารถแสดงหน้า" ข้อผิดพลาดข้อสำหรับรับถ้า เชื่อมต่อหลายจะหมดเวลาการร้องขอ เกิดขึ้นเนื่องจาก Internet Explorer พยายามรับการร้องขอเท่านั้นสามครั้ง ถ้าทั้งหมดทำบนการเชื่อมต่อที่จะหมดเวลาภายนอก โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ พยายามเข้าสู่สาม ความล้มเหลวในการร้องขออาจเกิดขึ้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ได้อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
2517957 ซอฟต์แวร์ Update 1 Rollup 4 สำหรับเกตเวย์การบริหารความเสี่ยงด้าน Forefront (TMG) 2010 Service Pack 1
การแก้ไขนี้ตรวจพบว่า การเชื่อมต่อภายนอกหมดเวลา โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ และปิดการเชื่อมต่อไคลเอนต์ภายในที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการทำงานใหม่นี้ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของ Internet Explorer ถูกเปิดเผย

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ คุณต้องเปิดใช้งานลักษณะการทำงานใหม่ ด้วยการเรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้:
Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "EnableHTTPSiConnectionTerminationNotification"Const SE_VPS_VALUE = trueSub SetValue() ' Create the root object. Dim root ' The FPCLib.FPC root object Set root = CreateObject("FPC.Root") 'Declare the other objects needed. Dim array ' An FPCArray object Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection Dim VendorSet ' An FPCVendorParametersSet object ' Obtain references to the array object ' and the network rules collection. Set array = root.GetContainingArray Set VendorSets = array.VendorParametersSets On Error Resume Next Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID ) If Err.Number <> 0 Then Err.Clear ' Add the item Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID ) CheckError WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name Else WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) End If if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then Err.Clear VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE If Err.Number <> 0 Then CheckError Else VendorSets.Save false, true CheckError If Err.Number = 0 Then WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!" End If End If Else WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!" End IfEnd SubSub CheckError() If Err.Number <> 0 Then WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description Err.Clear End IfEnd SubSetValue
หมายเหตุเมื่อต้องการแปลงกลับไปเป็นลักษณะการทำงาน pre-fix การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาบรรทัดต่อไปนี้ในสคริปต์:
  Const SE_VPS_VALUE = true
  บรรทัดนี้การเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
  Const SE_VPS_VALUE = false
 2. บันทึกสคริปต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น เรียกใช้สคริปต์บนหนึ่งในสมาชิกของอาร์เรย์ TMG
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ความล้มเหลวในการร้องขอ TMG SSL HTTPS ตรวจสอบการลงรายการบัญชี

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2518684 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/15/2011 20:59:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1

 • kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB2518684 KbMtth
คำติชม