ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

button1.Text = "Populate the TreeView with XML"; button1.SetBounds(8, 40, 200, 20); this.Text = "TreeView control from XML"; this.Width = 336; this.Height = 368; treeView1.SetBounds(8, 72, 312, 264);
 • วางรหัสต่อไปนี้ลงในButton1_Clickเหตุการณ์:
       try     {      // SECTION 1. Create a DOM Document and load the XML data into it.      XmlDocument dom = new XmlDocument();      dom.Load(textBox1.Text);      // SECTION 2. Initialize the TreeView control.      treeView1.Nodes.Clear();      treeView1.Nodes.Add(new TreeNode(dom.DocumentElement.Name));      TreeNode tNode = new TreeNode();      tNode = treeView1.Nodes[0];      // SECTION 3. Populate the TreeView with the DOM nodes.      AddNode(dom.DocumentElement, tNode);      treeView1.ExpandAll();     }     catch(XmlException xmlEx)     {      MessageBox.Show(xmlEx.Message);     }     catch(Exception ex)     {      MessageBox.Show(ex.Message);     }					
 • วางตัวอย่างรหัสต่อไปนี้หลังจากButton1_Clickเหตุการณ์:
     private void AddNode(XmlNode inXmlNode, TreeNode inTreeNode)   {     XmlNode xNode;     TreeNode tNode;     XmlNodeList nodeList;     int i;     // Loop through the XML nodes until the leaf is reached.     // Add the nodes to the TreeView during the looping process.     if (inXmlNode.HasChildNodes)     {      nodeList = inXmlNode.ChildNodes;      for(i = 0; i<=nodeList.Count - 1; i++)      {        xNode = inXmlNode.ChildNodes[i];        inTreeNode.Nodes.Add(new TreeNode(xNode.Name));        tNode = inTreeNode.Nodes[i];        AddNode(xNode, tNode);      }     }     else     {      // Here you need to pull the data from the XmlNode based on the      // type of node, whether attribute values are required, and so forth.      inTreeNode.Text = (inXmlNode.OuterXml).Trim();     }   }           }}					
 • กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เส้นทางของแฟ้ม XML ไม่ถูกต้อง และจากนั้น คลิกการปุ่ม. ข้อมูล XML ควรปรากฏขึ้นในการTreeViewตัวควบคุม
 • หมายเหตุ:ทรัพยากรอาจเป็นแฟ้ม URL หรือเป็นกระแสข้อมูล XML ดู "อ้างอิง:"ส่วนสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คลา XmlDocument โหลดข้อมูล XML จากทรัพยากรที่แตกต่างกัน

  ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเติมข้อมูลตัวควบคุม TreeView กับข้อมูลที่จำเป็น

  ตัวอย่างรหัสก่อนหน้าแมปข้อมูลแผนภูมิ XML โดยตรงไปTreeViewและแสดงข้อมูลทั้งหมด อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในการแสดงผล หรือข้ามข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์

  ในหลายกรณี คุณอาจต้องการที่แสดงเฉพาะบางส่วนของข้อมูล XML ส่วนของข้อมูลที่คุณต้องการแสดงผลอาจเป็นแบบไดนามิกสร้าง ผลลัพธ์ของการแปลงภาษาสไตล์ชี Extensible (XSL) หรือผลลัพธ์ของการสอบถาม XPath ได้ ส่วนนี้อธิบายวิธี การสร้างเอกสาร XML ใหม่กับโหนที่จำเป็นเท่านั้นแล้ว เพิ่มเอกสารใหม่ไปยังTreeViewตัวควบคุม

  ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนต่อไปนี้เรียกองค์ประกอบเฉพาะลูกต่าง ๆ ของข้อมูล XML originial โดยใช้แบบสอบถาม XPath แล้ว เพิ่มรายการนี้เป็นโหนดใหม่ไปยังTreeView.
  1. วางต่อรหัสอยู่ก่อนTreeView1.ExpandAllบรรทัดในตัวอย่างก่อนหน้านี้:
         // SECTION 4. Create a new TreeView Node with only the child nodes.      XmlNodeList nodelist = dom.SelectNodes("//child");      XmlDocument cDom = new XmlDocument();      cDom.LoadXml("<children></children>");      foreach(XmlNode node in nodelist)      {        XmlNode newElem = cDom.CreateNode(XmlNodeType.Element, node.Name, node.LocalName);        newElem.InnerText = node.InnerText;        cDom.DocumentElement.AppendChild(newElem);      }           treeView1.Nodes.Add(new TreeNode(cDom.DocumentElement.Name));      tNode = treeView1.Nodes[1];      AddNode(cDom.DocumentElement, tNode);					
  2. สร้าง และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมประยุกต์นี้ควรแสดงโหนดราก "เด็ก" ที่ใหม่ในการTreeViewนอกเหนือจากการข้อมูลต้นฉบับ

  อ้างอิง:

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  313651ผังสำหรับ XML ใน.NET Framework
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
  .aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.xml (vs.71)

  http://msdn2.microsoft.com/en-us/xml/default.aspx

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 317597 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/13/2011 08:44:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

  • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
  • Microsoft .NET Framework 1.1
  • Microsoft .NET Framework 1.0
  • kbbcl kbctrl kbhowtomaster kbwindowsforms kbmt KB317597 KbMtth
  คำติชม