ดำเนินการย้ายถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และจากนั้น ล้มเหลวเมื่อคุณพยายามที่จะย้ายกล่องจดหมายจาก Office 365 กลับไปยังสภาพแวดล้อมในสถานที่ในการปรับใช้ไฮบริดสลี

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2698528
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีที่รวมอยู่ในคอนโซลการจัดการ Exchange ใน Microsoft Exchange Server 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้น คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีเก่าไม่ ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี 365 Office ที่มีอยู่ที่แทน http://aka.ms/HybridWizard. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี office 365 สำหรับ Exchange 2010.
ปัญหา
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีการปรับใช้ไฮบริดสลี ของ Microsoft Exchange แบบออนไลน์ใน Microsoft Office 365 และสภาพแวดล้อม Microsoft Exchange Server ของคุณในสถานที่
 • คุณได้ย้ายกล่องจดหมายจากสภาพแวดล้อมในสถานที่เพื่อ Office 365
 • คุณพยายาม offboard หรือย้ายกล่องจดหมายเดียวกันจาก Office 365 กลับไปยังสภาพแวดล้อมในสถานที่
ในสถานการณ์สมมตินี้ การดำเนินการถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และจากนั้น ล้มเหลว

เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น มี " HTTP 400" ข้อผิดพลาดจะถูกสร้างขึ้นในล็อกไฟล์ต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่เมื่อคุณเข้าถึงการเชื่อมโยงของ /EWS/mrsproxy.svc:
 • แฟ้มบันทึกของ Internet Information Services (IIS)
 • แฟ้มบันทึก (HTTPERR) ข้อผิดพลาด HTTP
เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Office 365 โดยใช้ Windows PowerShell และจากนั้น เรียกใช้การรับ MoveRequestStatistics MailboxID - IncludeReport | ส่งออก CliXml FileNameสั่ง.xmlแสดงส่วนการสืบค้นกลับกองซ้อนของรายงาน XML ต่อไปนี้:
<S n="StackTrace">ที่
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.CommonUtils.CallService
(การกระทำ serviceCall สตริ epAddress, VersionInformation
_x000A_ serverVersion) ที่
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MailboxReplicationProxyClient.CallServiceWithTimeout
(ระยะเวลาการหมดเวลา การดำเนินการ serviceCall) _x000A_ ใน _x000A_ Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.RemoteDestinationFolder.Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.IDestinationFolder.SetRules (RuleData []กฎ) ที่ Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.DestinationFolderWrapper &lt;&gt; c__DisplayClass31 _x000A_ () b__30 &lt; Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.IDestinationFolder.SetRules &gt;
ใน Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.ExecutionContext.Execute
_X000A_ (การดำเนินงานของการดำเนินการ) ที่ _x000A_ Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.DestinationFolderWrapper.Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.IDestinationFolder.SetRules (RuleData []กฎ) ที่
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.FolderRecWrapper.WriteRules
(IDestinationFolder targetFolder, reportBadItemsDelegate การดำเนินการ ' 1)
_x000A_ ที่
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MailboxCopierBase.CopyFolderProperties
(FolderRecWrapper folderRec, ISourceFolder sourceFolder
DestFolder IDestinationFolder, FolderRecDataFlags dataToCopy)
_x000A_ Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MailboxMover &lt;&gt; c__DisplayClass2 &lt;&gt; c__DisplayClass4 ที่ _x000A_ ()ของ &lt; FinalSyncCopyAllFolders &gt; b__1 ที่
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.ExecutionContext.Execute
_X000A_ (การดำเนินงานของการดำเนินการ) ที่ Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MailboxMover &lt;&gt; c__DisplayClass2 b__0 &lt; FinalSyncCopyAllFolders &gt;
(FolderRecWrapper folderRec, EnumFolderContext ctx) _x000A_ ที่
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.FolderMap.EnumSingleFolder
(FolderRec FolderRecWrapper, EnumFolderContext ctx ค่าสถานะของการเรียกกลับ EnumFolderCallback, EnumHierarchyFlags) _x000A_ ใน _x000A_ Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.FolderMap.EnumSingleFolder (FolderRecWrapper folderRec, EnumFolderContext ctx เรียกกลับ EnumFolderCallback ค่าสถานะ EnumHierarchyFlags) ที่ _x000A_ Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.FolderMap.EnumSingleFolder (FolderRecWrapper folderRec, EnumFolderContext ctx เรียกกลับ EnumFolderCallback ค่าสถานะ EnumHierarchyFlags) ที่ Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MailboxMover.FinalSyncCopyAllFolders()
_x000A_ ที่
B__4d Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MoveBaseJob &lt; FinalSync &gt;
_X000A_ (MailboxMover mbxCtx) ที่
Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MoveBaseJob.ForeachMailboxContext
_X000A_ (การดำเนินการ ' 1 del) ที่
_X000A_ Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.MoveBaseJob.FinalSync (wiParams []วัตถุ) ที่ Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService.CommonUtils.CatchKnownExceptions
(ActionDelegate การดำเนินการ การดำเนินการ ' 1 failureDelegate)</S>

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากการโทรSetRulesไปยังบริการพร็อกซีการจำลองแบบกล่องจดหมาย (MRSProxy) ล้มเหลว ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ากล่องจดหมายที่กำลังจะย้ายประกอบด้วยกฎสำหรับจดหมายขยะและกฎที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนค่า ของการตั้งค่าMRSProxyHttpsBindingและMRSProxyWSSecurityBindingตั้งค่าในแฟ้ม Web.config บนทุกเซิร์ฟเวอร์ Client Access ในสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางเรือกล่องจดหมายส่งผ่านเมื่อนั้นจะถูกย้าย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ Client Access ค้นหา และเปิดแฟ้ม Web.config

  หมายเหตุ ใน Exchange Server 2010 แฟ้ม Web.config ที่อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  \Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\exchweb\ews
 2. เปลี่ยนแปลงค่าบางค่าMRSProxyHttpsBindingและค่าMRSProxyWSSecurityBindingจาก1048576 การ8388608 แล้ว บันทึกแฟ้ม

  ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงอะไร Web.config ส่วนนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง:
  <binding name="MRSProxyHttpsBinding"><reliableSession></reliableSession>

  <textMessageEncoding>

  <readerQuotas maxdepth="32"></readerQuotas>

  maxStringContentLength = "8388608"

  maxArrayLength = "8388608"

  maxBytesPerRead = "4096"

  maxNameTableCharCount = "16384" / >

  </textMessageEncoding>

  <httpsTransport authenticationscheme="Negotiate"></httpsTransport>

  maxReceivedMessageSize = "8388608" / >

  </binding>

  <binding name="MRSProxyWSSecurityBinding">

  <reliableSession></reliableSession>

  <textMessageEncoding>

  <readerQuotas maxdepth="32"></readerQuotas>

  maxStringContentLength = "8388608"

  maxArrayLength = "8388608"

  maxBytesPerRead = "4096"

  maxNameTableCharCount = "16384" / >

  </textMessageEncoding>

  <httpsTransport authenticationscheme="Anonymous"></httpsTransport>

  maxReceivedMessageSize = "8388608" / >

  </binding>
 3. เริ่ม IIS ใหม่ โดยใช้คำสั่งiisreset
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณพบปัญหาเมื่อคุณย้ายกล่องจดหมายการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ใน Office 365 คุณสามารถทำงานนี้ การแก้ไขปัญหาการโยกย้ายกล่องจดหมายของ Office 365 เครื่องมือ วิเคราะห์การเชื่อมต่อนี้จะเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณกำลังประสบกับปัญหาที่ทราบ คุณได้รับข้อความแจ้งสิ่งที่ผิด ข้อความมีการเชื่อมโยงไปยังบทความที่ประกอบด้วยโซลูชัน ในปัจจุบัน เครื่องมือนี้ได้รับการสนับสนุนเฉพาะใน Internet Explorer

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2698528 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/25/2016 21:49:00 - ฉบับแก้ไข: 12.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365 o365a o365m o365e hybrid o365022013 kbmt KB2698528 KbMtth
คำติชม