คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องและป้ายผนึก misleading เมื่อคุณใช้การวิเคราะห์ ToolPak t-ทดสอบใน Excel

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829252
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงการวิเคราะห์ ToolPak t-ทดสอบที่มีชื่อตัวรายจัดเป็นคู่สองอย่างสำหรับเครื่องมือหมายความว่า เครื่องมือนี้ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง สำหรับ Microsoft Office Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้ให้ผลลัพธ์ flawed เมื่อมีข้อมูลที่ขาดหายไป นอกจากนี้ ว่าไม่มีข้อมูลที่ขาดหายไป หรือไม่มีป้ายชื่อ misleading ในผลลัพธ์ของเครื่องมือ

2004 Excel ของ Microsoft สำหรับรายละเอียดของ Macintosh

ฟังก์ชันทางสถิติใน Excel 2004 สำหรับ Mac ถูกปรับปรุง โดยใช้ algorithms เดียวกันที่ใช้ในการปรับปรุงฟังก์ชันทางสถิติ ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ข้อมูลในบทความนี้อธิบายถึงวิธีการทำงานของฟังก์ชันหรือวิธีถูกปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่ายังใช้กับ Excel 2004 สำหรับ Mac.
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยทั่วไป คุณใช้การรายจัดเป็นคู่ตัวอย่างสอง t-ทดสอบ (บางครั้งที่ชื่อว่าคู่ที่ตรง t-ทดสอบ) เมื่อคุณมีก่อน และ หลังการประเมินใน experiments เดียวกันสำหรับ treatment แบบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจวัดน้ำหนักของชื่อเรื่องก่อน และ หลังการวางแผน diet 30 วัน

โดยทั่วไป คุณรับกที่ของข้อมูลบนใด ๆ เรื่อง whose ก่อนประเมิน หรือหลัง จากที่ประเมินขาดหายไป ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในเรื่องการทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น useless แต่ เครื่องมือวิเคราะห์ ToolPak นี้ปฏิบัติแตกต่างจากการฝึกการทั่วไป แรก เครื่องมือวิเคราะห์ ToolPak นี้นับจำนวนของเรื่องด้วยก่อนการประเมินและหมายเลขของชื่อเรื่องมีหลังจากการประเมิน ถ้าผลรวมเหล่านี้จะแตกต่างกัน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และเครื่องมือวิเคราะห์ ToolPak นี้ไม่ได้ดำเนินต่อ Therefore, for example, if there are 49 subjects who all have both Before and After measurements and a fiftieth subject who has only a Before measurement, the Analysis ToolPak tool does not do the analysis.

If the number of subjects that are missing Before data equals the number of subjects that are missing After data and this number is positive, the tool performs an inappropriate analysis. For example, assume that there are 50 subjects. Subject A is missing a Before measurement, and Subject B is missing an After measurement, and the other 48 subjects have no missing data. The tool counts 49 Before measurements and 49 After measurements; the tool acts as if there were 49 subjects with no missing data. This violates your intent of eliminating any subject who is missing a Before value or an After value. The number of subjects in this example should be 48, not 49. Therefore, the tool uses an incorrect number of degrees of freedom. Additionally, because the tool discards neither Subject A's After measurement nor Subject B's Before measurement, these two measurements are included in calculations of sample means that are used in the t-statistic. Therefore, these calculated sample means are inappropriate.

In summary, it is inappropriate to use the tool when there is missing data, because the tool either will not compute or it will compute with inappropriate formulas. The latter case occurs when the number of subjects with missing Before data equals the number of subjects with missing After data.

The example in the "Example of usage" section of this article illustrates these problems and also points out confusing labels in the tool's output. The "Workaround" section of this article suggests a workaround in a case where you cannot verify the absence of missing data before you use the tool.

ตัวอย่างของการใช้งาน

To illustrate the problem of missing data, create a blank Excel worksheet, and then copy the following table. Select cell A1 in your blank Excel worksheet, and then paste the entries so that the table fills cells A1:I52 in your worksheet.
Experiment 1Experiment 2Experiment 3Experiment 3 modified to remove
ก่อนหลังจากก่อนหลังจากก่อนหลังจากsubjects with missing data
200170200170200170200170
190180190180190180190180
180175180175180175180175
170175170175170175170175
160165160165160165160165
150140150140150140150140
140130140130130130125
130125130125130125120125
120125120125120125110100
110100110100110100
100100100100
Behavior of 2-tailed t-test
=TTEST(A3:A13, B3:B13,2,1)=TTEST(C3:C13, D3:D13, 2, 1)=TTEST(E3:E13, F3:F13, 2, 1)
=TTEST(C3:C12, D3:D12, 2, 1)=TTEST(G3:G11, H3:H11, 2, 1)
ATP Tool for Experiment 1:
t-Test: Paired Two Sample for Means
Variable 1Variable 2
Mean150144.090909090909
Variance1100914.090909090909
Observations1111
Pearson correlation0.952384533866487
Hypothesized mean difference0
df10
t Stat1.92092590483801
P(T<=t)></=t)>0.0418403929085198
t Critical one-tail1.81246110219722
P(T<=t)></=t)>0.0836807858170396
t Critical two-tail2.22813884242587
ATP Tool for Experiment 2:
Will not compute because of unequal numbers of datapoints
ATP Tool for Experiment 3:
t-Test: Paired Two Sample for Means
Variable 1Variable 2
Mean151148.5
Variance1210778.055555555556
Observations1010
Pearson correlation0.936537537274845
Hypothesized mean difference0
df9
t Stat0.141327169509421
P(T<=t)></=t)>0.445362157564494
t Critical one-tail1.83311292255007
P(T<=t)></=t)>0.890724315128988
t Critical two-tail2.26215715817358
After the table is pasted into your Excel worksheet, click theตัวเลือกการวางปุ่ม แล้วคลิกตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง. ด้วยการวางช่วงยังคง มีเลือก ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้:
 • ใน Microsoft Office Excel 2007 คลิกการโฮมเพจแท็บ คลิกรูปแบบ:ในการเซลล์จัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกความกว้างคอลัมน์ปรับพอดีอัตโนมัติ.
 • ใน Excel 2003 ให้ชี้ไปที่คอลัมน์ในการรูปแบบ:เมนู แล้วคลิกการเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ.
You can use the worksheet to compare results of the TTEST function of Excel with the Analysis ToolPak tool. Experiment 1 shows complete data on eleven subjects. The value of TTEST in cell A16 is the probability that the t-statistic will be greater than the observed value, assuming a t-distribution with ten degrees of freedom. This value, 0.837, is also shown in the tool's output in cell B32. The label in cell A32 should read "P(T >= |t|) two-tail", not "P(T<=t) two-tail",="" but="" the="" numeric="" answer="" is="" correct="" because="" there="" is="" no="" missing="" data="" in="" experiment="" 1.="" similarly,="" the="" label="" in="" cell="" a30="" should="" read="" "p(t="">= |t|) one-tail", not "P(T<=t) one-tail".="" the="" "t="" critical"="" cutoffs="" are="" correct.="" they="" correspond="" to="" the="" default="" significance="" level,="" 0.05,="" and="" they="" use="" the="" correct="" number="" of="" degrees="" of="" freedom,=""></=t)></=t)>

experiment 2 มีขาดหายไปหนึ่งหลังจากการประเมินในเรื่องเดียวและไม่พบข้อมูลอื่น ๆ เครื่องมือ refuses การคำนวณ ค่าของ TTEST ในเซลล์ A16 และ A17 จะเหมือนกัน ในเซลล์ A16 ใช้ C3:D13 ช่วงของเซลล์ข้อมูล ซึ่งรวมถึงชื่อเรื่องหลังสุด ทีเดียวกับข้อมูลที่ขาดหายไป ในเซลล์ที่มีใช้ A17, C3:D12 ช่วงของเซลล์ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ experiment เป็นเรื่องที่สิบครั้งแรกและไม่มีข้อมูลที่ขาดหายไป ข้อเท็จจริงว่า ผลลัพธ์จะเหมือนกันบ่งชี้ว่า เมื่อมีเรียก TTEST ในเซลล์ A16, TTEST อย่างเหมาะสมละเว้นเรื่องกับข้อมูลที่ขาดหายไป

experiment 3 มีขาดหายไปหนึ่งก่อนการประเมินและการขาดหายไปหนึ่งหลังจากการประเมินในเรื่องที่แตกต่างกันสอง experiment 3 ปรับเปลี่ยนแสดงชื่อเรื่องที่เหลือ nine โดยไม่มีข้อมูลที่ขาดหายไป ผลลัพธ์ TTEST ในเซลล์ E16 และ E17 จะเหมือนกัน ในเซลล์ E16, TTEST ถูกเรียกบนข้อมูล Experiment 3 ในเซลล์ E3:F13 ในเซลล์ E17, TTEST ถูกเรียกบน Experiment 3 ที่ปรับเปลี่ยนข้อมูลในเซลล์ G3:H11 ผลลัพธ์เป็นแบบเดียวกันเนื่องจาก TTEST ละเว้นเรื่อง seventh และ eleventh ใน 3 Experiment ทั้งสอง ด้วยข้อมูลที่ขาดหายไปอย่างเหมาะสม ถ้าคุณตรวจสอบผลลัพธ์ของเครื่องมือสำหรับ Experiment 3 หมายเลขของก่อน และ หลังการ observations ในเซลล์ B44 และ C44 คือสิบแต่ละกรณี มีความง่ายในการตรวจสอบว่า SUM(E3:E13) 1510 และ SUM(F3:F13) 1485 การได้เนื่องจากมี observations 10 ในแต่ละระยะ หมายถึงที่เกี่ยวข้องคือ 151 และ 148.5 แสดงในรูปแบบเซลล์ B42 และ C42 ดังนั้น เครื่องมือนี้ไม่ได้ถูกละทิ้งเรื่องใด ๆ และได้รวมการประเมิน After สำหรับชื่อเรื่อง seventh และประเมิน Before สำหรับชื่อเรื่อง eleventh ในการวิเคราะห์ จำนวนของอิสระขององศาในเซลล์ B47 จะไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่ควรถูกเรื่อง nine และ df แปด ซึ่งทำให้สำหรับรายการที่ไม่ถูกต้องของค่าในเซลล์ B50 และ B52 (นอกจากการ misleading ป้ายสำหรับรายการในเซลล์ A50 และ A52) ที่ตัดยอด

ผลลัพธ์ใน Excel รุ่นทั้งหมด

แต่ เครื่องมือนี้ถูกไม่แก้ไข สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า

วิธีการแก้ปัญหาที่แนะนำสำหรับ Excel รุ่นทั้งหมด

คุณสามารถรับกที่ของชื่อเรื่องที่มีข้อมูลที่ขาดหายไปก่อนที่คุณใช้เครื่องมือ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่ต้องการแก้ไขแผ่นงาน Excel ในลักษณะนี้ แสดงขั้นตอนหนึ่งสำหรับการตัดออกเรื่องกับข้อมูลที่ขาดหายไปในขั้นตอนต่อไปนี้ เมื่อต้องการรับของชื่อเรื่องที่มีข้อมูลที่ขาดหายไปกที่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การคัดลอกช่วงข้อมูลที่สองไปยังพื้นที่ใหม่ของแผ่นงานของคุณ
 2. การสแกนข้อมูล upward จากด้านล่างที่พบโดยทั่วไปของช่วงที่สอง
  1. ถ้าแถวด้านล่างประกอบด้วยข้อมูลที่ขาดหายไป ล้างแถวด้านล่าง ซึ่งช่วยลดช่วงของข้อมูล ไปที่ขั้นตอนที่ 3
  2. ระบุแถว r อยู่เหนือแถวด้านล่าง แต่ที่ใกล้เคียงที่สุดที่ด้านล่างด้วยข้อมูลที่ขาดหายไป
   1. การคัดลอกข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใต้แถว r
   2. เลือกแถว r และวางข้อมูลที่ถูกคัดลอกไปไว้
   3. ยกเลิกเลือกแถวด้านล่างของข้อมูล (ซึ่งจะทำในขณะนี้สำเนาถัดไปเพื่อแถวสุดท้ายของข้อมูล) ซึ่งช่วยลดช่วงของข้อมูล
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะไม่ยังคงข้อมูลขาดหายไป
หมายเหตุ:คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ถ้าคุณสามารถรับประกันได้ว่า มี observations มีขาดหายไป

คุณสามารถทำสำเนามาก แต่ไม่ทั้งหมดของเครื่องมือของผลลัพธ์โดยไม่ต้อง transforming ข้อมูล คุณไม่พบค่าที่เหมาะสมสำหรับค่าเฉลี่ย ผลต่าง และ Observations โดยไม่มีการจำนวนมากไม่ต้องเปลืองแรง เครื่องมือพบค่าที่ไม่เหมาะสม โดยตรวจสอบการ Before และหลัง จากข้อมูลแยกต่างหาก df ของเครื่องมือเป็นค่าพบโดยทั่วไปของ Observations ลบหนึ่ง ดังนั้น จะยังไม่เหมาะสมถ้าไม่มีข้อมูลที่ขาดหายไป คุณไม่สามารถหา t Stat โดยไม่มีการจำนวนมากไม่ต้องเปลืองแรง เนื่องจากคุณมีการตรวจสอบก่อน และหลัง จากข้อมูลในเวลาเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถค้นหาสหสัมพันธ์ Pearson โดยการใช้ PEARSON หรือ CORREL ช่วงข้อมูลที่สอง ฟังก์ชัน Excel เหล่านี้ทั้งสองจัดการข้อมูลที่ขาดหายไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คุณสามารถค้นหา probabilities t หางหนึ่ง และ หางสองที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยการเรียกฟังก์ชัน TTEST ของ Excel ซึ่งจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไปอย่างเหมาะสม สำหรับการ tailed หนึ่ง และ tailed สอง probabilities ใน experiment 3 คุณอาจเรียก TTEST (E3:E13, F3:F13, 1, 1) และ TTEST (E3:E13, F3:F13, 2, 1) ตามลำดับ คุณยังสามารถตรวจสอบว่า ผลลัพธ์ของฟังก์ชันเหล่านี้ตรงกับเครื่องมือใน 1 Experiment การทำงานที่ใช้เครื่องมือของอย่างเหมาะสมได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ขาดหายไปเหล่านั้น โทรศัพท์ที่สอดคล้องกันสำหรับ Experiment 1 คือ TTEST (A3:A13, B3:B13, 1, 1) และ TTEST (A3:A13, B3:B13, 2, 1) ตามลำดับ

สำหรับ cutoffs สำคัญ คุณต้องสร้างหมายเลของศาความอิสระ ใน experiments 1, 2 และ 3 หมายเลขที่ถูกต้องขององศาความอิสระคือสิบ nine และแปดตามลำดับ หมายเลขเหล่านี้ได้เสมอหนึ่งน้อยกว่าจำนวนของชื่อเรื่องที่มีประโยชน์ในข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องมีก่อน หรือหลัง จากการประเมิน สำหรับ experiment 3 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนในเซลล์ J3 = IF(OR(ISBLANK(E3), ISBLANK(F3)), 0, 1), จาก นั้นเติมลงสูตรนี้ลงในเซลล์ J4:J13 และค้นหา df โดยการป้อนลงในเซลล์ J14: =SUM(J3:J13) – 1 ได้

After you establish df, you can use the TINV function of Excel. With significance level 0.05, the calls for Experiments 1, 2, and 3 would be TINV(0.05, 10), TINV(0.05, 9), and TINV(0.05, 8) respectively. These would return the "t Critical two-tail" values. To get the "t Critical one-tail values", you would use the analogous calls with the significance level doubled, such as TINV(0.10, 10), TINV(0.10, 9), and TINV(0.10, 8) respectively.

ข้อสรุป

Do not use the Analysis ToolPak t-Test Paired Two Sample for Means tool unless you can make sure that there are no missing data points. This article describes suggestions for duplicating most of the tool's functionality by using Excel functions, instead of the Analysis ToolPak.

The tool also provides misleading "P(T<=t)" labels.="" this="" article="" describes="" the="" correct=""></=t)">

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 829252 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/14/2011 11:22:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac

 • kbformula kbexpertisebeginner kbprb kbfunctions kbfuncstat kbmt KB829252 KbMtth
คำติชม