ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เข้าสู่ระบบล้มเหลวของบริการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC และเหตุการณ์ 4999 ใน Exchange Server 2013

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3061079
อาการ
เมื่อมีการเข้าถึงบางข้อความอีเมล โดยใช้ Microsoft Outlook ในโหมดออนไลน์ บริการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC ล้มเหลว หรือเริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

หมายเหตุ บางครั้ง บริการล้มเหลวแม้ว่ายังคงมีบันทึกรายการสำหรับเหตุการณ์

ชื่อแฟ้มบันทึก: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: สามัญ MSExchange
วัน: [เวลาของเหตุการณ์]
รหัสเหตุการณ์: 4999
ประเภทงาน: ทั่วไป
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิก
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: [COMPUTERNAME]
คำอธิบาย:
รายงาน Watson จะถูกส่งสำหรับรหัสกระบวนการ: 1852 มีพารามิเตอร์: E12IIS, c-RTL-AMD64, 15.00.1076.009, M.E.RpcClientAccess.Service ที่ไม่รู้จัก M.E.D.T.I.F.F.TextStore.AddText, System.IndexOutOfRangeException, 5453 ที่ไม่รู้จัก
ErrorReportingEnabled: เท็จ

ต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกหัวต่อ RCA แบบที่บันทึกไว้ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้:

การเข้าถึงไคลเอ็นต์ Server\V15\Logging\RPC Files\Microsoft\Exchange C:\Program

2015-04-23T19:05:35.961Z,3,603,/o=<id>/ou=exchange administrative group(fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=5dd9b1444df54688b0d2367fbc5e47aa-crashmbx,,OUTLOOK.EXE,15.0.4711.1000,Classic,,,,ncacn_http,Client=MSExchangeRPC,,,,fault,00:00:00.2970000,,"Watson: [IndexOutOfRangeException] Index was outside the bounds of the array. at M.E.D.TextConverters.Internal.Format.FormatStore.TextStore.AddText(TextRunType runType, Char[] textBuffer, Int32 offset, Int32 count) at M.E.D.TextConverters.Internal.Format.FormatStore.AddMarkupText(Char[] textBuffer, Int32 offset, Int32 count) at M.E.D.TextConverters.Internal.Html.HtmlFormatConverterWithEncapsulation.OutputEncapsulatedMarkup() at M.E.D.TextConverters.Internal.Html.HtmlFormatConverterWithEncapsulation.Process(HtmlTokenId tokenId) at M.E.D.TextConverters.ConverterStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at M.E.D.TextConverters.Internal.RtfCompressed.RtfCompressCommon.ReadMoreData() at M.E.D.TextConverters.Internal.RtfCompressed.RtfCompressConverter.Run() at M.E.D.TextConverters.ConverterStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at M.E.D.S.BodyReadStream.<>c__DisplayClassb.<Read>b__a() at M.E.D.S.ConvertUtils.<>c__DisplayClass1`1.&lt;CallCtsWithReturnValue>b__0() at M.E.D.S.ConvertUtils.CallCts(Trace tracer, String methodName, LocalizedString exceptionString, CtsCall ctsCall) at M.E.D.S.ConvertUtils.CallCtsWithReturnValue[T](Trace tracer, String methodName, LocalizedString exceptionString, CtsCallWithReturnValue`1 ctsCall) at M.E.D.S.BodyReadStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at M.E.D.S.Util.StreamHandler.CopyStreamData(Stream readStream, Stream writeStream, Nullable`1 numBytes, Int32 t",,,.in,
สาเหตุ
ปัญหานี้มีสาเหตุข้อผิดพลาดทางตรรกะที่เกิดขึ้นในคลาTextConverterเมื่อทำการ TextConverter บัฟเฟอร์การคัดลอก
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ระบุจดหมายที่ทำให้เกิดการบริการ stopby ที่ใช้หัวต่อ RCA ล็อก แล้ว ขอแนะนำว่า คุณมีกล่องจดหมายผู้ใช้ changetheir Outlook ตั้งค่าจากโหมดออนไลน์ไปยังโหมดแคช

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ไม่คัดลอก หรือย้ายข้อความอีเมลที่เฉพาะเจาะจงไปยังแฟ้ม.pst หรือโฟลเดอร์ท้องถิ่น โดยตรง หรือ โดยการใช้กฎ Outlook ที่มี เพื่อกำหนดว่าข้อความใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา คัดลอก หรือย้ายข้อความทั้งหมดไปยังแฟ้ม.pst หนึ่งในแต่ละครั้ง ข้อความว่า คุณไม่สามารถ moveis thatis หนึ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหา Problemcauses นี้การสูญเสียการเชื่อมต่อสูญหายหรือ causestheRPC ไคลเอนต์บริการเข้าถึงปัญหา
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ