ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

HOW TO: หา และแทนอักขระพิเศษในแฟ้ม XML ที่ มี Visual Basic .NET

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308060
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการแทนอักขระพิเศษในแฟ้ม Extensible Markup ภาษา (XML) โดยใช้ Visual Basic .NET

back to the top

คำอธิบายเกี่ยวกับเทคนิค

xml predefines 5 การอ้างเอ็นติตี้อิงสำหรับอักขระพิเศษที่จะมิฉะนั้นจะตีความเป็นส่วนหนึ่งของมาร์กอัปภาษา:

Character NameEntity ReferenceCharacter ReferenceNumeric Reference
Ampersand&&&
Left angle bracket&lt;<&#38;#60;
Right angle bracket&gt;>&#62;
Straight quotation mark&quot;"&#39;
Apostrophe&apos;'&#34;


คุณสามารถใช้การอ้างอิงเอ็นติตี้และอักขระ escape วงเล็บมุมซ้าย ampersand และตัวคั่นอื่น ๆ คุณยังสามารถใช้อักขระตัวเลขการอ้างอิง การดังกล่าวจะถูกขยายออกทันทีเมื่อพวกเขามีรู้จัก และพวกเขาจะถือว่าเป็นข้อมูลอักขระ ดังนั้นคุณสามารถใช้การอ้างอิงของอักขระที่เป็นตัวเลข

ถ้าคุณกำลัง declaring อย่างใดอย่างหนึ่งเอนทิตีที่สองต่อไปนี้
 • lt
 • amp
คุณจำเป็นต้องประกาศเป็นข้อความแทนซึ่งมีการอ้างอิงอักขระไปเกี่ยวข้องอักขระ (วงเล็บมุมด้านซ้ายหรือ ampersand) ที่จะถูก escaped เอนทิตีภายใน escaping คู่จำเป็นสำหรับเอนทิตีเหล่านี้เพื่อให้การอ้างอิงดังกล่าวทำให้ผลลัพธ์ well-formed

ถ้าคุณกำลัง declaring ใด ๆ ของเอนทิตีที่สามแบบต่อไปนี้
 • gt
 • apos
 • quot
คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าเหล่านี้ให้กลายเป็นค่าซึ่งมีข้อความแทนอยู่เดี่ยวในเอนทิตีภายในเป็นอักขระกำลัง escaped

back to the top

ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนสินค้าอักขระพิเศษที่จำเป็น

ไม่จำเป็นต้อง: XML แฟ้มในใดข้อมูลถูกดึงจากฐานข้อมูล

เมื่อคุณใช้ Microsoft .NET Framework ข้อมูลการดึงข้อมูลมา และเก็บไว้ในตัวชุดข้อมูล. เมื่อคุณกำลังเขียนข้อมูลจากการชุดข้อมูลไปยังแฟ้ม XML โดยใช้การWriteXmlวิธี อักขระพิเศษที่อ้างอิงถึงในส่วน "สรุป" จะถูกแทนที่ ด้วยการอ้างอิงของอักขระที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อคุณกำลังเขียน แฟ้ม XML และคุณกำลังใช้การชุดข้อมูลไม่มีกระบวนการแทนพิเศษที่จำเป็น

back to the top

ต้องการ: มีแฟ้ม XML มีอักขระพิเศษ

ในบางครั้งแฟ้ม XML หรือข้อมูล XML ที่มาจากบุคคลอื่นอาจใช้อักขระเหล่านี้พิเศษ ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อมูลสร้างข้อผิดพลาดเมื่อคุณโหลดไปXmlDocumentวัตถุ หรือข้อXmlReaderวัตถุ

ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะสร้างขึ้นเมื่อมีพบอักขระ ampersand:
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังแยกวิเคราะห์entity_nameเส้น#ตำแหน่ง#.
ที่บรรทัด#และตำแหน่ง#แสดงตำแหน่งที่แน่นอนของอักขระพิเศษ

ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดการวงเล็บมุมซ้าย:
ใน '<' character,="" hexadecimal="" value="" 0x3c,cannot="" be="" included="" in="" a="" name.="" line=""></'>#ตำแหน่ง#.
ในข้อผิดพลาดความนี้ บรรทัด#และตำแหน่ง#ไม่แสดงตำแหน่งที่มีวงเล็บมุมซ้าย แต่ที่พบวงเล็บซ้ายที่สองมุม

ถ้าแฟ้ม XML ประกอบด้วยวงเล็บมุมขวา (>), เครื่องหมายใบเสนอราคาตรง (") หรือ apostrophe ('), เหล่านี้จะจัดการโดยXmlReaderและXmlDocumentวัตถุได้เนื่องจากถูกแทนอักขระตัวเดียวเท่านั้นที่จำเป็นสำหรับการอักขระเหล่านี้

back to the top

แทนอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการแทน ampersand และอักขระวงเล็บมุมซ้าย:
 1. สร้างแฟ้ม XML
 2. สร้างโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic .NET และจากนั้น ใส่รหัส
back to the top

สร้างแฟ้ม XML

คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก และจากนั้น ให้บันทึกแฟ้มเป็นcustomers.xml:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?><Customers><Customer><CustomerID>BLAUS</CustomerID><CompanyName>Blauer See Delikatessen</CompanyName><ContactName>Hanna Moos</ContactName><Region>test<ing</Region></Customer><Customer><CustomerID>SPLIR</CustomerID><CompanyName>Split Rail Beer & Ale</CompanyName><ContactName>Art raunschweiger</ContactName><Region>WY</Region></Customer></Customers>				
back to the top

สร้างโครงการ.NET Visual Basic

 1. Visual Basic .NET Windows ใหม่ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์
 2. ใช้การดำเนินการลาก แล้วปล่อยเพื่อย้ายไปยังกล่องข้อความสองปุ่มตัวควบคุม และ aDataGrid.
 3. ตั้งค่านี้multilineคุณสมบัตินี้กล่องข้อความเมื่อต้องการTrue.
 4. นำเข้า namespaces ที่ต่อไปนี้:
  Imports System.XmlImports System.IOImports System.Data.SqlClient					
 5. หลังจากหัวข้อต่อไปนี้
  Inherits System.Windows.Forms.Form
  คัดลอก และวางตัวอย่างรหัสต่อไปนี้:
   Dim filepath As String = "C:\customers.xml"Private Sub ReplaceSpecialChars(ByVal linenumber As Long)    Dim strm As StreamReader    Dim strline As String    Dim strreplace As String    Dim tempfile As String = "C:\temp.xml"    Try      FileCopy(filepath, tempfile)    Catch ex As Exception      MessageBox.Show(ex.Message)    End Try    Dim strmwriter As New StreamWriter(filepath)    strmwriter.AutoFlush = True    strm = New StreamReader(tempfile)    Dim i As Long = 0    While i < linenumber - 1      strline = strm.ReadLine      strmwriter.WriteLine(strline)      i = i + 1    End While    strline = strm.ReadLine    Dim lineposition As Int32    lineposition = InStr(strline, "&")    If lineposition > 0 Then      strreplace = "&amp;"    Else      lineposition = InStr(2, strline, "<")      If lineposition > 0 Then        strreplace = "<"      End If    End If    strline = Mid(strline, 1, lineposition - 1) + strreplace + Mid(strline, lineposition + 1)    strmwriter.WriteLine(strline)    strline = strm.ReadToEnd    strmwriter.WriteLine(strline)    strm.Close()    strm = Nothing    strmwriter.Flush()    strmwriter.Close()    strmwriter = Nothing  End Sub  Public Function LoadXMLDoc() As XmlDocument    Dim xdoc As XmlDocument    Dim lnum As Long    Dim pos As Long    Dim Newxml As String    Try      xdoc = New XmlDocument()      xdoc.Load(filepath)    Catch ex As XmlException      MessageBox.Show(ex.Message)      lnum = ex.LineNumber      ReplaceSpecialChars(lnum)      xdoc = LoadXMLDoc()    End Try    Return (xdoc)  End Function					
 6. คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในคลิกเหตุการณ์ของbutton1:
  Dim xmldoc As New XmlDocument()    xmldoc = LoadXMLDoc()    Dim nextnode As XmlNode    nextnode = xmldoc.FirstChild.NextSibling    TextBox1.Text = nextnode.OuterXml					
 7. คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในคลิกเหตุการณ์ของButton2:
  Dim ds As New DataSet()    Dim xdoc As New XmlDocument()    Dim cnNwind As New SqlConnection("Data source=myservername;user id=myuser;Password=mypassword;Initial catalog=Northwind;")    Dim daCustomers As New SqlDataAdapter("Select customerid,companyname,contactname, region from customers where region='WY'", cnNwind)    Dim filepath As String    Try      daCustomers.Fill(ds, "Customers")      DataGrid1.DataSource = ds.Tables(0)      ds.WriteXml("C:\Dataset.xml")      xdoc.Load("C:\Dataset.xml")      Dim nextnode As XmlNode      nextnode = xdoc.FirstChild.NextSibling      TextBox1.Text = nextnode.OuterXml.ToString    Catch ex As Exception      MessageBox.Show(ex.Message)    End Try					
 8. เปลี่ยนชื่อของเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server
 9. สร้างโครงการ และจากนั้น เรียกใช้
 10. คลิกbutton1.

  ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับจะสอดคล้องกับคำอธิบายของข้อผิดพลาดที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "ต้อง:ข้อ XML แฟ้มด้วยพิเศษอักขระ" ข้อมูล XML จะแสดงในนั้นกล่องข้อความ; ampersand จะถูกแทนที่ด้วย
 11. คลิก Button2

  ในการDataGrid,companynameมีข้อ ampersand และกล่องข้อความแสดงข้อมูล XML ด้วย
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
251354HOW TO: หา และแทนอักขระพิเศษในเอกสาร XML ที่ มี Visual Basic
back to the top