ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ตัวอย่างแมโคจะทำสำเนาหน้าใน Visio

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290581
สำหรับรุ่น Microsoft Visio 2000 ของบทความนี้ ดู289859.
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการทำสำเนาหน้า พร้อมกับรูปร่างที่อยู่บนหน้าเฉพาะ โดยใช้ Microsoft Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่างรหัสยังแสดงตัวอย่างของวิธีใช้นี้Page.PageSheetคุณสมบัติการเข้าถึงไปยังเซลล์ ShapeSheet หนึ่งหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

โค้ดตัวอย่าง

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ทำซ้ำหน้า
Public Sub DuplicateActivePage()  Dim OriginalPage As Visio.Shape  Dim DuplicatePage As Visio.Shape    Dim ShapeDropX As Double  Dim ShapeDropY As Double    Set OriginalPage = ActivePage.PageSheet  ActiveWindow.SelectAll 'Select everything on the first page...  ActiveWindow.Group '...then group it all...  ActiveWindow.Copy '... then copy it to the clipboard.    ShapeDropX = ActiveWindow.Selection(1).Cells("PinX")   'Get the new Group's x position.  ShapeDropY = ActiveWindow.Selection(1).Cells("PinY")   'Get the new Group's y position.    Set DuplicatePage = ActiveDocument.Pages.Add.PageSheet   'Create the new page.    'Set attributes of the new page to be the same as the original page.  With DuplicatePage    .Cells("PageWidth") = OriginalPage.Cells("PageWidth")    .Cells("PageScale") = OriginalPage.Cells("PageScale")    .Cells("ShdwOffsetX") = OriginalPage.Cells("ShdwOffsetX")    .Cells("PageHeight") = OriginalPage.Cells("PageHeight")    .Cells("DrawingScale") = OriginalPage.Cells("DrawingScale")    .Cells("ShdwOffsetY") = OriginalPage.Cells("ShdwOffsetY")    .Cells("DrawingSizeType") = OriginalPage.Cells("DrawingSizeType")    .Cells("DrawingScaleType") = OriginalPage.Cells("DrawingScaleType")    .Cells("InhibitSnap") = OriginalPage.Cells("InhibitSnap")    .Cells("PlaceStyle") = OriginalPage.Cells("PlaceStyle")    .Cells("PlaceDepth") = OriginalPage.Cells("PlaceDepth")    .Cells("PlowCode") = OriginalPage.Cells("PlowCode")    .Cells("ResizePage") = OriginalPage.Cells("ResizePage")    .Cells("DynamicsOff") = OriginalPage.Cells("DynamicsOff")    .Cells("EnableGrid") = OriginalPage.Cells("EnableGrid")    .Cells("CtrlAsInput") = OriginalPage.Cells("CtrlAsInput")    .Cells("LineAdjustFrom") = OriginalPage.Cells("LineAdjustFrom")    .Cells("BlockSizeX") = OriginalPage.Cells("BlockSizeX")    .Cells("BlockSizeY") = OriginalPage.Cells("BlockSizeY")    .Cells("AvenueSizeX") = OriginalPage.Cells("AvenueSizeX")    .Cells("AvenueSizeY") = OriginalPage.Cells("AvenueSizeY")    .Cells("RouteStyle") = OriginalPage.Cells("RouteStyle")    .Cells("PageLineJumpDirX") = OriginalPage.Cells("PageLineJumpDirX")    .Cells("PageLineJumpDirY") = OriginalPage.Cells("PageLineJumpDirY")    .Cells("LineAdjustTo") = OriginalPage.Cells("LineAdjustTo")    .Cells("LineToNodeX") = OriginalPage.Cells("LineToNodeX")    .Cells("LineToNodeY") = OriginalPage.Cells("LineToNodeY")    .Cells("LineToLineX") = OriginalPage.Cells("LineToLineX")    .Cells("LineToLineY") = OriginalPage.Cells("LineToLineY")    .Cells("LineJumpFactorX") = OriginalPage.Cells("LineJumpFactorX")    .Cells("LineJumpFactorY") = OriginalPage.Cells("LineJumpFactorY")    .Cells("LineJumpCode") = OriginalPage.Cells("LineJumpCode")    .Cells("LineJumpStyle") = OriginalPage.Cells("LineJumpStyle")    .Cells("XRulerOrigin") = OriginalPage.Cells("XRulerOrigin")    .Cells("YRulerOrigin") = OriginalPage.Cells("YRulerOrigin")    .Cells("XRulerDensity") = OriginalPage.Cells("XRulerDensity")    .Cells("YRulerDensity") = OriginalPage.Cells("YRulerDensity")    .Cells("XGridOrigin") = OriginalPage.Cells("XGridOrigin")    .Cells("YGridOrigin") = OriginalPage.Cells("YGridOrigin")    .Cells("XGridDensity") = OriginalPage.Cells("XGridDensity")    .Cells("YGridDensity") = OriginalPage.Cells("YGridDensity")    .Cells("XGridSpacing") = OriginalPage.Cells("XGridSpacing")    .Cells("YGridSpacing") = OriginalPage.Cells("YGridSpacing")  End With    ActivePage.Paste 'Paste the copied group from the Clipboard.  ActiveWindow.Selection(1).Cells("PinX") = ShapeDropX   'Position the group.  ActiveWindow.Selection(1).Cells("PinY") = ShapeDropY  ActiveWindow.Selection(1).Ungroup 'Ungroup the group.    ActiveWindow.Page = OriginalPage.ContainingPage.Name   'Go back to the original page...  ActiveWindow.SelectAll '...then select the group...  ActiveWindow.Selection(1).Ungroup '...and ungroup it...  ActiveWindow.DeselectAll ' and then deselect all of the shapes.    MsgBox DuplicatePage.ContainingPage.Name & " has been created."End Sub				
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
277011วิธีการรันโค้ดตัวอย่างจากบทความในฐานความรู้
อีกวิธีหนึ่งคือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
vbe vba vb VSO2007 VSO 2003 VSO2003 visio2003 visio2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ