ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
��รสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

แปลงฟังก์ชัน gets วันที่จากฟิลด์ SQL Server DateTime กับแบบสอบถาม FoxPro Visual

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308133
สรุป
วันที่เก็บอยู่ในตาราง SQL Server จะเก็บเป็นชนิดข้อมูล DateTime คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SQL Server CONVERT() เพื่อแยกส่วนวันที่อยู่ของเขตข้อมูล DateTime SQL ที่มีแบบสอบถาม FoxPro แสดงผล ตัวอย่างเช่น:
SELECT CONVERT(CHAR(10), <field name>, 101) FROM <table name>				
คุณยังสามารถใส่วันการใช้งานเมื่อการระบุตัวกรองเงื่อนไขในการสอบถามเท่านั้น เวลาไม่จำเป็นในนิพจน์ ตัวอย่าง::
SELECT CONVERT(CHAR(10), <field name>, 101) FROM <table name> ;        WHERE <field name> = '01-01-1999'				
พารามิเตอร์แรก และสามในการเรียกฟังก์ชันเหนือ (CHAR(10) และ 101) มีเฉพาะการแยกวันที่จาก DateTime หัวข้อ SQL Server หนังสือออนไลน์สำหรับฟังก์ชันการแปลงอธิบายตัวเลือกอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ของ Visual FoxPro เชื่อมต่อกับ SQL Server และดึงข้อมูล รหัสใช้ฟังก์ชัน CONVERT() SQL เพื่อแยกส่วนวันที่ของฟิลด์ DateTime "ORD_DATE" โปรดสังเกตว่า ชนิดของข้อมูลที่ส่งคืน โดยคำสั่งการแปลง อักขระใน FoxPro แสดงผล

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. วางรหัสต่อไปนี้ในโปรแกรมภายใน Visual FoxPro ใหม่:
  *!* Enter your specific SQL Server information here.#DEFINE  SQL_NAME  " "#DEFINE  SQL_UID   " "#DEFINE  SQL_PWD   " "*~~~~~~~~~~~LOCAL lcSQLConnStr, ;  lnSQLConnHandle, ;  lnSQLExecSuccesslcSQLConnStr = "DRIVER={SQL Server};SERVER=" + SQL_NAME + ;	";DATABASE=PUBS;UID=" + SQL_UID + ";PWD=" + SQL_PWDlnSQLConnHandle = SQLSTRINGCONNECT(lcSQLConnStr)IF lnSQLConnHandle < 1  LOCAL laErrArray[1]  AERROR(laErrArray)  WAIT WINDOW "Unable to connect:" + CHR(13) + laErrArray[3]  RETURN .F.ENDIFlnSQLExecSuccess = SQLEXEC(lnSQLConnHandle, "SELECT stor_id, ord_num, ;      CONVERT(CHAR(10), ord_date, 101) AS ord_date, qty, ;      payterms, title_id from sales", "RESULTS")*!* Note that you can still use just a date value if using a WHERE clause*!* to filter the data:*!* lnSQLExecSuccess = SQLEXEC(lnSQLConnHandle, "SELECT stor_id, ord_num, ;*!*     CONVERT(CHAR(10), ord_date, 101) AS ord_date, qty, payterms, ;*!*     title_id from sales WHERE ord_date < '10/28/1993'", "RESULTS")IF lnSQLExecSuccess < 1  LOCAL laErrArray[1]  AERROR(laErrArray)  WAIT WINDOW "SQLEXEC() Failed:" + CHR(13) + laErrArray[3]ENDIFSQLDISCONNECT(lnSQLConnHandle)IF SELECT("RESULTS") > 0  SELECT RESULTS  BROWSE NOWAITENDIF					
 2. ใส่เซิร์ฟเวอร์ SQL ชื่อ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ด้านบนของรหัสที่ระบุ
 3. บันทึก และเรียกใช้รหัส
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการแปลง SQL ดู SQL Server หนังสือออนไลน์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ