วิธีการเก็บรักษาฐานข้อมูลเมื่อคุณติดตั้งตัวจัดการเครื่องเสมือน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3132774
สรุป
เมื่อคุณมี Microsoft System Center 2012 R2 เครื่องเสมือน Manager (VMM 2012 R2) ติดตั้ง คุณอาจต้องการเอาออกแล้วติดตั้ง VMM แต่ยังคง รักษารายละเอียดฐานข้อมูลทั้งหมดจากการติดตั้งปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เมื่อคุณเริ่มต้นขั้นตอนการเอาออกตัวจัดการเครื่องเสมือน เลือกตัวเลือกที่เก็บข้อมูล
 2. เปิด Studio จัดการ SQL และเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล VMM ที่มีอยู่แล้ว
 3. เรียกใช้กระบวนงานที่เก็บต่อไปนี้:
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[prc_WLC_GetVNetworkAdapterByNicId] Script Date: 12/16/2015 2:13:12 AM ******/ -- ========================================================= -- Create date: 08/31/2007 -- Description: Get VNetworkAdapter for a given NicId -- ========================================================= ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_GetVNetworkAdapterByNicId]   @VNicId uniqueidentifier AS BEGIN   DECLARE @error int   SET @error = 0   SET NOCOUNT ON;   SELECT    [Name],    [Description],    [OwnerIdentifier],    [CreationTime],    vna.[ModifiedTime],    [Accessibility],    [ObjectState],    [VNicId],    [HWProfileId],    [ParentType],    [VirtualNetwork],    [MACAddressType],    [MACAddress],    [IPv4AddressType],    [IPv6AddressType],    [PortId],    [DeviceId],    [NetworkAdapterType],    [VMSubnetId],    [VMNetworkId],    [PortClassificationId],    [PortProfileSetId],    [VLanEnabled],    [VLanId],    [VmwAdapterIndex],    [VmwPortGroup],    [SlotId],    [MACSpoofingEnabled],    [EnableGuestIPNetworkVirtualizationUpdates],    [VMNetworkOptimizationEnabled],    [HostId],    [LogicalSwitchId],    [NetworkKBytesReadTieredPerfCounterID],    [NetworkKBytesWriteTieredPerfCounterID],    [VMNetworkServiceSetting],    [UsesSriov],    [IsUsedForHostManagement],    [IPv4Addresses],    [IPv6Addresses],    [DefaultGateways],    [DNSServers],    [TemplateNicName], compliance.PortClassificationComplianceErrors AS [PortClassificationComplianceErrors],    compliance.VMNetworkComplianceErrors AS [VMNetworkComplianceErrors]   FROM dbo.tbl_WLC_VNetworkAdapter vna   LEFT JOIN dbo.tbl_NetMan_VirtualNetworkAdapterCompliance compliance     ON vna.VNicId = compliance.VirtualNetworkAdapterId   WHERE VNicId = @VNicId   SET @error = @@ERROR   SET NOCOUNT OFF   RETURN @error END IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects      WHERE id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_RBS_UserRole_Add]')      AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) SET NOEXEC OFF ELSE SET NOEXEC ON GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[prc_RBS_UserRole_Add]  Script Date: 10/03/2007 12:13:45 ******/ ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_RBS_UserRole_Add]   ( @RoleID uniqueidentifier,     @ProfileType tinyint,     @Description nvarchar(2048),     @Name nvarchar(256),     @OwnerIdentifier nvarchar(256),     @ParentUserRole uniqueidentifier,     @LastUpdatedTimestamp datetime,     @ShowPROTips bit,     @VMNetworkMaximum smallint,     @VMNetworkMaximumPerUser smallint,     @VPNConnectionMaximum smallint,     @VPNConnectionMaximumPerUser smallint,     @VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps bigint,     @VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps bigint,     @NATConnectionMaximum smallint = NULL,     @NATConnectionMaximumPerUser smallint = NULL   ) AS BEGIN TRAN SET NOCOUNT ON DECLARE @error int DECLARE @IsDuplicateName bit DECLARE @IsRoleAlreadyPresent bit SELECT @IsDuplicateName = [dbo].[fn_RBS_UserRole_NameExists](@RoleID, @ParentUserRole, @Name) -- This is especially used in Upgrade scenarios where we are inserting Administrator role SELECT @IsRoleAlreadyPresent = Count(RoleID) FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRole] WHERE RoleID = @RoleID IF (@IsDuplicateName = 0  AND @IsRoleAlreadyPresent = 0) BEGIN  INSERT INTO [dbo].[tbl_RBS_UserRole]      ([RoleID]      ,[ProfileType]      ,[Description]      ,[Name]      ,[OwnerIdentifier]      ,[ParentUserRole]      ,[LastUpdatedTimestamp]      ,[ShowPROTips]      ,[VMNetworkMaximum]      ,[VMNetworkMaximumPerUser]      ,[VPNConnectionMaximum]      ,[VPNConnectionMaximumPerUser] ,[VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps]      ,[VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps]      ,[NATConnectionMaximum]      ,[NATConnectionMaximumPerUser] ) VALUES (     @RoleID,     @ProfileType,     @Description,     @Name,     @OwnerIdentifier,     @ParentUserRole,     @LastUpdatedTimestamp,     @ShowPROTips,     @VMNetworkMaximum,     @VMNetworkMaximumPerUser,     @VPNConnectionMaximum,     @VPNConnectionMaximumPerUser,     @VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps,     @VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps,     @NATConnectionMaximum,     @NATConnectionMaximumPerUser )  -- Insert flattened tree of the hierarchy for this user role  INSERT INTO [dbo].[tbl_RBS_UserRoleHierarchy]  SELECT RoleId, ParentRoleId, hl  FROM view_RBS_UserRoleParentChildRelation ur where ur.RoleID = @RoleID  SELECT @error = @@ERROR END ELSE BEGIN  SET @error = 50008 END SET NOCOUNT OFF COMMIT TRAN RETURN @error Go SET NOEXEC OFF --------------------------------------------------------------------------------------------IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects      WHERE id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_RBS_UserRole_CommonUpdate]')      AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) SET NOEXEC OFF ELSE SET NOEXEC ON GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[prc_RBS_UserRole_CommonUpdate]  Script Date: 10/03/2007 12:13:45 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_RBS_UserRole_CommonUpdate] (     @RoleID uniqueidentifier,     @Description nvarchar(2048),     @OwnerIdentifier nvarchar(256),     @Name nvarchar(256),     @LastUpdatedTimestamp datetime,     @ShowPROTips bit,     @VMNetworkMaximum smallint,     @VMNetworkMaximumPerUser smallint,     @VPNConnectionMaximum smallint,     @VPNConnectionMaximumPerUser smallint,     @VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps bigint,     @VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps bigint,     @NATConnectionMaximum smallint = NULL,     @NATConnectionMaximumPerUser smallint = NULL   ) AS SET NOCOUNT ON DECLARE @error int DECLARE @ParentUserRole uniqueidentifier DECLARE @IsDuplicateName bit DECLARE @OldName nvarchar(256) SELECT @ParentUserRole = [ParentUserRole], @OldName = [Name] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRole] WHERE [RoleID] = @RoleID IF (@OldName = @Name) BEGIN  -- We are not changing role name. This is necessary if Admin has already an SSU1 and TA created SSU1, we should not error out here  SELECT @IsDuplicateName = 0 END ELSE BEGIN  SELECT @IsDuplicateName = [dbo].[fn_RBS_UserRole_NameExists](@RoleID, @ParentUserRole, @Name) END IF (@IsDuplicateName = 0) BEGIN UPDATE [dbo].[tbl_RBS_UserRole]      SET [Description] = @Description,      [OwnerIdentifier] = @OwnerIdentifier,      [Name] = @Name,      [LastUpdatedTimestamp] = @LastUpdatedTimestamp,      [ShowPROTips] = @ShowPROTips,      [VMNetworkMaximum] = @VMNetworkMaximum,      [VMNetworkMaximumPerUser] = @VMNetworkMaximumPerUser,      [VPNConnectionMaximum] = @VPNConnectionMaximum,      [VPNConnectionMaximumPerUser] = @VPNConnectionMaximumPerUser,      [VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps] = @VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps,      [VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps] = @VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps,      [NATConnectionMaximum] = @NATConnectionMaximum,      [NATConnectionMaximumPerUser] = @NATConnectionMaximumPerUser  WHERE [RoleID] = @RoleID SELECT @error = @@ERROR END ELSE BEGIN  SET @error = 50008 END SET NOCOUNT OFF RETURN @error GO SET NOEXEC OFF
 4. ติดตั้ง VMM 2012 R2 จากสื่อการติดตั้งเดิม ในบางกรณี บริการ VMM อาจไม่เริ่มทำงาน อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานนี้สามารถสามารถละเว้นอย่างปลอดภัยในขณะนี้
 5. ใช้ update rollup (ตัวอย่าง อัพเดต 7 ค่าสะสม หรือ 8) ที่สอดคล้องกับรุ่นของ VMM 2012 R2 ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฐานข้อมูลที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง
 6. ใช้ Studio จัดการของ SQL เพื่อเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บต่อไปนี้กับฐานข้อมูล VMM:
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[prc_WLC_GetVNetworkAdapterByNicId] Script Date: 12/16/2015 2:13:12 AM ******/ -- ========================================================= -- Create date: 08/31/2007 -- Description: Get VNetworkAdapter for a given NicId -- ========================================================= ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_GetVNetworkAdapterByNicId]   @VNicId uniqueidentifier AS BEGIN   DECLARE @error int   SET @error = 0   SET NOCOUNT ON;   SELECT    [Name],    [Description],    [OwnerIdentifier],    [CreationTime],    vna.[ModifiedTime],    [Accessibility],    [ObjectState],    [VNicId],    [HWProfileId],    [ParentType],    [VirtualNetwork],    [MACAddressType],    [MACAddress],    [IPv4AddressType],    [IPv6AddressType],    [PortId],    [DeviceId],    [NetworkAdapterType],    [VMSubnetId],    [VMNetworkId],    [PortClassificationId],    [PortProfileSetId],    [VLanEnabled],    [VLanId],    [VmwAdapterIndex],    [VmwPortGroup],    [SlotId],    [MACSpoofingEnabled],    [EnableGuestIPNetworkVirtualizationUpdates],    [VMNetworkOptimizationEnabled],    [HostId],    [LogicalSwitchId],    [NetworkKBytesReadTieredPerfCounterID],    [NetworkKBytesWriteTieredPerfCounterID],    [VMNetworkServiceSetting],    [UsesSriov],    [IsUsedForHostManagement],    [IPv4Addresses],    [IPv6Addresses],    [DefaultGateways],    [DNSServers],    [TemplateNicName],    compliance.PortClassificationComplianceErrors AS [PortClassificationComplianceErrors],    compliance.VMNetworkComplianceErrors AS [VMNetworkComplianceErrors],    [AccessControlListID],    compliance.NetworkAccessControlListComplianceErrors AS [NetworkAccessControlListComplianceErrors]   FROM dbo.tbl_WLC_VNetworkAdapter vna   LEFT JOIN dbo.tbl_NetMan_VirtualNetworkAdapterCompliance compliance     ON vna.VNicId = compliance.VirtualNetworkAdapterId   WHERE VNicId = @VNicId   SET @error = @@ERROR   SET NOCOUNT OFF   RETURN @error END GO 
 7. รีสตาร์ VMM 2012 R2 และตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการ VMM เริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุพิเศษสำหรับการติดตั้งในการติดตั้ง VMM พร้อมใช้งานสูง

ในพร้อมใช้งานสูง (HA) ติดตั้ง VMM ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. หยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ VMM บนโหนดที่ติดตั้ง VMM
 2. เรียกใช้สคริปต์จากขั้นตอนที่ 3 ในส่วนก่อนหน้านี้ในฐานข้อมูล VMM
 3. ติดตั้ง VMM 2012 R2 RTM บนโหนที่สอง และเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้ในระหว่างการติดตั้ง
 4. ติดตั้ง UR8 VMM ของ R2 2012 SC บนโหนดที่สอง
 5. เรียกใช้สคริปต์การติดตั้งหลังจากขั้นตอนที่ 6 ในวันก่อนหน้าบนฐานข้อมูล VMM
 6. เริ่มต้นบริการ VMM บนโหนดที่คุณต้องการเปิดใช้งานถ้าคุณไม่เริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ

vmm ur8 ติดตั้ง vmm db

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3132774 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/07/2016 07:05:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbinfo kbhowto kbmt KB3132774 KbMtth
คำติชม