ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการติดตั้ง Office XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283686
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 ของบทความนี้ ดู202946.
สรุป
โปรแกรมติดตั้ง Office ยอมรับหมายเลขของสวิตช์บรรทัดคำสั่งเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมวิธีโปรแกรมติดตั้งดำเนินงาน บทความนี้แสดงรายการสวิตช์การ และอธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของสวิตช์แต่ละ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้จะใช้กับบรรทัดคำสั่งการตั้งค่า โดยใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมวิธีการที่โปรแกรมที่ใช้แพคเกจ Windows Installer (แฟ้มของ MSI) และแปลง (แฟ้ม MST) ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้คุณสมบัติการเซ็ตอัพหลาย พิมพ์เหล่านั้นในไฟล์การตั้งค่าการติดตั้ง (Setup.ini) เพื่อลดความเป็นไปได้ของ encountering คำจำกัดความยาวของบรรทัดคำสั่ง

หมายเหตุที่สำคัญ
 • สวิตช์จะไม่ case สำคัญ ตัวอย่างเช่น/aเหมือน/a.
 • ยกเว้นบันทึกไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถใช้เฉพาะสวิตช์เหล่านี้เมื่อคุณทำการติดตั้งเริ่มต้นของ Microsoft Office XP
 • ถ้าคุณใช้เซ็ตอัพบรรทัดคำสั่งตัวเลือกที่จะใช้ ในการตั้งค่าการตั้งค่าแฟ้ม (Setup.ini) หรือแปลง (แฟ้ม MST), ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งมักจะใช้ก่อนหน้า
 • แพคเกจ Windows Installer (แฟ้มของ MSI) ควรอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเป็นมีชื่อเป็น Setup.exe ในกรณีของ Microsoft Office แพ็คเกจ Windows Installer ต้องอยู่ในโฟลเดอร์รากของจุดการติดตั้งสำหรับผู้ดูแล
 • เมื่อคุณใช้สวิตช์หลาย แยกเหล่านั้น ด้วยช่องว่างเปล่า ตัวอย่างเช่น ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อใช้แฟ้มการติดตั้งเฉพาะ และเขียนผลลัพธ์ลงในแฟ้มบันทึก:
  การตั้งค่า /i ProPlus.msi /l* c:\logfile.txt
 • เมื่อมีชื่อเป็น Setup.exe สิ้นสุด จะกำหนดerrorlevel %%ถ้าพบข้อผิดพลาด ถ้าผู้ใช้ยกเลิกการติดตั้ง errorlevel ส่งกลับเป็นศูนย์ (0), ที่ระบุไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสวิตช์การติดตั้ง:
 Switch       Description         ------------------------------------------------------------------------------- /?         Displays a dialog box pointing to the Office           Resource Kit at http://www.microsoft.com/Office/ORK/.                     NOTE: The link to the Office XP Office Resource Kit is           now http://office.microsoft.com/en-us/FX011511511033.aspx ------------------------------------------------------------------------------- /a <msifile>    Setup performs an administrative installation using           the specified Microsoft Installer (.msi) file to           create an administrative install point. The .msi file           must be in the same folder as Setup.exe.           NOTE: To create an administrative installation,           you must use an Enterprise edition of Office.           Example: /a ProPlus.msi ------------------------------------------------------------------------------- /autorun      Only used in the Autorun.inf file. This switch's            purpose is to indicate that Setup is being run by           Windows automatically after you insert the Office CD            in the CD-ROM drive.           CAUTION: Do not modify the Autorun.inf file. The           information it contains is necessary for the correct           operation of Setup. -------------------------------------------------------------------------------/f<options>     Setup repairs the Office installation. The .msi file  <package path>  specified must be .msi file used to install Office           originally. The .msi file must be in the same folder           as Setup.exe.           The Detect and Repair command (Help menu) in Office           programs performs the same function as using the           following options, /focums.           If you run Setup and click Reinstall, Setup performs           the same function as using the following options,           /fecum. Valid options are:           a Force all files to be reinstalled regardless of             checksum or version.           c Reinstall a file if it is missing or damaged (the             stored checksum does not match the computed             checksum value).           d Reinstall a file if it is missing, or a different             version is present.           e Reinstall a file if it is missing, or an equal or             older version is present.           m Rewrite all required local machine registry values.           o Reinstall a file if it is missing, or an older             version is present.           p Reinstall a file only if it is missing.           s Reinstall all shortcuts, overwriting any existing             shortcuts.           u Rewrite all required user registry values.           v Run from the source package and re-cache the local             package.           Example: /focums ProPlus.msi				
------------------------------------------------------------------------------------------
 /i <msifile>    Setup installs programs by using the Windows           Installer package (MSI file) specified. The MSI           file must be in the same folder as Setup.exe. If           the file is not in the same folder as Setup.exe,           it should be moved there, or a path to the file           must be included. When running Setup.exe, /i is           the default behavior, using the msifile specified           in Setup.ini.           Examples: /i ProPlus.msi                /i "subfolder1\ProPlus.msi" ------------------------------------------------------------------------------ /j<option>     Creates an icon representing an Office program or  <package path>  feature that is configured during Setup to install           the first time you use it ("installed on first use").           Valid options are:           u Current user logged on to Windows.            m  All users using the computer.                                NOTE: If you specify the /j option in the Setup           command line, the only additional command-line           options you can use, in addition to the /t sub           option, are /q, /l, and /settings. All other           command-line options are ignored.           NOTE: In the case of Microsoft Office, use the /j           option only when running Setup from an           administrative installation point.           Example: /ju c:\ProPlus.msi           Example: /ju c:\ProPlus.msi /t install.mst------------------------------------------------------------------------------- /l<option>     Logs switches for Msiexec.exe (the Windows Installer)  <logfile>     and specifies the path to the log file. The flags           indicate which information to log. Valid options are:           a Startup of actions                 c Initial UI parameters           e All error messages           i Status messages           m Out of memory           o Disk space errors				
           r Action-specific records           p Terminal properties           u User requests           v Verbose output           w Nonfatal warnings           + Append to existing file           * Log all information except verbose output. You can             use the v switch along with the asterisk, /l*v.           ! Writes each line to the log file. The default             behavior is to cache 20 lines of log file text             into memory and then write 20 lines to the log             file at once. This is done to improve performance.           NOTE: For more information, refer to the Knowledge           Base article Q297107: You receive the "Installer           terminated prematurely" error message when you use           the ! logging option to install Office XP.                      Example: /l* c:\logfile.txt           This example creates the following verbose log           files, using all logging mode options:           Setup.exe log file:  c:\logfile.txt	           OSP log file:     c:\logfile_Task(0001).txt           Office log file:   c:\logfile_Task(0002).txt-------------------------------------------------------------------------------/m <.mif file>   Specifies an SMS .mif file name of 8 characters or less.                    NOTE: Do not include the .mif extension with the           filename; otherwise, the command line will return the           following error: "Invalid command line".
 ------------------------------------------------------------------------------ /noreboot    Setup.exe will not restart the computer or display           the restart dialog box at the end of an installation.           It also passes REBOOT=ReallySuppress to every MSI          in the list of chained installs, except for the           last entry in the chain. Conversely, if you          pass REBOOT=ReallySuppress as a property, it sets          /noreboot and passes REBOOT=ReallySuppress to each          MSI listed in the list of chained installs, except          for the last entry in the chain.          NOTE: Office XP Japanese Edition includes IME.          IME needs to restart the computer. To avoid to display          the restart dialog box at the end of an installation,          you have to use REBOOT=ReallySuppress with *.MSI file to          install. ------------------------------------------------------------------------------ /nosp       Override system pack detection logic and don't          call the System Files Update (OSP.msi). It is           possible for an install process to fail          if the OSP.msi is not installed when needed.           Caution should be used when including this option. ------------------------------------------------------------------------------				
 <PROPERTY>=<value> Specifies a value for any of the Installer properties           (see the Office Resource Kit for a complete list           of valid properties). If the property value contains           spaces, enclose the string in quotation marks           ("<value>"). You can specify more than one property           and value pair on the command line separated by           spaces.           Only public properties are set on the Setup           command line. Public properties are all upper-           case; you do not have to type the property           names in upper-case on the command line. Private           properties--properties consisting of mixed-case           letters--are not recognized by Setup on the           command line. You can set private properties in           the Modify Setup Properties page of the wizard.           Example: TRANSFORMS="c:\acct dept"                DISABLEROLLBACK=1               USERNAME="Mikey" ------------------------------------------------------------------------------ /q<option>     Selects the user-interface level. Valid options are           n None - No user interface is displayed.           b Basic - Only simple progress indicators and errors             are displayed.           r Reduced - No user information is collected, and             no progress indicators are displayed.                  f Full - All indicators with a modal dialog box at             the end of Setup.           + Adds a completion message to the /n or /b             option. The message is displayed only if Setup            does not need to restart after the installation            is complete.                     - Added after the b, f, n, or r option to             suppress all modal dialogs.           NOTE: You can only use this switch with an           Enterprise edition of Office.           Example: /qb- ------------------------------------------------------------------------------ /settings file   Specifies a Setup settings file for customizing           Setup actions. If the file is not located in the           same folder as Setup.exe, include the path;           however, it is recommended the file be in the same           directory as Setup.exe. Specifying a           settings file forces Setup to use the referenced           file in place of Setup.ini.           Example:           /settings MyApp.ini ------------------------------------------------------------------------------ /SPForce      Install the System Files Update (OSP.msi) even           if the auto-detection process determines it is           not required. Not supported on Windows 2000 and           Windows Millennium, where the OSP.msi cannot be           installed. ------------------------------------------------------------------------------ /SPOnly       Install only the System Files Update (OSP.msi).           Do not install Office. This option only applies           to installations of Microsoft Office on Windows           98 or Windows NT 4. This switch is useful for           pre-deployment of the System Files Update in           preparation for Office deployment. ------------------------------------------------------------------------------  /t <transform>   Specifies the name of the transform (.mst) file. The           /i switch is required with the /t switch. When using           the /j switch with a transforms file, the /t switch           must be used; otherwise the TRANSFORMS property should           be used.           Example: /t acct.mst /i off9.msi ------------------------------------------------------------------------------ /wait        Wait for the installation to complete before quitting           the Setup program. ------------------------------------------------------------------------------ /webinstall url   Set the URL path to install the program from. The           URL provided is considered the root of an Office           administrative installation point. If Setup.exe           determines it was started from Internet Explorer,           Setup.exe queries the system to determine what HTTP           path it was started from, and this switch is not           required.           NOTE: To create an administrative installation,           you must use an Enterprise edition of Office.            IMPORTANT: Installing other applications from an           HTTP, HTTPS, or FTP source location is not supported.           NOTE: Transforms are not supported from a URL           source and must reside either on a network file           share or as a stream in the msifile. ------------------------------------------------------------------------------ /x <msifile>    Setup uninstalls Office. The .msi file specified           must be the same .msi file used to install Office           originally. The .msi file must be in the same folder           as Setup.exe.           Example: /x ProPlus.msi ------------------------------------------------------------------------------				
ถ้าคุณใช้ชื่อแฟ้มยาว ด้วยช่องว่างที่ฝังตัวในเส้นทาง ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
139427ใช้ชื่อแฟ้มที่มีความยาวที่ มีคำสั่ง'เรียกใช้'
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งที่ใช้กับ Windows Installer ให้ดูที่แฟ้ม Msi.chm คุณสามารถขอรับแฟ้ม Msi.chm ด้วยการดาวน์โหลด Windows Installer SDK ตัวอย่าง เครื่องมือ และเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
inf OFF02 OFFXP พารามิเตอร์สวิตช์บรรทัดคำสั่ง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 283686 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 23:36:50 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbstartprogram kbsetup kbcommandline kbhowto kbmt KB283686 KbMtth
คำติชม