ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

�บทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Office 2003 ร่วมกับ Office รุ่นก่อน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828956 การใช้ Microsoft Office รุ่นต่างๆ ร่วมกับ Office 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
OFF11 OFF2003 MOM OSB OFF2007