วิธีการล้างแคชเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณเป็นโฮสต์ให้ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ใน Visual .NET c#

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326201
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic .NET ของบทความนี้ ดู311289.

บทความนี้อ้างถึง namespace ไลบรารีคลาสของ Microsoft .NET Framework ต่อไปนี้:
 • System.Runtime.InteropServices

ในกรณีนี้

สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ WinInet โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมอินเทอร์เฟซ (API) ฟังก์ชันการล้างแคชโดยตรง

คุณอาจต้องล้างแคชโดยทางโปรแกรมเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณเป็นโฮสต์การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานนี้ไม่พร้อมใช้งานผ่านทางอินเทอร์เฟซของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

back to the top

ฟังก์ชัน wininet

เมื่อต้องการล้างแคช โดยตรง คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน WinInet ต่อไปนี้:
 • ใช้แบบFindFirstURLCacheEntryฟังก์ชันการค้นหารายการแรกของแคช
 • ใช้แบบFindNextUrlCacheEntryฟังก์ชันการระบุถึงแคช
 • ใช้แบบDeleteUrlCacheEntryฟังก์ชันการลบรายการแต่ละรายการ
ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมด

หมายเหตุ:: ฟังก์ชันเหล่านี้จะพร้อมใช้งานกับ 5 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Microsoft เท่านั้น ดังนั้น คุณต้องรวมเช็คที่เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงตัวอย่างรหัสในบทความนี้) เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาด

back to the top

ขั้นตอนการล้างแคชใน Visual .NET c#

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน WinInet Visual .NET c# เพื่อยกเลิกเลือกทั้งหมดของแฟ้มในแคช ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ในการโครงการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกแสดงโครงการ c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชันของคอนโซลภายใต้แม่แบบ.
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เป็นคลาส Class1.cs:
  using System;using System.Runtime.InteropServices;// Visual C# version of Q326201namespace Q326201CS{  // Class for deleting the cache.  class DeleteCache  {    // For PInvoke: Contains information about an entry in the Internet cache    [StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size=80)]    public struct INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA    {      [FieldOffset(0)] public uint dwStructSize;      [FieldOffset(4)] public IntPtr lpszSourceUrlName;      [FieldOffset(8)] public IntPtr lpszLocalFileName;      [FieldOffset(12)] public uint CacheEntryType;      [FieldOffset(16)] public uint dwUseCount;      [FieldOffset(20)] public uint dwHitRate;      [FieldOffset(24)] public uint dwSizeLow;      [FieldOffset(28)] public uint dwSizeHigh;      [FieldOffset(32)] public FILETIME LastModifiedTime;      [FieldOffset(40)] public FILETIME ExpireTime;      [FieldOffset(48)] public FILETIME LastAccessTime;      [FieldOffset(56)] public FILETIME LastSyncTime;      [FieldOffset(64)] public IntPtr lpHeaderInfo;      [FieldOffset(68)] public uint dwHeaderInfoSize;      [FieldOffset(72)] public IntPtr lpszFileExtension;      [FieldOffset(76)] public uint dwReserved;      [FieldOffset(76)] public uint dwExemptDelta;    }    // For PInvoke: Initiates the enumeration of the cache groups in the Internet cache    [DllImport(@"wininet",      SetLastError=true,      CharSet=CharSet.Auto,      EntryPoint="FindFirstUrlCacheGroup",      CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern IntPtr FindFirstUrlCacheGroup(      int dwFlags,      int dwFilter,      IntPtr lpSearchCondition,      int dwSearchCondition,      ref long lpGroupId,      IntPtr lpReserved);    // For PInvoke: Retrieves the next cache group in a cache group enumeration    [DllImport(@"wininet",      SetLastError=true,      CharSet=CharSet.Auto,      EntryPoint="FindNextUrlCacheGroup",      CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern bool FindNextUrlCacheGroup(      IntPtr hFind,      ref long lpGroupId,      IntPtr lpReserved);    // For PInvoke: Releases the specified GROUPID and any associated state in the cache index file    [DllImport(@"wininet",       SetLastError=true,       CharSet=CharSet.Auto,       EntryPoint="DeleteUrlCacheGroup",       CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern bool DeleteUrlCacheGroup(      long GroupId,      int dwFlags,      IntPtr lpReserved);    // For PInvoke: Begins the enumeration of the Internet cache    [DllImport(@"wininet",      SetLastError=true,      CharSet=CharSet.Auto,      EntryPoint="FindFirstUrlCacheEntryA",      CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern IntPtr FindFirstUrlCacheEntry(      [MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] string lpszUrlSearchPattern,      IntPtr lpFirstCacheEntryInfo,      ref int lpdwFirstCacheEntryInfoBufferSize);    // For PInvoke: Retrieves the next entry in the Internet cache    [DllImport(@"wininet",      SetLastError=true,      CharSet=CharSet.Auto,      EntryPoint="FindNextUrlCacheEntryA",      CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern bool FindNextUrlCacheEntry(      IntPtr hFind,      IntPtr lpNextCacheEntryInfo,      ref int lpdwNextCacheEntryInfoBufferSize);    // For PInvoke: Removes the file that is associated with the source name from the cache, if the file exists    [DllImport(@"wininet",      SetLastError=true,      CharSet=CharSet.Auto,      EntryPoint="DeleteUrlCacheEntryA",      CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern bool DeleteUrlCacheEntry(      IntPtr lpszUrlName);    [STAThread]    static void Main(string[] args)    {      // Indicates that all of the cache groups in the user's system should be enumerated      const int CACHEGROUP_SEARCH_ALL = 0x0;      // Indicates that all the cache entries that are associated with the cache group      // should be deleted, unless the entry belongs to another cache group.      const int CACHEGROUP_FLAG_FLUSHURL_ONDELETE = 0x2;      // File not found.      const int ERROR_FILE_NOT_FOUND = 0x2;      // No more items have been found.      const int ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259;      // Pointer to a GROUPID variable      long groupId = 0;      // Local variables      int cacheEntryInfoBufferSizeInitial = 0;      int cacheEntryInfoBufferSize = 0;      IntPtr cacheEntryInfoBuffer = IntPtr.Zero;      INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA internetCacheEntry;      IntPtr enumHandle = IntPtr.Zero;      bool returnValue = false;      // Delete the groups first.      // Groups may not always exist on the system.      // For more information, visit the following Microsoft Web site:      // http://msdn.microsoft.com/library/?url=/workshop/networking/wininet/overview/cache.asp			      // By default, a URL does not belong to any group. Therefore, that cache may become      // empty even when the CacheGroup APIs are not used because the existing URL does not belong to any group.			      enumHandle = FindFirstUrlCacheGroup(0, CACHEGROUP_SEARCH_ALL, IntPtr.Zero, 0, ref groupId, IntPtr.Zero);      // If there are no items in the Cache, you are finished.      if (enumHandle != IntPtr.Zero && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())        return;      // Loop through Cache Group, and then delete entries.      while(true)      {        // Delete a particular Cache Group.        returnValue = DeleteUrlCacheGroup(groupId, CACHEGROUP_FLAG_FLUSHURL_ONDELETE, IntPtr.Zero);        if (!returnValue && ERROR_FILE_NOT_FOUND == Marshal.GetLastWin32Error())        {	          returnValue = FindNextUrlCacheGroup(enumHandle, ref groupId, IntPtr.Zero);        }        if (!returnValue && (ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error() || ERROR_FILE_NOT_FOUND == Marshal.GetLastWin32Error()))          break;      }      // Start to delete URLs that do not belong to any group.      enumHandle = FindFirstUrlCacheEntry(null, IntPtr.Zero, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);      if (enumHandle == IntPtr.Zero && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())        return;      cacheEntryInfoBufferSize = cacheEntryInfoBufferSizeInitial;      cacheEntryInfoBuffer = Marshal.AllocHGlobal(cacheEntryInfoBufferSize);      enumHandle = FindFirstUrlCacheEntry(null, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);      while(true)      {        internetCacheEntry = (INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA)Marshal.PtrToStructure(cacheEntryInfoBuffer, typeof(INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA));		        cacheEntryInfoBufferSizeInitial = cacheEntryInfoBufferSize;        returnValue = DeleteUrlCacheEntry(internetCacheEntry.lpszSourceUrlName);				        if (!returnValue)        {	          returnValue = FindNextUrlCacheEntry(enumHandle, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);        }        if (!returnValue && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())        {          break;        }			        if (!returnValue && cacheEntryInfoBufferSizeInitial > cacheEntryInfoBufferSize)        {          cacheEntryInfoBufferSize = cacheEntryInfoBufferSizeInitial;          cacheEntryInfoBuffer = Marshal.ReAllocHGlobal(cacheEntryInfoBuffer, (IntPtr) cacheEntryInfoBufferSize);          returnValue = FindNextUrlCacheEntry(enumHandle, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);					        }      }      Marshal.FreeHGlobal(cacheEntryInfoBuffer);		    }  }}					
 5. การคอมไพล์ และเรียกใช้โครงการ
 6. เพื่อยืนยันว่า มีการลบแฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตในแคชของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Microsoft Internet Explorer:
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
  2. ในการแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวบนพื้นที่นั้นทั่วไปแท็บ คลิกการตั้งค่า.
  3. คลิกดูแฟ้ม. ขอให้สังเกตว่า แฟ้มที่อยู่ในแคช Internet Explorer ทั้งหมดได้ถูกลบ
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้นั้นinteropnamespace ที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานจริง Visual Studio .NET สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN)::
interoperating ด้วยรหัสที่ไม่มีการจัดการ
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/sd10k43k (vs.71)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา Microsoft .NET ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ศูนย์นักพัฒนากรอบการทำงานของ.NET
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ของฟังก์ชัน WinInet การแคช ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
262110วิธีการล้างแคชเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณเป็นโฮสต์การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 326201 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 11:48:39 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbcaching kbcominterop kbhowto kbhowtomaster kbwebbrowser kbwininet kbmt KB326201 KbMtth
คำติชม