วิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกและตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ PCI

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:253232
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถรับการกำหนดค่า และสถานที่เก็บข้อมูล (เช่น BusNumber, DeviceNumber และหมาย เลขฟังก์ชัน) ของอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) ในโปรแกรมควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์เป้าหมายการกองซ้อนใดเป็นฟังก์ชัน หรือกรองโปรแกรมควบคุม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใน Windows NT 4.0 ไดรเวอร์เรียกข้อมูลนี้ โดยการสแกนบัส และเรียก HalGetBusData และ APIs HalGetBusDataByOffset ใน Windows 2000 และระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า buses ฮาร์ดแวร์ถูกควบคุม โดยโปรแกรมควบคุมของบัสที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่ โดย HAL ดังนั้น APIs Hal ที่ใช้เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัสทั้งหมดจะล้าสมัยใน Windows 2000 และระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า

ใน Windows 2000 และระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ไดรเวอร์ไม่จำเป็นต้องสอบถามอุปกรณ์เพื่อค้นหาทรัพยากร โปรแกรมควบคุมที่ได้รับทรัพยากรจากตัวจัดการ Plug and Play (PnP) ในคำขอของ IRP_MN_START_DEVICE โดยทั่วไป ไดรเวอร์ well-written จะไม่ต้องการข้อมูลนี้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ถ้ามีเหตุผลบางประการ โปรแกรมควบคุมที่ต้องใช้ข้อมูลนี้ ตัวอย่างของรหัสการทำตามแสดงวิธีการรับทรัพยากร โปรแกรมควบคุมควรเป็นส่วนหนึ่งของกองซ้อนของไดรเวอร์ของอุปกรณ์ได้เนื่องจากต้องวัตถุอุปกรณ์ทางกายภาพขีดเส้นใต้ (PDO) ของอุปกรณ์เพื่อส่งการร้องขอ PnP

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้อธิบายวิธีการขอรับข้อมูลการกำหนดค่า:
NTSTATUSReadWriteConfigSpace(  IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject,  IN ULONG	   ReadOrWrite, // 0 for read 1 for write  IN PVOID	   Buffer,  IN ULONG	   Offset,  IN ULONG	   Length  ){  KEVENT event;  NTSTATUS status;  PIRP irp;  IO_STATUS_BLOCK ioStatusBlock;  PIO_STACK_LOCATION irpStack;  PDEVICE_OBJECT targetObject;  PAGED_CODE();  KeInitializeEvent( &event, NotificationEvent, FALSE );  targetObject = IoGetAttachedDeviceReference( DeviceObject );  irp = IoBuildSynchronousFsdRequest( IRP_MJ_PNP,                    targetObject,                    NULL,                    0,                    NULL,                    &event,                    &ioStatusBlock );  if (irp == NULL) {    status = STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;    goto End;  }  irpStack = IoGetNextIrpStackLocation( irp );  if (ReadOrWrite == 0) {    irpStack->MinorFunction = IRP_MN_READ_CONFIG;  }else {    irpStack->MinorFunction = IRP_MN_WRITE_CONFIG;  }  irpStack->Parameters.ReadWriteConfig.WhichSpace = PCI_WHICHSPACE_CONFIG;  irpStack->Parameters.ReadWriteConfig.Buffer = Buffer;  irpStack->Parameters.ReadWriteConfig.Offset = Offset;  irpStack->Parameters.ReadWriteConfig.Length = Length;  //   // Initialize the status to error in case the bus driver does not   // set it correctly.  //   irp->IoStatus.Status = STATUS_NOT_SUPPORTED ;  status = IoCallDriver( targetObject, irp );  if (status == STATUS_PENDING) {    KeWaitForSingleObject( &event, Executive, KernelMode, FALSE, NULL );    status = ioStatusBlock.Status;  }End:  //   // Done with reference  //   ObDereferenceObject( targetObject );  return status;}				
เนื่องจากเฉพาะคุณสามารถส่งการ PnP I/O Request เก็ต (IRPs) ที่ PASSIVE_LEVEL คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันที่ด้านบนเพื่อรับข้อมูลการกำหนดค่าที่ DISPATCH_LEVEL

คุณสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ในการเข้าถึงพื้นที่การตั้งค่าคอนฟิกที่ DISPATCH_LEVEL:
 1. ส่งการ IRP_MN_QUERY_INTERFACE ที่ PASSIVE_LEVEL เพื่อเรียกดูโครงสร้างอินเทอร์เฟซการเรียกลโดยตรง (BUS_INTERFACE_STANDARD) จากโปรแกรมควบคุมของบัส PCI เก็บนี้ในหน่วยความจำของพูลโปรแกรม nonpaged (โดยทั่วไปใน DevcieExtension)
 2. เรียก SetBusData และ GetBusData เพื่อเข้าถึงพื้นที่การตั้งค่าคอนฟิกที่ DISPATCH_LEVEL
 3. โปรแกรมควบคุมของบัส PCI ใช้จำนวนการอ้างอิงบนอินเทอร์เฟซก่อนที่จะส่งกลับ เพื่อที่คุณต้อง dereference อินเทอร์เฟซได้เมื่อคุณไม่ต้องการ
 4. ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อเรียกดูแบบ BUS_INTERFACE_STANDARD ที่ PASSIVE_LEVEL:
  NTSTATUSGetPCIBusInterfaceStandard(  IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject,  OUT PBUS_INTERFACE_STANDARD	BusInterfaceStandard  )/*++Routine Description:  This routine gets the bus interface standard information from the PDO.Arguments:  DeviceObject - Device object to query for this information.  BusInterface - Supplies a pointer to the retrieved information.Return Value:  NT status.--*/ {  KEVENT event;  NTSTATUS status;  PIRP irp;  IO_STATUS_BLOCK ioStatusBlock;  PIO_STACK_LOCATION irpStack;  PDEVICE_OBJECT targetObject;  Bus_KdPrint(("GetPciBusInterfaceStandard entered.\n"));  KeInitializeEvent( &event, NotificationEvent, FALSE );  targetObject = IoGetAttachedDeviceReference( DeviceObject );  irp = IoBuildSynchronousFsdRequest( IRP_MJ_PNP,                    targetObject,                    NULL,                    0,                    NULL,                    &event,                    &ioStatusBlock );  if (irp == NULL) {    status = STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;    goto End;  }  irpStack = IoGetNextIrpStackLocation( irp );  irpStack->MinorFunction = IRP_MN_QUERY_INTERFACE;  irpStack->Parameters.QueryInterface.InterfaceType =             (LPGUID) &GUID_BUS_INTERFACE_STANDARD ;  irpStack->Parameters.QueryInterface.Size = sizeof(BUS_INTERFACE_STANDARD);  irpStack->Parameters.QueryInterface.Version = 1;  irpStack->Parameters.QueryInterface.Interface = (PINTERFACE)BusInterfaceStandard;  irpStack->Parameters.QueryInterface.InterfaceSpecificData = NULL;  //   // Initialize the status to error in case the bus driver does not   // set it correctly.  //   irp->IoStatus.Status = STATUS_NOT_SUPPORTED ;  status = IoCallDriver( targetObject, irp );  if (status == STATUS_PENDING) {    KeWaitForSingleObject( &event, Executive, KernelMode, FALSE, NULL );    status = ioStatusBlock.Status;  }End:  //   // Done with reference  //   ObDereferenceObject( targetObject );  return status;}					
รหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการเรียกลโดยตรงอินเทอร์เฟซการเรียกข้อมูลบัส
  bytes = busInterfaceStandard.GetBusData(<BR/>          busInterfaceStandard.Context,          PCI_WHICHSPACE_CONFIG,          Buffer          Offset,          Length);				
เมื่อคุณไม่ต้องอินเทอร์เฟซ ใช้รหัสดังต่อไปนี้เพื่อ dereference อินเทอร์เฟซการ มีรหัสเป็นไปตาม ไม่เรียกตามปกติอินเทอร์เฟซใด ๆ หลังจากที่คุณ dereference อินเทอร์เฟซ
  (busInterfaceStandard.InterfaceDereference)(        (PVOID)busInterfaceStandard.Context);				
ใช้แบบIoGetDevicePropertyฟังก์ชันบน PDO อุปกรณ์เป้าหมายของการเรียกหมายเลขบัส ฟังก์ชัน และอุปกรณ์ต่อไปนี้:
  ULONG  propertyAddress, length;  USHORT FunctionNumber; DeviceNumber;    //   // Get the BusNumber. Please read the warning to follow.  //   IoGetDeviceProperty(PhysicalDeviceObject,            DevicePropertyBusNumber,            sizeof(ULONG),            (PVOID)&BusNumber,            &length);  //   // Get the DevicePropertyAddress  //   IoGetDeviceProperty(PhysicalDeviceObject,           DevicePropertyAddress,           sizeof(ULONG),           (PVOID)&propertyAddress,           &length);  //   // For PCI, the DevicePropertyAddress has device number   // in the high word and the function number in the low word.   //   FunctionNumber = (USHORT)((propertyAddress) & 0x0000FFFF);  DeviceNumber = (USHORT)(((propertyAddress) >> 16) & 0x0000FFFF);				
สิ่งสำคัญหมายเลขบัส pci อาจเป็นแบบไดนามิก และสามารถเปลี่ยนแปลงในใด ๆ ดังนั้น มันไม่ได้ดีขึ้นอยู่กับหมายเลขบัส หรือใช้ข้อมูลนั้นในการเข้าถึงพอร์ตที่ PCI โดยตรง ซึ่งอาจนำล้มเหลวของระบบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 253232 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 18:30:49 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Driver Development Kit, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbwdm kbmt KB253232 KbMtth
คำติชม