เนื้อหาของกล่องจดหมายหายไปหลังจากโยกย้ายจาก Lotus Notes ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange ใน Office 365 ที่จัดสรรไว้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2591684
อาการ
ผู้ใช้ที่ตรวจพบว่าว่า บางข้อความอีเมล ผู้ติดต่อ รายการปฏิทิน งาน หรือโฟลเดอร์หายไปหลังจากการโยกย้ายจาก IBM Lotus Notes Microsoft Office 365 โดยเฉพาะ


สาเหตุ
ปัญหานี้มีหลายสาเหตุที่เป็นไปได้

สาเหตุที่ 1

ผู้ใช้ไม่ได้ไม่ครบถ้วนจำลองแบบ contentsof กล่องจดหมายก่อนที่เขาหรือเธอเริ่มต้นการโยกย้าย หรือ ไม่มีค่าเริ่มต้นการโยกย้ายข้อมูลขาดหายไป

สาเหตุที่ 2

Lotus Notes ใช้ที่อยู่ที่จัดรูปแบบเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ข้อความอีเมล ปฏิทินชวน และรายการงาน ระหว่างส่วนหนึ่งของการโยกย้ายจาก Lotus Notes เพื่อแลกเปลี่ยน ที่อยู่เหล่านี้จะถูกแปลงจากรูปแบบเป็นที่ยอมรับไปยังที่อยู่แบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) ของผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น "JoeUser/IT/Contoso" ถูกแปลเป็น "joe.user@contoso.com" กระบวนการแปลนี้อาศัยตารางการแปลที่อยู่ และตารางนี้อาจเสียหาย หรือรายการอาจสูญหายไป ซึ่งป้องกันวัตถุถูกโยกย้ายจากการแปล

สาเหตุที่ 3

โดยการออกแบบในบางกรณี migrations ถ่ายโอนเฉพาะบางส่วนของข้อมูลจากสภาพแวดล้อมต้นทาง อาจมีข้อจำกัดของแบบวันหรือขนาด ตัวอย่างเช่น ปฏิทินชวนจากเฉพาะเดือนสุดท้ายจะโยกย้าย หรือเพียง 500 เมกะไบต์ (MB ของเนื้อหาทั้งหมด)ถูกโยกย้าย

สาเหตุ 4

ข้อมูลขาดหายไปอาจไม่ถูกจัดเก็บ หรือโอนย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ IBM Lotus Domino ก่อนการย้าย
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ระบุข้อมูลขาดหายไปตามตารางดังต่อไปนี้ ตารางนี้อธิบายถึงที่เก็บข้อมูลก่อนการโยกย้าย วิธีย้าย และการดำเนินการที่เหมาะสมจะใช้ถ้าข้อมูลหายไปหลังจากการโยกย้าย

หมายเหตุ เนื่องจากการแปลงเนื้อหาความแตกต่างระหว่างสองระบบ บางรายการจะไม่สามารถโยกย้าย ถ้าผู้ใช้ไม่มีน้อยกว่าห้ารายการผู้ติดต่อ รายการปฏิทิน หรือรายการอื่น ๆ เหล่านี้ควรอีกครั้งได้ โดยผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการการแจกจ่ายส่วนบุคคล (PDLs) กำลังโยกย้ายประจำ 'แนวความพยายาม' บางครั้ง PDLs ต้องถูกเอาออกเมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ส่วนเหลือของการโยกย้ายจากเกิดความล้มเหลว
ชนิดสินค้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลใน Lotus Notesการดำเนินการที่จะกระทำถ้าสินค้าหายไปหลังจากการโยกย้าย
ผู้ติดต่อผู้ติดต่อส่วนบุคคลของ lotus Notes ถูกเก็บไว้ในแฟ้มชื่อบุคคลและสมุดรายชื่อของผู้ใช้ แฟ้มนี้มีชื่อว่า "Names.nsf" โดยทั่วไป แฟ้มนี้ถูกเก็บอยู่ในเครื่องสำหรับผู้ใช้ Lotus Notes ดังนั้น ไฟล์จะไม่พร้อมใช้งานเครื่องมือการโยกย้าย

ผู้ใช้ที่มีการซิงค์ผู้ติดต่อ โดยใช้กล่องจดหมายของ Lotus Notes เพื่อทำให้พร้อมใช้งานกับเครื่องมือการย้ายผู้ติดต่อก่อนการโยกย้ายวันสำหรับติดต่อ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. กล่องจดหมายของ Lotus Notes เปิด
 2. คลิกการดำเนินการในแถบเมนู
 3. คลิกการซิงโครไนส์สมุดที่อยู่ การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาชั่วขณะ
 4. เมื่อการซิงโครไนส์เสร็จสมบูรณ์ เปิดมุมมองผู้ติดต่อในกล่องจดหมายของคุณเพื่อยืนยันการซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อต้องการเปิดมุมมองผู้ติดต่อให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. กล่องจดหมายของ Lotus Notes เปิด
 2. กด และกด Ctrl + Shift คลิกมุมมองบนแถบเมนู แล้ว คลิ กGo To
 3. เลือกผู้ติดต่อและจากนั้น คลิกตกลง ซึ่งเป็นเปิดมุมมองซึ่งคุณสามารถดูผู้ติดต่อของคุณในขณะนี้
 1. เปิดกล่องจดหมายของ Lotus Notes ของผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ Domino
 2. กด และกด Crtl + Shift คลิกมุมมองบนแถบเมนู แล้ว คลิ กGo To
 3. เลื่อนลงไปที่ติดต่อและจากนั้น คลิกตกลง
 4. ยืนยันว่า ผู้ติดต่อขาดหายไปจะแสดงอยู่ในมุมมองนี้
 5. ถ้าผู้ติดต่อมีอยู่ เปิดคุณสมบัติเอกสาร และค้นหาวันสร้าง
  • ถ้าวันสร้างใหม่กว่าวันตามกำหนดการโยกย้าย ซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้อัปโหลดที่ติดต่อหลังจากเกิดการโยกย้าย ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้
  • ถ้าวันสร้างเก่ากว่าวันตามกำหนดการโยกย้าย เลื่อนระดับออนไลน์บริการฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ด้วย ส่งออนไลน์ หรือโดย โทรศัพท์ เพื่อการตรวจสอบ
 6. ถ้าผู้ติดต่อไม่มีอยู่ในมุมมองผู้ติดต่อซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้ไม่ได้ซิงค์ที่ติดต่อก่อนการโยกย้าย ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้
สมุดรายวันรายการบัญชีสมุดรายวันของ lotus Notes ถูกเก็บไว้ในแฟ้มสมุดรายวันส่วนบุคคลของผู้ใช้ แฟ้มนี้มีชื่อว่า "Journal.nsf" โดยทั่วไป แฟ้มนี้ถูกเก็บไว้ภายในเครื่องบนไคลเอ็นต์ของบันทึกย่อ ดังนั้น ไฟล์นี้จะไม่พร้อมใช้งานเครื่องมือการโยกย้าย
 1. ผู้ใช้ควรได้รับข้อความอีเมลจากทีมของโครงการแผนก/การโยกย้าย ข้อความนี้ทางอีเมลประกอบด้วยปุ่ม Lotus Notes ที่จะคัดลอกรายการสมุดรายวันของผู้ใช้กับกล่องข้อความของ Lotus Notes
 2. แนะนำผู้ใช้ให้คลิกปุ่มเพื่อคัดลอกรายการสมุดรายวันของตนเองไปยังกล่องข้อความของ Lotus Notes
 1. เปิดกล่องจดหมายของ Lotus Notes ของผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ Domino
 2. กด และกด Crtl + Shift เลือกมุมมองบนแถบเมนู และจากนั้น คลิกไปที่บนเมนู
 3. เลื่อนลงไปที่สมุดรายวันและจากนั้น คลิกตกลง
 4. ยืนยันว่า สมุดรายวันสินค้าขาดหายไปในมุมมองนี้
 5. ถ้าสมุดรายวันสินค้ามีอยู่ เปิดคุณสมบัติเอกสาร และค้นหาวันสร้าง
  • ถ้าวันสร้างใหม่กว่าวันตามกำหนดการโยกย้าย ซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้อัปโหลดที่ติดต่อหลังจากเกิดการโยกย้าย ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้
  • ถ้าวันสร้างเก่ากว่าวันตามกำหนดการโยกย้าย เลื่อนระดับออนไลน์บริการฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ด้วย ส่งออนไลน์ หรือโดย โทรศัพท์ เพื่อการตรวจสอบ
 6. ถ้าสมุดรายวันสินค้าไม่มีอยู่ในสมุดรายวัน นี้หมายความว่า ผู้ใช้ไม่ได้ซิงค์รายการสมุดรายวันของตนเองก่อนการโยกย้าย ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้
โฟลเดอร์หายไป ข้อความอีเมลหรือปฏิทินจะได้รับการโยกย้ายเนื้อหาที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Domino จะไม่ได้รับการโยกย้ายเนื้อหาที่เก็บอยู่ในแฟ้มเก็บถาวรส่วนบุคคล ในบางกรณี migrations จะโอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจากสภาพแวดล้อมต้นทางเท่านั้น และข้อจำกัดการโอนย้ายนี้อาจจะ prearranged เหตุผลที่เฉพาะเจาะจง อาจมีข้อจำกัดของแบบวันหรือขนาด ตัวอย่าง เฉพาะปฏิทินชวนจากเดือนที่แล้วจะได้รับการโยกย้าย หรือเพียง 500 MB ของเนื้อหาทั้งหมดจะได้รับการโยกย้าย

 1. เปิดกล่องจดหมายของ Lotus Notes ของผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ Domino
 2. ยืนยันว่า โฟลเดอร์หายไปหรือสินค้าที่มีอยู่ในกล่องจดหมายอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ และว่า รายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเก็บถาวรส่วนบุคคล
Lotus Notes สินค้าต่อไปนี้ไม่มีวัตถุเทียบเท่ากับพิมพ์ใน Outlook และจะไม่สามารถโยกย้าย:
 • ข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยฟอร์มเก็บไว้เช่นลจากแอพลิเคชัน
 • โทรศัพท์หรือ "ใน ขณะที่คุณกำลังย้ายเก็บ" แจ้งให้ทราบของอีเมล
 • ข้อความอีเมลที่เกี่ยวกับการประชุม acceptances หรือปฏิเสธเช่น Thumbs ค่า และ Thumbs ลงในข้อความอีเมล


ถ้าไม่มีข้อจำกัดที่ไม่รู้จัก และมีระบุข้อมูลขาดหายไปอย่างชัดเจน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ตามเงื่อนไขของข้อตกลงการสนับสนุนองค์กรของคุณ คุณควรให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลขาดหายไป ฟิลด์นี้ประกอบด้วย แต่ไม่ถูกจำกัดไว้ที่ จอ เรื่อง ผู้ รับ และวัน และเวลาของข้อมูลขาดหายไป

หมายเหตุ การย้ายเซิร์ฟเวอร์ที่มีตั้งค่าโดยทั่วไปจะเก็บเป็นเวลาสองสัปดาห์หลังจากวันที่ของการย้ายแบบจำลองสำหรับ onlyabout ซึ่งหมายความ ว่า จะไม่มี remigrated ข้อมูลกล่องจดหมายเกินกว่ารอบระยะเวลานี้


ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2591684 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/08/2015 08:22:00 - ฉบับแก้ไข: 10.0

 • vkbportal226 kbmt KB2591684 KbMtth
คำติชม