ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการอัตโนมัติ Excel จาก MFC และ Visual c ++ 2005 หรือ c ++ Visualสุทธิเพื่อกรอกข้อมูล หรือขอรับข้อมูลในช่วงโดยใช้อาร์เรย์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308407
สำหรับ Microsoft C#สุทธิรุ่นของบทความนี้ ดู302096.
สำหรับ Microsoft เห็นภาพ พื้นฐานสุทธิรุ่นของบทความนี้ ดู302094.
หมายเหตุMicrosoft Visual c ++ 2005, Microsoft Visual c ++NET 2003 และ Microsoft Visual c ++สุทธิ 2002 สนับสนุนทั้งสองรหัสที่ได้รับการจัดการรูปแบบที่ให้ไว้ โดย MicrosoftNET Framework และไม่มีการจัดการท้องถิ่น Microsoft Windows รหัสรูปแบบ ข้อมูลในบทความนี้ใช้เฉพาะกับ c ++การแสดงผลที่ไม่มีการจัดการรหัส
สรุป
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่ทำให้เป็นอัตโนมัติ Microsoft Excel จาก Visual c ++ 2005 หรือ c ++ที่มองเห็นสุทธิเพื่อกรอกข้อมูล และเรียกคืนค่าในช่วงที่แบบโดย ใช้อาร์เรย์

สร้างไคลเอ็นต์การดำเนินการอัตโนมัติสำหรับ Excel

เมื่อต้องการกรอกข้อมูลใน multi-cell ช่วงโดยไม่ต้องเก็บเซลล์หนึ่งที่มี เวลา คุณสามารถตั้งค่าได้ค่าคุณสมบัติของตัวช่วงวัตถุเป็นอาร์เรย์ที่สองมิติ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเรียกคืนการ อาร์เรย์ที่สองมิติของค่าสำหรับเซลล์หลาย ๆ เซลล์พร้อมกันโดยใช้การค่าคุณสมบัติ ขั้นตอนต่อไปนี้สาธิตกระบวนการนี้สำหรับทั้งสองอย่าง การตั้งค่า และรับข้อมูลด้วยการใช้อาร์เรย์สองมิติ
 1. ทำตามขั้นตอนใน "สร้างข้อ Automation ไคล" ส่วนของบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อสร้างแบบ basic ไคลเอ็นต์การดำเนินการอัตโนมัติ:
  307473วิธีการใช้ไลบรารีชนิดสำหรับ Office Automation จาก c ++ Visualสุทธิ
  ในขั้นตอนที่ 3 เพิ่มปุ่มที่สองและกล่องกาเครื่องหมาย แบบฟอร์ม ID ของปุ่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงIDC_GETVALUESและคำอธิบายเฉพาะได้รับค่า. ID ของกล่องกาเครื่องหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงIDC_CHECKและคำอธิบายเฉพาะกรอกข้อมูล ด้วยสายอักขระ.

  ในขั้นตอนที่ 4 ของบทความ เลือก "รา Microsoft Excel 10.0 วัตถุรี" ถ้าคุณกำลังทำงานอัตโนมัติสำหรับ Excel 2002 จาก Office XP ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับ Excel 2002 คือ C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Excel.exe หรือ เลือก "รา Microsoft Excel 11.0 วัตถุรี" ถ้าคุณกำลังทำงานอัตโนมัติสำหรับ Microsoft Office Excel 2003 ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับ Excel 2003 เป็น C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Excel.exe เลือกอินเตอร์เฟสของ Microsoft Excel ต่อไปนี้:
  • _Application
  • _Workbook
  • _Worksheet
  • ช่วง
  • สมุดงาน
  • แผ่นงาน
  ในขั้นตอนที่ 6 เพิ่มต่อไปนี้#รวมคำสั่งโดยตรงหลังจาก#pragma ครั้งไดเรกทีฟใน Autoprojectdlg.h:
  #include "CApplication.h"#include "CRange.h"#include "CWorkbook.h"#include "CWorkbooks.h"#include "CWorksheet.h"#include "CWorksheets.h"					
 2. เพิ่มการแปรสาธารณะสมาชิกสองที่ต่อไปนี้เพื่อCAutoProjectDlgคลาส:
  CApplication oExcel;CWorkbook oBook;					
 3. ในกล่องโต้ตอบของคุณ ให้คลิกขวาIDC_CHECKและเลือกเพิ่มตัวแปร. ตั้งชื่อ m_bFillWithStrings ที่ตัวแปร และคลิกเสร็จสิ้น.
 4. บนกล่องโต้ตอบของคุณ คลิกสองครั้งเรียกใช้และแทนโค้ดต่อไปนี้
  void CAutoProjectDlg::OnBnClickedRun(){	// TODO: Add your control notification handler code here}					
  โดย:
  void CAutoProjectDlg::OnBnClickedRun(){	CWorkbooks oBooks;	CWorksheets oSheets;	CWorksheet oSheet;	CRange oRange;	COleVariant covOptional(DISP_E_PARAMNOTFOUND,VT_ERROR);	// If you have not created Excel, create a new instance.	if (oExcel.m_lpDispatch == NULL) {		oExcel.CreateDispatch("Excel.Application");	}	// Show Excel to the user.	oExcel.put_Visible(TRUE);	oExcel.put_UserControl(TRUE);	// Add a new workbook and get the first worksheet in that book.	oBooks = oExcel.get_Workbooks();	oBook = oBooks.Add(covOptional);	oSheets = oBook.get_Worksheets();	oSheet = oSheets.get_Item(COleVariant((short)1));	// Get a range of data.	oRange = oSheet.get_Range(COleVariant("A1"),covOptional);	oRange = oRange.get_Resize(COleVariant((short)5),COleVariant((short)5));	COleSafeArray saRet;	DWORD numElements[2];	numElements[0] = 5;	numElements[1] = 5;	long index[2];	// Create a BSTR or double safe array.	if (m_bFillWithStrings.GetCheck())		saRet.Create(VT_BSTR,2,numElements);	else		saRet.Create(VT_R8,2,numElements);	// Fill the array with data.	for (int iRow = 1; iRow <= 5; iRow++) {		for (int iCol = 1; iCol <= 5; iCol++) {			index[0]=iRow-1;			index[1]=iCol-1;			if (m_bFillWithStrings.GetCheck()) {				CString szTemp;				szTemp.Format("%d|%d",iRow,iCol);				BSTR bstr = szTemp.AllocSysString();				saRet.PutElement(index,bstr);				SysFreeString(bstr);			} else {				double d = iRow * iCol;				saRet.PutElement(index,&d);			}		}	}	// Send the array to Excel.	oRange.put_Value(covOptional,COleVariant(saRet));}					
  หมายเหตุใน Visual c ++ 2005 คุณต้องเพิ่มพบโดยทั่วไปภาษาขณะทำงานสนับสนุนคอมไพเลอร์อ็อพชัน(/clr:oldSyntax) ไปเรียบร้อยแล้วคอมไพล์โค้ดตัวอย่างก่อนหน้านี้เมื่อต้องการเพิ่มทั่วไปภาษาขณะใช้งานการสนับสนุนของคอมไพเลอร์ตัว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกโครงการแล้ว คลิกProjectNameคุณสมบัติ.

   หมายเหตุProjectNameคือตัวยึดสำหรับชื่อของโครงการ
  2. ขยายคุณสมบัติการตั้งค่าคอนฟิกแล้ว คลิกทั่วไป.
  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกเพื่อเลือกสนับสนุนการใช้งานจริงภาษาทั่วไป ไวยากรณ์เก่า (/ clr:oldSyntax)ในการสนับสนุนการใช้งานจริงภาษาทั่วไปการตั้งค่าโครงการ
  4. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานจริงภาษาทั่วไปสนับสนุนตัวเลือกคอมไพเลอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ของเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN) ต่อไปนี้:ขั้นตอนเหล่านี้ใช้กับบทความทั้งหมด
 5. กลับไปยังกล่องโต้ตอบของคุณ และคลิกสองครั้งได้รับค่า. การแทนรหัสต่อไปนี้
  void CAutoProjectDlg::OnBnClickedGetvalues(){	// TODO: Add your control notification handler code here}					
  โดย:
  void CAutoProjectDlg::OnBnClickedGetvalues(){	CWorksheets oSheets;	CWorksheet oSheet;	CRange oRange;	COleVariant covOptional(DISP_E_PARAMNOTFOUND,VT_ERROR);	// Make sure that Excel has been started.	if (oExcel.m_lpDispatch == NULL) {		AfxMessageBox("Excel has not been started. Press button1 to start Excel.");		return;	}	// Get the first worksheet.	oSheets = oBook.get_Worksheets();	oSheet = oSheets.get_Item(COleVariant((short)1));	// Set the range of data to retrieve  	oRange = oSheet.get_Range(COleVariant("A1"),COleVariant("E5"));	// Get the data.	COleSafeArray saRet(oRange.get_Value(covOptional));    long iRows;    long iCols;    saRet.GetUBound(1, &iRows);    saRet.GetUBound(2, &iCols);	CString valueString = "Array Data:\r\n";	long index[2];	// Loop through the data and report the contents.	for (int rowCounter = 1; rowCounter <= iRows; rowCounter++) {		for (int colCounter = 1; colCounter <= iCols; colCounter++) {			index[0]=rowCounter;			index[1]=colCounter;		  			COleVariant vData;			saRet.GetElement(index,vData);			CString szdata(vData);      valueString += szdata;			valueString += "\t";				}		valueString += "\r\n";	}	AfxMessageBox(valueString,MB_SETFOREGROUND,NULL);}					

ทดสอบการไคลเอ็นต์การดำเนินการอัตโนมัติ

 1. กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรมตัวอย่าง
 2. คลิกเรียกใช้. โปรแกรมเริ่มต้น Excel สมุดงานใหม่ และนำเซลล์ A1:E5 ของแผ่นงานแรกกับข้อมูลตัวเลขจากอาร์เรย์
 3. คลิกได้รับค่า. โปรแกรมดึงข้อมูลในเซลล์ A1:E5 ลงในอาร์เรย์ที่ใหม่ และแสดงผลลัพธ์ในกล่องข้อความ
 4. เลือกกรอกข้อมูล ด้วยสายอักขระคลิกเรียกใช้เมื่อต้องการเติมเซลล์ A1:E5 ด้วยข้อมูลสายอักขระ
 5. คลิกได้รับค่าเมื่อต้องการแสดงค่าสายอักขระในกล่องข้อความ

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณเพิ่มคลา wrappers สำหรับไลบรารีวัตถุ Excel โดยใช้ ที่แฟ้มตัวเลือกในการเพิ่มระดับชั้นจาก TypeLib ซาร์ คุณอาจได้รับการ ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกดูไลบรารีวัตถุได้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ พิมพ์เต็มรูปแบบเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับไลบรารีวัตถุแทนการเรียกดู แฟ้มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก เลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
311408จุดบกพร่อง: เตือน 'อ่านอย่างเดียว' เมื่อเพิ่มคลา MFC จากไลบรารี
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ข้อความเมื่อคุณ สร้างโปรแกรมประยุกต์ของคุณตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลง "DialogBox ตัวแปร" ใน CRange.h ไป "ตัวแปร _DialogBox":
คำเตือน C4003: ไม่พอที่จะเกิดขึ้นจริง พารามิเตอร์สำหรับแมโคร 'DialogBoxA'
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ ข้อผิดพลาดนี้ ให้ดูบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base:
311407จุดบกพร่อง: ตัวช่วยสร้าง MFC ไม่แก้ไขข้อขัดแย้งกับแมโคร API การตั้งชื่อ
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่นักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้ เว็บไซต์เครือข่าย (MSDN):
Microsoft Office การพัฒนา ด้วย Visual Studio
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489 (office.10) .aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อาร์เรย์เพื่อตั้งค่า และการดึงข้อมูล Excel ข้อมูลกับรุ่นก่อนหน้าของ Visual Studio ดู Knowledge Base ต่อไปนี้ บทความ:
186120วิธีการใช้ MFC อัตโนมัติ Excel และเติมช่วงกับอาร์เรย์
186122วิธีการใช้ MFC Excel โดยอัตโนมัติ และได้รับอาร์เรย์จากช่วง
247412รายละเอียด: วิธีการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Excel จาก Visual Basic
mfc ช่วง xl

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ