HOW TO: เรียกในไลบรารีคลาส Visual Basic .NET จาก Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ใน Microsoft Office

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317535
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ใช้คำแนะนำทีละขั้นตอนนี้เพื่อเรียกไลบรารีของคลา.NET จาก Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่างนี้แสดงวิธี Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมสามารถใช้ไลบรารีของคลา Visual Basic .NET เพื่อเข้ารหัส และถอดรหัสลับเป็นสายอักขระ คุณสามารถใช้ namespace เข้ารหัส รวมอยู่ในใน.NET Framework สำหรับการเข้ารหัส/ถอดรหัสลับได้

back to the top

สร้างไลบรารีคลาส Visual Basic .NET

 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject. ภายใต้โครงการ visual Basicเลือกไลบรารีคลาส. ชื่อคลาCryptoClassคลิกตกลง. Class1 ถูกสร้าง โดยค่าเริ่มต้น
 2. แทนเนื้อหาของClass1มีรหัสต่อไปนี้:

  Imports System.Security.Cryptography<ComClass(Class1.ClassId, Class1.InterfaceId, Class1.EventsId)> Public Class Class1  Public Const ClassId As String = "98349785-8BE2-4604-848D-F5B103D61715"  Public Const InterfaceId As String = "36613EE9-125F-493d-9968-771E18C2226A"  Public Const EventsId As String = "A036F02F-F87E-4548-A536-7DD7EA8E62B5"  Const sKey As String = "MyKey"  Public Function EncryptTripleDES(ByVal sIn As String) As String    Dim DES As New TripleDESCryptoServiceProvider()    Dim hashMD5 As New MD5CryptoServiceProvider()    ' Compute the MD5 hash.    DES.Key = hashMD5.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(sKey))    ' Set the cipher mode.    DES.Mode = CipherMode.ECB    ' Create the encryptor.    Dim DESEncrypt As ICryptoTransform = DES.CreateEncryptor()    ' Get a byte array of the string.    Dim Buffer As Byte() = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(sIn)    ' Transform and return the string.    Return Convert.ToBase64String(DESEncrypt.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))  End Function  Public Function DecryptTripleDES(ByVal sOut As String) As String    Dim DES As New TripleDESCryptoServiceProvider()    Dim hashMD5 As New MD5CryptoServiceProvider()    ' Compute the MD5 hash.    DES.Key = hashMD5.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(sKey))    ' Set the cipher mode.    DES.Mode = CipherMode.ECB    ' Create the decryptor.    Dim DESDecrypt As ICryptoTransform = DES.CreateDecryptor()    Dim Buffer As Byte() = Convert.FromBase64String(sOut)    ' Transform and return the string.    Return System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(DESDecrypt.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))  End FunctionEnd Class						

  หมายเหตุ:คุณสามารถใช้ของตัวสร้าง GUID ในการสร้าง guid ของใหม่สำหรับ ClassId, InterfaceId และ EventsId เมื่อต้องสร้าง guid ของใหม่ คลิกสร้าง GUIDในการเครื่องมือเมนู
 3. จากคุณสมบัติของโครงการเลือกคุณสมบัติการตั้งค่าคอนฟิก. คลิกการสร้างแล้ว เลือกนั้นลงทะเบียนสำหรับ Interop COMกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลง.
 4. ในการการสร้างเมนู คลิกสร้างโซลูชันเมื่อต้องการสร้าง DLL
back to the top

สร้าง Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชันการเรียกการไลบรารีคลาส.NET

 1. เริ่มการทำงานMicrosoft Excel. กด ALT+F11 เพื่อเริ่ม Visual Basic Editor
 2. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูลเมื่อต้องการแทรกโมดูลที่ว่างเปล่า
 3. ในการเครื่องมือเมนู คลิกอ้างอิง:. เพิ่มการอ้างอิงไปยังCryptoClassไลบรารีแล้วคลิกตกลง.
 4. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้ในหน้าต่างรหัส Module1:
  Sub TestCrypto() Dim oCrypto As New CryptoClass.Class1 Dim sCrypt As String  sCrypt = oCrypto.EncryptTripleDES("This is a test") MsgBox "Encrypted text = " & sCrypt MsgBox "Decrypted text = " & oCrypto.DecryptTripleDES(sCrypt)End Sub					
back to the top

รหัสทดสอบ

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกมาโคร. ในรายชื่อของแมโคร คลิกTestCryptoแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ถ้ากล่องข้อความปรากฏในการแสดงสายอักขระการเข้ารหัสลับ คลิกตกลง. กล่องข้อความที่สองปรากฏในการแสดงสตริงที่ decrypted
 3. หากไลบรารีคลาสจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เรียกใช้.NET Framework การคัดลอก DLL ระบบ และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  /tlb:CryptoClass.tlb CryptoClass.dll regasm
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
301070HOW TO: การเข้ารหัส และถอดรหัสลับแฟ้ม โดยใช้ Visual Basic .NET
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของนักพัฒนา Microsoft Network (MSDN):back to the top
vba ที่เข้ารหัสลับ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 317535 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:53:52 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbcrypt kbsecurity kbhowtomaster kbmt KB317535 KbMtth
คำติชม