ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

่พร้อมใช้งานในแบบ GACหมายเหตุ::CoInitialize(Ex)ต้องถูกเรียกก่อนที่คุณใช้ใด ๆ ของฟังก์ชันและอินเทอร์เฟซที่อธิบายไว้ในข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการทำงานนี้

อินเทอร์เฟซ IAssemblyCache

กระบวนการIAssemblyCacheอินเทอร์เฟซมีอินเทอร์เฟซที่ระดับสูงสุดที่ให้การเข้าถึงแบบ GAC

การขอรับอินสแตนซ์ของการCreateAssemblyCacheAPI เรียกการCreateAssemblyCacheAPI ดัง:
STDAPI CreateAssemblyCache(IAssemblyCache **ppAsmCache, DWORD dwReserved); 
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:

โครงสร้าง FUSION_INSTALL_REFERENCE

กระบวนการfusion_install_referenceโครงสร้างแสดงการอ้างอิงที่เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์ได้ติดตั้งแอสเซมบลีใน GAC
  typedef struct _FUSION_INSTALL_REFERENCE_  {    DWORD cbSize;    DWORD dwFlags;    GUID  guidScheme;   // Contains one of the pre-defined GUIDs.    LPCWSTR szIdentifier; // Unique identifier for the application that installs this assembly.    LPCWSTR szNonCannonicalData; // Data is description; relevant to the GUID above.   } FUSION_INSTALL_REFERENCE, *LPFUSION_INSTALL_REFERENCE;				
เขตข้อมูลของโครงสร้างกำหนดไว้เป็นดังนี้:สุดค่าสำหรับการguidSchemeฟิลด์สามารถเป็นหนึ่งต่อไปนี้:

โครงสร้าง ASSEMBLY_INFO

กระบวนการassembly_infoโครงสร้างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแอสเซมบลีในแคชแอสเซมบลี

เขตข้อมูลของโครงสร้างกำหนดไว้เป็นดังนี้:dwAssemblyFlagscan have one of the following values:

IAssemblyCache::UninstallAssembly Method

กระบวนการIAssemblyCache::UninstallAssemblymethod removes a reference to an assembly from the GAC. If other applications hold no other references to the assembly, the files that make up the assembly are removed from the GAC.
  HRESULT UninstallAssembly(    [in] DWORD dwFlags,    [in] LPCWSTR pszAssemblyName,     [in] LPCFUSION_INSTALL_REFERENCE pRefData,     [out, optional] ULONG *pulDisposition    );				
The parameters are defined as follows:หมายเหตุ:: ถ้าpulDispositionis not null,pulDispositioncontains one of the following values:
The return values are defined as follows:

IAssemblyCache::QueryAssemblyInfo Method

กระบวนการIAssemblyCache::QueryAssemblyInfomethod retrieves information about an assembly from the GAC.
  HRESULT QueryAssemblyInfo(    [in] DWORD dwFlags,    [in] LPCWSTR pszAssemblyName,    [in, out] ASSEMBLY_INFO *pAsmInfo    );				
The parameters are defined as follows:

IAssemblyCache::InstallAssembly Method

กระบวนการIAssemblyCache::InstallAssemblymethod adds a new assembly to the GAC. The assembly must be persisted in the file system and is copied to the GAC.
  HRESULT InstallAssembly( // If you use this, fusion will do the streaming & commit.    [in] DWORD dwFlags,    [in] LPCWSTR pszManifestFilePath,     [in] LPCFUSION_INSTALL_REFERENCE pRefData    );				
The parameters are defined as follows:

อินเทอร์เฟซ IAssemblyName

กระบวนการIAssemblyNameอินเทอร์เฟซแทนชื่อแอสเซมบลี ชื่อแอสเซมบลีมีชุดของค่าชื่อคู่ predetermined ชื่อแอสเซมบลีที่อธิบายไว้ในรายละเอียดใน SDK Framework ของ.NET
[    local,    object,    uuid(CD193BC0-B4BC-11d2-9833-00C04FC31D2E),    pointer_default(unique)]interface IAssemblyName: IUnknown				
อินสแตนซ์ของIAssemblyNameได้รับ โดยการเรียกCreateAssemblyNameObject API:
STDAPI CreateAssemblyNameObject(LPASSEMBLYNAME *ppAssemblyNameObj, LPCWSTR szAssemblyName, DWORD dwFlags, LPVOID pvReserved);
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:

การแจงนับ CREATE_ASM_NAME_OBJ_FLAGS

กระบวนการcreate_asm_name_obj_flagsระบุประกอบด้วยค่าต่อไปนี้:
  typedef enum {     CANOF_PARSE_DISPLAY_NAME = 0x1,     CANOF_SET_DEFAULT_VALUES = 0x2  } CREATE_ASM_NAME_OBJ_FLAGS;				

การแจงนับ ASM_NAME

กระบวนการasm_nameรหัสคุณสมบัติการแจงนับอธิบายชื่อคู่ค่าชื่อในชื่อแอสเซมบลีถูกต้อง ดู SDK Framework .NET สำหรับคำอธิบายของคุณสมบัติเหล่านี้
  typedef enum  {    ASM_NAME_PUBLIC_KEY = 0,    ASM_NAME_PUBLIC_KEY_TOKEN,    ASM_NAME_HASH_VALUE,    ASM_NAME_NAME,    ASM_NAME_MAJOR_VERSION,    ASM_NAME_MINOR_VERSION,    ASM_NAME_BUILD_NUMBER,    ASM_NAME_REVISION_NUMBER,    ASM_NAME_CULTURE,    ASM_NAME_PROCESSOR_ID_ARRAY,    ASM_NAME_OSINFO_ARRAY,    ASM_NAME_HASH_ALGID,    ASM_NAME_ALIAS,    ASM_NAME_CODEBASE_URL,    ASM_NAME_CODEBASE_LASTMOD,    ASM_NAME_NULL_PUBLIC_KEY,    ASM_NAME_NULL_PUBLIC_KEY_TOKEN,    ASM_NAME_CUSTOM,    ASM_NAME_NULL_CUSTOM,            ASM_NAME_MVID,    ASM_NAME_MAX_PARAMS  } ASM_NAME;				

วิธีการ IAssemblyName::SetProperty

กระบวนการIAssemblyName::SetPropertyวิธีเพิ่มคู่ของค่าชื่อชื่อแอสเซมบลี หรือ ถ้าคู่ของค่าของชื่อที่ มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว ปรับเปลี่ยน หรือลบค่าของคู่ของค่าชื่อ
  HRESULT SetProperty(    [in]  DWORD PropertyId,     [in]  LPVOID pvProperty,    [in]  DWORD cbProperty);				
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:

วิธีการ IAssemblyName::GetProperty

กระบวนการIAssemblyName::GetPropertyวิธีดึงค่าของคู่ค่าชื่อคำในชื่อแอสเซมบลีที่ระบุชื่อ
  HRESULT GetProperty(    [in]     DWORD  PropertyId,     [out]    LPVOID  pvProperty,    [in, out]  LPDWORD pcbProperty);				
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:

วิธีการ IAssemblyName::Finalize

กระบวนการIAssemblyName::Finalizeเมธอด freezes มีชื่อแอสเซมบลี การเรียกเพื่อเพิ่มเติมIAssemblyName::SetPropertyจะไม่สำเร็จหลังจากที่เรียกว่าวิธีนี้
HRESULT Finalize();

วิธีการ IAssemblyName::GetDisplayName

กระบวนการIAssemblyName::GetDisplayNameวิธีการส่งกลับค่าการแสดงสตริงที่ชื่อแอสเซมบลี
  HRESULT GetDisplayName(    [out]    LPOLESTR szDisplayName,    [in, out]  LPDWORD  pccDisplayName,    [in]    DWORD   dwDisplayFlags);				
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:
  typedef enum  {    ASM_DISPLAYF_VERSION  = 0x1,    ASM_DISPLAYF_CULTURE  = 0x2,    ASM_DISPLAYF_PUBLIC_KEY_TOKEN = 0x4,    ASM_DISPLAYF_PUBLIC_KEY = 0x8,    ASM_DISPLAYF_CUSTOM   = 0x10,    ASM_DISPLAYF_PROCESSORARCHITECTURE = 0x20,    ASM_DISPLAYF_LANGUAGEID   = 0x40  } ASM_DISPLAY_FLAGS;				

วิธีการ IAssemblyName::GetName

กระบวนการIAssemblyName::GetNameวิธีการส่งกลับค่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อของชื่อแอสเซมบลี
  HRESULT GetName(    [in, out] LPDWORD lpcwBuffer,    [out] WCHAR *pwzName);				
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:

วิธีการ IAssemblyName::GetVersion

กระบวนการIAssemblyName::GetVersionวิธีการส่งกลับค่าเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นของชื่อแอสเซมบลี
HRESULT GetVersion(    [out] LPDWORD pdwVersionHi,    [out] LPDWORD pdwVersionLow);				
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:

วิธีการ IAssemblyName::IsEqual

กระบวนการIAssemblyName::IsEqualวิธีการเปรียบเทียบชื่อแอสเซมบลีชื่อแอสเซมบลีอื่น
  HRESULT IsEqual(    [in] IAssemblyName *pName,    [in] DWORD dwCmpFlags);				
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:ค่าหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งบิตกำหนดไว้ในนั้นasm_cmp_flagsการแจงนับ:
  typedef enum  {    ASM_CMPF_NAME      = 0x1,    ASM_CMPF_MAJOR_VERSION  = 0x2,    ASM_CMPF_MINOR_VERSION  = 0x4,    ASM_CMPF_BUILD_NUMBER  = 0x8,    ASM_CMPF_REVISION_NUMBER = 0x10,    ASM_CMPF_PUBLIC_KEY_TOKEN = 0x20,    ASM_CMPF_CULTURE     = 0x40,    ASM_CMPF_CUSTOM     = 0x80,    ASM_CMPF_ALL = ASM_CMPF_NAME | ASM_CMPF_MAJOR_VERSION | ASM_CMPF_MINOR_VERSION |            ASM_CMPF_REVISION_NUMBER | ASM_CMPF_BUILD_NUMBER |            ASM_CMPF_PUBLIC_KEY_TOKEN | ASM_CMPF_CULTURE | ASM_CMPF_CUSTOM,    // For strongly named assemblies, ASM_CMPF_DEFAULT==ASM_CMPF_ALL.    // For simply named assemblies, this is also true. However, when    // performing IAssemblyName::IsEqual, the build number/revision     // number will be removed from the comparison.    ASM_CMPF_DEFAULT = 0x100  } ASM_CMP_FLAGS;            				
คืนค่าเป็นดังนี้:

IAssemblyName::Clone Method

กระบวนการIAssemblyName::Clonemethod creates a copy of an assembly name.
  HRESULT Clone(    [out] IAssemblyName **pName);				

IAssemblyEnum Interface

กระบวนการIAssemblyEnuminterface enumerates the assemblies in the GAC.
 [    local,    object,    uuid(21b8916c-f28e-11d2-a473-00c04f8ef448),    pointer_default(unique)]interface IAssemblyEnum : IUnknown				
การขอรับอินสแตนซ์ของการCreateAssemblyEnumAPI เรียกการCreateAssemblyNameObjectAPI ดัง:
STDAPI CreateAssemblyEnum(IAssemblyEnum **pEnum, IUnknown *pUnkReserved, IAssemblyName *pName, DWORD dwFlags, LPVOID pvReserved);
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:

ASM_CACHE_FLAGS Enumeration

กระบวนการASM_CACHE_FLAGSenumeration contains the following values:IAssemblyName::GetDisplayName
typedef enum{  ASM_CACHE_ZAP      = 0x1,  ASM_CACHE_GAC      = 0x2,  ASM_CACHE_DOWNLOAD    = 0x4} ASM_CACHE_FLAGS;				

IAssemblyEnum::GetNextAssembly Method

กระบวนการIAssemblyEnum::GetNextAssemblymethod enumerates the assemblies in the GAC.
  HRESULT GetNextAssembly  (    [in]         LPVOID        pvReserved,    [out]         IAssemblyName    **ppName,    [in]         DWORD         dwFlags  );				
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:

IInstallReferenceItem Interface

กระบวนการIInstallReferenceIteminterface represents a reference that has been set on an assembly in the GAC. Instances ofIInstallReferenceIteamส่งกลับโดยIInstallReferenceEnumอินเทอร์เฟซ
[    local,    object,    uuid(582dac66-e678-449f-aba6-6faaec8a9394),    pointer_default(unique)]interface IInstallReferenceItem : IUnknown				

วิธีการ IInstallReferenceItem::GetReference

กระบวนการIInstallReferenceItem::GetReferenceส่งกลับวิธีการfusion_install_referenceโครงสร้าง
  HRESULT GetReference  (  [out] LPFUSION_INSTALL_REFERENCE *ppRefData,  [in] DWORD dwFlags,  [in] LPVOID pvReserved  );				
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:

อินเทอร์เฟซ IInstallReferenceEnum

กระบวนการIInstallReferenceEnumอินเทอร์เฟซระบุการอ้างอิงทั้งหมดที่มีการตั้งค่าบนแอสเซมบลีใน GAC

หมายเหตุ:: อ้างอิงที่อยู่ในแอสเซมบลีที่ถูกล็อกเพื่อเปลี่ยนแปลงในขณะที่การอ้างอิงเหล่านั้นจะมีการระบุ
[    local,    object,    uuid(56b1a988-7c0c-4aa2-8639-c3eb5a90226f),    pointer_default(unique)]interface IInstallReferenceEnum : IUnknown				
การขอรับอินสแตนซ์ของการCreateInstallReferenceEnumAPI เรียกการCreateInstallReferenceEnumAPI ดัง:
STDAPI CreateInstallReferenceEnum(IInstallReferenceEnum **ppRefEnum, IAssemblyName *pName, DWORD dwFlags, LPVOID pvReserved);
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:

วิธีการ IInstallReferenceEnum::GetNextInstallReferenceItem

IInstallReferenceEnum::GetNextInstallReferenceItemส่งกลับข้อมูลอ้างอิงถัดไปสำหรับแอสเซมบลี
  HRESULT GetNextInstallReferenceItem      (      [out] IInstallReferenceItem **ppRefItem,      [in] DWORD dwFlags,      [in] LPVOID pvReserved      );				
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:คืนค่าเป็นดังนี้:

GetCachePath API

กระบวนการGetCachePathAPI ส่งกลับค่าตำแหน่งที่เก็บของ GAC
STDAPI GetCachePath(ASM_CACHE_FLAGS dwCacheFlags, LPWSTR pwzCachePath, PDWORD pcchPath);
พารามิเตอร์กำหนดไว้เป็นดังนี้:
// ==++==// //  Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.// // ==--==//+---------------------------------------------------------------------------// // Microsoft Windows// File:    fusion.idl// // Contents:  Fusion Interfaces// // Classes:// // Functions:// // //----------------------------------------------------------------------------cpp_quote("//=--------------------------------------------------------------------------=")cpp_quote("// fusion.h")cpp_quote("//=--------------------------------------------------------------------------=")cpp_quote("// Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.")cpp_quote("//")cpp_quote("// THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED \"AS IS\" WITHOUT WARRANTY OF")cpp_quote("// ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO")cpp_quote("// THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A")cpp_quote("// PARTICULAR PURPOSE.")cpp_quote("//=--------------------------------------------------------------------------=")cpp_quote("")cpp_quote("#ifdef _MSC_VER")cpp_quote("#pragma comment(lib,\"uuid.lib\")")cpp_quote("#endif")cpp_quote("")cpp_quote("//---------------------------------------------------------------------------=")cpp_quote("// Fusion Interfaces.")cpp_quote("")import "objidl.idl";cpp_quote("#ifdef _MSC_VER")cpp_quote("#pragma once")cpp_quote("#endif")interface IAssemblyCache;interface IAssemblyCacheItem;interface IAssemblyName;interface IAssemblyEnum;typedef enum{  ASM_CACHE_ZAP      = 0x1,  ASM_CACHE_GAC      = 0x2,  ASM_CACHE_DOWNLOAD    = 0x4} ASM_CACHE_FLAGS;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // IAssemblyCache// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// [    local,    object,    uuid(e707dcde-d1cd-11d2-bab9-00c04f8eceae),    pointer_default(unique)]interface IAssemblyCache : IUnknown{  cpp_quote("// {8cedc215-ac4b-488b-93c0-a50a49cb2fb8}")  cpp_quote("DEFINE_GUID(FUSION_REFCOUNT_UNINSTALL_SUBKEY_GUID, 0x8cedc215, 0xac4b, 0x488b, 0x93, 0xc0, _0xa5, 0x0a, 0x49, 0xcb, 0x2f, 0xb8);")  cpp_quote("")  cpp_quote("// {b02f9d65-fb77-4f7a-afa5-b391309f11c9}")  cpp_quote("DEFINE_GUID(FUSION_REFCOUNT_FILEPATH_GUID, 0xb02f9d65, 0xfb77, 0x4f7a, 0xaf, 0xa5, 0xb3, 0x91, _0x30, 0x9f, 0x11, 0xc9);")  cpp_quote("")  cpp_quote("// {2ec93463-b0c3-45e1-8364-327e96aea856}")  cpp_quote("DEFINE_GUID(FUSION_REFCOUNT_OPAQUE_STRING_GUID, 0x2ec93463, 0xb0c3, 0x45e1, 0x83, 0x64, 0x32, _0x7e, 0x96, 0xae, 0xa8, 0x56);")  cpp_quote(" // {25df0fc1-7f97-4070-add7-4b13bbfd7cb8} // this GUID cannot be used for installing into GAC.")  cpp_quote("DEFINE_GUID(FUSION_REFCOUNT_MSI_GUID, 0x25df0fc1, 0x7f97, 0x4070, 0xad, 0xd7, 0x4b, 0x13, 0xbb, 0xfd, _0x7c, 0xb8); ")  typedef struct _FUSION_INSTALL_REFERENCE_  {    DWORD cbSize;    DWORD dwFlags;    GUID  guidScheme; // contains one of the pre-defined guids.    LPCWSTR szIdentifier; // unique identifier for app installing this assembly.    LPCWSTR szNonCannonicalData; // data is description; relevent to the guid above   } FUSION_INSTALL_REFERENCE, *LPFUSION_INSTALL_REFERENCE;  typedef const FUSION_INSTALL_REFERENCE *LPCFUSION_INSTALL_REFERENCE;  typedef struct _ASSEMBLY_INFO  {    ULONG cbAssemblyInfo; // size of this structure for future expansion    DWORD dwAssemblyFlags;    ULARGE_INTEGER uliAssemblySizeInKB;    LPWSTR pszCurrentAssemblyPathBuf;    ULONG  cchBuf; // size of path buf.  } ASSEMBLY_INFO;  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHE_INSTALL_FLAG_REFRESH    (0x00000001)")  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHE_INSTALL_FLAG_FORCE_REFRESH (0x00000002)")  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHE_UNINSTALL_DISPOSITION_UNINSTALLED (1)")  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHE_UNINSTALL_DISPOSITION_STILL_IN_USE (2)")  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHE_UNINSTALL_DISPOSITION_ALREADY_UNINSTALLED (3)")  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHE_UNINSTALL_DISPOSITION_DELETE_PENDING (4)")  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHE_UNINSTALL_DISPOSITION_HAS_INSTALL_REFERENCES (5)")  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHE_UNINSTALL_DISPOSITION_REFERENCE_NOT_FOUND (6)")  cpp_quote("#define QUERYASMINFO_FLAG_VALIDATE    (0x00000001)")  cpp_quote("#define QUERYASMINFO_FLAG_GETSIZE     (0x00000002)")  // these flags are for dwAssemblyFlags field in struct _ASSEMBLY_INFO   cpp_quote("#define ASSEMBLYINFO_FLAG_INSTALLED    (0x00000001)")  cpp_quote("#define ASSEMBLYINFO_FLAG_PAYLOADRESIDENT (0x00000002)")  HRESULT UninstallAssembly(    [in] DWORD dwFlags,    [in] LPCWSTR pszAssemblyName,     [in] LPCFUSION_INSTALL_REFERENCE pRefData,     [out, optional] ULONG *pulDisposition    );   HRESULT QueryAssemblyInfo(    [in] DWORD dwFlags,    [in] LPCWSTR pszAssemblyName,    [in, out] ASSEMBLY_INFO *pAsmInfo    );   HRESULT CreateAssemblyCacheItem(     [in] DWORD dwFlags,    [in] PVOID pvReserved,    [out] IAssemblyCacheItem **ppAsmItem,    [in, optional] LPCWSTR pszAssemblyName // uncanonicalized, comma separated name=value pairs.    );      HRESULT CreateAssemblyScavenger  (    [out]  IUnknown **ppUnkReserved  );  HRESULT InstallAssembly( // if you use this, fusion will do the streaming & commit.    [in] DWORD dwFlags,    [in] LPCWSTR pszManifestFilePath,     [in] LPCFUSION_INSTALL_REFERENCE pRefData    );}/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // IAssemblyCacheItem// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// [    local,    object,    uuid(9e3aaeb4-d1cd-11d2-bab9-00c04f8eceae),    pointer_default(unique)]interface IAssemblyCacheItem : IUnknown{  cpp_quote("#define STREAM_FORMAT_COMPLIB_MODULE  0")  cpp_quote("#define STREAM_FORMAT_COMPLIB_MANIFEST 1")  cpp_quote("#define STREAM_FORMAT_WIN32_MODULE   2")  cpp_quote("#define STREAM_FORMAT_WIN32_MANIFEST  4")    cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHEITEM_COMMIT_FLAG_REFRESH    (0x00000001)")  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHEITEM_COMMIT_FLAG_FORCE_REFRESH (0x00000002)")    cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHEITEM_COMMIT_DISPOSITION_INSTALLED (1)") // first time install  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHEITEM_COMMIT_DISPOSITION_REFRESHED (2)") // overwrite, if existing  cpp_quote("#define IASSEMBLYCACHEITEM_COMMIT_DISPOSITION_ALREADY_INSTALLED (3)") // existing,     HRESULT CreateStream(    [in] DWORD dwFlags,             // For general API flags    [in] LPCWSTR pszStreamName,         // Name of the stream to be passed in    [in] DWORD dwFormat,            // format of the file to be streamed in.    [in] DWORD dwFormatFlags,          // format-specific flags    [out] IStream **ppIStream,    [in, optional] ULARGE_INTEGER *puliMaxSize // Max size of the Stream.    );   HRESULT Commit  (    [in] DWORD dwFlags, // For general API flags like IASSEMBLYCACHEITEM _COMMIT_FLAG_REFRESH     [out, optional] ULONG *pulDisposition  );   HRESULT AbortItem(); // If you have created IAssemblyCacheItem and don't plan to use it, its good idea to call   AbortItem before releasing it.}/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // IAssemblyName// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// [    local,    object,    uuid(CD193BC0-B4BC-11d2-9833-00C04FC31D2E),    pointer_default(unique)]interface IAssemblyName: IUnknown{  typedef [unique] IAssemblyName *LPASSEMBLYNAME;    typedef enum {     CANOF_PARSE_DISPLAY_NAME = 0x1,     CANOF_SET_DEFAULT_VALUES = 0x2  } CREATE_ASM_NAME_OBJ_FLAGS;    typedef enum  {    ASM_NAME_PUBLIC_KEY = 0,    ASM_NAME_PUBLIC_KEY_TOKEN,    ASM_NAME_HASH_VALUE,    ASM_NAME_NAME,    ASM_NAME_MAJOR_VERSION,    ASM_NAME_MINOR_VERSION,    ASM_NAME_BUILD_NUMBER,    ASM_NAME_REVISION_NUMBER,    ASM_NAME_CULTURE,    ASM_NAME_PROCESSOR_ID_ARRAY,    ASM_NAME_OSINFO_ARRAY,    ASM_NAME_HASH_ALGID,    ASM_NAME_ALIAS,    ASM_NAME_CODEBASE_URL,    ASM_NAME_CODEBASE_LASTMOD,    ASM_NAME_NULL_PUBLIC_KEY,    ASM_NAME_NULL_PUBLIC_KEY_TOKEN,    ASM_NAME_CUSTOM,    ASM_NAME_NULL_CUSTOM,            ASM_NAME_MVID,    ASM_NAME_MAX_PARAMS  } ASM_NAME;    typedef enum  {    ASM_DISPLAYF_VERSION  = 0x1,    ASM_DISPLAYF_CULTURE  = 0x2,    ASM_DISPLAYF_PUBLIC_KEY_TOKEN = 0x4,    ASM_DISPLAYF_PUBLIC_KEY = 0x8,    ASM_DISPLAYF_CUSTOM   = 0x10,    ASM_DISPLAYF_PROCESSORARCHITECTURE = 0x20,    ASM_DISPLAYF_LANGUAGEID   = 0x40  } ASM_DISPLAY_FLAGS;    typedef enum  {    ASM_CMPF_NAME      = 0x1,    ASM_CMPF_MAJOR_VERSION  = 0x2,    ASM_CMPF_MINOR_VERSION  = 0x4,    ASM_CMPF_BUILD_NUMBER  = 0x8,    ASM_CMPF_REVISION_NUMBER = 0x10,    ASM_CMPF_PUBLIC_KEY_TOKEN = 0x20,    ASM_CMPF_CULTURE     = 0x40,    ASM_CMPF_CUSTOM     = 0x80,    ASM_CMPF_ALL = ASM_CMPF_NAME | ASM_CMPF_MAJOR_VERSION | ASM_CMPF_MINOR_VERSION |            ASM_CMPF_REVISION_NUMBER | ASM_CMPF_BUILD_NUMBER |            ASM_CMPF_PUBLIC_KEY_TOKEN | ASM_CMPF_CULTURE | ASM_CMPF_CUSTOM,    // For strongly named assemblies, ASM_CMPF_DEFAULT==ASM_CMPF_ALL.    // For simply named assemblies, this is also true, however, when    // performing IAssemblyName::IsEqual, the build number/revision     // number will be removed from the comparision.    ASM_CMPF_DEFAULT = 0x100  } ASM_CMP_FLAGS;              HRESULT SetProperty(    [in]  DWORD PropertyId,     [in]  LPVOID pvProperty,    [in]  DWORD cbProperty);  HRESULT GetProperty(    [in]     DWORD  PropertyId,     [out]    LPVOID  pvProperty,    [in, out]  LPDWORD pcbProperty);  HRESULT Finalize();  HRESULT GetDisplayName(    [out]    LPOLESTR szDisplayName,    [in, out]  LPDWORD  pccDisplayName,    [in]    DWORD   dwDisplayFlags);  HRESULT BindToObject(    [in]   REFIID        refIID,    [in]   IUnknown      *pUnkSink,     [in]   IUnknown      *pUnkContext,    [in]   LPCOLESTR      szCodeBase,    [in]   LONGLONG       llFlags,    [in]   LPVOID        pvReserved,    [in]   DWORD        cbReserved,    [out]   LPVOID        *ppv);  HRESULT GetName(    [in, out] LPDWORD lpcwBuffer,    [out] WCHAR *pwzName);      HRESULT GetVersion(    [out] LPDWORD pdwVersionHi,    [out] LPDWORD pdwVersionLow);  HRESULT IsEqual(    [in] IAssemblyName *pName,    [in] DWORD dwCmpFlags);      HRESULT Clone(    [out] IAssemblyName **pName);    }/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // IAssemblyEnum// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// [    local,    object,    uuid(21b8916c-f28e-11d2-a473-00c04f8ef448),    pointer_default(unique)]interface IAssemblyEnum : IUnknown{  HRESULT GetNextAssembly  (    [in]         LPVOID        pvReserved,    [out]         IAssemblyName    **ppName,    [in]         DWORD         dwFlags  );  HRESULT Reset(void);  HRESULT Clone   (    [out] IAssemblyEnum **ppEnum  );  }/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // IInstallReferenceItem// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// [    local,    object,    uuid(582dac66-e678-449f-aba6-6faaec8a9394),    pointer_default(unique)]interface IInstallReferenceItem : IUnknown{  HRESULT GetReference  (  [out] LPFUSION_INSTALL_REFERENCE *ppRefData,  [in] DWORD dwFlags,  [in] LPVOID pvReserved  );}/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // IInstallReferenceEnum// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// [    local,    object,    uuid(56b1a988-7c0c-4aa2-8639-c3eb5a90226f),    pointer_default(unique)]interface IInstallReferenceEnum : IUnknown{  HRESULT GetNextInstallReferenceItem      (      [out] IInstallReferenceItem **ppRefItem,      [in] DWORD dwFlags,      [in] LPVOID pvReserved      );}#pragma midl_echo("STDAPI CreateInstallReferenceEnum(IInstallReferenceEnum **ppRefEnum, IAssemblyName *pName, DWORD dwFlags, _LPVOID pvReserved);   ")#pragma midl_echo("STDAPI CreateAssemblyEnum(IAssemblyEnum **pEnum, IUnknown *pUnkReserved, IAssemblyName *pName, DWORD dwFlags, _LPVOID pvReserved);   ") #pragma midl_echo("STDAPI CreateAssemblyNameObject(LPASSEMBLYNAME *ppAssemblyNameObj, LPCWSTR szAssemblyName, DWORD dwFlags, _LPVOID pvReserved);       ")#pragma midl_echo("STDAPI CreateAssemblyCache(IAssemblyCache **ppAsmCache, DWORD dwReserved); ")#pragma midl_echo("STDAPI GetCachePath(ASM_CACHE_FLAGS dwCacheFlags, LPWSTR pwzCachePath, PDWORD pcchPath); ")				

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 317540 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/13/2011 10:11:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • kbbug kbdocerr kbpending kbmt KB317540 KbMtth
คำติชม