วิธีการปรับใช้โครงการ Access 2002 ที่มี Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299297
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทความนี้ใช้กับโครงการ Microsoft Access (.adp) เท่านั้น

ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะที่ผู้ใช้หลายคน

สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 สำหรับนักพัฒนาของบทความนี้ ให้ดู 240293.

ในงานนี้

สรุป
ใน Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) เป็นเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลที่เข้ากันได้กับ SQL Server 2000 ที่ให้มากับ Microsoft Office XP สำหรับนักพัฒนา มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ ตัวช่วยสร้าง Office XP นักพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีตัวเลือกสำหรับการรวมใน SQL Server 2000 Desktop Engine เมื่อบรรจุโครงการ Microsoft Access (* .adp) โซลูชัน เมื่อโซลูชันมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ มีการติดตั้งใน SQL Server 2000 Desktop Engine ร่วมกับโซลูชัน อย่างไรก็ตาม ใน SQL Server 2000 Desktop Engine ยังไม่เริ่มต้น และไม่มีแนบฐานข้อมูลไปยัง SQL Server 2000 Desktop Engine

หมายเหตุ: รุ่นก่อนหน้าของ Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine จะมีชื่อว่า Microsoft ข้อมูล Engine (MSDE)

บทความนี้แสดงรหัสที่คุณต้องการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ เพื่อที่เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ถ้ายังไม่เปิดแล้ว เพื่อแนบฐานข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ และเชื่อมต่อโครงการกับฐานข้อมูลที่มีการแนบใหม่ รหัสเฉพาะจะใช้ในโครงการได้ อย่างไรก็ตาม รหัสส่วนใหญ่สามารถใช้ โดย Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์ (VBA)

Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมไว้สำหรับประกอบการอธิบายเท่านั้นโดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย กรณีนี้รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงแค่การการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการจำหน่ายเป็นสินค้าหรือความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้ตั้งสมมติฐานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่กำลังแสดงและคุ้นเคยกับเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้างและแก้จุดบกพร่องของขั้นตอนการดำเนินการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมหรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ back to the top

ขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนที่มีอยู่ของแอพลิเคชันสำหรับการปรับใช้โครงการ

ขั้นตอนต่อไปนี้สมมติว่า คุณมีอยู่แล้วเป็นการทำงานอย่างถูกต้องของโครงการแอพลิเคชันที่พร้อมใช้งาน ขั้นตอนแนะนำคุณถึงวิธีการเพิ่มรหัสเพิ่มเติมกับโครงการ VBA ของคุณ วิธีการทำการปรับปรุงของฟอร์มเริ่มต้นที่จำเป็น และวิธีการสร้างแพคเกจการปรับใช้สำหรับโครงการ Microsoft Access ที่มีอยู่ (* .adp) ที่มีใน Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine
 1. เปิดโครงการ Access ที่คุณต้องการปรับใช้ และ thencreate โมดูใหม่

  เนื่องจากรหัสที่คุณจะรวมรหัส usesSQLDMO และสคริปต์ คุณต้องแน่ใจว่าที่ arepresent จำเป็นต้องใช้การอ้างอิง
 2. ในการ เครื่องมือ คลิกที่เมนูของ Visual Basic Editor ข้อมูลอ้างอิง.
 3. ในการ ข้อมูลอ้างอิง กล่องโต้ตอบ ให้คลิกเพื่อเลือกต่อไปนี้ถ้าไม่ alreadyselected:
  • ไลบรารีวัตถุ Microsoft SQLDMO
  • รันไทม์การเขียนสคริปต์ของ Microsoft
 4. คลิก OK เมื่อต้องการปิดการ ข้อมูลอ้างอิง กล่องโต้ตอบ
 5. คัดลอกรหัสต่อไปนี้ไปยังโมดูลใหม่:
  Option Compare DatabaseOption ExplicitDim adp_UseIntegratedSecurity As BooleanPublic Function fStartUp(strDBName As String, strMDFName As String, _    Optional strUN As String, Optional strPW As String)'------------------------------------------------------------'The code in this project connects the MDF file'to a local MSDE, then establishes the connection between'the Access Project and MSDE.'------------------------------------------------------------  Dim strSQLInstances As String  Dim strServername As String  Dim intInst As Integer  Dim strMachineName As String  Dim spaceLocation As Long  'If no username is supplied, and you cannot 'use integrated security, the function requires that you provide a valid SQL Server user account and password.    If Not fCheckForCompatibleOS Then    strMachineName = "(local)"      If strUN = "" Then        MsgBox "Provide a valid SQL Server user account and password to log on to SQL Server because the current operating system does not support integrated security."        Exit Function      End If      adp_UseIntegratedSecurity = False  Else    strMachineName = ComputerName    If strUN = "" Then      adp_UseIntegratedSecurity = True    Else      adp_UseIntegratedSecurity = False    End If  End If  'Find the available instances of SQL 2000 on the computer.  intInst = GetValidSQLInstances(strSQLInstances)  If intInst < 1 Then    Dim strErrorMsg As String    strErrorMsg = "This application requires SQL Server 2000 " & _      "to be installed on the local computer."    MsgBox strErrorMsg, vbCritical, "SQL Server 2000 not installed!"    Exit Function  End If  'At this point, it has been determined that there is at  'least one valid SQL Server 2000 instance on the computer.  'The code below picks the default or first instance if more than  'one is available. You may want to add code to prompt the user for  'a choice when there is more than one instance on the computer.    If InStr(1, strSQLInstances, "MSSQLSERVER") Then    strServername = strMachineName  Else    spaceLocation = InStr(1, strSQLInstances, " ")    If spaceLocation = 0 Then      strServername = strMachineName & "\" & strSQLInstances    Else      strServername = strMachineName & "\" & Mid(strSQLInstances, 1, spaceLocation)    End If  End If    'Call fstartMSDE to connect to SQL Server  fStartMSDE strServername, strUN, strPW    'Call sCopyMDF to move the data file to the data folder  'of SQL Server, and then attach it to the server.  fCopyMDF strServername, strUN, strPW, strDBName, strMDFName    'Connect the ADP to the new database  fChangeADPConnection strServername, strDBName, strUN, strPWEnd FunctionPublic Function fStartMSDE(strServername As String, _        Optional strUN As String, Optional strPW As String)'------------------------------------------------------------'This subroutine will turn on MSDE. If the server has been'started, the error trap will exit the function leaving the'server running.''Note that it will not put the SQL Service Manager on'the start bar.''Input:'  strServername  The server to be started'  strUN    The user used to start server'  strPW    The password of user''Output:'  Resolution of start''References:'  SQLDMO'------------------------------------------------------------  Dim osvr As SQLDMO.SQLServer  Set osvr = CreateObject("SQLDMO.SQLServer")      On Error GoTo StartError 'Error Trap  osvr.LoginTimeout = 60  osvr.LoginSecure = adp_UseIntegratedSecurity  osvr.Start True, strServername, strUN, strPWExitSub:  Set osvr = Nothing  Exit FunctionStartError:  If Err.Number = -2147023840 Then  'This error is thrown when the server is already running,  'and Server.Start is executed on Windows NT, 2000, or XP.        osvr.Connect strServername, strUN, strPW 'Connect to Server        Else 'Unknown Error    MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description  End If  Resume ExitSubEnd FunctionPublic Function fCopyMDF(strServername As String, _        strUN As String, strPW As String, _        strDBName As String, _        sMDFName As String)'------------------------------------------------------------'This Function determines whether the database is already on'the MSDE Server. If the database does not exist, this'function copies the MDF file from the same location as the'ADP to MSDE's Data directory and then attaches the database.''Input:'  strServername 	The server to be started'  strUN    	The user used to start server'  strPW 		The password of user'  strDBName 		The Name of the SQL Database'  sMDFName 		The Name of the MSDE Database to be copied''Output:'  Resolution of copy''References:'  SQLDMO'  Scripting Runtime'------------------------------------------------------------Dim FSO As Scripting.FileSystemObjectDim osvr As SQLDMO.SQLServerDim strMessage As StringDim db As VariantDim fDataBaseFlag As BooleanDim dbCount As IntegerOn Error GoTo sCopyMDFTrap  'The drive names used in FSO.Copyfile and  'oSvr.AttachDBWithSingleFile must match the  'locations for Program Files and MSDE on the  'computer of the end user.  fCopyMDF = ""  fDataBaseFlag = False  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  Set osvr = CreateObject("SQLDMO.SQLServer")  osvr.LoginSecure = adp_UseIntegratedSecurity  osvr.Connect strServername, strUN, strPW  dbCount = osvr.Databases.Count    'Look for database existence on Local MSDE Server  'by looping through all database names on the local  'MSDE Server.  For Each db In osvr.Databases      If db.Name = strDBName Then 'The database exists      fDataBaseFlag = True      Exit For 'Get out of loop    End If   Next    If Not fDataBaseFlag Then 'There is no database               'matching sDBName    'Copy File to data folder.    FSO.CopyFile Application.CurrentProject.Path _    & "\" & sMDFName, _    osvr.Databases("master").PrimaryFilePath & _    sMDFName, True    'Attach to database.    strMessage = osvr.AttachDBWithSingleFile(strDBName, _      osvr.Databases("master").PrimaryFilePath _      & sMDFName)  End If   ExitCopyMDF:  osvr.Disconnect  Set osvr = NothingExit Function  sCopyMDFTrap:  If Err.Number = -2147216399 Then 'DMO must be initialized    Resume Next  Else    MsgBox Err.Description  End If    Resume ExitCopyMDFExit Function  End FunctionFunction MakeADPConnectionless()'------------------------------------------------------------'This code removes the connection properties from the'Access Project for troubleshooting purposes.'The ADP will open in a disconnected state until new connection'properties are supplied.'------------------------------------------------------------  Application.CurrentProject.OpenConnection ""End Function Function fChangeADPConnection(strServername, strDBName As String, Optional strUN As String, _    Optional strPW As String) As Boolean'------------------------------------------------------------'This Function resets the connection for an ADP by using the'input parameters to create a new connection string. If no username'is supplied, it tries to connect by using integrated security.''Input:'  strServerName  The server to be started'  strDBName  The Name of the MSDE Database'  strUN    The user used to start server'  strPW    The password of user'------------------------------------------------------------  Dim strConnect As String  On Error GoTo EH:  strConnect = "Provider=SQLOLEDB.1" & _  ";Data Source=" & strServername & _  ";Initial Catalog=" & strDBName  If adp_UseIntegratedSecurity Then    strConnect = strConnect & ";integrated security=SSPI"  Else    strConnect = strConnect & ";user id=" & strUN    strConnect = strConnect & ";password=" & strPW  End If  Application.CurrentProject.OpenConnection strConnect  fChangeADPConnection = True  Exit FunctionEH:  MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description, vbCritical, "Connection Error"  fChangeADPConnection = FalseEnd Function					
 6. บันทึกโมดูลนี้เป็นmodCopyConnect.
 7. สร้างสองโมดูล และจากนั้น คัดลอกรหัสต่อไปนี้ไปยังโมดูที่สอง:
  Option Compare DatabaseOption Explicit'This module provides functions that work together to'find existing computers running SQL Servers, and also the computer name.   Public Type OSVERSIONINFO  dwOSVersionInfoSize As Long  dwMajorVersion As Long  dwMinorVersion As Long  dwBuildNumber As Long  dwPlatformId As Long  szCSDVersion As String * 128End TypeDeclare Function GetVersionExA Lib "kernel32" _     (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As IntegerPrivate Declare Function OSRegOpenKey Lib "advapi32" Alias _"RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpszSubKey As String, _phkResult As Long) As LongPrivate Declare Function OSRegQueryValueEx Lib "advapi32" _Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, _ByVal lpszValueName As String, ByVal dwReserved As Long, _lpdwType As Long, lpbData As Any, cbData As Long) As LongPrivate Declare Function GetComputerName _Lib "kernel32" Alias _"GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, _nSize As Long) As LongPrivate Declare Function OSRegCloseKey Lib "advapi32" _Alias "RegCloseKey" (ByVal hKey As Long) As LongPrivate Const MAX_COMPUTERNAME_LENGTH As Long = 15&Public Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002Public Const HKEY_USERS = &H80000003Private Const ERROR_SUCCESS = 0&Private Const VER_PLATFORM_WIN32s = 0 'Win32s on Windows 3.1Private Const VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS = 1 'Windows 95/98/ME.Private Const VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2 'Windows NT/2000/XPPrivate Const REG_SZ = 1Private Const REG_BINARY = 3Private Const REG_DWORD = 4Private Const REG_MULTI_SZ = 7Public Function GetValidSQLInstances(ByRef strSQLInstances _        As String) As Integer'-----------------------------------------------------------' This returns number of valid SQL instances and a space' delimited string that lists the instances.'-----------------------------------------------------------  Dim hKey As Long, i As Integer  Dim strVersionInfo As String  strSQLInstances = ""  GetValidSQLInstances = 0    If RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, _  "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", hKey) Then    RegQueryStringValue hKey, "InstalledInstances", strSQLInstances    RegCloseKey hKey    StrConv strSQLInstances, vbUpperCase    If InStr(1, strSQLInstances, "MSSQLSERVER") Then      If RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, _      "Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\CurrentVersion", _      hKey) Then        RegQueryStringValue hKey, "CurrentVersion", strVersionInfo        RegCloseKey hKey        If Mid(strVersionInfo, 1, 1) <> 8 Then          Replace strSQLInstances, "MSSQLSERVER", ""        End If      End If    End If    Trim strSQLInstances    If Len(strSQLInstances) > 0 Then      GetValidSQLInstances = GetValidSQLInstances + 1    Else      Exit Function    End If    For i = 1 To Len(strSQLInstances)      If Mid$(strSQLInstances, i, 1) = " " Then        GetValidSQLInstances = GetValidSQLInstances + 1      End If    Next i  End IfEnd FunctionPublic Function RegOpenKey(ByVal hKey As Long, _ByVal lpszSubKey As String, phkResult As Long) As Boolean'-----------------------------------------------------------' FUNCTION: RegOpenKey' Opens an existing key in the system registry.' Returns: True, if the key opened successfully. False' otherwise.' Upon success, phkResult is set to the handle of the key.'-----------------------------------------------------------  Dim lResult As Long  Dim strHkey As String  strHkey = strGetHKEYString(hKey)  lResult = OSRegOpenKey(hKey, lpszSubKey, phkResult)  If lResult = ERROR_SUCCESS Then    RegOpenKey = True  End IfEnd FunctionPublic Function RegCloseKey(ByVal hKey As Long) As Boolean  Dim lResult As Long'-----------------------------------------------------------' FUNCTION: RegCloseKey' Closes an open registry key.' Returns: True on success, else False.'-----------------------------------------------------------  lResult = OSRegCloseKey(hKey)  RegCloseKey = (lResult = ERROR_SUCCESS)End FunctionPrivate Function strGetHKEYString(ByVal hKey As Long) As String'-----------------------------------------------------------'Given an HKEY, return the text string representing that key.'-----------------------------------------------------------  Dim strKey As String  Dim intIdx As Integer  strKey = strGetPredefinedHKEYString(hKey)  If Len(strKey) > 0 Then    strGetHKEYString = strKey    Exit Function  End If End FunctionPrivate Function strGetPredefinedHKEYString(ByVal _hKey As Long) As String'-----------------------------------------------------------'Given a predefined HKEY, return the text string representing'that key, or else return vbNullString.'-----------------------------------------------------------  Select Case hKey    Case HKEY_CLASSES_ROOT      strGetPredefinedHKEYString = "HKEY_CLASSES_ROOT"    Case HKEY_CURRENT_USER      strGetPredefinedHKEYString = "HKEY_CURRENT_USER"    Case HKEY_LOCAL_MACHINE      strGetPredefinedHKEYString = "HKEY_LOCAL_MACHINE"    Case HKEY_USERS      strGetPredefinedHKEYString = "HKEY_USERS"  End SelectEnd FunctionPublic Function RegQueryStringValue(ByVal hKey As Long, _ByVal strValueName As String, strData As String) As Boolean'-----------------------------------------------------------' Retrieves the string data for a named' (strValueName = name) or unnamed (Len(strValueName) = 0)' value in a registry key. If the named value' exists, but its data is not a string, this function' fails.'' Returns: True on success, else False.'  On success, strData is set to the string data value.'-----------------------------------------------------------  Dim lResult As Long  Dim lValueType As Long  Dim strBuf As String  Dim lDataBufSize As Long  lResult = OSRegQueryValueEx(hKey, strValueName, 0&, _       lValueType, _    ByVal 0&, lDataBufSize)  If lResult = ERROR_SUCCESS Then    If lValueType = REG_SZ Then      strBuf = space$(lDataBufSize)      lResult = OSRegQueryValueEx(hKey, strValueName, 0&, _         0&, ByVal strBuf, lDataBufSize)      If lResult = ERROR_SUCCESS Then        RegQueryStringValue = True        strData = StringFromBuffer(strBuf)      End If        ElseIf lValueType = REG_MULTI_SZ Then      strBuf = space$(lDataBufSize)      lResult = OSRegQueryValueEx(hKey, strValueName, 0&, _           0&, _        ByVal strBuf, lDataBufSize)      If lResult = ERROR_SUCCESS Then        RegQueryStringValue = True        strData = ReplaceNullsWithSpaces(strBuf)      End If    End If  End IfEnd FunctionPublic Function StringFromBuffer(Buffer As String) As String  Dim nPos As Long  nPos = InStr(Buffer, vbNullChar)  If nPos > 0 Then    StringFromBuffer = Left$(Buffer, nPos - 1)  Else    StringFromBuffer = Buffer  End IfEnd FunctionPublic Function ReplaceNullsWithSpaces(str As String) As String'-----------------------------------------------------------' Replace all null characters with spaces.'-----------------------------------------------------------  Dim i As Integer  If Len(str) > 0 Then    For i = 1 To Len(str)      If Mid$(str, i, 1) = vbNullChar Then        Mid$(str, i, 1) = " "      End If    Next i    ReplaceNullsWithSpaces = Left$(str, Len(str) - 2)  Else    ReplaceNullsWithSpaces = str  End IfEnd FunctionPublic Function ComputerName() As String'-----------------------------------------------------------' Returns the local computer name.'-----------------------------------------------------------  Dim nLen As Long  Dim strComputerName As String  nLen = MAX_COMPUTERNAME_LENGTH  strComputerName = String$(nLen, 0)  GetComputerName strComputerName, nLen  strComputerName = Left$(strComputerName, nLen)  ComputerName = strComputerNameEnd Function Public Function fCheckForCompatibleOS() As Boolean'-----------------------------------------------------------' Checks to see if the OS can use integrated security.'-----------------------------------------------------------  Dim osinfo As OSVERSIONINFO  Dim retvalue As Integer  osinfo.dwOSVersionInfoSize = 148  osinfo.szCSDVersion = space$(128)  retvalue = GetVersionExA(osinfo)  If osinfo.dwPlatformId >= VER_PLATFORM_WIN32_NT Then    fCheckForCompatibleOS = True  Else    fCheckForCompatibleOS = False  End IfEnd Function
 8. บันทึกโมดูลที่สองเป็นGetSQLInstances.
 9. เปิดแบบฟอร์มเริ่มต้นระบบของคุณอยู่ในมุมมองออกแบบ หรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ ฟอร์มเริ่มต้นถ้าคุณไม่มีฟอร์มเริ่มต้น
 10. เพิ่มคำสั่งไป เมื่อเปิด คุณสมบัติเหตุการณ์ของฟอร์มเริ่มต้นของการเรียก fStartUp ฟังก์ชัน

  คุณต้องระบุชื่อฐานข้อมูล youwant ที่สร้างใน SQL Server และชื่อแฟ้มข้อมูลของ SQL Server ที่มีอยู่ คุณยังสามารถระบุจำเป็นต้องใช้ SQL Server การเข้าสู่ระบบชื่อและรหัสผ่าน asoptional ที่สาม และอาร์กิวเมนต์ที่สี่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ค่าความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างฐานข้อมูลที่เรียกว่า Northwind โดยแฟ้มข้อมูล usinga ที่เรียกว่า NorthwindSQL.mdf ฟังก์ชันปรากฏเป็นดังนี้:
  =fStartUp("Northwind","NorthwindSQL.mdf","","")
  หมายเหตุ หมายเหตุนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถ้าคุณไม่ใส่ชื่อ alogon ในการเรียกฟังก์ชันที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ รหัสใน thisarticle พยายามใช้การรักษาความปลอดภัยรวมถ้า cansupport ระบบปฏิบัติการอยู่ภายใต้นั้น (Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 และ MicrosoftWindows XP) ถ้าระบบปฏิบัติ orMicrosoft Microsoft Windows 98 Windows (Me) Edition Millennium คุณต้องการระบุบัญชีผู้ใช้ SQL Server ที่ถูกต้องและรหัสผ่าน โดยไม่คำนึงถึงระบบปฏิบัติการ ถ้าคุณระบุอย่างน้อยหนึ่งชื่อเข้าสู่ระบบ thecode พยายามที่จะเชื่อมต่อ โดยใช้การรักษาความปลอดภัย SQL ด้วย andpassword ชื่อการเข้าสู่ระบบที่ให้มา ถ้าคุณไม่มีสำเนาของแฟ้มข้อมูล SQL Server ของคุณ คุณต้องคัดลอก makea ของแฟ้มข้อมูลที่จะรวมกับแพคเกจการปรับใช้ของคุณ
 11. ในการ เครื่องมือ เมนู ชี้ไป อรรถประโยชน์ของฐานข้อมูลแล้ว คลิก คัดลอกแฟ้มฐานข้อมูล.
 12. ในการเป็นผลลัพธ์ เปิด กล่องโต้ตอบในกล่อง ระบุชื่อและตำแหน่งที่คุณต้องการให้แฟ้มฐานข้อมูล tosave คลิก บันทึก เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ และจากนั้น ปิดกล่องโต้ตอบ เมื่อเรียกใช้ theproject บนคอมพิวเตอร์เป้าหมายครั้งแรก Access พยายามเชื่อมต่อกับสแตนซ์ที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของแฟ้มการเชื่อมต่อ แม้ว่า thecode ในบทความนี้ยังคง ทำงาน และยังคง ปรับปรุงข้อมูลการเชื่อมต่อ เป็นความคิดที่ดีที่จะเอาข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีอยู่ก่อนที่จะ youdeploy

  เมื่อต้องการเอาข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีอยู่ คุณสามารถ runthe MakeADPConnectionless() ฟังก์ชัน ซึ่งรวมอยู่ในการ modCopyConnectmodule

 13. เมื่อต้องการเรียกใช้ฟังก์ชัน พิมพ์ต่อไปนี้ลงในการ หน้าต่าง immediateแล้ว กด ENTER:
  ?MakeADPConnectionless
 14. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 15. ในการ เพิ่มเติม เมนู ถ้าตัวช่วยสร้างการบรรจุอยู่ในรายการ ไปขั้นตอนที่ 19
 16. ในการ เพิ่มเติม เมนู คลิก เพิ่มในตัวจัดการ.
 17. ในการ พร้อมใช้งานเพิ่มเติม รายการ คลิก ตัวช่วยสร้างการบรรจุภัณฑ์.
 18. ลักษณะการทำงานโหลด คลิก โหลด/ยกเลิกการโหลดแล้ว คลิก OK.
 19. ในการ เพิ่มเติม เมนู คลิก ตัวช่วยสร้างการบรรจุภัณฑ์.
 20. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างจนกระทั่งคุณมาถึง การขึ้นต่อกัน หน้าจอแสดงผล
 21. ในการ การขึ้นต่อกัน หน้าจอ คลิก เพิ่มแฟ้ม... เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้ม MDF ที่คุณสำรองไว้ก่อนหน้านี้
 22. คลิก Next จนกระทั่งพบตัว คุณสมบัติการรันไทม์ของ access หน้าจอแสดงผล ในหน้าจอนี้ คลิกเพื่อเลือกแบบ Microsoft SQL Server 2000 เดสก์ท็อป Engine (MSDE) กล่องกาเครื่องหมายเพื่อรวมกลไกจัดการ MSDE
 23. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อทำแพคเกจ สามารถคลิ oryou เสร็จสิ้น เมื่อใดก็ตามคุณต้องการ
หลังจากที่แพคเกจถูกสร้างขึ้น คุณก็พร้อมที่จะติดตั้งแพคเกจบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

back to the top

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวม SQL 2000 Desktop Engine ในแพคเกจสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290623 วิธีการแนบฐานข้อมูล SQL Server 2000 กับ SQL Server 2000 Desktop Engine
322228 ฝังการตั้งค่า MSDE 2000 เป็นการตั้งค่าของโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเอง (กระดาษขาว)
274199 ไม่สามารถติดตั้ง MSDE 2000 บน Windows 95
299351 บัก: การติดตั้ง MSDE ล้มเหลวบนระบบที่มี SQL Server 2000 Service Pack 1 หรือ 2 ที่ติดตั้งอยู่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับ ฐานข้อมูลของคุณไปยัง SQL 2000 Desktop Engine คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
325023 ปรับ SQL Server 2000 เดสก์ท็อปเอ็นจินการกับ SQL Server
back to the top
offxpdev ACCXP ACC2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 299297 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2015 08:40:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbhowto kbadp kbmt KB299297 KbMtth
คำติชม