ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Domain controller is not functioning correctly

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837513
อาการ
When you run the Dcdiag tool on a Microsoft Windows 2000-Server based domain controller or on a Windows Server 2003-based domain controller, you may receive the following error message:
DC Diagnosis
Performing initial setup:
[DC1] LDAP bind failed with error 31
When you run the REPADMIN /SHOWREPS utility locally on a domain controller, you may receive one of the following error messages:
[D:\nt\private\ds\src\util\repadmin\repinfo.c, 389] LDAP error 82 (Local Error).
Last attempt @ yyyy-mm-dd hh:mm.ss failed, result 1753: There are no more endpoints available from the endpoint mapper.
Last attempt @ yyyy-mm-dd hh:mm.ss failed, result 5: Access is denied.
If you use Active Directory Sites and Services to trigger replication, you may receive a message that indicates that access is denied.

When you try to use network resources from the console of an affected domain controller, including Universal Naming Convention (UNC) resources or mapped network drives, you may receive the following error message:
No logon servers available (c000005e = "STATUS_NO_LOGON_SERVERS")
If you start any Active Directory administrative tools from the console of an affected domain controller, including Active Directory Sites and Services and Active Directory Users and Computers, you may receive one of the following error messages:
Naming information cannot be located because: No authority could be contacted for authentication. Contact your system administrator to verify that your domain is properly configured and is currently online.
Naming information cannot be located because: Target account name is incorrect. Contact your system administrator to verify that your domain is properly configured and is currently online.
Microsoft Outlook clients that are connected to Microsoft Exchange Server computers that are using affected domain controllers for authentication may be prompted for logon credentials, even though there is successful logon authentication from other domain controllers.

The Netdiag tool may display the following error messages:
DC list test . . . . . . . . . . . : Failed
[WARNING] Cannot call DsBind to <servername>.<fqdn> (<ip address="">). [ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_NOT_FOUND] </ip></fqdn></servername>
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Failed
[FATAL] Kerberos does not have a ticket for krbtgt/<fqdn>. </fqdn>
[FATAL] Kerberos does not have a ticket for <hostname>. </hostname>
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
[WARNING] Failed to query SPN registration on DC <hostname>\<fqdn></fqdn></hostname>
The following event may be logged in the system event log of the affected domain controller:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
รหัสเหตุการณ์: 7023
Description: The Kerberos Key Distribution Center service terminated with the following error: The security account manager (SAM) or local security authority (LSA) server was in the wrong state to perform the security operation.

การแก้ไข
There are several resolutions for these symptoms. The following is a list of methods to try. The list is followed by steps to perform each method. Try each method until the problem is resolved. Microsoft Knowledge Base articles that describe less common fixes for these symptoms are listed later.
 1. Method 1: Fix Domain Name System (DNS) errors.
 2. Method 2: Synchronize the time between computers.
 3. Method 3: Check theAccess this computer from the networkuser rights.
 4. Method 4: Verify that the domain controller's userAccountControl attribute is 532480.
 5. Method 5: Fix the Kerberos realm (confirm that the PolAcDmN registry key and the PolPrDmN registry key match).
 6. Method 6: Reset the machine account password, and then obtain a new Kerberos ticket.

Method 1: Fix DNS errors

 1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ทำการnetdiag -vคำสั่ง This command creates a Netdiag.log file in the folder where the command was run.
 2. Resolve any DNS errors in the Netdiag.log file before you continue. The Netdiag tool is in the Windows 2000 Server Support Tools on the Windows 2000 Server CD-ROM or as a download. To download the Windows 2000 Server Support Tools, visit the following Microsoft Web site:
 3. Make sure that DNS is configured correctly. One of the most common DNS mistakes is to point the domain controller to an Internet Service Provider (ISP) for DNS instead of pointing DNS to itself or to another DNS server that supports dynamic updates and SRV records. We recommend that you point the domain controller to itself or to another DNS server that supports dynamic updates and SRV records. We recommend that you set up forwarders to the ISP for name resolution on the Internet.
For more information about configuring DNS for Active Directory directory service, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
291382Frequently asked questions about Windows 2000 DNS and Windows Server 2003 DNS
237675Setting up the Domain Name System for Active Directory
254680DNS namespace planning
255248How to create a child domain in Active Directory and delegate the DNS namespace to the child domain

Method 2: Synchronize the timebetween computers

Verify that the time is correctly synchronized between domain controllers. Additionally, verify that the time is correctly synchronized between client computers and domain controllers.

For more information about how to configure the Windows Time service, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
258059How to synchronize the time on a Windows 2000-based computer in a Windows NT 4.0 domain
216734How to configure an authoritative time server in Windows 2000

Method 3: Check the "Access this computer from the network" user rights

Modify the Gpttmpl.inf file to confirm that the appropriate users have theการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่ายuser right on the domain controller. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Modify the Gpttmpl.inf file for the Default Domain Controllers Policy. By default, the Default Domain Controllers Policy is where user rights are defined for a domain controller. By default, the Gpttmpl.inf file for the Default Domain Controllers Policy is located in the following folder.

  หมายเหตุ:Sysvol may be in a different location, but the path for the Gpttmpl.inf file will be the same.

  For Windows Server 2003 domain controllers:

  C:\WINDOWS\Sysvol\Sysvol\<domainname>\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04fB984F9}\MACHINE\Microsoft\Windows NT\SecEdit\GptTmpl.inf</domainname>

  For Windows 2000 Server domain controllers:

  C:\WINNT\Sysvol\Sysvol\<domainname>\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04fB984F9}\MACHINE\Microsoft\Windows NT\SecEdit\GptTmpl.inf</domainname>
 2. To the right of the SeNetworkLogonRight entry, add the security identifiers for Administrators, for Authenticated Users, and for Everyone. See the following examples.

  For Windows Server 2003 domain controllers:

  SeNetworkLogonRight = *S-1-5-32-554,*S-1-5-9,*S-1-5-32-544,*S-1-1-0

  For Windows 2000 Server domain controllers:

  SeNetworkLogonRight = *S-1-5-11,*S-1-5-32-544,*S-1-1-0

  หมายเหตุ:Administrators (S-1-5-32-544), Authenticated Users (S-1-5-11), Everyone (S-1-1-0), and Enterprise Controllers (S-1-5-9) use well-known security identifiers that are the same in every domain.
 3. Remove any entries to the right of theSeDenyNetworkLogonRightentry (Deny access to this computer from the network) to match the following example.

  SeDenyNetworkLogonRight =

  หมายเหตุ:The example is the same for Windows 2000 Server and for Windows Server 2003.

  By default , Windows 2000 Server has no entries in the SeDenyNetworkLogonRight entry. By default, Windows Server 2003 has only the Support_random stringaccount in the SeDenyNetworkLogonRight entry. (The Support_random stringaccount is used by Remote Assistance.) Because the Support_random stringaccount uses a different security identifier (SID) in every domain, the account is not easily distinguishable from a typical user account just by looking at the SID. You may want to copy the SID to another text file, and then remove the SID from the SeDenyNetworkLogonRight entry. That way, you can put it back when you are finished troubleshooting the problem.

  SeNetworkLogonRight and SeDenyNetworkLogonRight can be defined in any policy. If the previous steps do not resolve the issue, check the Gpttmpl.inf file in other policies in Sysvol to confirm that the user rights are not also being defined there. If a Gpttmpl.inf file contains no reference to SeNetworkLogonRight or to SeDenyNetworkLogonRight, those settings are not defined in the policy and that policy is not causing this issue. If those entries do exist, make sure that they match the settings listed earlier for the Default Domain Controller policy.

Method 4: Verify that the domain controller's userAccountControl attribute is 532480

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์adsiedit.msc.
 2. ขยายNC โดเมนขยายdc =โดเมนแล้ว ขยายOU =ตัวควบคุมโดเมน.
 3. Right-click the affected domain controller, and then clickคุณสมบัติ.
 4. In Windows Server 2003, click to select theShow mandatory attributesกล่องกาเครื่องหมายและShow optional attributescheck box on theAttribute Editorแท็บ In Windows 2000 Server, clickทั้งสองอย่างในการSelect which properties to viewกล่อง
 5. In Windows Server 2003, clickuserAccountControlในการแอตทริบิวต์กล่อง In Windows 2000 Server, clickuserAccountControlในการเลือกคุณสมบัติที่จะดูกล่อง
 6. If the value is not 532480, type532480ในการแก้ไขแอตทริบิวต์กล่อง คลิกตั้งค่าคลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 7. Quit ADSI Edit.

Method 5: Fix the Kerberos realm (confirm that the PolAcDmN registry key and the PolPrDmN registry key match)

หมายเหตุ:This method is valid only for Windows 2000 Server.
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายการรักษาความปลอดภัย.
 3. ในการการรักษาความปลอดภัยเมนู คลิกPermissions:to grant the Administrators local group Full Control of the SECURITY hive and its child containers and objects.
 4. Locate the HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY\Policy\PolPrDmN key.
 5. In the right pane of Registry Editor, click the<no name="">: REG_NONE</no>entry one time.
 6. ในการมุมมองเมนู คลิกDisplay Binary Data. ในการรูปแบบ:section of the dialog box, clickไบต์.
 7. The domain name appears as a string in the right side of theBinary Dataกล่องโต้ตอบ The domain name is the same as the Kerberos realm.
 8. Locate the HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY\Policy\PolACDmN registry key.
 9. In the right pane of Registry Editor, double-click the<no name="">: REG_NONE</no>entry.
 10. ในการBinary Editordialog box, paste the value from PolPrDmN. (The value from PolPrDmN will be the NetBIOS domain name).
 11. Restart the domain controller.

Method 6: Reset the machine account password, and then obtain a new Kerberos ticket

 1. Stop the Kerberos Key Distribution Center service, and then set the startup value to Manual.
 2. Use the Netdom tool from the Windows 2000 Server Support Tools or from the Windows Server 2003 Support Tools to reset the domain controller's machine account password:

  netdom resetpwd /server:another domain controller/userd:domain\administrator /passwordd:administrator password

  Make sure that the netdom command is returned as completed successfully. If it is not, the command did not work. For the domain Contoso, where the affected domain controller is DC1, and a working domain controller is DC2, you run the followingnetdomcommand from the console of DC1:

  netdom resetpwd /server:DC2 /userd:contoso\administrator /passwordd:administrator password
 3. Restart the affected domain controller.
 4. Start the Kerberos Key Distribution Center service, and then set the startup setting toโดยอัตโนมัติ.

For more information about this issue, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
325322"The server is not operational" error message when you try to open Exchange System Manager
284929Cannot start Active Directory snap-ins; error message states that no authority could be contacted for authentication
257623The DNS suffix of the computer name of a new domain controller may not match the name of the domain after you install upgrade a Windows NT 4.0 Primary domain controller to Windows 2000
257346"Access This Computer from the Network" user right causes tools not to work
316710Disabled Kerberos key distribution prevents Exchange services from starting
329642Error messages when you open Active Directory snap-ins and Exchange System Manager
272686Error messages occur when Active Directory Users and Computers snap-in is opened
323542You cannot start the Active Directory Users and Computers tool because the server is not operational
329887You cannot interact with Active Directory MMC snap-ins
325465Windows 2000 domain controllers require SP3 or later when using Windows Server 2003 administration tools
322267Removing Client for Microsoft Networks removes other services
297234Time difference exists between the client and the server
247151Down-level domain users may receive an error message when starting MMC snap-ins
280833Failure to specify all DNS zones in proxy client leads to DNS failures that are difficult to track
322307Cannot start Exchange Services or Active Directory snap-ins after you install Service Pack 2 (SP2) for Windows 2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ