ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ng indeterminate-medium" ng-show="!isBar" ng-class="indicatorClasses" aria-hidden="false">