"NTLDR is missing or corrupt" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดระหว่างปรับรุ่น Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318948
อาการ
เมื่อคุณอัพเกรดจาก Microsoft Windows 95 หรือ Microsoft Windows 98 อย่างใดอย่างหนึ่งของระบบปฏิบัติการแสดงไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบทความนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับต่อไปนี้ในระหว่างการรีสตาร์ทครั้งแรก:
ntldr หายไป หรือเสียหาย
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากมีการติดตั้ง EZ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

EZ BIOS คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่อนุญาตให้คุณสร้างพาร์ติชันที่มีขนาดใหญ่กว่า Windows 95 หรือ Windows 98 ที่สนับสนุน โดยการเขียนใหม่ตารางพาร์ติชัน ใช่ของระบบปฏิบัติการแสดงไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบทความนี้ต้องการให้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ และโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้อาจป้องกันคุณจากการปรับรุ่นระบบปฏิบัติการเหล่านี้
การแก้ไข
เมื่อต้องการลบปัญหานี้ในการแก้ไข (ถอนการติดตั้ง) EZ BIOS ติดต่อแบบตะวันตกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อแบบตะวันตก แบบสอบถามในฐานความรู้สำหรับบทความต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
60782รายการข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก Q-Z
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
255220"NTLDR Is Missing" Error Message When You Upgrade or Install Windows 2000 Over Windows 95, Windows 98 or Windows Millennium Edition
ez bios w2k startup

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ