หลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 3141780 โปรแกรมประยุกต์.NET Framework พบข้อผิดพลาดข้อยกเว้นหรือความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดขณะประมวลผลแฟ้มที่ประกอบด้วย SignedXml

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3148821
สรุป
หลังจากที่คุณติดตั้งสิ่งต่าง ๆ 3141780 การปรับปรุงความปลอดภัย (อธิบายไว้ในบูเลทีนรักษาความปลอดภัยของ Microsoft MS16-035), โปรแกรมประยุกต์.NET framework อาจพบข้อผิดพลาดข้อยกเว้นหรือความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดเมื่อพวกเขากำลังประมวลผลแฟ้มที่ประกอบด้วย SignedXml ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

สถานการณ์สมมติที่ 1

สถานการณ์สมมติ 1 อาการ

จัดการการส่งคืนแอพลิเคชันมีข้อยกเว้นข้อผิดพลาดที่มีลายเซ็นต่อไปนี้:

System.Security.Cryptography.CryptographicException: ไม่สามารถแก้ไข Uri [FileOrUrl]


ตัวอย่าง

System.Security.Cryptography.CryptographicException: ไม่สามารถแก้ไข Uri testfile.xml

แก้ปัญหาในสถานการณ์สมมติ 1

ลูกค้าสามารถใช้รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้กับระบบของตนเอง:

รายการรีจิสทรี

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\Security@SignedXmlAllowDetachedSignature=1


. แฟ้ม Reg ที่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกการเชื่อมโยงที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้มดาวน์โหลดมาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

SignedXml-ExternalReferences.reg (กระบวนการ 32 บิตบนระบบ 32 บิตและ 64 บิตการประมวลผลบนระบบ 64 บิต)

SignedXml-ExternalReferences.Wow6432.reg (กระบวนการ 32 บิตระบบ 64 บิต)

หมายเหตุ
  • รายการรีจิสทรีนี้ควรจะเป็นรายการ DWORD
  • รายการรีจิสทรีนี้คืนค่าลักษณะการทำงานก่อนหน้านี้ของเปิด หรือดาวน์โหลดทรัพยากรที่อยู่ภายในเอกสารที่กำลังถูกตรวจสอบเมื่อต้องการแยกย่อยของคำนวณ
คำเตือน เปิดใช้งานคีย์รีจิสทรีนี้อาจทำให้มีช่องโหว่การรักษาความปลอดภัยรวมถึงปฏิเสธการใช้บริการ กระจายสะท้อนโจมตีของการบริการ เปิด เผยข้อมูล ลายเซ็นข้าม และการ เรียกใช้รหัสระยะไกล

สถานการณ์สมมติ 2

สถานการณ์สมมติ 2 อาการ

ตรวจสอบลายเซ็นล้มเหลวเมื่อคาดว่าสำเร็จ

แก้ปัญหาในสถานการณ์สมมติ 2

ถ้าเนื้อหาประกอบด้วยบล็อคลายเซ็นต่อไปนี้ พิจารณาใช้รายการรีจิสทรีที่ระบุ:

ตัวอย่างรูปลายเซ็น

<Document></Document>
<Signature xmlns=" xmlns=""></Signature xmlns=">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo></SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm=" algorithm=""></CanonicalizationMethod Algorithm=">http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<SignatureMethod Algorithm=" algorithm=""></SignatureMethod Algorithm=">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
<Reference uri="..."></Reference>
<Transforms></Transforms>
<Transform Algorithm=" algorithm=""></Transform Algorithm=">http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116" />
<DigestMethod Algorithm=" algorithm=""></DigestMethod Algorithm=">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
<DigestValue>…</DigestValue>
<SignatureValue>…</SignatureValue>รายการรีจิสทรี

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\Security\SafeTransformMethods@XmlDsigXPathTransform=http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116


. แฟ้ม Reg ที่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกการเชื่อมโยงที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้มดาวน์โหลดมาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

XmlDSigXPathTransform.reg (กระบวนการ 32 บิตบนระบบ 32 บิตและ 64 บิตการประมวลผลบนระบบ 64 บิต)

XmlDSigXPathTransform.Wow6432.reg (กระบวนการ 32 บิตระบบ 64 บิต)

ถ้าบล็อกของลายเซ็นประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้ พิจารณาใช้รายการรีจิสทรีที่ระบุ:

ตัวอย่างรูปลายเซ็น

<Document></Document>
<Signature xmlns=" xmlns=""></Signature xmlns=">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo></SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm=" algorithm=""></CanonicalizationMethod Algorithm=">http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<SignatureMethod Algorithm=" algorithm=""></SignatureMethod Algorithm=">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
<Reference uri="..."></Reference>
<Transforms></Transforms>
<Transform Algorithm=" algorithm=""></Transform Algorithm=">http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116" />
<DigestMethod Algorithm=" algorithm=""></DigestMethod Algorithm=">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
<DigestValue>…</DigestValue>
<SignatureValue>…</SignatureValue>รายการรีจิสทรี

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\Security\SafeTransformMethods@XmlDsigXsltTransform=http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116

. แฟ้ม Reg ที่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกการเชื่อมโยงที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้มดาวน์โหลดมาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

XmlDSigXsltTransform.reg (กระบวนการ 32 บิตบนระบบ 32 บิตและ 64 บิตการประมวลผลบนระบบ 64 บิต)

XmlDSigXsltTransform.Wow6432.reg (กระบวนการ 32 บิตระบบ 64 บิต)

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะเหล่านั้นลายเซ็นแปลง XML ที่ได้รับมาจากกรอบงาน.NET และไม่ยอมรับอินพุตจากเอกสารมีลายเซ็น ถูกเปิดใช้งาน URI ลงทะเบียนสำหรับการแปลงที่ต้องระบุข้อมูลของค่าที่พิมพ์ REG_SZ ภายในรีจิสทรีคีย์นี้เมื่อต้องการเปิดใช้งานการยอมรับการป้อนข้อมูลการแปลงหรือการแปลงแบบกำหนดเอง ชื่อของค่าไม่ได้ประมวลผล และอาจเป็นสิ่งที่เลือกที่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

คำเตือน การแปลง XSLT และการ XPath อนุญาตให้ส่งเอกสารเพื่อสร้างเอกสารที่มีราคาแพงที่สุด computationally ซึ่งอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ปฏิเสธการใช้บริการ
การโกงผู้โจมตีที่เป็นอันตราย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ