ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Cmdlet CMDistributionPoint เพิ่มในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกตั้งค่า ServerRemoteName ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2935813
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณใช้การ CMDistributionPoint เพิ่ม Cmdlet PowerShell ที่แนะนำใน 1 การปรับปรุงสะสมสำหรับ Microsoft System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1) เมื่อต้องการสร้างจุดแจกจ่ายระยะไกลใหม่ (DP)
 • คุณปรับใช้เนื้อหา DP ใหม่ และสร้างการปรับใช้ที่จำเป็นต้องใช้เนื้อหานั้นสำหรับไคลเอนต์ในตำแหน่งระยะไกลเดียวกันกับ DP ใหม่ แล้ว
ในสถานการณ์นี้ คุณพบว่า ไคลเอนต์พยายามดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกที่ติดตั้งอยู่ในลำดับชั้น (CAS หรือหลักแบบสแตนด์อโลน) ถ้าเซิร์ฟเวอร์แรกในลำดับชั้น หลักแบบสแตนด์อโลนที่มี DP ที่โฮสต์เนื้อหา ไคลเอ็นต์เสร็จเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดเนื้อหา แสดง โดยรายการ DataTransferService.log บนไคลเอนต์
สาเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจาก cmdlet PowerShell CMDistributionPoint เพิ่มการตั้งค่าคุณสมบัติerverRemoteNameSสำหรับจุดแจกจ่ายอย่างไม่ถูกต้องไปยังชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกในลำดับชั้น ด้วยเหตุนี้ ไคลเอนต์เลือกจุดแจกจ่ายดีที่สุดที่จะดาวน์โหลดเนื้อหา ไคลเอ็นต์ทำให้ตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับส่วนภายใน (IP เครือข่ายย่อยเดียวกัน ไซต์ Active Directory เดียวกัน และอื่น ๆ) แต่ใช้ FQDN ไม่ถูกต้องในการสื่อสารกับ DP
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งศูนย์ forSystem 3 Update สะสม 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2882125 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1
การหลีกเลี่ยงปัญหา
คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติของการ DPerverRemoteNameS ตัวอย่าง VBScript ดังต่อไปนี้จะตรวจสอบ และแก้ไขคุณสมบัตินี้ตามความจำเป็นสำหรับ DPs อย่าง น้อยหนึ่งอย่าง:

'Sample script to connect to the SMS provider for a specific site server (argument 1)' for a specific site code (argument 2) and ' and correct ServerRemoteName for a specified DP (argument 3) in a specified site (argument 4) if it does not match ServerName.On Error Resume Next'Validate command line argumentsSet args=wscript.argumentsIf args.Count = 4 then strProviderSiteServer = WScript.Arguments(0) strProvSiteCode = UCASE(WScript.Arguments(1)) strDPServer = WScript.Arguments(2) strDPSiteCode = UCASE(WScript.Arguments(3))Else wscript.Echo "Incorrect command line arguments." & vbCrLf wscript.Echo "Usage: cscript //nologo CorrectServerRemoteName.VBS <ProviderServer> <ProvSiteCode> <DPServer> <DPSiteCode>" & vbCrLf wscript.Echo "Example: cscript //nologo CorrectServerRemoteName.VBS Server01 CAS DPServer PRI" & vbCrLf WScript.Quit(1)End If'Connect to the provider on the specified site serverstrProviderSiteServer = "\\" + strProviderSiteServer + "\"Set ObjSDKConn = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=Impersonate,authenticationLevel=Pkt}!" & strProviderSiteServer & "root\sms\site_" & strProvSiteCode)If Err.number <> 0 then wscript.Echo "Connecting to the provider failed with code: " & Err.number WScript.Quit(2)End If'Query for the specified DPstrQuery = "Select * from SMS_SCI_SysResUse where RoleName='SMS Distribution Point' and SiteCode='" & strDPSiteCode & "' and NetworkOSPath like '%" & strDPServer & "%'"Set ObjQueryResult = ObjSDKConn.ExecQuery(strQuery)If Err.number <> 0 then wscript.Echo "Querying for the specified DP server failed with code: " & Err.number WScript.Quit(3)End IfIf ObjQueryResult.Count < 1 Then wscript.Echo "Querying for the specified DP server succeeded but no DPs were returned." WScript.Quit(4)End If'Loop through the list of DPs returnedwscript.Echo "Found " & ObjQueryResult.Count & " DPs matching the specified name."For each ObjDP in ObjQueryResult wscript.Echo strServeName = Replace(ObjDP.NetworkOSPath,"\","") For each ObjProp in ObjDP.Props If ObjProp.PropertyName = "Server Remote Name" then  If strServeName = ObjProp.Value1 then  wscript.Echo "ServerName and ServerRemoteName both match as '" & strServeName & ". Not making any change to this DP."  Else  wscript.Echo "ServerRemoteName for " & strServeName & " is " & ObjProp.Value1 & ". Correcting."  ObjProp.Value1 = strServeName  ObjDP.Put_  If Err.number <> 0 then   wscript.Echo "Saving the change failed with code: " & Err.number  Else   wscript.Echo "Successfully updated the property."  End If  End If End If NextNext
ข้อมูลเพิ่มเติม
การแก้ไขสำหรับปัญหานี้มีการจัดกำหนดการที่จะรวมในการปรับปรุงในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2935813 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/28/2014 00:25:00 - ฉบับแก้ไข: 1.1

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

 • kbmt KB2935813 KbMtth
คำติชม