เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

arClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ext = "Table Type" .Width = 75 End With gs.GridColumnStyles.Add(cs) Dim cm As CurrencyManager = CType(Me.BindingContext(dt2format), CurrencyManager) Dim pd As PropertyDescriptor = cm.GetItemProperties()("DATE_CREATED") cs = New DataGridTextBoxColumn(pd, "d") With cs .MappingName = "DATE_CREATED" .HeaderText = "Date Created" .Width = 75 End With gs.GridColumnStyles.Add(cs) cm = CType(Me.BindingContext(dt2format), CurrencyManager) pd = cm.GetItemProperties()("DATE_MODIFIED") cs = New DataGridTextBoxColumn(pd, "d") With cs .MappingName = "DATE_MODIFIED" .HeaderText = "Date Modified" .Width = 75 End With gs.GridColumnStyles.Add(cs) DataGrid1.TableStyles.Add(gs) Me.Button2.Enabled = False End Sub
 • แทรกรหัสต่อไปนี้เพื่อจัดเค้าโครง และการจัดรูปแบบคอลัมน์การDataGridโดยการใช้TableStyle:
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, _      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click    Call FormatColumnsGrid(dtColumns)  End Sub  Private Sub FormatColumnsGrid(ByVal dt2format As DataTable)    Dim gs As DataGridTableStyle = New DataGridTableStyle()    gs.MappingName = dtColumns.TableName    Dim cs As DataGridColumnStyle = New DataGridTextBoxColumn()    With cs      .MappingName = "COLUMN_NAME"      .HeaderText = "Column Name"      .Width = 100    End With    gs.GridColumnStyles.Add(cs)    cs = New DataGridTextBoxColumn()    With cs      .MappingName = "ORDINAL_POSITION"      .HeaderText = "Ordinal Position"      .Width = 100    End With    gs.GridColumnStyles.Add(cs)    cs = New DataGridTextBoxColumn()    With cs      .MappingName = "DATA_TYPE"      .HeaderText = "Data Type"      .Width = 75    End With    gs.GridColumnStyles.Add(cs)    cs = New DataGridTextBoxColumn()    With cs      .MappingName = "CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH"      .HeaderText = "Text Length"      .Width = 75    End With    gs.GridColumnStyles.Add(cs)    cs = New DataGridTextBoxColumn()    With cs      .MappingName = "NUMERIC_PRECISION"      .HeaderText = "Numeric Precision"      .Width = 75    End With    gs.GridColumnStyles.Add(cs)    DataGrid2.TableStyles.Add(gs)    Me.Button3.Enabled = False  End Sub
 • เรียกใช้โครงการ
 • คลิกดึงข้อมูลเมตาเมื่อต้องการกรอกข้อมูลตารางรายการ (DataGrid1) กับคอลัมน์ของข้อมูลที่ส่งคืนสำหรับแต่ละตารางในสมุดงาน Excel โดย ทั้งหมดGetOleDbSchemaTable. กระบวนการคอลัมน์กรอกข้อมูลในเวลาเดียวกับคอลัมน์ของข้อมูลที่จะส่งกลับทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ในตารางแรกในรายการ (DataGrid2)ตารางรายการ
 • เลือกตารางอื่นในการตารางรายการ กระบวนการคอลัมน์การเปลี่ยนแปลงการแสดงคอลัมน์จากตารางที่เลือกได้เนื่องจากการแสดงรายการนี้cm_PositionChangedตัวจัดการเหตุการณ์ที่คุณมีการใช้งาน
 • คลิกรายการตารางรูปแบบเมื่อต้องการกำหนดค่า และใช้แบบ TableMappingStyle DataGrid1 ซึ่งทำให้เป็นมาก "มิตร" ส่วนหัวของคอลัมน์ และแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่สี่ของข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคอลัมน์ nine ที่ส่งกลับโดยGetOleDbSchemaTable. แสดงคอลัมน์เหล่านี้:
  table_name
  table_type
  date_created
  date_modified
  คอลัมน์ช่องว่างเหล่านี้ไม่ได้แสดง:
  table_catalog
  table_schema
  table_guid
  คำอธิบาย:
  table_propid
 • คลิกรูปแบบคอลัมน์รายการเมื่อต้อง การกำหนด และ การใช้เป็น TableMappingStyle DataGrid2 ซึ่งทำให้เป็นมาก "มิตร" ส่วนหัวของคอลัมน์ และแสดงเฉพาะ 5 ประโยชน์คอลัมน์ของข้อมูลจากคอลัมน์ที่ 28 ที่ส่งคืนโดยGetOleDbSchemaTable.
  column_name
  ordinal_position
  data_type
  maximum_character_length
  numeric_precision
  คอลัมน์ที่ว่างเปล่า mostly เหล่านี้ไม่ได้แสดง:
  table_catalog
  table_schema
  TABLE_NAME (ทราบอยู่แล้ว)
  column_guid
  column_propid
  COLUMN_HASDEFAULT (เท็จเสมอ)
  column_default
  column_flags
  IS_NULLABLE (จริงเสมอ)
  type_guid
  character_octet_length
  numeric_scale
  datetime_precision
  character_set_catalog
  character_set_schema
  character_set_name
  collation_catalog
  collation_schema
  collation_name
  domain_catalog
  domain_schema
  ชื่อโดเมน
  คำอธิบาย:
 • คลิกแถวที่แตกต่างกันใน DataGrid1 เพื่อเลือกตารางอื่น กระบวนการคอลัมน์รายการถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติ TableStyles ที่คุณประยุกต์ใช้กับแต่ละก่อนหน้านี้DataGridยังคงมีผล
 • back to the top

  การแก้ไขปัญหา

  back to the top
  ข้อมูลอ้างอิง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  257819HOWTO: ใช้ ADO กับข้อมูล Excel จาก Visual Basic หรือ VBA
  back to the top

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 318373 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/13/2011 08:18:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

  • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
  • Microsoft ADO.NET 1.1
  • kbhowtomaster kbprovider kbmt KB318373 KbMtth
  คำติชม