ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

รายการของแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Word 2002, Word 2003 และ Word 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290938
สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ดู211982.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Word 97 โปรดดูที่157935.
สรุป
ต่อไปนี้คือ รายการของแป้นพิมพ์ลัดที่มีอยู่ ใน Microsoft Word 2002, Microsoft Office Word 2003 และ Microsoft Office Word 2007 รายการนี้มีการคอมไพล์ของรายการทางลัดแป้นพิมพ์แต่ละพร้อมใช้งาน ในวิธี ใช้ของ Word 2002 และ ในวิธี ใช้ของ Word 2003

หมายเหตุ:แป้นพิมพ์ลัดกล่าวถึงในหัวข้อวิธีใช้ เมนู และกล่องโต้ตอบที่อ้างอิงถึงรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นบนเค้าโครงอื่น ๆ อาจไม่สอดคล้องพอดีกับแป้นบนแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา ถ้าคุณใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ภาษาที่แตกต่างจากรุ่นของ Word ที่คุณใช้อยู่ คุณอาจต้องทำการปรับปรุงเมื่อมีการใช้แป้นพิมพ์ลัด
ข้อมูลเพิ่มเติม
  Command Name         Shortcut Keys  ------------------------------------------------------------------------  All Caps           CTRL+SHIFT+A  Annotation          ALT+CTRL+M  App Maximize         ALT+F10  App Restore          ALT+F5  Apply Heading1        ALT+CTRL+1  Apply Heading2        ALT+CTRL+2  Apply Heading3        ALT+CTRL+3  Apply List Bullet       CTRL+SHIFT+L  Auto Format          ALT+CTRL+K  Auto Text           F3 or ALT+CTRL+V  Bold             CTRL+B or CTRL+SHIFT+B  Bookmark           CTRL+SHIFT+F5  Browse Next          CTRL+PAGE DOWN  Browse Previous        CTRL+PAGE UP  Browse Sel          ALT+CTRL+HOME  Cancel            ESC  Center Para          CTRL+E  Change Case          SHIFT+F3  Char Left           LEFT  Char Left Extend       SHIFT+LEFT  Char Right          RIGHT  Char Right Extend       SHIFT+RIGHT  Clear             DELETE  Close or Exit         ALT+F4  Close Pane          ALT+SHIFT+C  Column Break         CTRL+SHIFT+ENTER  Column Select         CTRL+SHIFT+F8  Copy             CTRL+C or CTRL+INSERT  Copy Format          CTRL+SHIFT+C  Copy Text           SHIFT+F2  Create Auto Text       ALT+F3  Customize Add Menu      ALT+CTRL+=  Customize Keyboard      ALT+CTRL+NUM +  Customize Remove Menu     ALT+CTRL+-  Cut              CTRL+X or SHIFT+DELETE  Date Field          ALT+SHIFT+D  Delete Back Word       CTRL+BACKSPACE  Delete Word          CTRL+DELETE  Dictionary          ALT+SHIFT+F7  Do Field Click        ALT+SHIFT+F9  Doc Close           CTRL+W or CTRL+F4  Doc Maximize         CTRL+F10  Doc Move           CTRL+F7  Doc Restore          CTRL+F5  Doc Size           CTRL+F8  Doc Split           ALT+CTRL+S  Double Underline       CTRL+SHIFT+D  End of Column         ALT+PAGE DOWN  End of Column         ALT+SHIFT+PAGE DOWN  End of Doc Extend       CTRL+SHIFT+END  End of Document        CTRL+END  End of Line          END  End of Line Extend      SHIFT+END  End of Row          ALT+END  End of Row          ALT+SHIFT+END  End of Window         ALT+CTRL+PAGE DOWN  End of Window Extend     ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN  Endnote Now          ALT+CTRL+D  Extend Selection       F8  Field Chars          CTRL+F9  Field Codes          ALT+F9  Find             CTRL+F  Font             CTRL+D or CTRL+SHIFT+F  Font Size Select       CTRL+SHIFT+P  Footnote Now         ALT+CTRL+F  Go Back            SHIFT+F5 or ALT+CTRL+Z  Go To             CTRL+G or F5  Grow Font           CTRL+SHIFT+.  Grow Font One Point      CTRL+]  Hanging Indent        CTRL+T  Header Footer Link      ALT+SHIFT+R  Help             F1  Hidden            CTRL+SHIFT+H  Hyperlink           CTRL+K  Indent            CTRL+M  Italic            CTRL+I or CTRL+SHIFT+I  Justify Para         CTRL+J  Left Para           CTRL+L  Line Down           DOWN  Line Down Extend       SHIFT+DOWN  Line Up            UP  Line Up Extend        SHIFT+UP  List Num Field        ALT+CTRL+L  Lock Fields          CTRL+3 or CTRL+F11  Macro             ALT+F8  Mail Merge Check       ALT+SHIFT+K  Mail Merge Edit Data Source  ALT+SHIFT+E  Mail Merge to Doc       ALT+SHIFT+N  Mail Merge to Printer     ALT+SHIFT+M  Mark Citation         ALT+SHIFT+I  Mark Index Entry       ALT+SHIFT+X  Mark Table of Contents Entry ALT+SHIFT+O  Menu Mode           F10  Merge Field          ALT+SHIFT+F  Microsoft Script Editor    ALT+SHIFT+F11  Microsoft System Info     ALT+CTRL+F1  Move Text           F2  New              CTRL+N  Next Cell           TAB  Next Field          F11 or ALT+F1  Next Misspelling       ALT+F7  Next Object          ALT+DOWN  Next Window          CTRL+F6 or ALT+F6  Normal            ALT+CTRL+N  Normal Style         CTRL+SHIFT+N or ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)  Open             CTRL+O or CTRL+F12 or ALT+CTRL+F2  Open or Close Up Para     CTRL+0  Other Pane          F6 or SHIFT+F6  Outline            ALT+CTRL+O  Outline Collapse       ALT+SHIFT+- or ALT+SHIFT+NUM -  Outline Demote        ALT+SHIFT+RIGHT  Outline Expand        ALT+SHIFT+=  Outline Expand        ALT+SHIFT+NUM +  Outline Move Down       ALT+SHIFT+DOWN  Outline Move Up        ALT+SHIFT+UP  Outline Promote        ALT+SHIFT+LEFT  Outline Show First Line    ALT+SHIFT+L  Overtype           INSERT  Page             ALT+CTRL+P  Page Break          CTRL+ENTER  Page Down           PAGE DOWN  Page Down Extend       SHIFT+PAGE DOWN  Page Field          ALT+SHIFT+P  Page Up            PAGE UP  Page Up Extend        SHIFT+PAGE UP  Para Down           CTRL+DOWN  Para Down Extend       CTRL+SHIFT+DOWN  Para Up            CTRL+UP  Para Up Extend        CTRL+SHIFT+UP  Paste             CTRL+V or SHIFT+INSERT  Paste Format         CTRL+SHIFT+V  Prev Cell           SHIFT+TAB  Prev Field          SHIFT+F11 or ALT+SHIFT+F1  Prev Object          ALT+UP  Prev Window          CTRL+SHIFT+F6 or ALT+SHIFT+F6  Print             CTRL+P or CTRL+SHIFT+F12  Print Preview         CTRL+F2 or ALT+CTRL+I  Proofing           F7  Redo             ALT+SHIFT+BACKSPACE  Redo or Repeat        CTRL+Y or F4 or ALT+ENTER  Repeat Find          SHIFT+F4 or ALT+CTRL+Y  Replace            CTRL+H  Reset Char          CTRL+SPACE or CTRL+SHIFT+Z  Reset Para          CTRL+Q  Revision Marks Toggle     CTRL+SHIFT+E  Right Para          CTRL+R  Save             CTRL+S or SHIFT+F12 or ALT+SHIFT+F2  Save As            F12  Select All          CTRL+A or CTRL+CLEAR (NUM 5) or CTRL+NUM 5  Select Table         ALT+CLEAR (NUM 5)  Show All           CTRL+SHIFT+8  Show All Headings       ALT+SHIFT+A  Show Heading1         ALT+SHIFT+1  Show Heading2         ALT+SHIFT+2  Show Heading3         ALT+SHIFT+3  Show Heading4         ALT+SHIFT+4  Show Heading5         ALT+SHIFT+5  Show Heading6         ALT+SHIFT+6  Show Heading7         ALT+SHIFT+7  Show Heading8         ALT+SHIFT+8  Show Heading9         ALT+SHIFT+9  Shrink Font          CTRL+SHIFT+,  Shrink Font One Point     CTRL+[  Small Caps          CTRL+SHIFT+K  Space Para1          CTRL+1  Space Para15         CTRL+5  Space Para2          CTRL+2  Spike             CTRL+SHIFT+F3 or CTRL+F3  Start of Column        ALT+PAGE UP  Start of Column        ALT+SHIFT+PAGE UP  Start of Doc Extend      CTRL+SHIFT+HOME  Start of Document       CTRL+HOME  Start of Line         HOME  Start of Line Extend     SHIFT+HOME  Start of Row         ALT+HOME  Start of Row         ALT+SHIFT+HOME  Start of Window        ALT+CTRL+PAGE UP  Start of Window Extend    ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP  Style             CTRL+SHIFT+S  Subscript           CTRL+=  Superscript          CTRL+SHIFT+=  Symbol Font          CTRL+SHIFT+Q  Thesaurus           SHIFT+F7  Time Field          ALT+SHIFT+T  Toggle Field Display     SHIFT+F9  Toggle Master Subdocs     CTRL+\  Tool             SHIFT+F1  Un Hang            CTRL+SHIFT+T  Un Indent           CTRL+SHIFT+M  Underline           CTRL+U or CTRL+SHIFT+U  Undo             CTRL+Z or ALT+BACKSPACE  Unlink Fields         CTRL+6 or CTRL+SHIFT+F9  Unlock Fields         CTRL+4 or CTRL+SHIFT+F11  Update Auto Format      ALT+CTRL+U  Update Fields         F9 or ALT+SHIFT+U  Update Source         CTRL+SHIFT+F7  VBCode            ALT+F11  Web Go Back          ALT+LEFT  Web Go Forward        ALT+RIGHT  Word Left           CTRL+LEFT  Word Left Extend       CTRL+SHIFT+LEFT  Word Right          CTRL+RIGHT  Word Right Extend       CTRL+SHIFT+RIGHT  Word Underline        CTRL+SHIFT+W				

หมายเหตุ:แป้นพิมพ์ลัดบางตัวใน Microsoft Word รุ่นก่อนหน้าไม่ทำงานใน Microsoft Office Word 2007สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
926809การเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดใน Word 2007
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัด คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดแป้นพิมพ์ลัดในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น
แป้นพิมพ์ inf

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ